راهنمای شرکت در قرعه کشی محصولات مای

نحوه محاسبه امتیاز

با ارسال هر کد، یک امتیاز دریافت می نمایید. هر امتیاز، یک شانس شرکت در قرعه کشی میباشد.