تگ - تندیس، روز صنعت معدن، آریان کیمیا تک

شرکت آریان کیمیا تک تندیس روز صنعت و معدن را دریافت کرد

شرکت آریان کیمیا تک،  در روز صنعت و معدن تندیس را دریافت کرد

معاون اول رییس جمهور تندیس روز صنعت معدن را به شرکت آریان کیمیا تک اهداء کرد

با توجه به نامگذاری دهم تیرماه […]