پایگاه های منتخب مای

استانگروه مشترینام پایگاهآدرس مشتریتلفن مشتری
آذربايجان غربيداروخانهداروخانه ايمانيتکاب - خيابان انقلاب روبروي مسجد ولي عصر45233939
آذربايجان غربيداروخانهداروخانه شفاسلماس - ميدان شهرداري35242030
آذربايجان غربيداروخانهداروخانه خضريبوکان - خيابان وحدت46249489
آذربايجان غربيداروخانهداروخانه هنديمهاباد - خيابان شيخ صلاح الدين ايوبي غربي42220447
آذربايجان غربيداروخانهداورخانه شقاقياروميه - 32 متري شهرک فرهنگيان جنب بيمارستان اميد33847575
آذربايجان غربيداروخانهداروخانه بختياريسلماس - تقاطع قرني ساختمان ميلاد35222025
آذربايجان غربيداروخانهداروخانه نورهبوکان - چهارراه شهيد بهشتي46223564
آذربايجان غربيداروخانهداروخانه تمدنيماکو - خيابان امام33250707
آذربايجان غربيداروخانهداروخانه طلعتاروميه - خيابان عطائي ساختمان نويد32245553
آذربايجان غربيداروخانهداروخانه حسن زادهنقده - خيابان امام جنب مطب دکتر حيدري36222515
آذربايجان غربيداروخانهداروخانه موسي زادهمهاباد - خيابان صلاح الدين غربي -جنب کوچه ايوبيان42228669
آذربايجان غربيداروخانهداروخانه حسن زادهاروميه - خيابان 8شهريور بعد از سه راه کوثر33856891
آذربايجان غربيداروخانهداروخانه ربيعياروميه - خيابان برق نرسيده به خ عمار درمانگاه فارابي34412208
آذربايجان غربيداروخانهداروخانه آذربايجانخوي - خيابان طالقاني روبروي بانک ملت32240299
آذربايجان غربيداروخانهداروخانه حسن نژادماکو - خيابان امام جنب بانک رسالت33248701
آذربايجان غربيداروخانهداروخانه جباريماکو - خيابان امام ميدان امام حسين33226666
آذربايجان غربيداروخانهداروخانه سردشتيبوکان - ميدان اسکندريه46233126
آذربايجان غربيداروخانهداروخانه مامشيپيرانشهر - خيابان آزادي داروخانه مامشي44233220
آذربايجان غربيداروخانهداروخانه شخصيسردشت - خيابان امام پشت پارک43220808
آذربايجان غربيداروخانهداروخانه عليشيريآذربايجان غربي،اروميه،مرکزي،شهر اروميه،علي آباد،خيابان پرورش،خيابان وليعصر،پ 0،ط همکف32333817
آذربايجان غربيداروخانهداروخانه باباييقره ضياالدين - ميدان انقلاب خ شهيداصغرزاده پلاک 2332727272
آذربايجان غربيداروخانهداروخانه عليزادهشوط - خيابان ولي عصر شمالي روبروي بانک سپه پلاک 8434271199
آذربايجان غربيداروخانهداروخانه زرزاسردشت - خيابان اما جنب مخابرات پلاک 18443222173
آذربايجان غربيداروخانهداروخانه رحيم پورسلماس - خيابان مدرس روبروي مسجدجاامع امين35223411
آذربايجان غربيداروخانهداروخانه سهيل يگانهقولنجي جنب بانک تجارت32562299
آذربايجان غربيداروخانهداروخانه صفرياروميه خيابان ميثم اول خيابان براعتي پلاک 2033363621
آذربايجان غربيداروخانهداروخانه کبودرياروميه خيابان ابوذر آخر ابوذر نرسيده به کمربندي32755031
آذربايجان غربيداروخانهمحمدزادهآذربايجان غربي،سردشت،مرکزي،شهر ربط،ربط،بلوار امام،خيابان امام،پ 328،ط همکف44362243
آذربايجان غربيداروخانهکريستالآذربايجان غربي،مياندوآب،مرکزي،شهر مياندوآب،امام،خيابان امام،کوچه سياح ملي،پ 0،ط همکف45225325
آذربايجان غربيداروخانهداروخانه رنجدوستآذربايجان غربي،چالدران،مرکزي،شهر سيه چشمه،شهرک،خيابان 17 شهريور،کوچه هلال احمر،پ 0،ط همکف34267925
آذربايجان غربيفروشگاهمتوليخوي - اول بازار دوشابچي پ 10633245721
آذربايجان غربيفروشگاهتک سايهماکو - خيابان امام جنب بانک رفاه33322250
آذربايجان غربيفروشگاهرويالماکو - خيابان سعدي روبروي خانه سازماني بانک ملي34223733
آذربايجان غربيفروشگاهنويدمهاباد داخل بازار سراي شافعي42223231
آذربايجان غربيفروشگاهفروشگاه داغلارخوي پاساژ بنياد ط 332227800
آذربايجان غربيفروشگاهنصيرياروميه خ امام جنب دفتر ايران پيما32222639
آذربايجان غربيفروشگاهفروشگاه چهرهاروميه شهرک مخابرات خ ميثم روبروي کالاي ساختماني ميثم33378718
آذربايجان غربيفروشگاهنصيرياروميه خ امام جنب مسجد سردار32229500
آذربايجان غربيفروشگاهفروشگاه درخشاناروميه بازار رضا ط بالاي همکف32228311
آذربايجان غربيفروشگاهخالق صفتآذربايجان غربي،اروميه،مرکزي،شهر اروميه،بازارقديم اروميه،کوچه راسته اجلال،خيابان امام،پ 86،ط همکف32237654
آذربايجان غربيفروشگاهرويالنقده خ امام جنب کوچه دارائي سابق36222255
آذربايجان غربيفروشگاهرويالنقده بازارچه خود اشتغالي36230343
آذربايجان غربيفروشگاهگالري کردستانمهاباد سراي شافعي42221742
آذربايجان غربيفروشگاهاسپوتااروميه خ عطايي نرسيده به چهارراه عطايي روبروي موسسه جوانان خير32239665
آذربايجان غربيفروشگاهبيتاشاهين دژ - خيابان امام روبروي دفتر اسناد رسمي شماره 5-
آذربايجان غربيفروشگاهعروس و داماداروميه - بازار بزرگ اروميه راسته ميرزا حسين آقا32222120
آذربايجان غربيفروشگاهکاظميخوي-خ شريعتي-پاساژ قدس- طبقه همکف32220208
آذربايجان غربيفروشگاهسيموناروميه خ فرهنگيان پاساژ 9933826370
آذربايجان غربيفروشگاهشبنماروميه - خ مفتح روبروي مخابرات-
آذربايجان غربيفروشگاهبوتيک په شيوبوکان - خ مولوي پاساژکفاشي-
آذربايجان غربيفروشگاهامير مهديمياندوآب - ميدان امام کوچه مسجد جامع42223561
آذربايجان غربيفروشگاهرنگارنگاروميه - خ امام پاساز دانشجو طبقه زير زمين انزلي32206133
آذربايجان غربيفروشگاهمداقره ضيا الدين - بلوار بهشتي روبروي گرمابه حسين پور پلاک 2/3636721854
آذربايجان غربيفروشگاهامجدبوکان ميدان اسکندري بازارچه محمدي46256660
آذربايجان غربيفروشگاهکهنسالاروميه - ميدان پاساژ ولايت طبقه همکف32359067
آذربايجان غربيفروشگاهژيواربوکان - خ شهيد بهشتي - روبروي بهداري سپاه - کوچه گلان-
آذربايجان غربيفروشگاهشاديانهچالدران - خيابان طالقاني روبروي بانک ملي پلاک 6834264910
آذربايجان غربيفروشگاهدنيزماکو -قره کورپي -اول خ گلدشت33346045
آذربايجان غربيفروشگاهرفاهاروميه - خيابان ابوذر خيابان نور تول محله كاظم آباد كوچه 13332769298
آذربايجان غربيفروشگاهچهره هاخوي خيابان امام بازار راسته خرازي ها روبروي ناصر حرفه دوست36221375
آذربايجان غربيفروشگاهعبدالهيبوکان ميدان انقلاب (اسکندري) ميدان دينار پاساژمحمدي پلاک 846256670
آذربايجان غربيفروشگاهرهنمااروميه امام پاساژ بيژن(انزلي) طبقه زسرزمين جنب گالري شاهکار32255688
آذربايجان غربيفروشگاهپرديساروميه خيابان المهدي نبش کوچه 1933828331
آذربايجان غربيفروشگاهابراهيم زادهاروميه خيابان علامه مجلسي کوي شهيد نجفي پايين تر از مسجد خاتم الانبيا پلاک 6732782743
آذربايجان غربيفروشگاهابراهيميمهاباد چهارراه سيدنظام جنب پاساژشريفي پلاک 5142343411
آذربايجان غربيفروشگاهفروشگاه شهروندشوط ميدان پست ارزانسراي شهروند34273942
آذربايجان غربيفروشگاهفروشگاه کلب خانيخوي خيابان انقلاب روبروي خيابان صمدزاده بازار اخرازان پلاک 98/136238460
آذربايجان غربيفروشگاهفروشگاه ليراکاروميه خيابان دانشکده خيابان شهيد زينتي نرسيده به دبيرستان غيرانتفاعي پيام دانش33458802
آذربايجان غربيفروشگاهفروشگاه شريفاروميه خيابان امام پاساژ پارک طبقه 2 پلاک 10032242096
آذربايجان غربيفروشگاهاختريشاهين دژ خ امام کوي شهيد باکري جنب داروخانه شمسي46332193
آذربايجان غربيفروشگاهژيواربوکان خ شهيد بهشتي روبروي بهداري سپاه پلاک 746224348
آذربايجان غربيفروشگاهاماميآذربايجان غربي،مياندوآب،مرکزي،شهر مياندوآب،امام،کوچه شهيدرحيم زاده،خيابان شريعتي،پ 0،ط همکف42229621
آذربايجان غربيفروشگاهرخ آراآذربايجان غربي،اروميه،مرکزي،شهر اروميه،پنجراه،خيابان اميني،خيابان مدني،پ 0،ط همکف32237217
آذربايجان غربيفروشگاهنارونآذربايجان غربي،اروميه،مرکزي،شهر اروميه،امام،کوچه 15(آخردوست)،خيابان امام،پ 0،پاساژ انزلي،ط زير زمين832237537
آذربايجان غربيفروشگاهمحجوبيآذربايجان غربي،خوي،مرکزي،شهر خوي،امام،کوچه آغاسي،کوچه برادران بهفر،پ 12،ط همکف36257027
آذربايجان غربيفروشگاهرامينآذربايجان غربي،اروميه،مرکزي،شهر اروميه،عطايي،کوچه پنجم،خيابان عطايي،پ 14،ساختمان آفتاب شرق،ط همکف32231680
کردستانداروخانهداروخانه مطهريسنندج شهرک نايسر ابتداي شهرک33325606
کردستانداروخانهداروخانه سرابيکردستان،دهگلان،مرکزي،شهر دهگلان،قلعه ايها استقلال،بلوار امام شافعي،بلوار نماز،پ 0،ط همکف35124441
کردستانداروخانهداروخانه دکتر گل باخيسقز ميدان آزادي36200073
کردستانداروخانهدکتر زنديهبيجار خ توحيد جنب اداره بازرگاني34233587
کردستانداروخانهداروخانه فرمانيبيجار چهارراه آزادگان روبروي پاساژ محراب34222558
کردستانداروخانهداروخانه يوسف زمانيکردستان،سنندج،مرکزي،شهر سنندج،بهاران 1/17،کوچه فرعي صبا1،کوچه صبا 1،پ 0،ط همکف33224898
کردستانداروخانهداروخانه عباسيسنندج کمربندي 17شهريور سه راه طالقاني جنب ساختمان پزشکان33277988
کردستانداروخانهداروخانه قربانيکردستان،کامياران،مرکزي،شهر کامياران،پاساژ ملت،خيابان پير محمد،خيابان سيد قطب،پ 6،ط اول35526466
کردستانداروخانهگودرزيکردستان،کامياران،مرکزي،شهر کامياران،مسجد جامع،کوچه شعله،خيابان امام خميني «ره»،پ 0،ط همکف35523943
کردستانداروخانهابراهيم زادهکردستان،بانه،مرکزي،شهر بانه،مسجد يوسف آقا،کوچه چنور 7،خيابان انقلاب شمالي،پ 0،ط همکف34225040
کردستانفروشگاهخانم گلسنندج خ فردوسي پاساژ آرام آخرين مغازه33247693
کردستانفروشگاهساليسنندج ميدان آزادي پاساژ موسوي33236630
کردستانفروشگاهگالري متينقروه خ سيدجمال خ داخل پاساژ کريمي طبقه اول35232754
کردستانفروشگاهپيام بيگلريکردستان،قروه،مرکزي،شهر قروه،مخابرات،خيابان سيدجمال الدين،ميدان اتحاد،پ 0،ط همکف35245959
کردستانفروشگاهسيب نقره ايبيجار خ توحيد نبش پاساژ ذولفغاري38231443
کردستانفروشگاهداروگياهي زهرا اوجيانبيجار خ توحيد داروگياهي اوجيان38224520
کردستانفروشگاهصمديمريوان بازار سرپوشيده بالاتر از گلاله نظيري34531985
کردستانفروشگاهسنگين آباديسنندج چهارراه انقلاب جنب بانک کشاورزي33272279
کردستانفروشگاهفلاحيکردستان،کامياران،مرکزي،شهر کامياران،مسجدحضرت محمدرسول الله(ص)،کوچه مسجد،خيابان بهشتي،پ 0،ط همکف35527307
کردستانفروشگاهاورياژکردستان،بانه،مرکزي،شهر بانه،خانه سازماني،بلوار فلسطين،خيابان امام خميني،پ 0،ط همکف34265123
کردستانفروشگاهکوهيکردستان،کامياران،مرکزي،شهر کامياران،12 متري،کوچه زماني،خيابان بهشتي،پ 0،ط همکف35524739
کردستانفروشگاهرجبيکردستان،سنندج،مرکزي،شهر سنندج،خيابان انقلاب،خيابان انقلاب،کوچه بازار سنندجي،پ 22،ط همکف33129347
کردستانفروشگاهورياکردستان،بانه،مرکزي،شهر بانه،مسجد جامع،کوچه رز 3،کوچه رز 13،پ 0،ط همکف34225674
کردستانفروشگاهنيوکارنکردستان،قروه،مرکزي،شهر قروه،سپاه پاسداران،کوچه لاله،خيابان شريعتي،پ 0،ط همکف33522858
کردستانفروشگاهکيانپورمريوان بازار سرپوشيده سه راهي وحدت34523166
اصفهانداروخانهداروخانه سعيد يانفراصفهان،اصفهان،مرکزي،شهر اصفهان،اباذر خوراسگان،کوچه سعدي،خيابان اباذر،پ 21،ط همکف35219610
اصفهانداروخانهداروخانه رازياصفهان،لنجان،باغ بهادران،شهر باغ بهادران،شهرداري،کوچه تلفنخانه،خيابان شهرداري،پ 79،ط همکف56225100
اصفهانداروخانهداروخانه دكتر اسماعيلياصفهان،لنجان،باغ بهادران،شهر چرمهين،امام خميني،خيابان شاهد،بلوار امام خميني،پ 0،ط همکف56254060
اصفهانداروخانهداروخانه دکتر خاکپوراصفهان،اصفهان،مرکزي،شهر اصفهان،خانه اصفهان،کوچه نسيم 5،خيابان خانه اصفهان،پ 253،ط همکف33334647
اصفهانداروخانهداروخانه طالبيانکاشان-خ بابا افضل-روبروي درل بازار پ1655444221
اصفهانداروخانهداروخانه رازيشاهين شهر-ابتداي خيابان عطار35249820
اصفهانداروخانهداروخانه قانوناصفهان،کاشان،مرکزي،شهر کاشان،شهيد بهشتي،کوچه آزادي 27،خيابان شهيد بهشتي،پ 0،ط همکف44460967
اصفهانداروخانهداروخانه دكتر گلياصفهان،اصفهان،مرکزي،شهر اصفهان،امام خميني خوراسگان،کوچه شهيد ناصر خزائي،خيابان اباذر،پ 7،ط همکف35248007
اصفهانداروخانهداروخانه دكتر غضنفريخوانسار-خيابان امام-روبروي بانك ملت22225333
اصفهانداروخانهداروخانه نادريانچادگان-ميدان الله37723588
اصفهانداروخانهداروخانه معطريفريدونشهر خ شريعتي روبروي بداشت و درمان57592150
اصفهانداروخانهداروخانه دارابيکاشان ابتداي خيابان شهيد بهشتي55457561
اصفهانفروشگاهدنياي بهداشترهنان-مقابل خيابان اباذر- خيابان هاشمي نژاد-33328632
اصفهانفروشگاهسعادتخيابان سروش-خيابان آل خجند-چهار راه اول32284475
اصفهانفروشگاهاحمدياناصفهان،نجف آباد،مرکزي،شهر نجف آباد،رياضي،خيابان ميرداماد،کوچه بازارچه مطهري،پ 0،ط همکف32622232
اصفهانفروشگاهمبينخيابان عبد الرزاق-بازار انقلاب-سمت راست52214892
اصفهانفروشگاهمتينخيابان آتشگاه-بعد از لشكر 8 نجف-ايستگاه باغ برج-جنب دبستان ارشاد پلاك 137710403
اصفهانفروشگاهولي عصراصفهان،اصفهان،مرکزي،شهر اصفهان،آتشگاه،کوچه شهيدان مير نجم الدين،کوچه شهيد اصغر حسن پور،پ 10،ط همکف37732337
اصفهانفروشگاهعدالتخيابان مدرس قديم-ايستگاه سر چشمه-كوچه باغ عنايت-پلاك4732224924
اصفهانفروشگاهگالري0331نجف آباد-بازار -خيابان منتظري-چهار راه شكر چيان-پلاك132621279
اصفهانفروشگاهسعيد مهر اصفهان كد اقتصادي4114خيابان كمال-جنب شهرداري-پلاك7932254747
اصفهانفروشگاهنسيمخيابان امام خميني-دهنو-روبروي حسينيه33866255
اصفهانفروشگاهروشنكزرين شهر-خيابان امام شمالي-جنب كتابفروشي فرهنگ32224855
اصفهانفروشگاهكيشا 2فلاورجان خيابان بسيج روبروي بيمارستان امام37423285
اصفهانفروشگاهتقي زادهكاشان خيابان امام مقابل مسجد كيهان55230265
اصفهانفروشگاهگالري کريم فرکاشان -ميدان امام -ابتداي خيابان اباذر 355238369
اصفهانفروشگاهفانوساصفهان،خميني شهر،مرکزي،شهر خميني شهر،خوزان،کوچه 44،خيابان شريعتي،پ 223،ط همکف33677941
اصفهانفروشگاهنقشجهانشهرضا-خ باغ ملي-روبروي نان وايي بربري53517786
اصفهانفروشگاهحاجي ارزانينجف آباد-خ امام غربي-روبروي حسينيه ارشاد42623831
اصفهانفروشگاهماهانگلپايگان-کمربندي-فروشگاه ماهان57331975
اصفهانفروشگاهحمصياانخ عبدالرزاق بازار انقلاب پ 18331202359
اصفهانفروشگاهپايوننجف آباد خ امام غربي جنب بانک تجارت42612601
اصفهانفروشگاهارمغاناصفهان،اصفهان،مرکزي،شهر اصفهان،آيت اله کاشاني،کوچه دکتر نواب،خيابان آيت اله کاشاني،پ 20،ط همکف32365293
اصفهانفروشگاهشرکت نگار گلديس سپاهانپل تمدن خ شهيد خزايي خ مبارزان پلاک 10835578950
اصفهانفروشگاهژاوچهارباغ پائين نبش ميدان شهدا34469556
اصفهانفروشگاهآرماناصفهان،اصفهان،مرکزي،شهر اصفهان،رباط،خيابان هدايت،بن بست بهاران،پ 37،ط اول33459406
اصفهانفروشگاهالنازاصفهان،اصفهان،مرکزي،شهر اصفهان،بازار انقلاب،کوچه قهوه کاشي ها،کوچه بازار انقلاب،پ 131،ساختمان سراي مخلص،ط همکف32203303
اصفهانفروشگاهسينااصفهان،کاشان،مرکزي،شهر کاشان،بازار زرگرها،کوچه بازار زرگرها،کوچه درب زنجير،پ 0،ط همکف55449189
اصفهانفروشگاهپويشاصفهان،اصفهان،مرکزي،شهر اصفهان،لاله،خيابان لاله،کوچه بيت الزهرا 42،پ 15،ط همکف36688176
اصفهانفروشگاههيلدااصفهان،اصفهان،مرکزي،شهر اصفهان،آل محمد،کوچه پرستار 22،خيابان آل محمد،پ 182،ط همکف33453427
چهارمحال و بختياريفروشگاهمدنيفرخ شهر-ميدان انقلاب-خيابان شهدا-روبروي داروخانه صالحي32421727
چهارمحال و بختياريفروشگاهگل پسندچهارمحال وبختياري،لردگان،مرکزي،شهر لردگان،خ وليعصر،خيابان چشمه برم،خيابان ولي عصر ( عج )،پ 658،ط همکف34442731
چهارمحال و بختياريفروشگاهنگينچهارمحال وبختياري،شهرکرد،مرکزي،شهر شهر کرد،فردوسي،کوچه 7،خيابان فردوسي،پ 0،ط همکف32220345
چهارمحال و بختياريفروشگاهنگين3چهارمحال وبختياري،شهرکرد،مرکزي،شهر شهر کرد،12 محرم،چهارراه فصيحي،خيابان 12 محرم،پ 0،ساختمان **،ط همکف32222679
آذربايجان شرقيداروخانهداروخانه شفاسراب - خيابان شهيد مطهري روبروي بازار43233636
آذربايجان شرقيداروخانهداروخانه کوه کمريمرند - خيابان امام جنب مسجد المهدي پلاک 38034232065
آذربايجان شرقيداروخانهداروخانه فرشدارانخسروشهر - فلکه اصلي پلاک 3432663379
آذربايجان شرقيداروخانهداروخانه آذربايجانبناب - خيابان امام فلکه امام حسين پلاک 740737222454
آذربايجان شرقيداروخانهداروخانه شفقمراغه - خيابان شهيد بهشتي جنب پاساژ آينه پلاک 3232228711
آذربايجان شرقيداروخانهداروخانه معلمتبريز - زعفرانيه فلکه اول زعفرانيه33304739
آذربايجان شرقيداروخانهداروخانه رهنماي ساداتتبريز - باغميشه ميدان ارغوان جنب کلينيک آذربايجان36676892
آذربايجان شرقيداروخانهداروخانه زبردستمراغه -خيابان خواجه نصير ميدان مصلي37224565
آذربايجان شرقيداروخانهداروخانه افندي پورمهربان - خيابان امام روبروي بازار امام رضا43123161
آذربايجان شرقيداروخانهداروخانه شبانه روزي حجازيتبريز - خيابان مفتح ايستگاه ميصير اول ارم روبروي در مانگاه پلاک 73/132335923
آذربايجان شرقيداروخانهداروخانه جليليانتبريز - شهرک طالقاني روبروي اتو فتحي34751676
آذربايجان شرقيداروخانهداروخانه فارابيتبريز - ياغچيان نبش فلکه اصلي ياغچيان33845151
آذربايجان شرقيداروخانهداروخانه دل حامدآذربايجان شرقي،تبريز،مرکزي،شهر تبريز،مارالان،خيابان عطارنيشابوري،بلوار شهيد منتظري،پ 0،ط همکف35442239
آذربايجان شرقيداروخانهداروخانه غلام زادهجلفا - فلکه عاشورا42025585
آذربايجان شرقيداروخانهداروخانه احديانتبريز -خيابان رسالت جنب مسجد امام حسن34436405
آذربايجان شرقيداروخانهداروخانه خان محمديآذرشهر - خيابان امام روبروي پاساژ اسکان34595505
آذربايجان شرقيداروخانهداروخانه آذرکيشملکان - بازار صفا جنب پاساژ نگين37826520
آذربايجان شرقيداروخانهداروخانه اميني نياکليبر - آبش احمد اول خيابان امام44444758
آذربايجان شرقيداروخانهداروخانه گوهريورزقان-خ امام-جنب پمپ بنزين=فروشگاه گوهري43244462
آذربايجان شرقيداروخانهداروخانه دکتر بخشندهآذربايجان شرقي،تبريز،خسروشاه،شهر خسروشاه،انقلاب،ميدان مرکزي خسروشاه،خيابان امام خميني شمالي،پ 0،ط همکف32440133
آذربايجان شرقيداروخانهداروخانه نظاميآذربايجان شرقي،چاراويماق،مرکزي،شهر قره آغاج،امام خميني،خيابان پاسداران،خيابان بسيج،پ 0،ط همکف52722620
آذربايجان شرقيفروشگاهنيکوتبريز - زعفرانيه فلکه مسجد اول 35 متري غربي پلاک 2733816133
آذربايجان شرقيفروشگاهلالهسراب - بازار حيدر خاني43238387
آذربايجان شرقيفروشگاهجديريتبريز - تربيت طبقه فوقاني مانتو ماه35551611
آذربايجان شرقيفروشگاهفروشگاه نيکوتبريز - خ حجتي نرسيده به ايستگاه کريم آباد خ شهيد ظهيري پ 6532828998
آذربايجان شرقيفروشگاهفروشگاه صداقتتربيت سنگ فرش پاساژ تربيت ط 3 پ 41535556438
آذربايجان شرقيفروشگاهگالري ياس سفيدخ آخوني جنب داروخانه دکتر فهيمي32881973
آذربايجان شرقيفروشگاهگالري پرنسمراغه خ کوره خانه37224420
آذربايجان شرقيفروشگاهشهاب - عروسخ تربيت پاساژ نور قديم همکف35562970
آذربايجان شرقيفروشگاهکوششتبريز - راسته بازار روبروي سراي خان پ 17435246069
آذربايجان شرقيفروشگاهصادقيخ محققي پاساژ امت ط 135572998
آذربايجان شرقيفروشگاهفروشگاه اتحادراسته بازار ساي دودري سراي ميتقالچي35241210
آذربايجان شرقيفروشگاهگلچينسه راه امين پاساژ 110 ط همکف35558358
آذربايجان شرقيفروشگاهمدامرند - خ امام چهارراه 7تير روبروي داروخانه باقري42220232
آذربايجان شرقيفروشگاهبهداشتي اسکندرزادهميانه خ امام روبروي بانک رفاه شعبه بازار ميانه52223264
آذربايجان شرقيفروشگاهفروشگاه حکم آباديبازار صفي - روبروي کوچه انجمن35252850
آذربايجان شرقيفروشگاهبهروزاهر خ طالقاني جنب پاساژ امير کبير روبروي بانک تجارت44235556
آذربايجان شرقيفروشگاهمحبيمرند - خيابان شريعتي پاساژ ولي عصر طبقه همکف پلاک 3842273647
آذربايجان شرقيفروشگاهبرادران زيرک کارتبريز - خيابان تربيت روبروي پاساژ زمرد35552825
آذربايجان شرقيفروشگاهپاريس گالريمراغه خ قدس پاساژ امير روبروي سينما ط همکف37224255
آذربايجان شرقيفروشگاهصدفتبريز - خيابان جمهوري پاساژ پيام طبقه اول پلاک آبي 1235539911
آذربايجان شرقيفروشگاهايلياميانه بازار حاجعبدالحسين بالاتر از فروشگاه نعمتي52223069
آذربايجان شرقيفروشگاهشايانميانه خ امام بازار حاج عبدالحسين52223238
آذربايجان شرقيفروشگاهسي گلميانه خ امام بازار حاج عبدالحسين52224284
آذربايجان شرقيفروشگاهگل آرااهر خ طالقاني پاساژ امير کبير پ20944229095
آذربايجان شرقيفروشگاهحاتميملکان - خيابان امام روبروي بانک سپه پلاک 285537823913
آذربايجان شرقيفروشگاهراشلسراب - بازار تيمچه حاج ملک پلاک1043239473
آذربايجان شرقيفروشگاهکيش مرکزيآذربايجان شرقي،مراغه،مرکزي،شهر مراغه،شيخ تاج،کوچه اتابک اعظم،خيابان شهرداراسماعيلي،پ 0،ط همکف37220881
آذربايجان شرقيفروشگاهنگينمراغه - شهرک گلشهر شيت 2 خيابان 18 متري رسالت غربي37288230
آذربايجان شرقيفروشگاهحقيميانه - بازار حاج عبدالحسين روبروي فروشگاه نعمتي52225245
آذربايجان شرقيفروشگاهگلچين شعبه 2تبريز - پاشاژ 110دست راست نبش پاساژ35566174
آذربايجان شرقيفروشگاهگلچينتبريز - راسته بازار سراي دودري پلاک 2535242501
آذربايجان شرقيفروشگاهگلچين شعبه (3)تبريز - خيابان شريعتي پاساژ 110 طبقه همكف روبروي فروشگاه قديمي پلاك 1835568329
آذربايجان شرقيفروشگاهبانوخسروشهر - مجتمع تجاري فرج طبقه زيرزمين پلاک 1032663592
آذربايجان شرقيفروشگاهانصاريمرند - نبش ميدان مهراب پلاک 67/142275703
آذربايجان شرقيفروشگاهنواده شهلاتبريز - خيابان تربيت پاساژ تربيت طبقه دوم پلاک 735559055
آذربايجان شرقيفروشگاهسي گلميانه - خيابان امام کوچه نجاران پلاک 14952228841
آذربايجان شرقيفروشگاهنظريبازار دو دري اول- دالان حاج رحيم35243105
آذربايجان شرقيفروشگاهبهداشتي مانيتبريز - اول ارم نبش خيابان شفا پلاک 232308359
آذربايجان شرقيفروشگاهحيدرزادهتبريز - راسته بازار پايين تر از مسجدروبروي فروشگاه صدرالديني35233015
آذربايجان شرقيفروشگاهبهداشتي اميرتبريز - شهرک ارم فلکه معلم کوثر جنوبي پلاک 3432307958
آذربايجان شرقيفروشگاهبهرامفجر- فلکه باکري - پاساژ قايم -پلاک434453425
آذربايجان شرقيفروشگاهونکمرند - پاساژ رضا طبقه همکف پلاک 642221460
آذربايجان شرقيفروشگاهني ني نازتبريز - شهرک باغميشه خ شهريار روبروي پارک صبا پلاک 4336668610
آذربايجان شرقيفروشگاهآصفتبريز - خ حجتي نبش تقاطع ظهيري جنب فروشگاه نيکو پلاک 64/432824148
آذربايجان شرقيفروشگاهابراهيم زادهتبريز بازار سراي دودري حياط پلاک 13835245069
آذربايجان شرقيفروشگاهقليپورتبريز -پاساژ110 -طبقه همکف -پلاک2235566357
آذربايجان شرقيفروشگاهارکيدسراب - بازار حيدرخان پلاک 10743225715
آذربايجان شرقيفروشگاهسحرتبريز - خيابان شريعتي پاساژ110 طبقه همکف پلاک 1635530005
آذربايجان شرقيفروشگاهماموتشبستر - خيابان شهيد مطهري جنب تزئيناتي روحي42225654
آذربايجان شرقيفروشگاهحماميمهربان -بازار امام رضا43122727
آذربايجان شرقيفروشگاهشيکامراغه -شهرک ولي عصر خ شهيدبيرامي روبروي مسجد خاتم الانبيا پلاک 2437223008
آذربايجان شرقيفروشگاهطالبياهر - راسته بازار روبروي فروشگاه اقدم جنب فروشگاه قريشي44224957
آذربايجان شرقيفروشگاهجودتملکان - بازار صفا نرسيده به پاساژ نور پلاک 1637822443
آذربايجان شرقيفروشگاهجوراب بافي نصرالهيمهربان - ميدان بخشداري -( ميدان گاز)43124440
آذربايجان شرقيفروشگاهوحيدتبريز - شهرک مرزداران - بازارچه امام رضا - نبش بهاران پلاک 436385362
آذربايجان شرقيفروشگاهچهره هاآذربايجان شرقي،تبريز،مرکزي،شهر تبريز،بازار،کوچه بازار صفي،کوچه قرجه داغي،پ 0،پاساژ آخوندي،ط زير زمين35256142
آذربايجان شرقيفروشگاهمركز خريد سردرودتبريز - سردرود بازار شهيدي جنب شركت تعاوني34209783
آذربايجان شرقيفروشگاهنانسيميانه بازار حاج حسن پلاك 5053338910
آذربايجان شرقيفروشگاهاميناهر چهارراه معلم روبروي مصلا كوچه راسته بازار جنب فروشگاه گيشا44232567
آذربايجان شرقيفروشگاهمحبوبيسراب - خيابان شهيد بهشتي روبروي شهرک گلها جنب پست بانک نباتي43232524
آذربايجان شرقيفروشگاهگالري سيتي استارمراغه - خيابان 48متري شهيد دهقان نبش ميدان سهند37412050
آذربايجان شرقيفروشگاهبابازادهجلفا -بازار آراز42025502
آذربايجان شرقيفروشگاهبابازادهجلفا - بازار آراز42023776
آذربايجان شرقيفروشگاهبرليانجلفا - بازار آراز پلاک 6442024821
آذربايجان شرقيفروشگاهشهيديآذربايجان شرقي،تبريز،مرکزي،شهر تبريز،بازار،کوچه دباغ خانه،کوچه راسته بازار قديم،پ 0،ساختمان راستي،سمت 3،ط اول35258598
آذربايجان شرقيفروشگاهغفاريبستان آباد - مجتمع تجاري پرديس طبقه همکف پلاک 5043334559
آذربايجان شرقيفروشگاهبيتاتبريز - وليعصر فلکه بزرگ پاساژشهرشب طبقه زيرزمين33321681
آذربايجان شرقيفروشگاهائل آي حياتتبريز - جاده تهران - 3کيلومتر بعداز کافي شاپ وحيد - جنب ساختمان بارز36305622
آذربايجان شرقيفروشگاهنويدتبريز - راسته بازار پلااک 8035245475
آذربايجان شرقيفروشگاهحامدمراغه - خيابان قدس نرسيده به فرش راوزي پلاک 20937226941
آذربايجان شرقيفروشگاهفروشگاه رهکويتبريز-اشرفي لاله-محمد نژاد-آخر 12 متري نظامي گنجوي-
آذربايجان شرقيفروشگاهگالري ويوناآذربايجان شرقي،تبريز،مرکزي،شهر تبريز،شريعتي شمالي،خيابان تربيت غربي،کوچه پست خانه قديم،پ 0،پاساژ سوئيس2،1وسط پلاک 23-،ط همکف35551763
آذربايجان شرقيفروشگاهنسترنآذربايجان شرقي،مرند،مرکزي،شهر مرند،امام خميني،خيابان 7تير غربي،خيابان امام خميني،پ 476،ط همکف42222720
زنجانداروخانهداروخانه بوعليزنجان - خيابان سعدي وسط پايين تراز پاساژ گلها33328880
زنجانداروخانهداروخانه عاشقزنجان،خدابنده،مرکزي،شهر قيدار،---،کوچه شهيدمحمدقاسملومهر،خيابان امام خميني،پ 838،ط همکف34228011
زنجانداروخانهداروخانه براتيزنجان - ميدان انقلاب جنب بانک ملي علوي33222358
زنجانداروخانهداروخانه آصفياسلام آباد - خيابان 20متري مدني - روبروي بانک سپه35230641
زنجانداروخانهداروخانه برجسته بافخدابنده - خيابان امام روبروي پارک34222242
زنجانداروخانهداروخانه داووديزنجان - شرق انصاريه انتهاي خيابان 30متري وليعصر جنب مجتمع درماني سينا37281828
زنجانداروخانهداروخانه فارابيزنجان - کوچه مشکي - چهارراه سوم34247761
زنجانداروخانهداروخانه اکبريزنجان - خيابان شيخ فضل الله35233919
زنجانفروشگاهخاتونزنجان - خيابان سعدي وسط پلاک 18033227999
زنجانفروشگاهمحبوبيزنجان - خيابان سعدي وسط روبروي کوچه زند جنب موبايل سعدي33232201
زنجانفروشگاهنارسيسزنجان - خيابان سعدي نبش خيابان زينبيه پاساژ زنجان33228809
زنجانفروشگاهگيلکزنجان - خيابان سعدي وسط جنب مخابرات33238555
زنجانفروشگاهعبديزنجان - بازارپايين بازار مسگرها پلاک 30233327253
زنجانفروشگاهباقريزنجان - راسته بازار - پلاک 7843335659
زنجانفروشگاهرفيعيزنجان - شهرک صنعتي - کوي نوآوران43345658
زنجانفروشگاهفروشگاه نبي لوزنجان،زنجان،مرکزي،شهر زنجان،چهارراه انقلاب،خيابان امام خميني،کوچه رهبري،پ 17.003،ط همکف33264104
زنجانفروشگاهفروشگاه پونهزنجان،زنجان،مرکزي،شهر زنجان،کوي انصاريه،خيابان بوستان سيزدهم،ميدان (انصاريه)،پ 0،1107،ط اول37270497
زنجانفروشگاهآرايشي ارفعيزنجان،زنجان،مرکزي،شهر زنجان،بي سيم،کوچه پروين اعتصامي،خيابان خيام،پ 240،ط همکف42527230
زنجانفروشگاهآيداخدابنده - خيابان امام - بالاتراز ميدان - جنب طلاي تيموري34222791
زنجانفروشگاهپونهزنجان - خيابان وليعصر شهرک انصاريه نبش ميدان انصاريه37270497
زنجانفروشگاهدي تو ديسلطانيه - ابتداي خيابان گنبد35822748
زنجانفروشگاهسايهخدابنده - خيابان امام - روبروي بانک ملت - جنب بستني پاک-
زنجانمشتريان شامل آفر روتينداروخانه جالينوسزنجان - شهرک کارمندان - فاز3 - خيابان اول14240611
تهرانداروخانهداروخانه ترکمان ابوترابيتهران _ تهران _ شهرتهران _ چيذر _ خيابان هاشمي _ ميدان امام زاده علي اکبر پلاک 76 _ طبقه همکف22233774
تهرانداروخانهداروخانه رادمنشتهران،تهران،مرکزي،شهر تهران،باغ فردوس،خيابان وليعصر،خيابان شهيد امير ابراهيم دربندي،پ -13،ط همکف22714662
تهرانداروخانهداروخانه آقاسيانتهران _ تهران _ شهرتهران _ پاسداران _ خيابان شهيد مصطفي وفامنش _ خيابان مکران شمالي پلاک 18.001 _ طبقه همکف22981550
تهرانداروخانهداروخانه دكتر ميرعربشاهيتهران _ تهران _ شهرتهران _ اراج _ خيابان شهيد محمد مصباح (گلزار) _ خيابان صنايع پلاک 9 _ طبقه اول22964842
تهرانداروخانهداروخانه دروستهران،تهران،مرکزي،شهر تهران،دولت،خيابان شهيد يوسف کلاهدوز،خيابان شهيد برادران رحماني،پ 13،ط همکف22571374
تهرانداروخانهداروخانه قلهكتهران،تهران،مرکزي،شهر تهران،قلهک،خيابان شهيد حميد صديق،خيابان دکتر علي شريعتي،پ 1362،ط همکف22263102
تهرانداروخانهداروخانه پوياتهران _ تهران _ شهرتهران _ قلهک _ خيابان سيما شمالي _ خيابان امام زاده پلاک 8 _ طبقه همکف22614881
تهرانداروخانهداروخانه پريسکاتهران،تهران،مرکزي،شهر تهران،ميرداماد،خيابان پگاه،بلوار ميرداماد،پ 192،ط دومشمالي22909478
تهرانداروخانهداروخانه ارسطوتهران _ تهران _ شهرتهران _ ونک _ خيابان وليعصر _ بن بست صيرفي پلاک 4 _ طبقه همکف88874122
تهرانداروخانهداروخانه زبردستتهران،تهران،مرکزي،شهر تهران،ونک،خيابان شهيد مسعود صابري،خيابان شهيد حسن شرافتي،پ 23،ط همکف88046192
تهرانداروخانهداروخانه دكتر حكيم شرقتهران،تهران،مرکزي،شهر تهران،حکيميه تهرانپارس،کوچه معارف،کوچه بهشت 3،پ 46،ط همکف77316306
تهرانداروخانهداروخانه دکتر آسايشتهران،تهران،مرکزي،شهر تهران،نظام آباد شمالي،خيابان شهيد جمشيد رضائي (142)،خيابان شهيد آيت اله مدني،پ 1424،ط همکف77453866
تهرانداروخانهداروخانه صنوبرتهران _ تهران _ شهرتهران _ شهرک حکيميه _ خيابان شهيد اميررضا کلثومي(خرم) _ خيابان شبنم پلاک 72 _ طبقه همکف77308616
تهرانداروخانهداروخانه صبح اميدتهران _ تهران _ شهرتهران _ قنات کوثر _ خيابان 35 متري استقلال _ ميدان اميد پلاک 0 _ طبقه اول77042005
تهرانداروخانهداروخانه اميدتهران _ تهران _ شهرتهران _ مجيديه شمالي _ خيابان شهيد مرتضي ميرزاعلي _ خيابان شهيد استاد حسن بنا پلاک 73 _ طبقه همکف22514777
تهرانداروخانهداروخانه دكتراسديتهران،تهران،مرکزي،شهر تهران،شهرک شهيد بهشتي،خيابان نارنجستان شمالي،خيابان سروستان دوم،پ 0،ساختمان نسترن 21،ط اول1277116949
تهرانداروخانهداروخانه فرهيتهران،تهران،مرکزي،شهر تهران،شميران نو،کوچه شهيد مهدي الياسي(6شرقي)،خيابان هنگام،پ 346،ط همکف77443897
تهرانداروخانهداروخانه آخر دوستتهران،تهران،مرکزي،شهر تهران،مجيديه شمالي،خيابان شهيد مجيد افشاري،خيابان رحمانيان شمالي،پ 7،ط اول222511530
تهرانداروخانهداروخانه دكتر منصوريتهران _ تهران _ شهرتهران _ خاک سفيد _ کوچه مدرسه _ خيابان شهيد منصور زهدي (امين) پلاک 688 _ طبقه همکف77327691
تهرانداروخانهداروخانه متينتهران،تهران،مرکزي،شهر تهران،سيدخندان،خيابان دکترعلي شريعتي،خيابان خواجه عبداله انصاري،پ 180،ط همکف22862207
تهرانداروخانهداروخانه درساتهران _ تهران _ شهرتهران _ جمالزاده شمالي _ خيابان سين دخت _ خيابان دکتر سيد حسين فاطمي پلاک 198 _ طبقه چهارم66944567
تهرانداروخانهداروخانه کوي دانشگاهتهران _ تهران _ شهرتهران _ امير آباد شمالي _ خيابان ابراهيمي (17) _ خيابان کارگر شمالي پلاک 1979 _ طبقه همکف88639898
تهرانداروخانهداروخانه دكتر هوشمندتهران،تهران،مرکزي،شهر تهران،کشاورز،خيابان وليعصر،کوچه ارژنگ،پ 20،ط همکف88891534
تهرانداروخانهداروخانه فردوسيتهران _ تهران _ شهرتهران _ فلسطين شمالي _ کوچه ميرهادي غربي _ ميدان جهاد پلاک 25 _ طبقه همکف88969669
تهرانداروخانهداروخانه بخارستتهران _ تهران _ شهرتهران _ شهيد بهشتي _ کوچه هيجدهم _ خيابان شهيد احمد قصير پلاک 53 _ طبقه همکف88730134
تهرانداروخانهداروخانه پيامتهران _ تهران _ شهرتهران _ خواجه نظام الملک _ خيابان شهيد اصغر قجاوند _ خيابان شهيد سرتيپ نامجو پلاک 494 _ طبقه همکف77504996
تهرانداروخانهداروخانه فارستهران،تهران،مرکزي،شهر تهران،نظام آباد جنوبي،خيابان شهيد مسعود مطلب نژاد،کوچه شهيد علي نظري،پ 6،ساختمان شمس،ط سوم7568131
تهرانداروخانهداروخانه دكتر محرابيتهران _ تهران _ شهرتهران _ شهيد بهشتي _ خيابان شهيد عبدالمجيد صابونچي _ کوچه شهيد غلامرضا مبيني (يکم ) پلاک 16 _ طبقه همکف88751825
تهرانداروخانهداروخانه خيامتهران _ تهران _ شهرتهران _ نظام آباد شمالي _ خيابان 134 _ خيابان شهيد آيت اله مدني پلاک 1328 _ طبقه -177281352
تهرانداروخانهداروخانه آيتتهران،تهران،مرکزي،شهر تهران،نارمک،خيابان شهيد فرامرز ابراهيم،خيابان شهيد دکتر آيت،پ 495،ط همکف77913178
تهرانداروخانهداروخانه محترم بنژامينتهران _ تهران _ شهرتهران _ نارمک _ خيابان شهيد اسماعيل افشاري _ خيابان دماوند پلاک 735 _ طبقه همکف77812030
تهرانداروخانهداروخانه دکتر کاشيتهران،تهران،مرکزي،شهر تهران،نظام آباد،خيابان شهيد برادران رضائي،ميدان تسليحات،پ 70،ط همکف77030063
تهرانداروخانهداروخانه دکتر همتيتهران،تهران،مرکزي،شهر تهران،جمالزاده،خيابان شهيد غلامرضا حمصيان،بلوار کشاورز،پ 119،مجتمع پزشکي کوثر،ط چهارم1766921527
تهرانداروخانهداروخانه مرکزي شاهپورم شاهپور( وحدت اسلامي )55623828
تهرانداروخانهداروخانه رازيتهران،تهران،مرکزي،شهر تهران،ميدان وحدت اسلامي،خيابان وحدت اسلامي،بن بست رازي،پ 8،ط همکف88814144
تهرانداروخانهداروخانه دکتر امام جمعهتهران،تهران،مرکزي،شهر تهران،چهارراه وحدت اسلامي،کوچه شهيد حسن خندان،خيابان وحدت اسلامي،پ 349،ط همکف55606533
تهرانداروخانهداروخانه صفيرتهران _ تهران _ شهرتهران _ تهران نو _ خيابان باباطاهر _ خيابان بلال حبشي پلاک 162 _ طبقه همکف77418107
تهرانداروخانهداروخانه نويدتهران،تهران،مرکزي،شهر تهران،نيروي هوائي،خيابان 21متري دهقان،خيابان پيروزي،پ 331،ط همکف33342259
تهرانداروخانهداروخانه دكتر حسنيتهران _ تهران _ شهرتهران _ تسليحات _ خيابان شهيد رضا وثيقي انصاري فر _ خيابان شهيد يداله سليمي افضل پلاک 7 _ طبقه همکف77699551
تهرانداروخانهداروخانه شكوفهتهران،تهران،مرکزي،شهر تهران،مقداد،خيابان شهيد محمود کريمشاهيان،خيابان پيروزي،پ 144،ط همکف7470579
تهرانداروخانهداروخانه كيوانتهران _ تهران _ شهرتهران _ شکوفه _ کوچه شهيد ابوالفضل خوشرو _ خيابان شکوفه پلاک 323 _ طبقه همکف33342781
تهرانداروخانهداروخانه رازي تهرانتهران،تهران،مرکزي،شهر تهران،غياثي،کوچه شهيد سيد احمد حسيني،خيابان شهيد محمدحسين آيت اله سعيدي،پ 104،ط همکف33706444
تهرانداروخانهداروخانه کيوان فرتهران،تهران،مرکزي،شهر تهران،پيروزي،کوچه شهيد ناصر قصاب پور،خيابان پيروزي،پ 640،ط چهارم733331771
تهرانداروخانهداروخانه وحيديهتهران _ تهران _ شهرتهران _ نفيس _ خيابان ذوالفقاري _ خيابان شهيد مهدي نيکبخت پلاک 71 _ طبقه همکف33712867
تهرانداروخانهداروخانه صبورتهران _ تهران _ شهرتهران _ آب موتور _ کوچه شهيد جعفر قانع _ خيابان شهيد عليرضا کندي پلاک 30 _ طبقه همکف33174291
تهرانداروخانهداروخانه دكتر نصرتتهران،پاکدشت،مرکزي،شهر پاکدشت،(پاکدشت)،کوچه شهيد حسن قمي،خيابان شهيد مطهري،پ 130،ط همکف36026429
تهرانداروخانهداروخانه دكتر احد پور ( قمي )تهران _ قرچک _ شهرقرچک _ قرچک _ بلوار امام خميني _ خيابان اصلي پلاک 0 _ طبقه همکف36125700
تهرانداروخانهداروخانه دكتر احسان رضازادهتهران _ پاکدشت _ شهرپاکدشت _ (پاکدشت) _ کوچه شهداي صمديان _ خيابان شهيد مطهري پلاک 353 _ طبقه همکف36046444
تهرانداروخانهداروخانه دكتر البكيتهران،قرچک،مرکزي،شهر قرچک،زيباشهر،خيابان شهيد سيدحسين اسکندري،خيابان شهيد دکتربهشتي،پ 306،ط همکف36177102
تهرانداروخانهداروخانه دكتر ليلا كنيتهران _ قرچک _ شهرقرچک _ باقرآباد _ کوچه شهيدعليزاده (نرگس 3) _ خيابان بسيج پلاک 193 _ طبقه همکف36133939
تهرانداروخانهداروخانه دكتر عليرضائيتهران _ ورامين _ شهرورامين _ خيرآباد _ بلوار تهران ورامين _ خيابان تهران ورامين پلاک 0 _ طبقه دوم36236141
تهرانداروخانهداروخانه روميناجاده امام رضا شريف آباد خ ولايت فقيه مسجد امير المومنين درمانگاه مردم36174468
تهرانداروخانهداروخانه شكوهي زادهتهران _ قرچک _ شهرقرچک _ قرچک _ خيابان اصلي _ خيابان آزادگان پلاک 0 _ طبقه همکف36125181
تهرانداروخانهداروخانه دکتر فرشاديپاکدشت نرسيده به خاتون آباد روبروي بيمارستان فوق تخصصي شهداي پاکدشت36464830
تهرانداروخانهداروخانه دکتر موحدتهران،دماوند،مرکزي،شهر دماوند،گيلاوند،کوچه زنبق 2،بلوار شهيد بهشتي،پ 0،ط -176317722
تهرانداروخانهداروخانه نيلوفرتهران،دماوند،مرکزي،شهر دماوند،گيلاوند،بلوار حضرت آيت اله خامنه اي،بلوار شهيد بهشتي،پ 0،ط همکف76316161
تهرانداروخانهداروخانه آبسردتهران،دماوند،مرکزي،شهر آبسرد،آبسرد،خيابان شهيد بهشتي،بلوار امام خميني،پ 356،ط همکف76372428
تهرانداروخانهداروخانه ژابيزتهران،تهران،مرکزي،شهر تهران،قنات کوثر،خيابان سوم شرقي،بلوار مطهري،پ 57،ط همکف77363874
تهرانفروشگاهبهداشتي ميرزائي فرتهران _ تهران _ شهرتهران _ شهرک شهيد محلاتي _ خيابان نخل _ خيابان مرواريد پلاک 14 _ طبقه -122463431
تهرانفروشگاهمادرتهران _ تهران _ شهرتهران _ تجريش _ کوچه شهيد علي حدادي _ خيابان شهرداري پلاک 80 _ طبقه همکف22709315
تهرانفروشگاهگالري ارکيدهتهران،تهران،مرکزي،شهر تهران،تجريش،کوچه بازارچه تجريش،خيابان گوگل،پ 41،پ رضوي،ط همکف11022716312
تهرانفروشگاهبهنامتهران،تهران،مرکزي،شهر تهران،تجريش،خيابان گوگل،خيابان شهرداري،پ 196،پاساژ تجريش،ط همکف22739363
تهرانفروشگاهفروشگاه طاهاتهران،تهران،مرکزي،شهر تهران،تجريش،کوچه شهيد علي حدادي،خيابان شهرداري،پ 44،ط همکف22758932
تهرانفروشگاهکلکسيون خندانتهران _ تهران _ شهرتهران _ سيدخندان _ خيابان سيمرغ شرقي _ خيابان دکتر علي شريعتي پلاک 984 _ طبقه همکف22865714
تهرانفروشگاهعاکفتهران _ تهران _ شهرتهران _ شميران نو _ کوچه شهيد مهرداد حسين پور(10شرقي) _ خيابان شهيد ابوذر غفاري پلاک 363 _ طبقه همکف77195294
تهرانفروشگاهگل سرختهران،تهران،مرکزي،شهر تهران،تهرانپارس،خيابان شهيد برادران مظفري (127)،بزرگراه شهيد زين الدين (وفادار)،پ 994،ط همکف77374783
تهرانفروشگاهحلواييتهران،تهران،مرکزي،شهر تهران،نارمک،خيابان 47،خيابان فرجام،پ 739،ط دوم577898505
تهرانفروشگاهکفتهران _ تهران _ شهرتهران _ رسالت _ خيابان شهيد علي ناطقي _ خيابان شهداي هفتم آذر (آزادگان) پلاک 39 _ طبقه همکف77207073
تهرانفروشگاهامير مهديتهران _ تهران _ شهرتهران _ مجيديه شمالي _ خيابان شهيد برادران مقدم جو(گلستان 7) _ خيابان شهيد اميرهوشنگ کاووسي پلاک 215 _ طبقه همکف22500170
تهرانفروشگاهستاره کيشتهران،تهران،مرکزي،شهر تهران،مجيديه شمالي،خيابان شهيد برادران محمدي (ريحاني)،خيابان نور،پ 5،ط اول22537220
تهرانفروشگاههفت قلمتهران _ تهران _ شهرتهران _ نارمک _ خيابان شهيد رمضانعلي رحمتي _ خيابان شهيد برادران محمدباقري پلاک 57.001 _ طبقه همکف77244352
تهرانفروشگاهفروشگاه كيشقنات كوثر 20متري مسجد بين كوچه 6 و 7 مركزي پ 6777386077
تهرانفروشگاهفروشگاه ياستهران،تهران،مرکزي،شهر تهران،حکيميه،بلوار شهيد برادران بابائيان،بلوار شهيد حسن عبدالرضا (بهار)،پ 0،مجتمع تجاري اليزه،ط همکف2877008809
تهرانفروشگاهفروشگاه سايهتهران،تهران،مرکزي،شهر تهران،تهرانپارس،خيابان شهيدان مهدوي زفرقندي (196شرقي)،ميدان شاهد،پ 254،ط همکف77721182
تهرانفروشگاهفروشگاه ونداد مهرتهران،تهران،مرکزي،شهر تهران،رسالت،کوچه زمرد غربي،خيابان شهيد دکتر آيت،پ 914،ط همکف77249792
تهرانفروشگاهتعاونتهران،تهران،مرکزي،شهر تهران،اوقاف،کوچه شهيد علي جان پرور،خيابان شهيد سعيد والائيان،پ 223،ط همکف77801813
تهرانفروشگاهافشينتهران _ تهران _ شهرتهران _ يوسف آباد _ خيابان شهيد اميرحسين زينالي (14) _ خيابان شهريار پلاک 68 _ طبقه همکف88023602
تهرانفروشگاهپرنتانتهران _ تهران _ شهرتهران _ فلسطين شمالي _ کوچه شهيد نجف غزالي عتيق _ خيابان وليعصر پلاک 1724 _ طبقه همکف88904714
تهرانفروشگاهفروشگاه ممقانيتهران،تهران،مرکزي،شهر تهران،کشاورز،کوچه شهيد آقا حسيني،خيابان وليعصر،پ 1662،ط همکف88910181
تهرانفروشگاهفروشگاه ممقاني (شعبه 2)تهران،تهران،مرکزي،شهر تهران،کشاورز،خيابان وليعصر،کوچه ارژنگ،پ -21،پاساژ مرکزخريد کيش،ط زير زمين1288805484
تهرانفروشگاهگالري مريمتهران،تهران،مرکزي،شهر تهران،خواجه نظام الملک،کوچه شهيدين،خيابان شهيد اجاره دار،پ 280،ط همکف77563960
تهرانفروشگاهفروشگاه مبينتهران،تهران،مرکزي،شهر تهران،ويلا،خيابان آيت اله طالقاني،کوچه بشارت،پ 3،ط همکف88827129
تهرانفروشگاهفروشگاه صباتهران،تهران،مرکزي،شهر تهران،بهار شمالي،کوچه امير نظام گروسي،خيابان دکتر علي شريعتي،پ 190،ط همکف77536117
تهرانفروشگاهغفاريتهران _ تهران _ شهرتهران _ مجيديه _ خيابان شهيد سياوش فراهاني _ خيابان شهيد علي اکبر همائي پلاک 128 _ طبقه اول22528614
تهرانفروشگاهارشياتهران،تهران،مرکزي،شهر تهران،مجيديه،خيابان شهيد استاد حسن بنا،کوچه شهيد برادران اماميان،پ 2،ط اولغربي22509319
تهرانفروشگاهرنگارنگتهران _ تهران _ شهرتهران _ زرکش _ کوچه خادمي _ خيابان شهيد يداله سليمي افضل پلاک 110 _ طبقه همکف77261727
تهرانفروشگاهنگيننارمك - خيابان آيت - پايين تر از ميدان نبوت -نبش چمن غربي - پلاك 42677902930
تهرانفروشگاهفروشگاه ستارهتهران،تهران،مرکزي،شهر تهران،نارمک،خيابان شهيد عليرضا دقيقي(62غربي)،خيابان دردشت،پ 228،ط اول177952232
تهرانفروشگاهشادمانخ سبلان جنوبي نبش کوچه شادمان پ 283 پايين تر از چهارراه ظام آباد77836319
تهرانفروشگاهگالري سيستهران،تهران،مرکزي،شهر تهران،نارمک،خيابان شهيد يوسف حدادي،خيابان شهيد ثاني،پ 44،ط همکف77035136
تهرانفروشگاهآرايشي جديديخ نارمك خ دردشت پايين تر از گلبرگ پ 37477904531
تهرانفروشگاهفروشگاه پرومدتهران،تهران،مرکزي،شهر تهران،نارمک،ميدان نبوت،خيابان شهيد دکتر آيت،پ 543،ط همکف77807106
تهرانفروشگاهفروشگاه تاکتهران _ تهران _ شهرتهران _ مجيديه _ کوچه شهيد عباس زارعي _ خيابان شهيد علي اکبر همائي پلاک 108 _ طبقه همکف86020528
تهرانفروشگاهاميرارسلانتهران،تهران،مرکزي،شهر تهران،نارمک،خيابان شهيد حسين فاطمي (19 غربي)،خيابان شهيد دکتر آيت،پ 578،ط همکف77890188
تهرانفروشگاهفروشگاه سوگندتهران،تهران،مرکزي،شهر تهران،نارمک،بزرگراه رسالت،خيابان شهيد دکتر آيت،پ 657،ط همکف77452601
تهرانفروشگاهسرمهلواسان بلوار امام خميني روبروي بانک ملي26542415
تهرانفروشگاهصدفبازار سعدي33970260
تهرانفروشگاهافشينتهران _ تهران _ شهرتهران _ دروازه دولت _ خيابان سعدي _ خيابان انقلاب اسلامي پلاک 480 _ طبقه همکف77522054
تهرانفروشگاهصنديدناصرخسرو--كوچه مسجد نور پ 333976303
تهرانفروشگاهعلي عربخ ناصر خسرو بازارچه مروي پ15233909514
تهرانفروشگاهفروشگاه ميناييتهران،تهران،مرکزي،شهر تهران،ناصر خسرو،خيابان ناصر خسرو،بن بست مسجد نور،پ 15،ساختمان طوس،ط اول2/1033978022
تهرانفروشگاهفروشگاه محمدخانيتهران _ تهران _ شهرتهران _ ناصر خسرو _ خيابان ناصر خسرو _ بن بست امامي پلاک 3 _ طبقه همکف33970206
تهرانفروشگاهفروشگاه هاشميچهارسوق بزرگ انتهاي بازار آهنگران بازار چهل تن پلاک 11455621803
تهرانفروشگاهفروشگاه متينيچهار سوق بزرگ کوچه گوني فروش ها سراي ضرابي55628962
تهرانفروشگاهفروشگاه گلزار فرتهران _ تهران _ شهرتهران _ بازار _ کوچه بازاربين الحرمين _ کوچه بازارکويتي ها پلاک 30 _ طبقه همکف55604438
تهرانفروشگاهفروشگاه رحمتيتهران _ تهران _ شهرتهران _ بازار _ کوچه بازارنوروزخان _ کوچه بازارمسجدجامع پلاک 13 _ طبقه همکف55164223
تهرانفروشگاهفروشگاه شير عليبازار بزرگ روبروي درب شرقي مسجد امام بازار بين الحرمين پاساژ ونوس ط بالاي همکف پ 4155818308
تهرانفروشگاهخواجوي رادتهران،تهران،مرکزي،شهر تهران،بازار،کوچه بازارکفاش ها،کوچه بازارامين الملک،پ 18،ط همکف55628648
تهرانفروشگاهحميدتهران،تهران،مرکزي،شهر تهران،بازار،کوچه بازارنوروزخان،کوچه بازارمسجدجامع،پ 13،مجتمع تجاري شمس تبريزي،ط دوم1755164184
تهرانفروشگاهبهرويانتهران،تهران،مرکزي،شهر تهران،بازار،کوچه بازارمسگرها،کوچه بازارگوني فروشها،پ 28،س ضرابي يا حسينيه،ط همکف155672432
تهرانفروشگاهصدفتهران،تهران،مرکزي،شهر تهران،چهارراه مولوي،خيابان مولوي،خيابان صاحب جمع،پ 0،ساختمان بنگاه ميلاد قائم،ط همکف55572039
تهرانفروشگاهپزشكي كسريتهران _ تهران _ شهرتهران _ ميدان امام حسين (ع ) _ خيابان 17 شهريور _ خيابان شهيد کمال الدين مرتجائي پلاک 452 _ طبقه همکف33349398
تهرانفروشگاهمهردادتهران _ تهران _ شهرتهران _ ميدان امام حسين (ع ) _ کوچه شهيدابوالفضل الماسي کوپائي _ کوچه اسلامي پلاک 65 _ طبقه همکف33301961
تهرانفروشگاهصباتهران،تهران،مرکزي،شهر تهران،تهران نو،خيابان شهيد عليرضا مستعدي،خيابان شهيد ناصر ترابي،پ 98،پ قائم،ط همکف77433522
تهرانفروشگاهفروشگاه ميلادتهران _ تهران _ شهرتهران _ نيروي هوائي _ خيابان شهيد شکرچي (5/28) _ خيابان پنجم نيروي هوائي پلاک 193 _ طبقه همکف77479373
تهرانفروشگاهدي تو ديتهران،تهران،مرکزي،شهر تهران،نيروي هوائي،کوچه شهيدروح اله جعفري،خيابان 21متري دهقان،پ 279،ط اول77402116
تهرانفروشگاهفروشگاه رهاتهران _ تهران _ شهرتهران _ پيروزي _ خيابان زاهد گيلاني _ خيابان صفا پلاک 12 _ طبقه همکف33799655
تهرانفروشگاهفروشگاه ستايشتهران،تهران،مرکزي،شهر تهران،نيروي هوائي،کوچه شهيد مسعود رحيمي نژاد،خيابان 21متري دهقان،پ 63،ط همکف77482363
تهرانفروشگاهفروشگاه ستودهتهران _ تهران _ شهرتهران _ تهران نو _ کوچه شهيد محسني _ خيابان بيهقي پلاک 59 _ طبقه همکف77414016
تهرانفروشگاهنمايشهفت حوض بالاتر از ميدان هفت حوض سمت چپ پ 59277892623
تهرانفروشگاهياستهران _ تهران _ شهرتهران _ تهران نو _ خيابان سفيدکوه _ خيابان بلال حبشي پلاک 17 _ طبقه همکف77429272
تهرانفروشگاهسايهتهران _ تهران _ شهرتهران _ چهارصددستگاه _ خيابان شهيداحمددومانلو _ خيابان شهيد محمدتقي عزيزي پلاک 30 _ طبقه همکف33341080
تهرانفروشگاهفروشگاه نفيستهران،تهران،مرکزي،شهر تهران،شکوفه،خيابان شهيد محمد بوبرکه،خيابان ابن سينا،پ 44،ط همکف33782300
تهرانفروشگاهمرواريد کيشتهران _ تهران _ شهرتهران _ شکوفه _ خيابان شکوفه _ خيابان ابن سينا پلاک 88 _ طبقه -133782036
تهرانفروشگاهمرواريد کيش 2تهران _ تهران _ شهرتهران _ 17 شهريور _ کوچه شهيد مرتضي علي _ خيابان شهيد احمد غضائري پلاک 61 _ طبقه همکف33311099
تهرانفروشگاهمحمدتهران _ تهران _ شهرتهران _ ميثم _ کوچه شهيد حسن سليمي _ خيابان شهيد سيدحسن ميرهاشمي پلاک 91 _ طبقه همکف33026809
تهرانفروشگاهگالري عليتهران _ تهران _ شهرتهران _ 17 شهريور _ کوچه فيروزه _ خيابان ابن سينا پلاک 27 _ طبقه همکف33357184
تهرانفروشگاهارزان سراي کيشتهران _ تهران _ شهرتهران _ فرزانه _ خيابان شهيد احمد جعفرنژاد _ خيابان برادران شهيد شيردم پلاک 141 _ طبقه همکف33792092
تهرانفروشگاهطالب نژادتهران،تهران،مرکزي،شهر تهران،پيروزي،خيابان شهيد احمد جعفرنژاد،خيابان پيروزي،پ 306،مجتمع کساء،ط -15333366254
تهرانفروشگاهجزيرهشهرک کاروان خيابان 20 متري نخلي پاساژ فراهاني طبقه همکف پ 733246926
تهرانفروشگاههميشه ارزانافسريه 15 متري اول نبش کوچه 28 پ68633801445
تهرانفروشگاهفروشگاه يونيکافسريه 15متري اول بين خ 35 و 36 پلاك 60333828175
تهرانفروشگاهصدفتهران _ تهران _ شهرتهران _ افسريه _ خيابان برادران شهيدفخارنيا 15متري دوم _ خيابان 20 متري افسريه پلاک 190 _ طبقه همکف33812516
تهرانفروشگاهعليدوستيورامين - خ شهدا - روبروي بانک کشاورزي22251999
تهرانفروشگاهاشرفيزيبا شهر خ 12 متري کوچه فتح 7 پ26033611397
تهرانفروشگاهترگلپيشوا پل حاجي ميدان شهيد چمران جنب بانك ملت فروشگاه ترگل36721044
تهرانفروشگاهونوستهران،پاکدشت،مرکزي،حصارامير،روستا خاتون آباد،(خاتون آباد)،خيابان صباي شرقي،بن بست اول،پ 78،ط -14013936459652
تهرانفروشگاهفروشگاه رنگين کمانپاکدشت حصار امير خ امام خميني پلاک 1536409505
تهرانفروشگاهفروشگاه مقدمتهران _ قرچک _ شهرقرچک _ باقرآباد _ کوچه شهيدعليزاده _ خيابان ورامين پلاک 296 _ طبقه همکف36138362
تهرانفروشگاهالغديرتهران،ري،مرکزي،غني آباد،روستا خاورشهر،(خاورشهر)،خيابان گمنام،خيابان هامون،پ 19،م فاز2 شهرک امام رضا،مجتمع تجاري شماره 2،ط همکف33855371
تهرانفروشگاهکيش اليتتهران،ورامين،مرکزي،شهر ورامين،ورامين،خيابان شهيد بهشتي،خيابان شهيد محمودي،پ 49،ط اولجنوبي36276962
تهرانفروشگاهفروشگاه سيناسمنان،گرمسار،مرکزي،شهر گرمسار،شهدا،کوچه آرمان،خيابان شهيدمنتظري،پ 0،ط همکف34223085
تهرانفروشگاهفروشگاه کيش کالاي امينتهران،قرچک،مرکزي،شهر قرچک،قرچک،خيابان محمدآباد (پاسدار)،بن بست مهديه 2،پ 0،پاساژ نيک،ط همکف2836148771
تهرانفروشگاهفروشگاه امينآبسرد روبروي بانک ملي پ 1276375023
تهرانفروشگاهفروشگاه انصاري نژادبومهن خ علامه طباطبايي_ سپاه_ اراضي هوافضا قطعه 71276325451
تهرانفروشگاهفروشگاه آفتابگردانتهران _ تهران _ شهرتهران _ لويزان _ کوچه بنفشه _ خيابان شهيد رضا فرشادي پلاک 96 _ طبقه اول22962034
تهرانمشتريان خاصشرکت حاميان اميد فرداتهران،تهران،مرکزي،شهر تهران،شريعتي،کوچه نوآور،خيابان دکتر علي شريعتي،پ 1406،پاساژ قلهک،ط هشتم122604985
تهرانمشتريان خاصداروخانه شبانه روزي رامينتهران،تهران،مرکزي،شهر تهران،ميدان فردوسي،خيابان انقلاب اسلامي،خيابان فردوسي،پ 0،ط همکف66705301
تهرانداروخانهداروخانه نيلوفرتهران _ تهران _ شهرتهران _ سعادت آباد _ بلوار سرو غربي _ خيابان شهيد وحيد رياضي بخشايش پلاک 30 _ طبقه -122075853
تهرانداروخانهداروخانه فلامکتهران _ تهران _ شهرتهران _ شهرک قدس _ کوچه سپيدار _ خيابان سيماي ايران پلاک 9 _ طبقه اول88570005
تهرانداروخانهداروخانه كوهينيتهران _ تهران _ شهرتهران _ ستارخان _ خيابان شهيد مرتضي فياض _ خيابان ستارخان پلاک 742 _ طبقه همکف44218610
تهرانداروخانهداروخانه شفاييميدان توحيد - ابتداي ستارخان - روبروي كوثر اول - پلاك 1766922625
تهرانداروخانهداروخانه دکتر احمديتهران،ري،فشاپويه،شهر حسن آباد،(حسن آباد)،خيابان بسيج،بلوار امام خميني،پ 826،ط همکف56228128
تهرانداروخانهداروخانه ابن يمينتهران،تهران،مرکزي،شهر تهران،دريان نو،خيابان شهيد فلاحت پور(دهم)،خيابان شهيد خليل ميکائيلي،پ 16،ط همکف66557086
تهرانداروخانهداروخانه دکتر اماميتهران،تهران،مرکزي،شهر تهران،کوي نصر،خيابان نصر،خيابان پانزدهم،پ 9،پاساژ بازارچه گيشا،ط همکف1588486503
تهرانداروخانهداروخانه آبشناسانتهران _ تهران _ شهرتهران _ جنت آباد شمالي _ خيابان ايرانشهر جنوبي _ خيابان گلزار شرقي پلاک 23 _ طبقه دوم44837974
تهرانداروخانهداروخانه دکتر حيدريتهران _ تهران _ شهرتهران _ جنت آباد جنوبي _ خيابان جهاد اکبر _ کوچه دوم داروخانه پلاک 7 _ طبقه همکف44085962
تهرانداروخانهداروخانه سالمتهران _ تهران _ شهرتهران _ فردوس _ خيابان بيست متري وليعصر _ خيابان شهيد محمد کاظم اعتماديان پلاک 6 _ طبقه همکف44071694
تهرانداروخانهداروخانه پزشکانتهران،تهران،مرکزي،شهر تهران،جنت آباد جنوبي،کوچه (بن محمود نوري )،خيابان جنت آباد جنوبي،پ 160،ط همکف44402178
تهرانداروخانهداروخانه دکتر آهاري نژادتهران _ تهران _ شهرتهران _ مهران _ خيابان شهيد سيد سعيد فهيمي _ بلوار اباذر پلاک 2 _ طبقه اول44034510
تهرانداروخانهداروخانه کريميانتهران،تهران،مرکزي،شهر تهران،شهران شمالي،کوچه شهيد محمد قشلاقي (13)،بلوار شهران،پ 171،م محمد،ط همکف3944332329
تهرانداروخانهداروخانه شهيدانتهران _ تهران _ شهرتهران _ شهيدان _ خيابان شهيدان _ کوچه داوديان پلاک 10 _ طبقه همکف66053812
تهرانداروخانهداروخانه يادگارتهران،تهران،مرکزي،شهر تهران،جرجاني،کوچه مدرسه،خيابان شهيدبرادران فلاح،پ 220،ط همکف66698522
تهرانداروخانهداروخانه كوشاتهران _ تهران _ شهرتهران _ آذربايجان _ خيابان آزادي _ کوچه جمشيدزماني پلاک 6 _ طبقه چهارم66065121
تهرانداروخانهداروخانه هاشمي دزفوليتهران _ تهران _ شهرتهران _ دامپزشکي _ خيابان خوش _ کوچه شهيد عليرضااحمدي سخاء پلاک 38 _ طبقه -166017722
تهرانداروخانهداروخانه شبانه روزي جمهوريخ جمهوري - نبش خ اسكندري66924593
تهرانداروخانهداروخانه ماهتهران _ تهران _ شهرتهران _ وحدت اسلامي _ خيابان مختاري _ خيابان وحدت اسلامي پلاک 178 _ طبقه همکف55375308
تهرانداروخانهدرمانگاه وليعصرتهران،تهران،مرکزي،شهر تهران،چهارراه لشگر،خيابان کمالي،خيابان کاشان،پ 3،س ش نامجو جديد گلستان،ط سوم1066953429
تهرانداروخانهداروخانه فاطميتهران _ تهران _ شهرتهران _ جواديه _ کوچه شهيد يحيي احمدي نسب _ خيابان 20 متري جواديه پلاک 371 _ طبقه همکف55648238
تهرانداروخانهداروخانه گنجينهتهران،تهران،مرکزي،شهر تهران،خزانه بخارايي،ميدان فلکه اول خزانه بخارايي،خيابان شهيد محمد بخارايي،پ 278،ط همکف55050468
تهرانداروخانهداروخانه نازي آبادتهران،تهران،مرکزي،شهر تهران،نازي آباد،کوچه شهيد محمود منافي،خيابان شهيد رجايي،پ 474،ط اول55067515
تهرانداروخانهداروخانه محمديتهران،تهران،مرکزي،شهر تهران،بلورسازي،خيابان شهيد عباس امامي محرم،خيابان شهيدان حسني،پ 45،ط همکف55653068
تهرانداروخانهداروخانه دكتر وهاب زادهتهران،تهران،مرکزي،شهر تهران،سه راه فلاح،کوچه صاحب الزمان،خيابان سجاد جنوبي،پ 154،س صبا،ط همکف1266223950
تهرانداروخانهداروخانه مسيبيتهران،اسلامشهر،مرکزي،شهر اسلامشهر،قائميه،خيابان شهيد رضايي،کوچه 27شهيدسلام اله عليپور،پ -129.001،ط همکف56476868
تهرانداروخانهداروخانه خليجتهران _ تهران _ شهرتهران _ خليج شمالي _ کوچه شهيدمحمد غلامي نژاد _ خيابان خليج فارس پلاک 427 _ طبقه همکف66250735
تهرانداروخانهداروخانه پارستهران _ تهران _ شهرتهران _ شهرک ولي عصر _ کوچه هجدهم _ خيابان شهيدان سليمان ومحمدآقايي پلاک 435 _ طبقه همکف66200658
تهرانداروخانهداروخانه دكتر عليزادهتهران،اسلامشهر،مرکزي،شهر اسلامشهر،باغ فيض،بلوار امام حسين (ع )،ميدان امام حسين (ع )،پ 887،ط همکف45126598
تهرانداروخانهداروخانه 17 شهريورتهران _ تهران _ شهرتهران _ شادآباد _ خيابان شهيد سعيد آقاجاني _ خيابان هفده شهريور پلاک 159 _ طبقه همکف66824675
تهرانداروخانهداروخانه جعفريتهران _ اسلامشهر _ شهراسلامشهر _ واوان _ خيابان امام خميني _ خيابان مطهري پلاک 102 _ طبقه همکف56165260
تهرانداروخانهداروخانه کلانتريتهران،تهران،مرکزي،شهر تهران،خليج شمالي،کوچه شهيد خسرو تقوي،خيابان خليج فارس،پ 407،ساختمان پاسارگاد،ط همکف66181840
تهرانداروخانهداروخانه دکتر بيابانکيتهران،تهران،مرکزي،شهر تهران،شهرک شريعتي،خيابان شهيد علي اکبر علي نژاد،کوچه شهيد عليرضا صمدي،پ 328،ط دوم55003455
تهرانداروخانهداروخانه دکتر هاشمي ياريتهران،تهران،مرکزي،شهر تهران،شکوفه،خيابان احد،خيابان شکوفه،پ 234،س پزشکان شفاء،ط اول55844646
تهرانداروخانهداروخانه شبانه روزي مرکزي حسنتهران،ري،فشاپويه،شهر حسن آباد،(حسن آباد)،کوچه شهيد داود نادري،بلوار امام خميني،پ 670،ط همکف56228455
تهرانداروخانهداروخانه دکتر يار محمديتهران،ري،فشاپويه،شهر حسن آباد،(حسن آباد)،بلوار امام خميني،خيابان شيخ يعقوب کليني،پ 316،ط همکف56222499
تهرانداروخانهداروخانه مرکزي فيروز آبادتهران _ ري _ روستافيروزآباد _ (فيروزآباد) _ _ جاده ورامين پلاک 129 _ طبقه همکف36683733
تهرانداروخانهداروخانه شبانه روزي سماتهران _ ري _ شهرري _ دولت آباد _ کوچه مسجد _ خيابان شهيد محمد نجفي پلاک 2 _ طبقه همکف33743649
تهرانداروخانهداروخانه يوسف زاده.تهران _ تهران _ شهرتهران _ سعادت آباد _ خيابان بهاران يکم _ خيابان شهيد محمد مهدي فرحزادي پلاک 19 _ طبقه همکف88695650
تهرانداروخانهداروخانه دكتر قهرمانيتهران _ تهران _ شهرتهران _ تهرانسر _ خيابان شهيدسعيدطالبي _ بلوار لاله پلاک 114 _ طبقه همکف44528889
تهرانداروخانهدكترزارعيتهران _ تهران _ شهرتهران _ تهرانسر _ کوچه بابک بختياري نژاد _ بلوار تهرانسر پلاک 236 _ طبقه همکف44567584
تهرانداروخانهداروخانه اسماعيليتهران،تهران،مرکزي،شهر تهران،شهرک شهيد باقري،خيابان گلستان چهارم،خيابان گلستان،پ 0،م تجاري زيتون،ط اول244731443
تهرانداروخانهداروخانه شبانه روزي پرندتهران _ رباط کريم _ شهرشهرجديدپرند _ پرند فاز2 _ بلوار علامه طباطبايي _ بلوار امام خميني پلاک 0 _ طبقه همکف56727958
تهرانداروخانهداروخانه امام خمينيرباط كريم - بلوار امام خميني - جنب بانك تجارت -پلاك70056425775
تهرانداروخانهداروخانه دكتر شايستهاكبر آباد - 14 متري چمران - نبش كوچه سعدي - پلاك 25454359335
تهرانداروخانهداروخانه شبانه روزي اكبر آبادجاده ساوه - نسيم شهر - 12متري سوم - پلاك 17555732451
تهرانداروخانهداروخانه دکتر متقيانتهران،رباط کريم،مرکزي،شهر شهرجديدپرند،پرند فاز2،کوچه زهره،بلوار امام خميني،پ 0،بلوک E ورودي 6،ط همکف4756219115
تهرانفروشگاهکاميارتهران _ تهران _ شهرتهران _ توحيد _ کوچه صائب _ خيابان رودکي شمالي پلاک 71 _ طبقه همکف66930943
تهرانفروشگاهونوس کيشتهران،تهران،مرکزي،شهر تهران،شادمان،خيابان زنجان شمالي،خيابان شهيد مسعود سروش (يکم )،پ 78،م تجاري مفيد،ط همکف25066519653
تهرانفروشگاهحسينتهران _ تهران _ شهرتهران _ فرحزاد _ خيابان شهيد رضا فرحزادي _ خيابان امام زاده داود پلاک 26 _ طبقه همکف22359425
تهرانفروشگاهكيمياتهران _ ري _ شهرري _ شهدا _ کوچه شهيد حسن صفري _ خيابان شهيد طبايي پلاک 33 _ طبقه همکف33384146
تهرانفروشگاهفروشگاه کادوستهران _ تهران _ شهرتهران _ کوي نصر _ خيابان شهيد مهدي ناظريان قمي _ خيابان شهيد جواد فاضل پلاک 0 _ طبقه اول88274775
تهرانفروشگاهفروشگاه گل رزتهران،تهران،مرکزي،شهر تهران،طرشت،کوچه شهيد محسن محمدي،خيابان شهداي طرشت شمالي،پ 64،ط همکف66011635
تهرانفروشگاهکوئينخيابان ستارخان خيابان شهيد کاشاني پور خيابان شهيد زارع بيدکي خيابان شهيد جساسي پلاک 1344207099
تهرانفروشگاهافق زيباييتهران،تهران،مرکزي،شهر تهران،ستارخان،خيابان شهيد علي حسين مردي،خيابان ستارخان،پ 0،م بازار سنتي،4.230،ط همکف44246150
تهرانفروشگاهنجفيفلکه دوم صادقيه گلديس طبقه زير همکف پلاک 84/144268128
تهرانفروشگاهپرشينشهر قدس ميدان سرقنات خيابان سجاد پلاک 2946831881
تهرانفروشگاهگالري مهماندوستتهران،تهران،مرکزي،شهر تهران،صادقيه،خيابان ستارخان،ميدان دوم صادقيه،پ 8،ط همکف44219430
تهرانفروشگاهسميرتهران _ تهران _ شهرتهران _ شهرک اکباتان _ جاده مخصوص کرج _ خيابان اکباتان پلاک 0 _ طبقه اول44647465
تهرانفروشگاهفروشگاه ياسرتهران _ تهران _ شهرتهران _ شهرک اکباتان _ جاده مخصوص کرج _ خيابان اکباتان پلاک 0 _ طبقه اول44646796
تهرانفروشگاه81 كيشتهران،تهران،مرکزي،شهر تهران،شهرک اکباتان،بلوار شهيد محمود صارمي،خيابان شهيد امير محقق سعيد،پ 0،م تجاري گلهاي شمالي،فاز 2،ط اول،و12544655830
تهرانفروشگاهمرمرتهران،تهران،مرکزي،شهر تهران،شهران شمالي،خيابان دوم غربي،بلوار شهران،پ 130،مجتمع پزشکي شهران،ط همکف44300828
تهرانفروشگاهدبيتهران،تهران،مرکزي،شهر تهران،پونک شمالي،بزرگراه شهيد آيت اله اشرفي اصفهاني،ميدان پونک،پ 0،م تجاري بوستان،336،ط دوم،و70444498366
تهرانفروشگاهفروشگاه آرکانسيلتهران _ تهران _ شهرتهران _ شهران جنوبي _ خيابان بهار _ بلوار شهران پلاک 53 _ طبقه همکف44317129
تهرانفروشگاهنيايشتهران _ تهران _ شهرتهران _ جنت آباد جنوبي _ خيابان 35 متري لاله شرقي _ خيابان جنت آباد پلاک 111 _ طبقه -144423448
تهرانفروشگاهرنگين كمانتهران _ تهران _ شهرتهران _ کن _ خيابان شهيد برادران حاج ملا حسين _ خيابان الغدير يکم پلاک 213 _ طبقه همکف44313555
تهرانفروشگاهخادميشهرك شهيد فكوري پشت درمانگاه روبروي سوپر پامچال كانكس بهداشت پ 3244658140
تهرانفروشگاهرکساناجنت آباد شمالي تقاطع ايرانپارس بازار روز جنت پلاک 157-
تهرانفروشگاهپديدهتهران،تهران،مرکزي،شهر تهران،شاهين،خيابان 12 متري گل ميخک،خيابان 20 متري گلستان شرقي،پ 24،ط همکف44404091
تهرانفروشگاهفروشگاه سليمانيتهران،تهران،مرکزي،شهر تهران،جنت آباد مرکزي،خيابان سرتيپ دوم خلبان کبيري طامه،خيابان بيست متري گلستان غربي،پ 25،ط همکف44425790
تهرانفروشگاهصدفتهران _ تهران _ شهرتهران _ قلمستان _ کوچه بوستان _ خيابان مسعود مدرس پلاک 79 _ طبقه همکف55370925
تهرانفروشگاهخرازي امينيتهران _ تهران _ شهرتهران _ کمالي _ خيابان شهيد مجيد علي تبريزي _ خيابان شهيد داود محبوب مجاز پلاک 99 _ طبقه همکف55404399
تهرانفروشگاهفرشادتهران _ تهران _ شهرتهران _ چهارراه وليعصر _ کوچه سرمد _ خيابان ولي عصر پلاک 1408 _ طبقه همکف66465037
تهرانفروشگاهعباستهران _ تهران _ شهرتهران _ گمرک اميريه _ کوچه شهيدمصطفي برزگر _ خيابان وليعصر پلاک 431 _ طبقه همکف55373113
تهرانفروشگاهپوستينيخيابان جمهوري سه راه جمهوري جنب سينما آسيا جنب گالري گلدن رز66641516
تهرانفروشگاهمهماندوستتهران،تهران،مرکزي،شهر تهران،چهارراه اميراکرم،کوچه شهيد محمد صديقي،خيابان ولي عصر،پ 1344،ط همکف66968373
تهرانفروشگاهفروشگاه تنهاتهران،تهران،مرکزي،شهر تهران،اميريه،کوچه شهيد علي اصغر عرفانيان،خيابان ولي عصر،پ 294،ط همکف55388105
تهرانفروشگاهحديثتهران _ تهران _ شهرتهران _ نازي آباد _ خيابان شهيد حميد بدلي گيوي _ خيابان شهيد احمد بابايي پلاک 35 _ طبقه همکف55064409
تهرانفروشگاهميلادتهران _ تهران _ شهرتهران _ علي آباد جنوبي _ خيابان شهيد سيد کاظم ملاوليئي _ خيابان شهيد برادران باستاني پور پلاک 0 _ طبقه همکف55086423
تهرانفروشگاهکيش پخش رزاقيتهران،تهران،مرکزي،شهر تهران،خزانه بخارايي،کوچه شهيد جعفري،خيابان شهيد محمد بخارايي،پ 179،ط همکف55317398
تهرانفروشگاهليدي رز 2تهران _ تهران _ شهرتهران _ نازي آباد _ خيابان شهيد حميد بدلي گيوي _ خيابان شهيد اکبر مشهدي پلاک 32 _ طبقه همکف55356412
تهرانفروشگاهمرواريد جزيرهتهران _ تهران _ شهرتهران _ سه راه آذري _ کوچه شهيد پرويز رضائي _ خيابان شهيد قدرت پاکي پلاک 165 _ طبقه اول66616687
تهرانفروشگاهصادقيتهران _ تهران _ شهرتهران _ امامزاده حسن _ خيابان شهيد قهرمان ذوالقدري _ خيابان شهيد قدرت پاکي پلاک 29 _ طبقه همکف66622143
تهرانفروشگاهمسافركيشتهران _ تهران _ شهرتهران _ فلاح _ خيابان شهيداصغر بدخشان کمالي _ خيابان ابوذر پلاک 585 _ طبقه همکف55713897
تهرانفروشگاهفروشگاه مهماندوستتهران،تهران،مرکزي،شهر تهران،امامزاده حسن،خيابان شهيدرضاخوشقدم،خيابان امين الملک،پ 402،ساختمان وحدت،واحد37،ط همکف55715863
تهرانفروشگاهمنعمخيابان ابوذر - كوچه شهسوار - پلاك 10555701425
تهرانفروشگاهگالري سامتهران،تهران،مرکزي،شهر تهران،امامزاده حسن،کوچه حاج محمود خرد پي،بن بست شهيد مرادعلي شيخي،پ 27،پاساژ فروردين،ط همکف255744519
تهرانفروشگاهاليكاتهران،اسلامشهر،مرکزي،شهر اسلامشهر،ايرانشهر،خيابان سلمان فارسي،کوچه 7 شهيد حسن عشقي،پ 40،ط اول22227378
تهرانفروشگاهگلبرگ (76)تهران _ تهران _ شهرتهران _ شهرک ولي عصر _ کوچه کاظمي _ خيابان شهيد غلامعلي مسلمي پلاک 265 _ طبقه همکف66221285
تهرانفروشگاهارزانسراي کيشچهار دانگه خ شهيد هيدخ نبش گلستان 12 پ2355263906
تهرانفروشگاهمسافر کيشاسلام شهر - خ باغ فيض - نبش کوچه 3102282360429-09123125518
تهرانفروشگاهعطرينتهران _ تهران _ شهرتهران _ خليج جنوبي _ خيابان شهيد سيد حسين حسيني _ بن بست شهيدسيدحسين حسيني پلاک 2 _ طبقه همکف66256009
تهرانفروشگاهکيش مرکزيچهار دانگه سه راه بوتان شهرک گاشهر خ شهيد بهشتي پ 6755248059
تهرانفروشگاهستايشچهار راه يافت آباد - بلوار معلم - خيابان عباسي - نبش كوچه انصاري - پلاك 4356348089
تهرانفروشگاهگالري خاطرهشاد آباد - خيابان شهسواري - روبروي نان بربري - پلاك 746688108
تهرانفروشگاهفروشگاه لندنتهران _ اسلامشهر _ شهرچهاردانگه _ شهرک صنعتي جنوب _ بلوار شهيد رحيمي _ خيابان هشتم آلومينيوم کاران پلاک 14 _ طبقه همکف55253066
تهرانفروشگاهشيرازياسلامشهر- قائميه - ک 16/1 - پ 856160485
تهرانفروشگاهفروشگاه ارزانسراي نفيساسلامشهر - شهرك واوان - پاساژ اكباتان 2 - طبقه همكف واحد 3656164304
تهرانفروشگاهعزيزيتهران،اسلامشهر،مرکزي،شهر اسلامشهر،اسلام شهر،بلوار بسيج،خيابان 20متري امام خميني،پ 609،ط همکف56352157
تهرانفروشگاهکيش 2000تهران،اسلامشهر،مرکزي،شهر اسلامشهر،شهرک واوان،خيابان امام خميني،خيابان شهيد بهشتي،پ 47،ط همکف56172465
تهرانفروشگاهگلشنتهران،تهران،شهر تهران،خاني آبادنو،خيابان شهيد محمد قنبري (32)،ميدان ابن سينا،پ 6،ط همکف55024284
تهرانفروشگاهاوشاغلارتهران _ ري _ شهرري _ سيزده آبان _ کوچه شهيد محمد رضا بختياري(خرداد 3) _ خيابان شهيد حميد رضا زاده پلاک 22 _ طبقه همکف55521120
تهرانفروشگاهصدفتهران _ ري _ شهرباقر شهر _ (باقرشهر) _ خيابان شهيد بختيار خزايي _ خيابان شهيد مصطفي خميني پلاک 67 _ طبقه همکف55205990
تهرانفروشگاهربيعيتهران،ري،مرکزي،شهر ري،دولت آباد،ميدان شقايق،کوچه شقايق سوم،پ 2،ط اول9133388927-33769727
تهرانفروشگاهسيناتهران،ري،مرکزي،شهر ري،شهرري،خيابان شهيد صفر نعيمي،خيابان شهيد اميرمنصور کاشاني اديب،پ 24،پاساژ پاساژحضرتي 110،ط همکفجنوبي55908816
تهرانفروشگاهپرديس كيشتهران _ ري _ شهرري _ شهرري _ کوچه شهيد عباس رحيمي _ خيابان حرم پلاک 93 _ طبقه همکف55904321
تهرانفروشگاهزيباكدهتهران،ري،مرکزي،شهر ري،شهرري،کوچه شهيد عباس رحيمي،خيابان حرم،پ 75،پ طلا وجواهرقائم،ط اول55215187
تهرانفروشگاهدي تو ديتهران _ ري _ شهرري _ دولت آباد _ خيابان شهيد عباس عليزاده _ خيابان شهيد برادران اردستاني پلاک 0 _ طبقه همکف33751734
تهرانفروشگاهفروشگاه ياسشهرك غرب پاساژ گلستان(درب حياط بزرگ) بالكن شرقي 8 پلاك20288574148
تهرانفروشگاهمهماندوستتهران،تهران،مرکزي،شهر تهران،صادقيه،ميدان اول صادقيه،خيابان ستارخان،پ 1036،ط همکف44238194
تهرانفروشگاهطالب نژادتهران،ري،مرکزي،شهر ري،دولت آباد،خيابان شهيد اسماعيل شانه تراشها،خيابان شهيد برادران اردستاني،پ 76،ط همکف33756021
تهرانفروشگاهفروشگاه مرواريدتهران،ري،کهريزک،شهر باقر شهر،(باقرشهر)،خيابان شهيد بختيار خزايي،خيابان شهيد مصطفي خميني،پ 65،ط همکف55401130
تهرانفروشگاهخاطره نگين کيشتهران،تهران،مرکزي،شهر تهران،شهرک لاله،خيابان لادن،خيابان لاله،پ 0،س بازارچه گلستان،ط همکف2344709450
تهرانفروشگاهکريميتهران،تهران،مرکزي،شهر تهران،کوي نصر،خيابان شهيد جواد فاضل غربي،خيابان نصر،پ 146،ط همکف88909204
تهرانفروشگاهشهر خرازيجاده ساوه روبروي شهرداري گلستان خ باغ مهندس نبش کوچه حافظ 4پ20188888888
تهرانفروشگاهفروشگاه کميلرباط کريم خ کلهر ک پيمان پاساژ وليعصر پ 6256438736
تهرانفروشگاهفروشگاه ارزانسراي كيشهمدانك - 18 متري شهيد احمدي - پلاك 12956572379
تهرانفروشگاهکاظميتهران،بهارستان،گلستان،شهر گلستان،گلستان.،کوچه حافظ 4،خيابان 20 متري مصطفي خميني،پ 201،ط همکف56322627
تهرانفروشگاهفروشگاه حسينتهران،شهريار،مرکزي،شهر باغستان،گلگون،خيابان 3شرقي،بلوار ميلاد جنوبي،پ 1،ط همکف65611002
خوزستانداروخانهداروخانه مرکزياهواز-زيتون کارمندي خ حجت بين زيتون و زمزم34446656
خوزستانداروخانهداروخانه سلامتاهواز-خ نادري - نبش خ مسلم - جنب پاساژ آرين32233977
خوزستانداروخانهداروخانه کيميااهواز-خ نادري بين نظامي و فردوسي32229453
خوزستانداروخانهداروخانهدزفول-تقاطع شريعتي و خ امام-زير زمين42236219
خوزستانداروخانهداروخانهدزفول-خ امام خميني-جنب درمانگاه سبزه قبا32252467
خوزستانداروخانهداروخانهماهشهر-خ امام-ايستگاه شريفي-پارکينگ جنب بانک سپه42338118
خوزستانداروخانهداروخانه امام رضا(ع)خرمشهر-40متري-روبروي منزل امام جمعه44211044
خوزستانداروخانهداروخانه رازيآبادان-لين يک-داروخانه رازي44441881
خوزستانداروخانهداروخانه امام جعفر صادقسربندر-خ جهاد-داروخانه شبانه روزي22222221
خوزستانداروخانهداروخانهسربندر- جراحي (شهرک چمران)-پاساژ شرکت نفت22422201
خوزستانداروخانهداروخانه کيان آباداهواز-کيان آباد-خ 20غربي(سمت راه آهن)33913050
خوزستانداروخانهداروخانهماهشهر-خ منتظري22329175
خوزستانداروخانهداروخانه کوثردزفول-خ شريعتي-روبروي پاساژ مسعود32252089
خوزستانداروخانهداروخانه پاستورايذه-خ امام-0916825445055228541
خوزستانداروخانهفخراييشوشتر-خ طالقاني-نرسيده به سه راه سادات56227670
خوزستانداروخانهداروخانه فارابياهواز-کمپلو-قبل از فلکه توپ خانه33773647
خوزستانداروخانهداروخانهاهواز-نادري-خ کتانباف32233475
خوزستانداروخانهداروخانهشوشتر-خ شهيد رجايي-ضلع غربي-جنب بانک رفاه36224221
خوزستانداروخانهداروخانه رازيرامهرمز-خ طالقاني شرقي-اول خيابان-0916652556142222243
خوزستانداروخانهداروخانهرامشير-خ 22بهمن-نبش خ منتظري52623666
خوزستانداروخانهداروخانهآبادان-في ء-داروخانه بيمارستان طالقاني36985764
خوزستانداروخانهداروخانه عشيريشادگان -خ امام-روبروي پاساژ توحيد43226380
خوزستانداروخانهداروخانهاهواز-آخر اسفالت-بلوار دکتر شريعتي جنوبي-کوي ابوذر-نبش خ 835510095
خوزستانداروخانهداروخانهرامشير-فلکه فرمانداري-روبروي پارک44658287
خوزستانداروخانهداروخانهآبادان-خ اميري-نبش خ کاشاني22223356
خوزستانداروخانهداروخانه دکتر طالبياهواز گلستان کوي سعدي نبش خ فريده مجتمع امين33345358
خوزستانداروخانهداروخانه دکتر تاکايديخوزستان،انديمشک،مرکزي،شهر انديمشک،بازار،خيابان طالقاني،خيابان امام،پ 0،ط همکف42642614
خوزستانداروخانهداروخانه دکتر مهرپيماانديمشک خ شهيد آويني سمت راست بعد داروخانه سردارزان42623390
خوزستانداروخانهداروخانه دکتربهونديخوزستان،رامهرمز،مرکزي،شهر رامهرمز،خيابان طالقاني،کوچه نواب صفوي،خيابان طالقاني،پ 0،ط همکف43528387
خوزستانفروشگاهآبادان 1آبادان-خ احمد آباد-لين 1-بعد از چهار راه44423238
خوزستانفروشگاهبهاراندزفول-ميدان امام-جنب داروخانه مرکزي52220605
خوزستانفروشگاهاليزابهبهان-خ جوانمردي-روبروي مسجد ناظم الشريعه-0916172050052232244
خوزستانفروشگاهپارميداشوش-خ شهيد دانش-روبروي آرامگاه دعبل و بانک تجارت33265562
خوزستانفروشگاهگل رخاهواز-خ امام-پاساژ عياري-طبقه اول32226442
خوزستانفروشگاهعيديخوزستان،بندرماهشهر،بندر امام خميني،شهر بندرامام خميني،فاز 3،کوچه بي نام،خيابان شهيد زاده،پ 0،ط همکف55528121
خوزستانفروشگاهدناکشوشتر-خ امام-ضلع شرقي-روبروي بانک تجارت-جنب درمانگاه بيمه سابق-مجتمع تجاري شمال نسب26210059
خوزستانفروشگاهرزايذه-خ امام-روبروي داروخانه شبانه روزي پاستور25223162
خوزستانفروشگاهبرادران قاسمياهواز-خ امام-پاساژ عياري-طبقه دوم32232289
خوزستانفروشگاهطاهرياهواز-خ امام-پاساژ عياري-طبقه دوم-222979822222425
خوزستانفروشگاهفريدانديمشک-ميدان امام-پاساژ ارشاد-0916938820944226090
خوزستانفروشگاهمانياهواز-شهرک نفت-فاز4-خ مهر1-بازارچه شهرک نفت44433466
خوزستانفروشگاهآيدا2ايذه-وسط بازار روز-لب دره23902673
خوزستانفروشگاهلبخند آبيآبادان-احمد آباد-لين يک اصلي-جنب بانک ملت شمالي34438225
خوزستانفروشگاهصدفشادگان-خ شيرازي-پاساژ وهاج42651772
خوزستانفروشگاهرضادزفول-خ امام جنوبي-روبروي کوچه بانک ملي-جنب داروخانه امير المومنين42220045
خوزستانفروشگاهميرزادهاهواز-خ امام-پاساژ عادليان-طبقه زير زمين-0916600410922212696
خوزستانفروشگاهقدرت نادرياهواز-خ کاوه-بين نظامي و 24متري-0916315978222223987
خوزستانفروشگاهمحرابياهواز-خ کاوه-بين 24متري و نظري پور-پاساژ کاوه-طبقه زيرين22217602
خوزستانفروشگاهساراماهشهر-فاز4-بلوار ابوذر-نبش بوستان 452334090
خوزستانفروشگاهپور دريسآبادان-بازار فيه-سمت راست33895746
خوزستانفروشگاهياسآبادان-خ امام-جنب رستوران پاکستاني-0631224243432242434
خوزستانفروشگاهچشم عسليملاثاني-بازار قديم-فرعي سمت چپ-0612322480633224806
خوزستانفروشگاهشيمااهواز-کيانپارس-بازار مرو-پلاک44-33374348
خوزستانفروشگاهخاتونآبادان-لين يک-بازارچه انقلاب-0935398343833941911
خوزستانفروشگاهبيوتيباغملک-خ آيت الله خامنه اي-جنب داروخانه معتمد58102522
خوزستانفروشگاهپارسااهواز-پاداد شهر فاز2-بازارچه-نبش ايستگاه609163064042
خوزستانفروشگاهمزکالالي-خ شهيد دوستاني-0916681568023222399
خوزستانفروشگاهمهتابلالي-بلوار امام-جنب بانک ملي-پاساژ ميعاد33652456
خوزستانفروشگاهشهبازي.09161504431هنديجان شمالي-خ بسيج-پاساژ جوانان-لاين روبروي بانک ملت-روبروي ساعت طلوع54220987
خوزستانفروشگاهپارميساهواز-زيتون کارمندي-خ اصلي بين بندر و کميل-جنب کافي شاپ فنجون34455153
خوزستانفروشگاهمارالسوسنگرد-چهارراه پارک-پاساژ حرير زاده-جنب داروخانه دکتر نيسي-44221037
خوزستانفروشگاهکلاسيکدزفول-خ شريعتي-بعد از پاساژ کوروش-نرسيده به کوچه زرگرها22276263
خوزستانفروشگاهپرنيااميديه خ بانک ملي55622583
خوزستانفروشگاهارکيدهبهبهان-فلکه جوانمردي-خ خروار-جنب بستني امجدي55864753
خوزستانفروشگاهاحساناهواز-نادري-خ سعدي-پاساژ دانشجو-زير زمين-واحد222287654
خوزستانفروشگاهمعيني فراهواز خ سعدي بين نادري و سيروس جنب بستني فروشي22225582
خوزستانفروشگاهگل کاغذيآبادان-فيه-بالاتر از فروشگاه پور دريس33562488
خوزستانفروشگاهنازنينماهشهر-کوچه کرمان-پاساژ ربيعي52329888
خوزستانفروشگاهسلاماتخرمشهر-بازار روز-جنب الکتريکي سلامات53525363
خوزستانفروشگاهسلمازانديمشک-خ امام-کوچه لادن-پ1833721542
خوزستانفروشگاهتجهيزات پزشکي حسينيسربندر-خ جهاد-روبروي داروخانه دکتر اسکندري52229558
خوزستانفروشگاهستارهاهواز نادري خ سيروس بين حافظ و کتانباف روبروي مسجد جزايري22254685
خوزستانفروشگاهلبخندآبادان لين 2 اصلي بين 10و11فرعي33365985
خوزستانفروشگاهمارالاهواز کوروش زرگان خ 3 شهرک شهدا نبش اول-
خوزستانفروشگاهکاظميانبهبهان فلکه محسني ورودي شهر جنب بستني فروشي-
خوزستانفروشگاهنسيمبهبهان ليکک خ دانشجو روبروي عکاسي خليلي44824889
خوزستانفروشگاهمحمداهواز خ بازار عرب ها پاساژ جزايري32225368
خوزستانفروشگاهايدااهواز کوت عبدالله بازارچه خزامي نبش خ 658380328
خوزستانفروشگاهگل پسندسوسنگرد خ شريعتي نبش خ مرمزي54293441
خوزستانفروشگاهمرکزي بهزاديآبادان احمد آباد لين 2 بين فرعي 11و1244438993
خوزستانفروشگاهنازگلخرمشهر خيابان اميركبير ميدان مطهري بازار روز روبروي پاساژ آينه34213489
خوزستانفروشگاهحسينيرامهرمز خيابان انقلاب نبش كلانتري 1122231901
خوزستانفروشگاهزرگانياهواز خزامي كوي شريعتي 2 بين خيابان 14 و 1535552765
خوزستانفروشگاهفروشگاه شبنماهواز بلوار امام شرقي بين خ زيباشهر و پل سردار هاشمي35722264
خوزستانفروشگاهعساکرهماهشهر ناحيه صنعتي خ بانک ملي پشت داروخانه آغاجري52443126
خوزستانفروشگاههومنخوزستان،آبادان،مرکزي،شهر آبادان،شاپور،خيابان فرعي 3،خيابان امام خميني،پ 315،ط همکف53242614
خوزستانفروشگاهچشمکباغملک خ امام روبرو بانک رفاه پاساژ هخامنش طبقه زير زمين44433284
خوزستانفروشگاهفلاحاهواز-نادري-خ نظامي-بين نادريو سيروس-پاساژ پور مدحجي-فروشگاه فلاح52227291
خوزستانفروشگاهچيکا 2دزفول-خ شريعتي-جنب پاساژ کوروش42272818
خوزستانفروشگاههادياهواز خ وهابي نبش 14 کيان آباد33339650
خوزستانفروشگاهطنين2اهواز خ کاوه پاساژ رضوان22185299
خوزستانفروشگاهپرديس2آبادان لين 1 احمدآباد فرعي1153320860
خوزستانفروشگاهمنابياهواز پاساژعادليان طبقه زيرين جنب راه پله32223885
خوزستانفروشگاهحميدياهواز سلطان منش انبارهلالي ورودي انبار32245771
خوزستانفروشگاهرحمانايذه خيابان امام بازار سبزي روبرو فروشگاه صدف44362450
خوزستانفروشگاهمصطفيسوسنگرد خ شهيد مرمزي جنب گالري گل پسند36750877
خوزستانفروشگاهسايه روشنخوزستان،بندرماهشهر،مرکزي،شهر بندرماهشهر،ماهشهر،خيابان امام خميني،کوچه سرافراز،پ 0،ط همکف52359255
خوزستانفروشگاهصالحيخوزستان،دزفول،مرکزي،شهر دزفول،پيرنظر،کوچه بابل،بلوار دکتر علي شريعتي،پ 0،ط همکف42274249
خوزستانفروشگاهافشينخوزستان،بهبهان،مرکزي،شهر بهبهان،کشتارگاه،خيابان (حريم کانال)،خيابان (شاهد 2)،پ 13،ط همکف52829615
خوزستانفروشگاهحسونيخوزستان،دشت آزادگان،مرکزي،شهر سوسنگرد،چهاراه شريعتي،خيابان شهيد غديري اصل،خيابان شريعتي،پ 0،پاساژ سن سيتي،ط همکف36751774
خوزستانفروشگاهساريخوزستان،اهواز،مرکزي،شهر اهواز،24 متري،خيابان دکترشريعتي،خيابان شهيد رستگاري،پ 154،ط سوم33931625
خوزستانفروشگاهمجتبيخوزستان،اهواز،مرکزي،شهر اهواز،بازار،خيابان شهيد نظري پور،خيابان امام خميني،پ 0،پاساژ عادليان،ط اول1632212691
خوزستانفروشگاهپناهيخوزستان،دزفول،مرکزي،شهر دزفول،پيرنظر،کوچه بابل،بلوار دکتر علي شريعتي،پ 0،ط همکف42227751
خوزستانفروشگاهالاهياهواز خ سعدي روبروي پاساژ هاتف32218348
خوزستانفروشگاهيلداآبادان - خ امام انتهاي بازار پارچه فروشان پاساژ ديا غرفه 1853323717
بوشهرداروخانهداروخانه دکترشيخيبرازجان خيابان امام پلاک 1داروخانه دکترشفي34222620
بوشهرداروخانهداروخانه ايرانبوشهر،بوشهر،مرکزي،شهر بوشهر،ليان،خيابان شهيد نواب صفوي،خيابان شهدا،پ 0،ط همکف33323334
بوشهرداروخانهداروخانه ميلادجم خيابان رازي ساختمان پزشکان 1237622234
بوشهرداروخانهداروخانه دکترجاودانگناوه خيابان امام جنب کلينيک تخصصي امام خميني33122929
بوشهرداروخانهداروخانه دکترمعتمدبوشهر،ديلم،امام حسن،شهر امام حسن،پايين شهر،کوچه خدام،کوچه ارمغان،پ 0،ط همکف33242151
بوشهرداروخانهداروخانه دکترآهنگيبوشهر خيابان امام خميني روبروي بسيج مرکزي33535734
بوشهرداروخانهداروخانه دکترغريبيبرازجان جنب ميدان بيمارستان 17شهريور34258976
بوشهرداروخانهداروخانه ابوريحانبوشهر،بوشهر،مرکزي،شهر چغادک،چغادک،کوچه ياس3،بلوار امام خميني،پ 0،ط همکف32223006
بوشهرداروخانهداروخانه شفاءبوشهر-ميدان امام-جنب شيريني سراي دلفين33534421
بوشهرداروخانهداروخانه افرازيبوشهر عالي شهر فاز يك مقابل كلانتري33683845
بوشهرداروخانهداروخانه دکتر معرفتگناوه-خيابان امام خميني33123191
بوشهرداروخانهداروخانه دکتر تجددشبانکاره-ميدان ساعت-جنب بانک تجارت-پلاک14334852934
بوشهرفروشگاهنايسبوشهر خيابان نادر پاساژسليماني33531930
بوشهرفروشگاهفروشگاه شب وروزجم-بلوار بهارستان-روبروي اداره دارايي-جنب فروشگاه دلفين37624260
فارسداروخانهداروخانه دکتر جماليفارس،شيراز،مرکزي،شهر شيراز،گويم،خيابان ياس،کوچه 7،پ 0،ط همکف36714901
فارسداروخانهداروخانه دکتر شريفيابتداي خيابان تاچاراجنب بانک صادرات36247545
فارسداروخانهداروخانه دکتر اکبرياکبرآباد خيابان 30متري سيلو32423780
فارسداروخانهداروخانه توحيد20متري سينما سعدي-جنب بيمارستان شفا32334445
فارسداروخانهداروخانه پنجم شهريورفارس،شيراز،مرکزي،شهر شيراز،فضل آباد،کوچه ((ديانت))،خيابان فضل آباد،پ 0،ط همکف37269313
فارسداروخانهداروخانه دکترمعتمديمعالي اباد روبروي بانک صادرات36341809
فارسداروخانهداروخانه دکترزارعخيابان زند مقابل بانک سپه مرکزي32304259
فارسداروخانهداروخانه ماهانبلوار پاسداران-ايستگاه338421942
فارسداروخانهداروخانه دکتر وثوقي جهرميفارس،شيراز،مرکزي،شهر شيراز،شهرک گلستان،بلوار علامه اميني،خيابان صبا،پ 0،ط همکف36221771
فارسداروخانهداروخانه دکتر حسينيفارس،جهرم،مرکزي،شهر جهرم،کوشکک،کوچه بازيار،بلوار با هنر،پ 0،ط همکف54441661
فارسداروخانهداروخانه دکتر کشافيجهرم خيابان 22بهمن روبرو ي فرمانداري54228246
فارسداروخانهداروخانه ابوريحانجهرم خيابان مطهري مقابل بيمارستان مطهري54333122
فارسداروخانهداروخانه دکتر رضاييمرودشت خيابان انقلاب روبروي اداره برق43332828
فارسداروخانهداروخانه دکترغفاريفارس،شيراز،مرکزي،شهر شيراز،قااني،کوچه 47شمس (22قاآني جنوبي )،خيابان قآاني جنوبي،پ 22،ط همکف38203294
فارسداروخانهداروخانه دکتر کشاورزسه راه دارالرحمه جنب دبيرستان انديشه درمانگاه امام رضا37363060
فارسداروخانهداروخانه دکتر کاظمينورآباد روبروي تربيت بدني42525465
فارسداروخانهداروخانه خيامفارس،شيراز،مرکزي،شهر شيراز،وصال،خيابان انقلاب اسلامي،خيابان لطفعلي خان زند،پ 394،ط همکف32334692
فارسداروخانهداروخانه دکترمنفردبلوار اميرکبير شهرک والفجر38333930
فارسداروخانهداروخانه دکتراحمديشهرک والفجر فجر جنوبي درمانگاه امام حسن مجتبي38424158
فارسداروخانهداروخانه دکتر جعفري زادهفيروزاباد خيابان روزبه جنب بانک صادرات مرکزي38725867
فارسداروخانهداروخانه دکتر کياييفارس،گراش،مرکزي،شهر گراش،شهرک 80 هکتاري،کوچه ((زيارتي))،بلوار سپاه پاسداران،پ 0،ط همکف52448767
فارسداروخانهداروخانه دکتر کرامتياوز لار بلوارشهيد رجايي جنب بانک ملي52515219
فارسداروخانهداروخانه ثامن الائمهفارس،شيراز،مرکزي،شهر شيراز،کانادا،کوچه 13 ابونصر غربي،بلوار ابونصر غربي،پ 0،ط همکف37319731
فارسداروخانهداروخانه دکتر ابراهيميآباده خيابان امام روبروي اداره پست44335302
فارسداروخانهداروخانه دکتر صادقنيريز خيابان وليعصر جنب حسينيه مطهري53823109
فارسداروخانهداروخانه اميربني هاشمي37501651
فارسداروخانهداروخانه دکتر نوعي جهرميجهرم ابتداي خيابان فرداسد54448484
فارسداروخانهداروخانه مولويمرودشت کوچه کاووسي جنب مطب دکتر عبداللهي43223474
فارسداروخانهداروخانه دکتر سهرابيارسنجان خيابان سعديه43523666
فارسداروخانهداروخانه بابک30متري سينما سعدي32338892
فارسداروخانهداروخانه دکتر جلوداريدروازه کازرون37384512
فارسداروخانهداروخانه شبانه روزي زرينلار شهر جديد بلوار حوان جنب بانک صادرات52245757
فارسداروخانهداروخانه براهوييکوار بلوارامام خميني روبروي مرکز بهداشت37822829
فارسداروخانهداروخانه شبانه روزي دکتر معتمدلار شهر قديم مدرس شمالي52342999
فارسداروخانهداروخانه دکتر جعفريقادرآباد بلوار امام44493888
فارسداروخانهدراگ استور بهادرگراش خيابان امام روبروي پاساژصادق52442166
فارسداروخانهداروخانه دکتر صالحيداراب حاجي آباد خيابان امام53720722
فارسداروخانهداروخانه دکتر مراديانجنت شهر داراب بلوار امام روبروي بانک ملي53525778
فارسداروخانهداروخانه دکترصحراييخرامه خيابان امام خميني روبروي آتش نشاني قديم32727495
فارسداروخانهداروخانه دکترنيک نامنورآباد-شهرستان رستم روستاي مصيري-
فارسداروخانهداروخانه دکترنورانيخنج خيابان امام52622929
فارسداروخانهداروخانه دکتررضاييبوانات سوريان ميدان 22بهمن ابتداي خيابان جمهوري44403258
فارسداروخانهداروخانه رضويخيابان فرصت شيرازي خيابان رضوي جنب درمانگاه خيريه رضوي37400004
فارسداروخانهداروخانه دکتررزاقيفارس،لارستان،جويم،شهر جويم،امامزاده سيد ابوالقاسم،کوچه ش عبداله زاده،کوچه سليمي،پ 0،ط همکف52572040
فارسداروخانهداروخانه دکتردهقانيشيراز-خيابان ساحلي غربي-نبش کوچه26-پلاک10332294343
فارسداروخانهداروخانه دکترنعمت اللهيفيروزآبادميدان امام جنوبي روبروي بانک سپه38725321
فارسداروخانهداروخانه دکترظريفيحاجي آبادداراب خيابان امام53723388
فارسداروخانهداروخانه دکترسعيديفارس،کوار،مرکزي،شهر کوار،کوار،خيابان ش مظاهري،بلوار امام خميني،پ 0،ط همکف137828558
فارسداروخانهداروخانه دکترمحموديميدان آبياري درمانگاه سروش38313890
فارسداروخانهداروخانه سهندبلوارعدالت جنوبي جنب فروشگاه نگين فارس وبانك صادرات38245370
فارسداروخانهداروخانه دکتر پيشه ورداراب خيابان 22بهمن روبروي بانک سپه53548886
فارسداروخانهداروخانه دکترعيدي پوراقليد خيابان انقلاب34233484
فارسداروخانهداروخانه دکتراميرينورآباد ابتداي بلوار7تير خيابان وصال 1ساختمان البرز42631213
فارسداروخانهداروخانه دکترمحمديقير خيابان بسيج نبش کوچه شهيد ميرزايي54524146
فارسداروخانهداروخانه معزيشيراز خيابان فضل آباد نبش کو چه 7 داروخانه دکتر يوسفي37277441
فارسداروخانهداروخانه دكتر الماسيداراب زرين دشت شهر پير خيابان امام خميني جنب بانك كشاورزي77272337
فارسداروخانهداروخانه دکتر حسينيداراب-خيابان 22بهمن-جنب بازار53541753
فارسداروخانهداروخانه دکتر سعيديفسا- خيابان حافظ-53350888
فارسداروخانهداروخانه دکتر فيروزيفسا-بلوار بهشتي53334744
فارسداروخانهداروخانه پوياشيراز-بلوار جانبازان-جنب بانک ملي-سمت راست37207959
فارسداروخانهداروخانه دکتر خوشروفارس،داراب،جنت،شهر جنت شهر،باسکول قديمي،خيابان رسالت،بلوار امام خميني،پ 0،ط همکف53644960
فارسداروخانهداروخانه پارسکوار،ميدان شهدا37823141
فارسداروخانهداروخانه دکتر شريعتيداراب- روستاي اعراب چگيني-جنب درمانگاه- پلاک109453600051
فارسداروخانهداروخانه دکتر قسامي پورشيراز-شهرک سعدي-جنب نارنجستان-کوچه17-پلاک5237130976
فارسداروخانهداروخانه دکتر فلاحيخفر-بلوارانقلاب-جنب بيمه ايران-پلاک3154504635
فارسداروخانهداروخانه دکتر آب درديدهشهرستان بوانات-شهر کره اي-ميدان22بهمن-خيابان کشاورزي-روبروي بانکشاورزي44423651
فارسداروخانهداروخانه دکتر ظهيرياقليد-ميدان شهدا-خيابان امام-پلاک1444520079
فارسداروخانهداروخانه دکتر عماديفارس،شيراز،مرکزي،شهر شيراز،تاچارا،کوچه 8/4،بلوار ميرزاي شيرازي،پ 0،ط همکف36253649
فارسداروخانهداروخانه دکتر عرب زادهفارس،شيراز،مرکزي،شهر شيراز،دهنادي،خيابان دهنادي،بلوار کريمخان زند،پ 0،پاساژ کازرونيها،ط همکف32243253
فارسداروخانهداروخانه دکتر طالبيفارس،کازرون،جره و بالاده،شهر بالاده،بالاده،خيابان کازرون به بالاده،بلوار معلم بن بوستان 3،پ 0،ط همکف42474472
فارسداروخانهداروخانه دکتر کنعانيفارس،آباده،مرکزي،شهر بهمن،عباس اباد،بلوار رسالت،خيابان امام زادگان،پ 0،ط همکف244384420
فارسفروشگاهمهديسمعالي آباد روبروي مسجد ايت الله دستغيب جنب قنادي خانه شيريني فروشگاه36341808
فارسفروشگاهطاهرخيابان قصرالدشت سر صورتگر جنب بانک ملي فروشگاه32353911
فارسفروشگاهکاجبلوارمدرس-ابتداي خيابان پودنک سمت چپ فروشگاه37200796
فارسفروشگاهپگاهبلوارمدرس-درب دوم پايگاه -اول خيابان برجستون-نبش کوچه يک روبروي بانک ملت فروشگاه37224547
فارسفروشگاهروژانشهرک گلستان-فلکه دوم فروشگاه36208970
فارسفروشگاهنارسيسجهرم خيابان فرصت جنب عکاسي بهاران54229262
فارسفروشگاهماهانبازار انقلاب نبش ياس 6فروشگاه32294713
فارسفروشگاهگليننيريز ميدان پانزده خرداد فروشگاه53822702
فارسفروشگاهمدادرنگيفارس،شيراز،مرکزي،شهر شيراز،سر دزک،کوچه 7حضرتي،خيابان حضرتي،پ 0،ط همکف37393754
فارسفروشگاهخداميسه راه احمدي بازار روح الله پاساژ زنديه فروشگاه32232139
فارسفروشگاهخاتونداراب خيابان شهيد رجايي بالاتر از بانک ملت فروشگاه53527172
فارسفروشگاهستارهداراب خيابان شهيد رجايي روبروي کانون فيلم نينوافروشگاه53520197
فارسفروشگاهگلبرگفيروزآباد سه راه بروجردي فروشگاه38726715
فارسفروشگاهاحرامياستهبان ميدان آب پخش خيابان امامزاده53228932
فارسفروشگاهزيتوننيريز خيابان قدس روبروي داروخانه دکتر مبارکي فروشگاه53838465
فارسفروشگاهسايهخيابان زند پاساژ حجت 2 فروشگاه32345682
فارسفروشگاهزيتونخيابان شمس جنب آژانس سميرا فروشگاه38311305
فارسفروشگاهاسماعيليکازرون بازار مصلايي جنب لوازم ورزشي رجب زاده فروشگاه42225054
فارسفروشگاهسيناکازرون ميدان شهدا ابتداي خيابان شهداي جنوبي فروشگاه42223959
فارسفروشگاهآذينگلدشت معالي آباد جنب درمانگاه عرفان خرازي36256912
فارسفروشگاهاقباليلار شهر قديم کوچه مسجدجامع پاساژابوالفضل فروشگاه52344467
فارسفروشگاهصدفخيابان زند بازارچه مسجد مولا فروشگاه32234118
فارسفروشگاهشميمايران زمين طبقه همکف فروشگاه32307501
فارسفروشگاهپژمان نياجهرم ميدان شهدا بازار مرکزي فروشگاه54222691
فارسفروشگاهآزاديفسا خيابان طالقاني بازار روبروي خرازي رفيعي فروشگاه53314874
فارسفروشگاهصباقيروکارزين بازارقديم فروشگاه54525558
فارسفروشگاهحافظبازار روح الله پاساژ نگين فروشگاه32233313
فارسفروشگاهبهداشتي تعاونمرودشت روبروي سينماابوذر داخل کوچه فروشگاه43230112
فارسفروشگاهصدفسه راه نمازي بطرف سه راه احمدي سمت چپ فروشگاه3244620
فارسفروشگاهاکبريبازارروح الله روبروي کوچه ديلمي32223348
فارسفروشگاهمارکبلوارسياحتگر جنب مسجد32233598
فارسفروشگاهمرواريدفارس،زرين دشت،مرکزي،شهر حاجي آباد،مخابرات،کوچه سعيدي،خيابان امام خميني،پ 0،ط همکف37414005
فارسفروشگاهآوابازارروح الله کوچه بازار قيصريه (مسگرها)32230587
فارسفروشگاهپوشينه (ياس )داراب خيابان 22بهمن جنب فروشگاه سورن53572590
فارسفروشگاهگل سنگفضل آباد روبروي کوچه 1337270609
فارسفروشگاهمرکا 2خنج خيابان امام جنب داروخانه دکترنورايي52628613
فارسفروشگاهلوکسفارس،آباده،مرکزي،شهر آباده،م معلم،کوچه 3،خيابان معلم،پ 113،ط همکف43361527
فارسفروشگاهآزاديبازارروح الله پاساژزنديه32247957
فارسفروشگاهزارعطالقاني انتهاي بازارروز پاساژطالقاني32246227
فارسفروشگاهايران زميناستهبان-خيابان امامزاده-جنب بازار-بزرگ شهر53222873
فارسفروشگاهنمونهمرودشت خيابان انقلاب روبوري بانک قوامين جنب رستوران سپيد43345813
فارسفروشگاهناصريفارس،لارستان،مرکزي،شهر لار،شهر قديم،کوچه (زين العابدين)،ميدان شهيد نصيري لاري،پ 0،ساختمان بازار قيصريه،ط همکف2852402459
فارسفروشگاهکلاسيکورودي والفجر بعدازبلوارابرار جنب سوپرگوشت گلستان38221861
فارسفروشگاهگيلاسفسا فلکه شهرباني روبروي استاديوم ورزشي انقلاب53340911
فارسفروشگاهمارکشيراز- سه راه نمازي فروشگاه مارک32224706
فارسفروشگاهآرتينچهارراه هوابرد فروشگاه ارتش غرفه آرايشي بازارچه38345173
فارسفروشگاهفدكبلوار رازي نبش خيابان فدك37257970
فارسفروشگاهياسآباده خيابان امام جنب سينما44349614
فارسفروشگاهكاميابكازرون ابتداي بازار بزرگ جنب فروشگاه سلوكي42225506
فارسفروشگاهفروشگاه روشاصفاشهر-ناحيه 2خرمي-نرسيده به ميدان امام-جنب شيريني رازي44467554
فارسفروشگاهفروشگاه احمدزادهشيراز-بازارروز-پاساژطالقاني-مغازه دوم-سمت چپ32242546
فارسفروشگاهکوهيدروازه اصفهان بطرف بازار نو32241439
فارسفروشگاهرزم جوبازار روح الله پاساژ زنديه جنب فروشگاه آزادي32245440
فارسفروشگاهفروشگاه هستيشيراز-خيابان پاييز-مجتمع غزال38256058
فارسفروشگاهفروشگاه زيتونداراب-فلکه انقلاب53543924
فارسفروشگاهفروشگاه حق دوستفارس،شيراز،مرکزي،شهر شيراز،کلبه،بلوار ابونصر غربي،بن بست 32،پ 0،ط همکف37533753
فارسفروشگاهفروشگاه مرواريدفسا-بازار-ابتداي بازار-سمت چپ-مغازه سوم53523314
فارسفروشگاهفروشگاه محمدفارس،شيراز،مرکزي،شهر شيراز،سه راه احمدي،خيابان لطفعلي خان زند،کوچه بازارروح اله،پ 0،مجتمع تجاري زنديه،ط همکف32220573
فارسفروشگاهفروشگاه امينفارس،شيراز،مرکزي،شهر شيراز،بازار وکيل،کوچه 28شهيد وفا،بلوار کريمخان زند،پ 30،مجتمع سراي روغني،ط همکف32229634
فارسفروشگاهفروشگاه هجرت 2فارس،آباده،مرکزي،شهر آباده،خ سعدي،خيابان ولايت،خيابان سعدي،پ 414،ط همکف44340733
فارسفروشگاههايپر خورشيدفارس،مرودشت،مرکزي،شهر مرودشت،تخت جمشيد،کوچه نمايشگاه،بلوار تخت جمشيد،پ 0،ط همکف43333805
فارسفروشگاهخرازي محمدفارس،شيراز،مرکزي،شهر شيراز،شهرک سيمان،خيابان شهيد سبوکي،بلوار اميرکبير،پ 0،ط همکف1138326691
فارسمدرن تريد ( با آفر روتين و تخفشرکت تعاوني فروشگاه زنجيره ايشيراز-خيابان حر-چهارراه آريا-پلاک1132289809
کهگيلويه و بويراحمدداروخانهداروخانه حکمتيياسوج خيابان 13آبان چهارراه سبزي فروشان ساختمان پزشکي ايران زمين33225610
کهگيلويه و بويراحمدداروخانهداروخانه ابو علي سيناياسوج خيابان شريعتي جنوبي33224658
کهگيلويه و بويراحمدداروخانهداروخانه دکتر نيکبختياسوج خيابان زاگرس32225327
کهگيلويه و بويراحمدداروخانهداروخانه دکترنگين تاجيياسوج بلوارچمران درمانگاه مهر32228778
کهگيلويه و بويراحمدداروخانهداروخانه دکتر ميرزاييدهدشت خيابان سپاه خيابان سينما11111111
کهگيلويه و بويراحمدداروخانهداروخانه دکتر کاظميياسوج خيابان مطهري33236212
کهگيلويه و بويراحمدداروخانهداروخانه دکتر پناهيياسوج فلکه عدل روبروي درمانگاه پارسيان33346020
کهگيلويه و بويراحمدداروخانهداروخانه دکتر عابديياسوج پليس راه ياسوج شيراز 200متر بالاتر زير پل هوايي33356100
کهگيلويه و بويراحمدداروخانهداروخانه دکترعسگرپورياسوج خيابان سردارجنگل روبروي داروخانه دکتر نيکبخت33228404
کهگيلويه و بويراحمدداروخانهداروخانه پاستوردهدشت32264075
کهگيلويه و بويراحمدداروخانهداروخانه دکترحسينيياسوج-اکبراباد-ميدان آريوبرزن جنب درمانگاه33322168
کهگيلويه و بويراحمدداروخانهداروخانه دکترصادقيياسوج ابتداي جاده سي سخت کلينيک شبانه روزي ارديبهشت33312118
کهگيلويه و بويراحمدداروخانهداروخانه دکترزارع پورگچساران چهارراه هلال احمر نبش خيابان دانشجو32230066
کهگيلويه و بويراحمدداروخانهداروخانه دکتر عسکريباشت خيابان شهدا32625025
کهگيلويه و بويراحمدداروخانهداروخانه دکتر دهقانيگچساران-مصيري-خيابان اصلي(امام)-پلاک5942644966
کهگيلويه و بويراحمدفروشگاهولي عصرگچساران خيابان بلاديان فروشگاه32222566
کهگيلويه و بويراحمدفروشگاهگيلاسياسوج خيابان وليعصر نبش پاساژ شهرداري فروشگاه33222697
کهگيلويه و بويراحمدفروشگاهشانلياسوج ميدان 7 تير روبروي فروشگاه گيلاس33236068
کهگيلويه و بويراحمدفروشگاهمينوچرام خيابان وليعصر روبروي مطب دکتر طيبي32363776
کهگيلويه و بويراحمدفروشگاهسجاديلنده خيابان اصلي امام خميني پاساژبينايي44224011
کهگيلويه و بويراحمدفروشگاهمحسن 2ياسوج خيابان مطهري نبش ميدان ساعت32220091
کهگيلويه و بويراحمدفروشگاهالاروياسوج خيابان فردوسي نهضت 3 جنب پزشكي قانوني33339054
کهگيلويه و بويراحمدفروشگاه(فروشگاه عفيف(محمودي2گچساران-خيابان بلاديان32222340
البرزداروخانهداروخانه شبانه روزي دکتر پرويزالبرز،کرج،مرکزي،شهر محمدشهر،همايون ويلا،کوچه چهارم،بن بست بوستان 1،پ 0،ساختمان ياس،ط سوم1736302925
البرزداروخانهداروخانه شبانه روزي دکتر احمدپالبرز،کرج،مرکزي،شهر کرج،گلشهر ويلاي شرقي،خيابان ابن سينا،بلوار شهداي دانش آموز،پ 0،ساختمان صدف،ط همکف32700080
البرزداروخانهداروخانه شبانه روزي دکتر راستگتهران،شهريار،مرکزي،رزکان،روستا رضي آباد بالا،رضي آباد بالا،کوچه طباطبائي،خيابان بسيج،پ 0،ط اول265646774
البرزداروخانهداروخانه شبانه روزي شهريارشهريار خ وليعصر بالاتر از چهار راه مخابرات65225251
البرزداروخانهداروخانه شبانه روزي دکتر ياسريالبرز،ساوجبلاغ،مرکزي،شهر هشتگرد،هشتگرد قديم(شهرک وليعصر)،کوچه شهيدمحمد رضا خاني،بلوار امام خميني،پ 0،مجتمع تجاري مرواريد،ط همکف44210770
البرزفروشگاهفروشگاه ياسجاده قديم هشتگرد سيف آباد خيابان شهيد کوه خيل نبش کوچه ارغوان44522818
البرزفروشگاهتعاوني اصلاح و بذرکرج بلوار شهيد فهميده نرسيده به ترمينال موسسه اصلاح بذر32706738
البرزفروشگاهفروشگاه ستاره مقواييتهران،شهريار،مرکزي،شهر شهريار،شهريار،کوچه رهنما،بلوار شهيد يداله کلهر،پ 0،ط اول65227401
البرزفروشگاهفروشگاه ميلادالبرز،کرج،مرکزي،شهر ماهدشت،شهر ماهدشت،خيابان افرا،کوچه گلستان 4،پ 31،ق 115،ط همکف137318709
البرزفروشگاهفروشگاه نيلوفرتهران،ملارد،مرکزي،شهر ملارد،سرآسياب،خيابان 12 متري طالقاني،خيابان امام خميني،پ 485،ط همکف65160613
البرزفروشگاهفروشگاه فريدونيتهران،ملارد،مرکزي،شهر ملارد،سرآسياب،خيابان آزادگان،بن بست يازدهم،پ -818،ط دوم65104081
البرزفروشگاهفروشگاه صدفتهران،شهريار،مرکزي،شهر شهر جديد انديشه،فاز يک انديشه،بلوار شهيدسيدحسن مدرس،خيابان شقايق ششم شرقي،پ 63،ط همکف65513168
البرزفروشگاهفروشگاه حميدالبرز،کرج،مرکزي،شهر کرج،گلشهر غربي،خيابان شهرک مترو،بلوار گلزارغربي،پ 0،ساختمان بازارمهرشهر،ط همکف34600850
البرزمشتريان خاصفروشگاه اميرانالبرز،کرج،مرکزي،شهر کرج،مهرشهر فاز4،خيابان 6 متري،بلوار شهيد خانزاده (گلها)،پ 16،ط چهارم833509812
البرزمشتريان خاصفروشگاه اميرانتهران،ملارد،مرکزي،شهر ملارد،سرآسياب،خيابان (( سوپر مارکت عبدي))،خيابان (( 14متري اول))،پ 33،مجتمع صدرا،ط چهارم765402652
البرزمشتريان خاصفروشگاه اميران کيانمهرالبرز،کرج،مرکزي،شهر کرج،مهر شهر ( حسين آباد)،کوچه 10 متري خاکباز،بن بست (6متري اول )،پ 0،ط همکف33295863
البرزمشتريان خاصفروشگاه اميران گوهردشتالبرز،کرج،مرکزي،شهر کرج،رجائي شهر فاز3بلوک 3،خيابان دوم غربي،بلوار انقلاب شمالي،پ 309،ط اول34428612
قزوينفروشگاهفروشگاه ايمانقزوين،قزوين،مرکزي،شهر قزوين،بازار،خيابان چهار سوق بزرگ،کوچه بزاز ها،پ 27،ط همکف33215896
کرمانداروخانهداروخانه فدككرمان-خ ابوذر جنوبي-ميدان رسالت-ضلع شرقي32514525
کرمانداروخانهداروخانه آزاديکرمان،کرمان،مرکزي،شهر کرمان،باستاني پاريزي،کوچه غرب ي 4،کوچه فيروزآباد 14،پ 0،ط همکف32449442
کرمانداروخانهداروخانه دكتر حسين زادهبم-ريگان-بل جمهوري-جنب مركز بهداشت44361343
کرمانداروخانهداروخانه دكتر عزيزآبادي(عقيليبم-رستم آباد-جنب بانك ملت44270289
کرمانداروخانهداروخانه دكتر عبدالرضازادهبم-رستم اباد-خ اصلي-جنب بانك ملي44270122
کرمانداروخانهداروخانه ولي عصربم-ريگان-بل جمهوري-بعدازبانك ملت44360128
کرمانداروخانهداروخانه دكتر مددي زادهکرمان،کرمان،مرکزي،شهر کرمان،سلسبيل،کوچه دستغيب 29،خيابان دستغيب،پ 0،ط همکف33411444
کرمانداروخانهداروخانه دكتر فاريابيکرمان،جيرفت،مرکزي،شهر جيرفت،هليل،کوچه شهيد رجايي 1،بلوار شهيد رجايي،پ 0،ط همکف32216187
کرمانداروخانهداروخانه دكتر طباطباييكهنوج-خ پاسداران-ك ش وزيري35222211
کرمانداروخانهداروخانه دكتر رحيميكهنوج-روبروي بيمارستان 12 فروردين35231323
کرمانداروخانهداروخانه دكتر حسينيكهنوج-بل ش بهشتي-جنب بانك تجارت35229190
کرمانداروخانهداروخانه دكتر مجلسيکرمان،کهنوج،مرکزي،شهر کهنوج،شهرک آزادگان،کوچه امجزي،کوچه سوغاني،پ 0،ط همکف35224010
کرمانداروخانهداروخانه دكتر شيروانيكرمان-پارك مطهري-ضلع جنوبي32523727
کرمانداروخانهداروخانه آرياسيرجان-بل دكتر صادقي34228006
کرمانداروخانهداروخانه دكتر زالپورسيرجان-جنب بيمارستان امام رضا42234509
کرمانداروخانهداروخانه دكتر ناظميبافت- خ طالقاني شرقي ابتدا34223242
کرمانداروخانهداروخانه دكتر يگانه پورکرمان،زرند،مرکزي،شهر زرند،امام خميني،خيابان بازار وکيل،خيابان امام خميني،پ 0،ط همکف33422620
کرمانداروخانهداروخانه دكترمحمديچترود-اواسط بلوار32560255
کرمانداروخانهداروخانه دکتر فرمان آراکرمان- بلوار جمهوري- بعد از سه راهي هوانيروز-روبروي سازمان گردشگري32614868
کرمانداروخانهداروخانه دکتر محموديکرمان،رابر،مرکزي،شهر رابر،باغ خواجه حسن،خيابان امام خميني،کوچه خواجو 2،پ 0،ط همکف42452906
کرمانفروشگاهگالري همسايهكرمان-خ ابوذر شمالي-جنب ك بيست و هشت32527972
کرمانفروشگاهگالري چين چيلاكرمان-خ پروين اعتصامي-روبروي ك 3 اعتصامي32267060
کرمانفروشگاهگالري قائمکرمان،کرمان،مرکزي،شهر کرمان،مصطفي خميني،کوچه خبرنگار 5،خيابان مصطفي خميني،پ 0،ط همکف33226995
کرمانفروشگاهگالري كيمياسيرجان-خ امام33226571
کرمانفروشگاهگالري بي نيازکرمان،جيرفت،مرکزي،شهر جيرفت،سلمان فارسي،خيابان شهيد فهميده،بن بست فيضي پور،پ 0،ط همکف32214092
کرمانفروشگاهگالري تيناكرمان--خ امام-روبروي مسجدامام-ك 2132264562
کرمانفروشگاهگالري مائده1كرمان-بازار قدمگاه-جنب مقبره بمان علي راجي32229130
کرمانفروشگاهگالري گل هاعنبرآباد-نرسيده به چهارراه مسجد-سمت راست43292031
کرمانفروشگاهگالري فاطيماجيرفت-خ يكطرفه طالقاني32213228
کرمانفروشگاهگالري سانازكهنوج-خ امام-روبروي اداره پست43203828
کرمانفروشگاهگالري مشايخيكهنوج-خ امام-يك طرفه-جنب طلافروشي فريد35225656
کرمانفروشگاهگالري شقايقكهنوج-خ پاسداران-جنب مطب دكتر محمدي43203888
کرمانفروشگاهگالري مسعوداسلام اباد-بل امام-روبروي مخابرات43367723
کرمانفروشگاهگالري دنياي آرايشكرمان-زيرگذر نگين32266785
کرمانفروشگاهگالري صدفكرمان-زيرگذر نگين32269918
کرمانفروشگاهگالري 101سيرجان-داخل بازار42203836
کرمانفروشگاهگالري قصرسيرجان-داخل بازار34224863
کرمانفروشگاهگالري شانديزسيرجان-داخل بازار43226878
کرمانفروشگاهگالري سلجوقيکرمان،ارزوئيه،مرکزي،شهر ارزوئيه،شاهماران،کوچه خجسته نژاد،کوچه حسينيه،پ 0،ط همکف42207951
کرمانفروشگاهگالري ياسکرمان،زرند،مرکزي،شهر زرند،آزادگان،کوچه ازادگان2،کوچه عبدالهي،پ 0،ط همکف33421699
کرمانفروشگاهگالري يكتازرند-خ فلسطين- روبروي رستوران ضيافت34222918
کرمانفروشگاهگالري گلبرگبردسير-خ شريعتي-روبروي پاساژ طلا35226665
کرمانفروشگاهگالري هاني مونرفسنجان-خ شهدا-شهدا834323626
کرمانفروشگاهگالري شادمان2كرمان-خ شريعتي-ك مدني-به طرف بازار سرپوشيده32152256
کرمانفروشگاهگالري سمنکرمان،کرمان،مرکزي،شهر کرمان،رسالت،کوچه شمالي 2،کوچه ابوذر جنوبي 40،پ 0،ط همکف33242371
کرمانفروشگاهگالري مهديکرمان،کرمان،مرکزي،شهر کرمان،بزرگراه امام خميني،خيابان ملاصدرا،بزرگراه امام خميني،پ 474،مجتمع نون والقلم،ط دوم32523274
کرمانفروشگاهگالري آستاني 2جيرفت-خ يكطرفه-طالقاني-روبروي بانك صادرات32212190
کرمانفروشگاهگالري ريحانهسيرجان-شهرك رزمندگان-خ جنت-بين ك5و735232353
کرمانفروشگاهگالري سوگندرفسنجان-خ شهدا-خ ش بهشتي-پشت مسجد امام-پاساژ گلستان-طبقه همكف-پ3734259204
کرمانفروشگاهگالري كژالكرمان-قدمگاه-زيرگذر نگين32460122
کرمانفروشگاهگالري محمد رضااسلام اباد-خ امام-روبروي بانك كشاورزي32587896
کرمانفروشگاهگالري آزاديرفسنجان-خ شهدا-روبروي پاساژبزرگ شهر35231236
کرمانفروشگاهگالري پانيزکرمان،جيرفت،مرکزي،شهر جيرفت،ايستگاه کرمان،بلوار پاسداران،کوچه پاسداران 13،پ 0،ط همکف32312859
کرمانفروشگاهگالري لطيفسيرجان-خ غفاري-نبش چهارراه-پنج طبقه42239782
کرمانفروشگاهگالري پاديناکرمان،کرمان،مرکزي،شهر کرمان،بلوار بوعلي،کوچه شرقي 4،بلوار امير کبير،پ 0،ط همکف32150928
کرمانفروشگاهگالري شقايقارزوئيه-روبروي كميته امداد امام خميني-بل امام34721133
کرمانفروشگاهگالري توكلياسلام اباد-بل امام-داخل پاساژ امين32130212
کرمانفروشگاهگالري والفجركرمان-خ شريعتي-اول خ شمالجنوبي32455578
کرمانفروشگاهگالري اليساسيرجان-بل دكتر صادقي-نبش ك حاج رشيد33859862
کرمانفروشگاهگالري نورالدينيقلعه گنج- مركز شهر- جنب سوپر ماركت نورالديني32368569
کرمانفروشگاهگالري ياسمينكرمان- خيابان باقدرت شرقي- جنب كوچه 1432216489
کرمانفروشگاهگالري رضوانرفسنجان- ميدان ابراهيم35227142
کرمانفروشگاهگالري آنا 2كرمان- خ بهمنيار- بين كوچه 2 و 432441267
کرمانفروشگاهگالري روژين 2رفسنجان- بلوار طالقاني- روبروي كتابخانه مرتضوي35234529
کرمانفروشگاهگالري ژانتي 2جيرفت- عنبرآباد- خ امام- حدفاصل چهارراه مسجد و كوچه دكتر آرام سابق43290890
کرمانفروشگاهگالري تهران کيمياکرمان- خ احمدي- حدفاصل چهارراه و سه راه احمدي-روبروي سوپر گلستان32223607
کرمانفروشگاهاحمديعنبر آباد بلوار امام روبروي داروخانه سيف43294633
کرمانفروشگاهرئيسيقلعه گنج روبروي داروخانه دكتر دانش كاظمي36220611
کرمانفروشگاهگالري ياسبم- بلوار کارگر-ميدان پنج علي زاده-حدفاصل کارگر 6-834313927
کرمانفروشگاهگالري هاي کلاسرستم آباد-خ جمهوري-جنب پاساژ پرديس-زيرزمين34382568
کرمانفروشگاهگالري هاشمي زادهبم-خ امام-روبروي مسجد امام-کوچه1632215793
کرمانفروشگاهگالري نارگيسکرمان-سه راه احمدي-جنب کتابفروشي فرهنگ32228893
کرمانفروشگاهگالري رخکرمان-ميدان مشتاق-حدفاصل خ ناصريه و شريعتي32262335
کرمانفروشگاهگالري مسعودجيرفت-خ لرها-بعد از داروخانه گلپايگاني43231381
کرمانفروشگاهمهرآرارفسنجان بلوار طالقاني جنب داروخانه پاسارگاد34263189
کرمانفروشگاهگالري مرسيکرمان خيابان امام جمعه بين کوچه 20-2233247486
کرمانفروشگاهگالري گپسيرجان-خيابان امام-داخل بازار33220607
کرمانفروشگاهگالري رز گلکرمان،کرمان،مرکزي،شهر کرمان،بلوار جمهوري اسلامي،بلوار امام رضا ( ع )،بلوار جمهوري اسلامي،پ 0،ط همکف32461325
هرمزگانداروخانهداروخانه دکتر رشيديپارسيان-خ امام-جنب مجتمع پزشکي شفا-روبروي مجتمع تجاري44626009
هرمزگانداروخانهداروخانه دکتر پورسوغاتبندر لنگه-خ پاسداران-روبروي بانک مسکن44241255
هرمزگانداروخانهداروخانه نيکخوحاجي آباد-بلوار فردوسي-پشت کارگاه کابينت سازي35423217
هرمزگانداروخانهداروخانه دکتر صمديهرمزگان،حاجي آباد،مرکزي،شهر حاجي آباد،بازار،خيابان امام خميني،خيابان اصلي،پ 0،ط اول2435423939
هرمزگانداروخانهداروخانه دکتر آلوسيميناب-ميدان شهدا-ابتدا خ شهيد اميني-جنب بانک تجارت42223344
هرمزگانداروخانهداروخانه دکتر شرفاييبستک-خ امام--جنب مسجد بندکوه44322002
هرمزگانداروخانهداروخانه خليج فارش شعبه 2ميناب-بلوار امام-جنب عينک سازي زايس42226551
هرمزگانفروشگاهگالري قاسمبندرعباس-گلشهر-خ داروپخش-روبروي داروخانه بيمارستان کودکان-جنب آرايشگاه نيلوفر36666180
هرمزگانفروشگاهگالري ساريناحاجي آباد-ميدان امام-جنب داروخانه دکتر افتخاري35424920
هرمزگانفروشگاهگالري مهشيدميناب-ميدان شهدا-ابتدا بازار قديم-جنب بانک ملي42223695
هرمزگانفروشگاهفروشگاه آذر گسترهرمزگان،بندرعباس،مرکزي،شهر بندرعباس،اتوبوسراني،بلوار امام خميني،خيابان ايثار،پ 0،ساختمان نقش،ط سوم633690121
هرمزگانفروشگاهگالي برنزبستک-بلوار اصلي-جنب بانک ملي44321391
هرمزگانفروشگاهگالري بهنامبندرعباس-بازار اوزيها-روبرو مدرسه مفتح32221331
هرمزگانفروشگاهگالري لطيفبندرجاسک-ميدان ساعت42521236
هرمزگانفروشگاهگالري جوشنبندرعباس-بازار روز-روبرو مسجد کوفه32220445
هرمزگانفروشگاهگالري رويالرودان-ميدان امام-پاساژ الهه ناز-جنب ميوه فروشي بهاران42881696
هرمزگانفروشگاهگالري برادران صبوريبندرعباس-بازار روز - کوچه فضيلت6-نبش پاساژ فجر32244945
هرمزگانفروشگاهگالري آرينبندرعباس-بلوار مصطفي خميني-چهارراه داماهي-بعد از کبابي شمس33688465
يزدداروخانهداروخانه دكتر موسوي پوريزد-سه راه شحنه-ابتداي بل 22 بهمن37261660
يزدداروخانهداروخانه دكتر پورشفيعي (ملك)يزد-منطقه صفائيه-ميدان اطلسي-نبش ميدان38240703
يزدداروخانهداروخانه مهرميبد-خ امام-بعداز سه راه سعيدي37727222
يزدداروخانهداروخانه دكتر فخاريزد-صفائيه-بل شهيدان اشرف-اواسط بلوار38258568
يزدداروخانهداروخانه ميرشمسييزد-سه راه شحنه-بل نواب صفوي-اواسط بلوار32569878
يزدداروخانهداروخانه دكتر مخبرييزد-امام شهر-52متري امام شهر-اواسط بلوار35248600
يزدداروخانهداروخانه شفايزد،اردکان،مرکزي،شهر اردکان،مزرعه سيف،کوچه مسجد زينب،کوچه فاطميه بازار مزرعه سيف،پ 22،ط همکف37237838
يزدداروخانهداروخانه دكتر زينلييزد،بافق،مرکزي،شهر بافق،امام رضا ( ع )،خيابان امام رضا ( ع )،بلوار 15خرداد،پ 0،ط اول34220022
يزدداروخانهداروخانه ابن سيناميبد-خ امام-بعداز سه راه سعيدي37722771
يزدداروخانهداروخانه دكتر موسوييزد-منطقه صفائيه-بل ش دشتي-روبروي تقاطع سوم38288128
يزدداروخانهداروخانه دكتر دانشوريزد-ازادشهر-نرسيده به فلكه چهارم-روبروي چاه اب37233459
يزدداروخانهداروخانه دكتر سخنوريزد-سه راه شحنه-مقابل ايستگاه واحد-داخل درمانگاه فرهنگيان36264402
يزدداروخانهداروخانه دكتر رشيدييزد،يزد،مرکزي،شهر شاهديه،ابرند آباد،کوچه نيايش،خيابان امام خميني،پ 146،ط همکف35210077
يزدداروخانهداروخانه دكتر رضايييزد،مهريز،مرکزي،شهر مهريز،مولودآباد،کوچه ياس،ميدان سيدالشهداء،پ 0،ط همکف35228810
يزدداروخانهداروخانه دكتر علي نيايزد-چهارراه دولت اباد-خ انقلاب-روبروي بانك سپه36268141
يزدداروخانهداروخانه ابن سينايزد- بلوار جمهوري- مقابل بيمارستان افشار34525125
يزدداروخانهداروخانه دكتر حيدرييزد- منطقه صفائيه - بلوار پاسداران- نبش كوچه 4838284817
يزدداروخانهداروخانه دكتر وكيليانيزد- خ مسكن- نبش كوچه حميد36293255
يزدداروخانهداروخانه دکتر کفيرييزد- بل دشتي-بعد از چهارراه اميرالمومنين- نبش کوچه 77 رحمت آباد38287917
يزدداروخانهداروخانه دکتر شمسايييزد-شاهديه-نرسيده به گرد فرامرز-روبرو گلزار شهدا-جنب داروخانه دکتر رشيدي35211044
يزدداروخانهداروخانه دکتر پيمانيبافق -ابتداي خيابان وحشي بافقي جنب بانک سپه32421002
يزدداروخانهداروخانه دکتر حيدرزادهيزد-ميدان خالقي-انتهاي خيابان خرمشهر-سه راهي حسن آباد36237305
يزدفروشگاهگالري سيناميبد-خ امام-ابتداي خ كاشاني37734619
يزدفروشگاهگالري بهرنگميبد-خ امام-جنب داروخانه ابن سينا37725144
يزدفروشگاهگالري كمند دواردكان-خ امام-مقابل مصلي37235047
يزدفروشگاهگالري سحريزد،يزد،مرکزي،شهر يزد،خلف خانعلي،کوچه 33 [مدرسه تفضلي]،خيابان سلمان فارسي،پ 0،ط همکف36282800
يزدفروشگاهگالري ياسميبد-خ طالقاني-پاساژ موسوي-طبقه همكف37725041
يزدفروشگاهگالري سفيدبرفييزد،يزد،مرکزي،شهر يزد،آزادشهر،کوچه 31[12آزادشهر]،بلوار شهيد محمد کاظم واعظ،پ -561،ط همکف37214349
يزدفروشگاهگالري پايدار2اردكان-خ امام-ابتداي خ خامنه اي37230953
يزدفروشگاهگالري گلسارتفت- بازار شاه ولي -پلاك 3736226139
يزدفروشگاهگالري کفاشييزد-خ قيام-36224602
يزدفروشگاهآرايشي مرکزيميبد-خيابان امام-روبروي پارک فلسطين-جنب بانک مرکزي32322506
ايلامداروخانهداروخانه خاتم الانبياايلام خ سعدي جنوبي داروخانه خاتم الانبيا33346233
ايلامداروخانهداروخانه حكيمايوان غرب خ امام داروخانه حكيم33523533
ايلامداروخانهداروخانه دكتر رشيديايلام،ايلام،مرکزي،شهر ايلام،صداو سيما،خيابان (14متري)،کوچه ازادي 13،پ 0،ط دوم33347171
ايلامداروخانهداروخانه دکتر مجيديانايلام،ملکشاهي،مرکزي،شهر ارکواز،گلان،خيابان غيوري زاده،خيابان ايت،پ 0،ط همکف33854441
ايلامفروشگاهشمسايلام خ طالقاني پاساژ ملت33333254
ايلامفروشگاهيگانهايلام خ صاحب الزمان جنب مسجد صاحب الزمان33314365
ايلامفروشگاهارغوانايلام خ فردوسي پاساژ ارغوان33384654
ايلامفروشگاهفروشگاه اسماعيليايوان غرب روبروي شيريني سراي كريميان32337360
ايلامفروشگاهفروشگاه خدادايايلام خيابان سمندري نبش كوي شوان جنب آقاي رستم نژاد33345602
ايلامفروشگاهبرگ سبزايلام بلوار اصناف33366393
کرمانشاهداروخانهداروخانه شبانه روزي رازيکرمانشاه،کرمانشاه،مرکزي،شهر کرمانشاه،ميدان آزادي،خيابان شهيد صادق پور،بلوار شهيد بهشتي،پ 0،ط دوم38248129
کرمانشاهداروخانهداروخانه دكتر حسن زادهكرمانشاه تعاون ايستگاه 6 داروخانه حسن زاده34292861
کرمانشاهداروخانهداروخانه دكتر فرجادکرمانشاه مسکن بلوار گلها جاي قديم دكتر حاجتي34222112
کرمانشاهداروخانهداروخانه دكتر تيراندازكرمانشاه مسكن بلوارگلها روبروي بانك ملي34235751
کرمانشاهداروخانهداروخانه دكتر جاسميكرمانشاه ده مجنون روبروي فروشگاه غزل37239404
کرمانشاهداروخانهداروخانه دکترورداسبيكرمانشاه : شهرستان بيستون33722446
کرمانشاهداروخانهداروخانه دكتر شاهمراديكرمانشاه فرهنگيان فاز 2 ايستگاه 734226251
کرمانشاهداروخانهداروخانه دكتر محموديروانسر -روبروي سراب-جنب بانك صادرات پايين تر ازمطب دكتر كريمي26524391
کرمانشاهداروخانهداروخانه دكتر حسنيپاوه خيابان 26 مرداد جنب مبل مبلمان راشد46152254
کرمانشاهداروخانهداروخانه مير عبداليقصر شيرين خيابان مدرس42427172
کرمانشاهداروخانهداروخانه دکتر مجنونيسر پل ذهاب خيابان شهيد رجايي روبروي بانک صادرات42221624
کرمانشاهداروخانهدارو خانه دکتر ولدبيگيپاوه خيابان صلاح الدين ايوبي کوچه شهيد باقي رشيدي پلاک 6344236848
کرمانشاهداروخانهداروخانه فتحيانگيلانغرب خيابان اشرفي اصفهاني جنب بانک سپه داخل کوچه پلاک343228285
کرمانشاهداروخانهداروخانه دکتر تحويليانکرمانشاه،کرمانشاه،مرکزي،شهر کرمانشاه،شهرک فدک فاز 2،خيابان 25 متري درود فرامان،خيابان 25متري درودفرامان ب 14ق 79،پ 0،ط همکف34210880
کرمانشاهداروخانهداروخانه دکتر فدکيکرمانشاه،سنقر،مرکزي،شهر سنقر،پيره سوند،کوچه شهيدجلال خادمي،خيابان طالقاني،پ 133،ط همکف48435944
کرمانشاهفروشگاهارزان كيشكرمانشاه خ خيام روبروي كوي خسرو پرويز آرايشي بهداشتي ارزان كيش37252498
کرمانشاهفروشگاهشقايقسنقر خ طالقاني جنب تامين اجتمايي48425862
کرمانشاهفروشگاهبهداشتي تاراكرمانشاه چهاراه سي متري جنب بانك مسكن38383694
کرمانشاهفروشگاهياسكرمانشاه ميدان مصدق (كاشان) پاساژ ارگ طبقه همكف دست راست37227556
کرمانشاهفروشگاهآرايشي نانسيسنقر خ طالقاني جنب بانك كشاورزي48424943
کرمانشاهفروشگاهجاويدسرپل خ امام بالاتر از داروخانه مرادي روبروي سه راه شاهد42232014
کرمانشاهفروشگاهدنياي مدكرمانشاه چهاراه مدرس نبش كوچه كفش فروش ها37223638
کرمانشاهفروشگاهبهداشتي اركيدهکرمانشاه،صحنه،مرکزي،شهر صحنه،خيابان طالقاني،کوچه اطلسي،خيابان حافظ،پ 72،ط همکف48359202
کرمانشاهفروشگاهسايهكرمانشاه شهرك صدرا پشت مخابرات خ چهارده متري قطعه تجاري38254565
کرمانشاهفروشگاهبهداشتي رز زردكرمانشاه: راسته بازار پارچه فروشهاچهار سوق اول38223260
کرمانشاهفروشگاهفروشگاه پديدهكرمانشاه دور ميدان وزيري37222535
کرمانشاهفروشگاهفروشگاه فصيحيسنقر خ طالقاني جنب بانك كشاورزي پلاک7048426541
کرمانشاهفروشگاهرحيميكرمانشاه بازار اسلامي چهار سوق دوم37210158
کرمانشاهفروشگاهلاوينکرمانشاه بازار صندوق سازها روبروي فروشگاه ايراني37227531
کرمانشاهفروشگاهاسکندريکر مانشاه چهار راه اجاق روبروي داروخانه سينا پلاک2037285329
کرمانشاهفروشگاهآرايشي ياسکرمانشاه آيا شهر کوي غفاري پلاک338329776
کرمانشاهفروشگاهقائمکرمانشاه ميدان وزيري پل حداد عادلپلاک6438402237
کرمانشاهفروشگاهطلاکرمانشاه،کرمانشاه،مرکزي،شهر کرمانشاه،بازار،کوچه گمر ک کهنه،کوچه سراي صندوق سازها،پ 0،ط همکف37210156
کرمانشاهفروشگاهدرويشيکرمانشاه،کرمانشاه،مرکزي،شهر کرمانشاه،بازار،کوچه بازار صندوق سازان،کوچه گمر ک کهنه،پ 27،ط همکف37284240
همدانداروخانهداروخانه رضاهمدان خيابان پاستور برج پاستور38263122
همدانداروخانهداروخانه دکتر حسين خانيملاير خ شهدا نرسيده به خ شهيد طلوعي روبروي مجتمع دنياي نور32224813
همدانداروخانهداروخانه شبانه روزي دكتر موسويملاير نبش خيابان شهيد طلوعي پارك چمران32226039
همدانداروخانهداروخانه شبانه روزي وليعصرملاير خيابان شهدا ساختمان الغدير طبقه32256651
همدانداروخانهداروخانه دكتر روستاييهمدان،ملاير،مرکزي،شهر ملاير،خيابان پارک،خيابان زريني،بلوار پاسداران،پ 0،ط همکف32222118
همدانداروخانهداروخانه شبانه روزي وليعصرهمدان،تويسرکان،مرکزي،شهر تويسرکان،خيابان شهيدباهنر،کوچه روشن،خيابان شهيدباهنر،پ 0،پاساژ وليعصر،ط همکف34222190
همدانداروخانهداروخانه شيخ باباييهمدان،کبودرآهنگ،مرکزي،شهر کبودرآهنگ،تکيه،خيابان شهيدمفتح،بن بست بهار 2،پ 0،ط همکف35226866
همدانداروخانهداروخانه دكتر ذوالعليكبودرآهنگ خيابان مطهري جنب بانك ملي پ 135222721
همدانداروخانهداروخانه دکتر سيفهمدان،رزن،مرکزي،شهر رزن،بلوارامام خميني،خيابان شهيدصباغزاده،خيابان 15خرداد،پ 0،ط همکف36245547
همدانداروخانهداروخانه شمسهمدان نبش ميدان آرامگاه32510242
همدانفروشگاهابتكار امينهمدان خ مهديه ابتداي روحاني روبروي بانك صادرات38370167
همدانفروشگاهكيانينهاوند بازار سنگ ميل بالاتر از شيرآب33428625
همدانفروشگاهدلپذيرهمدان ابتداي خيابان تختي سمت راست فروشگاه دلپذير فرهادي33529640
همدانفروشگاهويونانهاوند ميدان ابوذر خ ابوذر روبروي پاساژ صدف33243591
همدانفروشگاهاميرنهاوند خيابان 17 شهريور جنب داروخانه شبانه روزي33249080
همدانفروشگاهفروشگاه بابا عليهمدان خيابان بابا طاهر بازارچه زير گذر32512606
همدانفروشگاهفرشادمهرهمدان خيابان شهدا پاساژ کوثر سمت چپ طبقه دوم پلاک1232518549
همدانفروشگاهپرنسستويسركان از طرف خيابان باهنر ابتداي راسته بازار كيف سزاي مهدي34223233
همدانفروشگاهآتوساكبودر آهنگ خيابان امام جنب بانك سپه35225363
همدانفروشگاهفانوسکبودرآهنگ جنب داروخانه پروين مجتمع وليعصر35224625
همدانفروشگاهمحمديهمدان خيابان خواجه رشيد پايين تراز اداره گاز32529397
همدانفروشگاهوحدتي رافعهمدان،همدان،مرکزي،شهر همدان،شهرک چمران،خيابان بهاران،خيابان 18متري سلحشور،پ 0،ط همکف38335043
همدانفروشگاهبياناتيهمدان ميدان امام ابتداي خ شريعتي روبروي داروخانه پاستور32526770
همدانفروشگاهبهزادهمدان خ شهدا پاساژ كوثر طبقه همكف33257915
همدانفروشگاهغزالنهاوند خ ابوذر پاساژ نيک انجام33231401
همدانفروشگاهمرکز خريد عمرانهمدان ميدان امام مابين خ شهدا و تختي32549305
همدانفروشگاهپاپياهمدان چهارراه شهناز روبروي سوپر شكوفه38237274
همدانفروشگاهمظاهريهمدان اول بلوار فرودگاه32538471
اردبيلفروشگاهپرشين کيشاردبيل- خ 30 متري - روبروي بازار تهران33357833
گيلانداروخانهداروخانه دکتر زرگرپوررشت-بلوار امام-جنب بانک مسکن36662118
گيلانداروخانهداروخانه دکتر يوسفيرشت-گلسار-نبش خ 107-جنب بانک ملي37229654
گيلانداروخانهداروخانه دکتر مهدويآستارا-خ حکيم نظامي44814514
گيلانداروخانهداروخانه شبانه روزي دکتر صادقيگيلان،آستارا،مرکزي،شهر آستارا،حکيم نظامي،خيابان فارابي،خيابان حکيم نظامي،پ 0،ط همکف44828601
گيلانداروخانهداروخانه دکتر عالم دوستآستارا-خ حکيم نظامي-کوچه شهيدرحيميان44828700
گيلانداروخانهداروخانه دکتر رحيميپره سر-خ امام44602080
گيلانداروخانهداروخانه امينيگيلان،رضوانشهر،مرکزي،شهر رضوانشهر،امام خميني،کوچه قدس،خيابان امام خميني،پ 0،ط همکف46421371
گيلانداروخانهداروخانه دکتر عضديسياهکل-خ امام-بازار برنج فروشان33221476
گيلانداروخانهداروخانه غازيانگيلان،بندر انزلي،مرکزي،شهر بندرانزلي،برزن،ميدان گمرک،خيابان آيت اله طالقاني،پ 0،ط همکف44428550
گيلانداروخانهداروخانه بيستونرشت-خ بيستون-روبه روي سه راه معلم33251107
گيلانداروخانهداروخانه دکتر سداديرستم آباد-جنب پاساژ خورشيد- نبش پاساژ34672321
گيلانداروخانهداروخانه دکتر طباييخمام-خ امام- جنب عکاسي مجيد-پلاک 26634422348
گيلانداروخانهداروخانه رازيسنگر-خ امام34522525
گيلانداروخانهداروخانه دکتر اسلاميرشت-بلوار امام-نرسيده به ميدان گيل-روبه روي بانک ملي33612046
گيلانداروخانهداروخانه دکتر خورسندگيلان،آستانه اشرفيه،کياشهر،شهر کياشهر،امام خميني،کوچه (جاذبي)،خيابان امام خميني،پ -79،ط همکف42825900
گيلانداروخانهداروخانه دکتر شادورخمام-خشکبيجار-خ طالقاني34462296
گيلانداروخانهداروخانه عليمحمديرشت-ديانتي-نرسيده به شيريني فروشي تشريفات33851211
گيلانداروخانهداروخانه اسماعيليهشتپر-خ خرمشهر24233133
گيلانداروخانهداروخانه مظهري روشناملش-خ امام42725501
گيلانداروخانهداروخانه فومنفومن-خ شهدا-کوچه اطباء-ساختمان درنا34733029
گيلانداروخانهداروخانه ثمريسنگر-ابتداي خ شريعتي34521755
گيلانداروخانهداروخانه کياييرشت-گلسار-جنب دندانپزشکي آريان33721036
گيلانداروخانهداروخانه ملکيرستم آباد-خ امام-نبش خ اميرالمومنين34671888
گيلانداروخانهداروخانه ماسالماسال-ميدان شهدا-جنب پارک شهدا24825167
گيلانداروخانهداروخانه شفالاهيجان-ميدان شهدا42336482
گيلانداروخانهداروخانه عرب زادهآستارا-نبش حکيم نظامي- روبروي اورژانس- جنب آزمايشگاه دکتر پوريوسفي44833497
گيلانداروخانهداروخانه رستميانگيلان،بندر انزلي،مرکزي،شهر بندرانزلي،ميدان مالا،کوچه دوم،بلوار معلم،پ 31،ط همکف44438343
گيلانداروخانهداروخانه دکتر حداديگيلان،آستانه اشرفيه،مرکزي،شهر آستانه اشرفيه،پشت مسجد جامع،کوچه شهيد کاسب قانع،کوچه حر،پ 0،ط اول42135930
گيلانداروخانهداروخانه دکتر مجلسيگيلان،رشت،مرکزي،شهر رشت،آب آسياب،کوچه (ملک دوست)،بن بست ((اول))،پ 0،ط همکف33243590
گيلانداروخانهداروخانه دکتر سروديرشت- ب ضيابري- روبروي بانک سينا33247336
گيلانداروخانهداروخانه دكتر فرزانهمنجيل-جنب بهداشتي مليكا34642032
گيلانداروخانهداروخانه شبانه روزي دکتر طالبلوشان- خ امام خميني34603661
گيلانداروخانهداروخانه دکتر شجاعپوررودسر- ميدان امام- ابتداي خ امام42623911
گيلانفروشگاهموجگيلان،رشت،مرکزي،شهر رشت،صيقلان،کوچه بازار بزرگ،خيابان دکتر شريعتي،پ 322،ط همکف33223913
گيلانفروشگاهپيرويرشت-بازار دوم زرگران-ابتداي پاساژ قيصريه فخر33231824
گيلانفروشگاهمنصوريرشت-خ سردار جنگل-روبه روي کوچه امين اصغري33553321
گيلانفروشگاهطلوع نوررشت-بازار دوم زرگران-طاقي بزرگ33233745
گيلانفروشگاهشاکريرشت-بازار دوم زرگران-طاقي بزرگ33252404
گيلانفروشگاهايده آللاهيجان-خ طالقاني-روبه روي طالقاني يکم42340525
گيلانفروشگاهخاتونلاهيجان-خ شهيد کريمي-جنب داروخانه مرکزي42239735
گيلانفروشگاهمداانزلي-بازار کاسپين-پلاک 6244545815
گيلانفروشگاهگلبرگانزلي-خ سپه-آخرين چهارراه-داخل کوچه سمت چپ44549903
گيلانفروشگاهمير نظاميانزلي-خ سپه-روبه روي بانک مهر ايران44543075
گيلانفروشگاهتوپوليفومن-روبه روي هلال احمر34723444
گيلانفروشگاهبازرگانيرودسر- ميدان شهرداري- جنب درب ورودي ثبت احوال42621172
گيلانفروشگاهطاعتيرشت-خ امام-جنب داروخانه پور کاظمي32228289
گيلانفروشگاهفرزينانزلي-خ سپه-روبروي مسجد جامع44548902
گيلانفروشگاهالبرزلاهيجان-خ شهدا42333563
گيلانفروشگاهنگينلنگرود-خ امام-روبه روي سه راه چمخاله42523244
گيلانفروشگاهنسرينرشت-خ فلسطين-روبه روي ساختمان سادات33835997
گيلانفروشگاهصدفهشتپر-خ سعدي-پاساژ حسين پور-روبه روي عکاسي افراز44242789
گيلانفروشگاهآي سنآستارا-خ امام-جنب مسجد آموران44815614
گيلانفروشگاهساراکياشهر-خ امام-جنب بانک مسکن42826565
گيلانفروشگاهآنتيکرشت-بلوار لاکان-16 متري سميه-پارک سميه-چهار راه فجر33344889
گيلانفروشگاهرژيناطالش-خ سعدي- پاساژ حسين پور44227003
گيلانفروشگاهرنگارنگرشت- ب افتخاري- کوي امام حسين (عينک)33501025
گيلانفروشگاهرز بنفشرشت- ب شهيد چمران- نبش ک عبادي33843881
گيلانفروشگاهآتلانتاصومعه سرا- خ جعفري- روبروي مطبوعاتي ملانيا44339509
گيلانفروشگاهکيانارشت - بازار علاقه بندان33245108
گيلانفروشگاهمازياررشت- ب لاکان- ابتداي 16 متري سميه33447485
گيلانفروشگاهمعصومفومن- ميدان ولايت فقيه34725297
گيلانفروشگاهستايشفومن- خ انتظام- روبروي مسجد ميرسرا34724565
گيلانفروشگاهتكرشت-ساغريسازان-جنب كوچه مستشاري33357690
گيلانفروشگاهعرفانرشت- بازار - نرسيده به طاقي كوچك32244180
گيلانفروشگاههلنرشت- بيستون- روبروي باشگاه طلايي33239304
گيلانفروشگاهداريوشآستارا- بازارروز- جنب گالري فرزاد44814147
گيلانفروشگاهرجب زادهآستارا- بازاروز- روبروي پاساژ عميدي44816796
گيلانفروشگاهفرزادآستارا- بازار روز- خ امام- پشت بانک ملت44813227
گيلانفروشگاهدرفکخشکبيجار- خيابان اصلي- جنب داروخانه سعادت34462144
گيلانفروشگاهخدادوستهشتپر- خ سعدي- پاساژ حسين پور44242730
گيلانفروشگاهليدارشت- بازار علاقه بندان- پلاک 1 -33234269
گيلانفروشگاههايپرمارکت مارليکانزلي- قاضيان- سمت جنوبي- ميدان مالا-جنب هنرستان دخترانه شرف44422415
گيلانفروشگاهبزکانزلي- خ مطهري- روبروي آموزش و پرورش44546664
گيلانفروشگاهسوپرمارکت بزرگگيلان،رشت،مرکزي،شهر رشت،سه راه الکتريک،بلوار آيت اله رودباري،خيابان شهيد جهانگيررفتاري،پ 32،ط همکف33620090
گيلانفروشگاهياسگيلان،رشت،مرکزي،شهر رشت،بازار،کوچه راسته زرگران،کوچه صيقلان،پ 0،پاساژ سراي طاقي کوچک،ط همکف33232638
گيلانفروشگاهشجاعگيلان،رشت،مرکزي،شهر رشت،بازار،کوچه توربافان،ميدان کوچک،پ 0،ط همکف33220096
گيلانفروشگاهشرکت افق آينده کاسپينگيلان،رشت،مرکزي،شهر رشت،آتش نشاني،کوچه ده متري شقايق،بلوار شهيد مدرس،پ 0،ط همکف33851448
گيلانفروشگاهپرهامگيلان،لنگرود،مرکزي،شهر لنگرود،ميدان انقلاب،خيابان امام خميني،خيابان آيت اله غفاري،پ -37،ط همکف42534074
گيلانفروشگاهخاتونگيلان،بندر انزلي،مرکزي،ليچارکي حسن رود،آبادي منطقه آزادتجاري انزلي،منطقه آزاد انزلي،جاده (زيباکنار)،خيابان منطقه آزاد انزلي،پ 0،ساختمان ستاره شمال واحد5،ط همکف33322453
گيلانفروشگاهاسکار1گيلان،رشت،مرکزي،شهر رشت،بلوارانصاري،کوچه شهيدعباس حسيني،بلوار شهيد انصاري،پ 266،ط اولغربي33138548
گيلانفروشگاهعزيزيگيلان،شفت،مرکزي،شهر شفت،ميدان انقلاب،خيابان طالقاني،خيابان ولي عصر،پ 0،ط همکف54425485
گيلانفروشگاهسامانگيلان،رشت،مرکزي،شهر رشت،شريعتي،خيابان دکتر شريعتي،کوچه حاج مجتهد،پ 11،پاساژ سراي دو مرتبه،ط همکف33508334
گيلانفروشگاهسينا بهداشتگيلان،رشت،مرکزي،شهر رشت،شهر داري،خيابان امام خميني(ره)،خيابان شيک،پ 0،پاساژ قديري،ط همکف33243231
گيلانفروشگاهبانوگيلان،لاهيجان،مرکزي،شهر لاهيجان،تکيه بر،کوچه شهيد کريمي 4،کوچه تکيه آقا پير رضا،پ 0،ط همکف42236079
گيلانفروشگاهارنجينگيلان،صومعه سرا،ميرزاکوچک جنگلي،شهر گوراب زرميخ،امام خميني،خيابان آقا سيد ابراهيم،خيابان امام خميني،پ 0،ط همکف44394529
گيلانفروشگاهپيرويگيلان،رشت،مرکزي،شهر رشت،بازار،کوچه (راسته کتاب فروشان)،کوچه بازار دوم زرگران،پ 0،ط همکف33548568
مازندرانداروخانهداروخانه دکتر فرهمندتنکابن-خ امام-جنب بيمارستان شهيد رجائي34220272
مازندرانداروخانهداروخانه جهانسلمان شهر (متل قو)-خ امام-جنب بانک ملت54822666
مازندرانداروخانهداروخانه پيوسته دوسترامسر-کتالم-روبه روي بيمارستان احمد نژاد55243700
مازندرانداروخانهداروخانه علويچالوس-هچيرود52163266
مازندرانداروخانهداروخانه دکتر حسين زادهمازندران،عباس آباد،مرکزي،شهر عباس آباد،عباس آباد،خيابان شهدا،بلوار امام خميني،پ 0،ط همکف54620007
مازندرانداروخانهداروخانه شبانه روزي دکتر حلاجيکلاردشت- حسن کيف- خ امام--جنب فروشگاه دبي- پلاک 1/12-52622695
مازندرانفروشگاهارکيدهتنکابن-خرم آباد-خ انقلاب54252975
مازندرانفروشگاهپرميسچالوس-خ امام-روبه روي بانک تجارت52242204
مازندرانفروشگاههديهتنکابن- خرم آباد- خ انقلاب- روبروي شبكه بهداشت و درمان54257899
مازندرانفروشگاهياقوت سبزچالوس- خ امام- نبش خ سعدي- جنب زرگري-52228999
مازندرانفروشگاهمصطفي لومازندران،تنکابن،مرکزي،شهر تنکابن،کريم آباد،کوچه فروردين،کوچه شهيد مرتضوي،پ 0،ساختمان دل آرام،ط اول54311251
قمداروخانهداروخانه دکتر شيخقم خ 19دي روبروي تالار طاووس جنب درمانگاه 19دي37711166
قمداروخانهداروخانه دکتر صادقيقم خ صدوق بين کوچه 9و1132926765
قمداروخانهداروخانه يزديانقم خ امام ميدان شهيد زين الدين36655586
قمداروخانهداروخانه دکتر مريديقم خ آذر بعداز پمپ بنزين37205016
قمداروخانهداروخانه دکتر کاويانيقم بلوار نيايش37305121
قمداروخانهداروخانه شهرتيقم خ ارم خ انقلاب پلاک 5637725899
قمداروخانهداروخانه دکتر مقدم منشقم ميدان کشاورز بلوار حضرت معصومه نبش کوچه 1638752000
قمداروخانهداروخانه زمردکياقم خ نيروگاه خ توحيد نبش کوچه2738853985
قمداروخانهداروخانه وامققم،قم،مرکزي،شهر قم،شهرک منتظرالمهدي،کوچه کلهري 32،بلوار شهيدکلهري،پ 0،ط همکف37201990
قمداروخانهداروخانه قره باغيقم پرديسان بلوار دانشگاه خ نواب صفوي32806320
قمفروشگاهبانمکقم 20متري شهيد بهشتي مقابل بانک ملت36637454
قمفروشگاهسعيدقم خيابان جمهوري بعد از کوچه شماره 4 فروشگاه موميوند38822423
قمفروشگاهآينده سازان شکوه پرطلايي شاپرکقم خ زنبيل آباد 55متري فردوسي -انبار کيلومتر 10جاده اراک بعداز سيلو داخل کوچه کارخانه خوراک دام32942700
قمفروشگاهشميمقم خ امامزاده ابراهيم مقابل داروخانه اسماعيل بيگ38839607
قمفروشگاهکيشقم بلوار کارگر خ خيام جنوبي بين کوچه 14و16 پلاک14836606963
قمفروشگاهرويالقم خ توحيد ميدان توحيد خ مالک الشتر بين کوچه 1و338830199
قمفروشگاهجانبازانقم خ انقلاب جنب دبيرستان هدايتي37735155
قمفروشگاهصادقيقم خ 24متري کاشاني مقابل مدرسه فلسطين خ روح اله خميني38835921
قمفروشگاهالبسچين2قم ميدان آزادگان بلوار نواب-نواب5 نبش کوچه سوهاني توحيد داخل کوچه3636633766
قمفروشگاهموسويقم عمار ياسر مقابل هتل استقلال37743559
قممشتريان شامل آفر روتينکوثرقم خ ساحلي انتهاي خ ساحلي نبش کوچه 6632133549
لرستانداروخانهداروخانه رضاييپلدختر خيابان امام34222244
لرستانداروخانهداروخانه دكتر اميريالشتر خيابان ايت اله بروجردي نبش خيابان امام35225212
لرستانداروخانهداروخانه شفالرستان،اليگودرز،مرکزي،شهر اليگودرز،بازار،کوچه 8 متري ابوالفضل،خيابان امام،پ 0،ط اول42223133
لرستانداروخانهداروخانه دكتر بخشياليگودرز ميدان امام42235462
لرستانداروخانهداروخانه دكتر لشنيدرود خيابان شريعتي روبروي كفش ملي43223201
لرستانداروخانهداروخانه مركزيلرستان،بروجرد،مرکزي،شهر بروجرد،رازان،ميدان رازان،خيابان صفا،پ 79،ط همکف42622220
لرستانداروخانهداروخانه مركزيلرستان،پلدختر،مرکزي،شهر پلدختر،22 بهمن،خيابان امام خميني،خيابان انقلاب،پ 0،ط همکف34222632
لرستانداروخانهداروخانه دكتر حامديلرستان،بروجرد،مرکزي،شهر بروجرد،شهدا،کوچه مرکزي،خيابان شهدا،پ 0،ط اول22615001
لرستانداروخانهداروخانه دكتر سياهپوشلرستان،خرم آباد،مرکزي،شهر خرم آباد،شهداي شرقي،کوچه شهيد محمدرضا خواجوي،خيابان شهداي شرقي،پ -162،ط همکف33315199
لرستانداروخانهداروخانه دكتر دريكونديخرم آباد خيابان امام نرسيده به ميدان شهدا12202476
لرستانداروخانهداروخانه سينابروجرد ابتداي خيابان شهدا22629781
لرستانداروخانهداروخانه بازيارلرستان،خرم آباد،مرکزي،شهر خرم آباد،کوي آراسته،خيابان بوعلي،بلوار وليعصر،پ 0،ط همکف33228947
لرستانداروخانهداروخانه شبانه روزي دكتر عباسيازنا خ انقلاب روبروي اوقاف و امورخيريه و بانك ملي43435520
لرستانداروخانهدکترعلي پوردرود خيابان 45 متري داروخانه دکتر علي پور43234213
لرستانداروخانهبستاميخرم اباد ميدان شقايق نرسيده به بانک صادرات داروخانه بستامي-
لرستانداروخانهخوارزم کيالرستان،خرم آباد،مرکزي،شهر خرم آباد،کوي نگارستان،کوچه فرعي نگارستان نوزدهم،بلوار ولايت،پ 0،ط اول33230763
لرستانداروخانهداروخانهلرستان،دلفان،مرکزي،شهر نورآباد،مرکزشهر،کوچه شهيد جعفرزاده،خيابان امام خميني،پ 0،ط همکف32727225
لرستانفروشگاهفروشگاه دارابيلرستان،کوهدشت،مرکزي،شهر کوهدشت،تازه آباد،خيابان شهيدان فاطميه،کوچه يداله کوشکي،پ 0،ط همکف36222314
لرستانفروشگاهرزكوهدشت خيابان رهبري بالاتر از داروخانه سهم الديني46224277
لرستانفروشگاهامينخرم آباد خيابان انقلاب جنب بازار چه بيمارستان عشاير43228422
لرستانفروشگاهگل يخكوهدشت ميدان امام ابتداي خيابان رهبري36239586
لرستانفروشگاهرفاهلرستان،دورود،مرکزي،شهر دورود،جماران،کوچه فردوس اول [شهيدشاپورسليماني ]،کوچه شهيد محمدرضا هاشمي،پ 0،ط همکف54225278
لرستانفروشگاهفروشگاه طراوتلرستان،خرم آباد،مرکزي،شهر خرم آباد،ناصرخسرو،کوچه جلال آل احمديکم[ش رضاملکشاهي]،خيابان ناصرخسرو،پ 30،ط همکف33239551
لرستانفروشگاهعارفلرستان،خرم آباد،مرکزي،شهر خرم آباد،ناصرخسرو،کوچه جلال آل احمديکم[ش رضاملکشاهي]،خيابان ناصرخسرو،پ 32،ط همکف33215930
لرستانفروشگاهظهرابيرومشگان خيابان امام36523341
لرستانفروشگاهفروشگاه گل سنگلرستان،کوهدشت،مرکزي،شهر کوهدشت،ميدان امام،خيابان شهيد مصطفي خميني،خيابان رهبري،پ 0،ط همکف36244514
لرستانفروشگاهکليونکوهدشت خ رهبري روبروي فروشگاه گل سنگ32623875
لرستانفروشگاهنظريخرم آباد سبزه ميدان راسته بازار خرم آباد32222655
لرستانفروشگاهياراحمديخرم آباد سبزه ميدان کو زين ابن علي جنب باشگاه همت33327148
لرستانفروشگاهاميديانلرستان،کوهدشت،مرکزي،شهر کوهدشت،دارايي،خيابان بازارچه،کوچه درمانگاه سپاه،پ 0،ط همکف32626797
لرستانفروشگاهارزان سرالرستان،خرم آباد،مرکزي،شهر خرم آباد،بازارروز،خيابان حافظ،کوچه زيدبن علي،پ 0،ط همکف33227262
لرستانفروشگاهميکاپلرستان،کوهدشت،مرکزي،شهر کوهدشت،شهيد سبز علي نجادي،خيابان کمربندي شهيد باهنر،خيابان وصال،پ 0،ط همکف32636325
مرکزيداروخانهداروخانه دکتر کاشفيساوه خ شريعتي 12 ميدان مادر42235807
مرکزيداروخانهداروخانه دكتر غفوريساوه خيابان امام كوچه دكتر بلورچي32224720
مرکزيداروخانهداروخانه پاستورمرکزي،اراک،مرکزي،شهر اراک،باغ ملي،کوچه کرامت،ميدان شهدا،پ 2،ط همکف32223407
مرکزيداروخانهداروخانه حميدمرکزي،محلات،مرکزي،شهر محلات،چهارراه استقلال،کوچه شهيدمهدي آشوري،خيابان امام خميني،پ 0،مجتمع شفاء،ط زير زمين63223488
مرکزيداروخانهداروخانه بوعلي سينامرکزي،اراک،مرکزي،شهر اراک،شهرک قدس،کوچه اخوت 9[9]،بلوار قدس،پ 0،ط همکف32231996
مرکزيداروخانهداروخانه رازيمرکزي،محلات،مرکزي،شهر محلات،خيابان انقلاب،کوچه شهيدصفري،خيابان انقلاب،پ 0،ط همکف43240990
مرکزيداروخانهداروخانه مرکزيمرکزي،اراک،مرکزي،شهر اراک،باغ ملي،کوچه خوانساريها[2]،خيابان جانبازان [2]،پ 0،پاساژ مرکزي،ط همکف32226050
مرکزيداروخانهداروخانه شبانه روزي ظاهريساوه ميدان مخابرات جنب پاساژ صفا42222141
مرکزيفروشگاهفيروزمحلات ميدان سيد مصطفي ابتداي بازار63223438
مرکزيفروشگاهپاريسساوه اول بازار بعد از بانك رفاه42222687
مرکزيفروشگاهحكمتاراك ابتداي خيابان حصار مقابل بانك تجارت32229605
مرکزيفروشگاهدانشمرکزي،اراک،مرکزي،شهر اراک،محسني،کوچه شهيداميني،خيابان محسني،پ 0،ط -1شرقي32221487
مرکزيفروشگاهسعادتاراك بازار گذر اول پاساژ ملت طبقه بالا32232042
مرکزيفروشگاهرفاه خانوادهدليجان خ طالقاني روبروي بانک انصار44223313
مرکزيفروشگاهآق بانوخمين ميدان انقلاب پاساژ انقلاب46232204
مرکزيفروشگاهباقرانياراک انتهاي خيابان خرم جنب مشاور املاک آرارا33137087
مرکزيفروشگاهفروشگاه حامديمرکزي،اراک،مرکزي،شهر اراک،بازار،خيابان امام خميني،خيابان قائم مقام،پ 57،ط همکف32231263
مرکزيفروشگاهسفيدبختمرکزي،اراک،مرکزي،شهر اراک،بازار،کوچه بازار،کوچه مسجد قبله،پ 0،پاساژ ملت،ط زير زمين33237954
مرکزيفروشگاهفروشگاه مولودمرکزي،شازند،مرکزي،شهر شازند،ميدان امام خميني،ميدان انقلاب،خيابان انقلاب،پ 40،ط همکف38225423
مرکزيفروشگاهرضويساوه مامونيه خ امام انتهاي بلوار45224260
مرکزيفروشگاهارکيدساوه زاويه جنب داروخانه دکتر عليزاده45262243
مرکزيفروشگاهفداييساوه بازار روبروي جواهري حيدري42222989
مرکزيفروشگاهچشمکساوه مامونيه بلوار امام روبروي بانک قرض الحسنه مهر45222647
گلستانداروخانهداروخانه نصيريگرگان خيابان امام نبش خيابان سرخواجه33226523
گلستانداروخانهداروخانه لقمانگنبد خيابان طالقاني غربي جنب بانک سپه مرکزي33322533
گلستانداروخانهداروخانهگرگان دور ميدان شهرداري33248550
گلستانداروخانهداروخانه سعيديکلاله خيابان فراغي رو به روي فراغي 12 داخل پاساژ35440600
گلستانداروخانهداروخانه روزانه دکتر غلاميآزادشهر دور ميدان مرکزي جنب بانک ملي مرکزي35732315
گلستانداروخانهداروخانه اقتصاديگرگان - جرجان رو به روي خيابان انقلاب32138504
گلستانفروشگاهحميدگرگان ميدان شهرداري جنب بانک ملت اول خيابان بهشتي32224738
گلستانفروشگاهشيخکلاله خيابان امام خميني جنوبي خيابان شهيد بهشتي روبه روي نيروي انتظامي42402435
گلستانفروشگاهصداقتگنبد خيابان ملت ضلع جنوبي باغ ملي34522047
گلستانفروشگاهفروشگاه کاشانيانگلستان،گنبدکاووس،مرکزي،شهر گنبد کاووس،وحدت،خيابان مطهري،خيابان حافظ شمالي،پ 907،ط همکف32272714
گلستانفروشگاهقربان پورمينودشت خيابان وليعصر پاساژ پرديس انتهاي پاساژ خرازي35610917
گلستانفروشگاهگل پوشگلستان،بندرگز،مرکزي،شهر بندر گز،مسجد مهديه،خيابان انقلاب34،بلوار امام خميني،پ 0،ط همکف34364801
گلستانفروشگاهتالار عروسبندر ترکمن خيابان شهيد لقماني جنب بانک کشاورزي شعبه شهرداري34426143
گلستانفروشگاهلطافتگرگان ميدان وحدت بازار امام راهروي اول فروشگاه22236584
گلستانفروشگاهفرهادگلستان،آق قلا،مرکزي،شهر آق قلا،اونق،کوچه اتحاد2(شهيد اونق)،خيابان شهيدرجائي،پ 0،ط همکف34528442
گلستانفروشگاهدانيالآق قلا خيابان رجائي جنب بانک سپه مرکزي35222047
گلستانفروشگاهگرگان بهداشتگرگان خيابان شهيد بهشتي نرسيده به ميدان کريمي مقابل استخر32152008
گلستانفروشگاهبردي پورگنبد خيابان امام خميني شمالي بعد از چهار راه مفتح سمت چپ33222031
گلستانفروشگاهبهارکلاله خيابان فراغي بين فراغي 10و835440905
گلستانفروشگاهصفاريمينودشت فلکه مرکزي اول خيابان سيد جمال الدين سمت راست پاساژ صفاري35230111
گلستانفروشگاهعلائيگنبد خيابان امام زاده غربي ابتداي خيابان مختوم جنوبي پاساژ آخوندي33420003
گلستانفروشگاهآرايشي بهداشتي فلاحگرگان خيابان شهيد رجائي بين گلشن 9 و 1133440367
گلستانفروشگاهپخش عدالتگرگان ميدان شهرداري پاساژ شيرنگي32254576
گلستانفروشگاهخرازي مبارککلاله خيابان فراغي-فراغي5 100متر داخل کوچه35447937
گلستانفروشگاهزيباگلستان،گنبدکاووس،مرکزي،شهر گنبد کاووس،ميدان انقلاب،خيابان مختومقلي فراغي جنوبي،خيابان شهيد بهشتي،پ 30،ط همکف33293702
گلستانفروشگاهفروشگاه برندگرگان ميدان شهر داري پاساژ شيرنگي درب پائين اول دروازه سمت راست32232469
گلستانفروشگاهآي تکگلستان،ترکمن،مرکزي،شهر بندرترکمن،دوشنبه بازارقديم،کوچه (( خوزيني ))،خيابان آزادي 18[ جمهوري 14-ش کاسب]،پ 196،ط اول34427604
گلستانفروشگاهخرازي ميکائيلآق قلا خيابان شهيد بهشتي نبش کوچه بازار دهم34520920
گلستانفروشگاههادي هديگرگان دور ميدان سرخواجه32233930
گلستانفروشگاهفروشگاه اسکاي مونگلستان،گرگان،مرکزي،شهر گرگان،راه آهن،خيابان راه آهن شرقي،جاده آق قلا،پ 0،ط همکف32684045
مازندرانداروخانهداروخانه دكتر اسديمازندران،آمل،مرکزي،شهر آمل،بازار روز،خيابان 17 شهريور،کوچه شهيد علي اصغردرياني(دريا2)،پ 0،ط همکف44298957
مازندرانداروخانهداروخانه سنگمازندران،قائم شهر،مرکزي،شهر قائم شهر،طالقاني،بلوار کارگر،کوچه شهيد مسعود دهقان،پ 0،ط همکف42222430
مازندرانداروخانهداروخانه دکتر تبراييمازندران،بهشهر،مرکزي،شهر بهشهر،امام خميني،کوچه امام خميني 6،بلوار امام خميني،پ 0،ط همکف34533436
مازندرانداروخانهداروخانه فلاح ديوكلاهيمازندران،بابلسر،مرکزي،شهر بابلسر،امام خميني،کوچه شهيد جباري 12[شهيد بهشتي 13]،بلوار شهيد شريفي،پ 0،ط همکف45235310
مازندرانداروخانهداروخانه شبانه روزي حسينيانمازندران،آمل،مرکزي،شهر آمل،15 خرداد،کوچه آفتاب هفدهم [شهيد رضا غنيمي]،خيابان امام خميني،پ 320،ط همکف44222212
مازندرانداروخانهداروخانه شکوهيمازندران،آمل،مرکزي،شهر آمل،فرهنگيان،بلوار شيخ فضل الله نوري،ميدان فجر،پ 854،ط همکف44264440
مازندرانداروخانهداروخانه شبانه روزينکاء خيابان انقلاب رو به روي بانک مسکن34720444
مازندرانداروخانهداروخانه شفامازندران،نکا،مرکزي،شهر نکا،شورلت،کوچه انقلاب 13 ( توفيقي)،بلوار انقلاب،پ 0،پاساژ حقيقي،ط همکف34722255
مازندرانداروخانهداروخانه خزرمحمود آباد جنب سه راه44742484
مازندرانداروخانهداروخانه شبانه روزي دکتر وحدامازندران،آمل،مرکزي،شهر آمل،سجاديه،بلوار امام رضا ( ع )،بلوار آزادگان،پ 45،ط همکفغربي43271510
مازندرانداروخانهداروخانه شبانه روزي حسينيمازندران،محمودآباد،سرخرود،شهر سرخرود،سرخ رود،کوچه شهيد بابايي [بهار 11]،بلوار بهار،پ 241،ط همکف44882588
مازندرانداروخانهداروخانه شريفي پورمازندران،بابل،مرکزي،شهر بابل،هفت تن،خيابان شهيد سرگرد قاسمي،کوچه دانش 2،پ 0،ساختمان پزشکس کشوري،ط همکف32251629
مازندرانداروخانهداروخانه رازيمازندران،بهشهر،مرکزي،شهر بهشهر،شهرداري،ميدان شهرداري،خيابان عبدالحق،پ 0،ساختمان نگين،ط اول34552801
مازندرانداروخانهداروخانه نيکزادمازندران،نکا،مرکزي،شهر نکا،شهرداري،خيابان کوهستاني،بلوار انقلاب،پ 0،ط همکفشمالي34722577
مازندرانداروخانهداروخانه جمشيديساري سورک ابتداي سورک33885235
مازندرانداروخانهداروخانه داعيمحمود آبادخيابان آزادي نبش درياي 12 مجتمع پزشكي اميد44733535
مازندرانداروخانهداروخانه امينمازندران،ساري،مرکزي،شهر ساري،بهرامي،خيابان شهيد رضايي،بلوار پاسداران،پ 0،ط همکف33340790
مازندرانداروخانهداروخانه برادرانبابل کمربندي غربي جنب توحيد4032330613
مازندرانداروخانهداروخانه لطيفيآمل رو به روي مخابرات پشت ساختمان پزشکان22221614
مازندرانداروخانهداروخانه شبانه روزي ستار داوودبابل خيابان کشاورز رو به روي بيمارستان سوختگي32207851
مازندرانداروخانهداروخانه عليمحمديمازندران،ساري،مرکزي،شهر ساري،ساري کنار،ميدان فرح آباد،بلوار شهيد آيت الله بهشتي،پ 0،ط همکف33209271
مازندرانفروشگاهپيمانآمل-خيابان انقلاب-جنب بيمارستان پيمان42225483
مازندرانفروشگاهاميدمازندران،بابل،مرکزي،شهر بابل،خيابان امام خميني،ميدان کارگر،خيابان امام خميني،پ 0،ط همکف32192743
مازندرانفروشگاهآفتاب گردانمازندران،آمل،مرکزي،شهر آمل،بسيج،کوچه بنفشه 7،کوچه تربيت 4(ولي عصر)،پ 0،ط همکف43337457
مازندرانفروشگاهبهارساري_ بازار نرگسيه نبش پاساژ سجاد33326534
مازندرانفروشگاهارمغانمازندران،ساري،مرکزي،شهر ساري،ميدان ساعت،خيابان انقلاب،خيابان مسجد جامع،پ 0،ط همکف33326698
مازندرانفروشگاهوطنيساري-ميدان ساعت -ابتداي خيابان انقلاب32325329
مازندرانفروشگاهتباريقائمشهر-خ/تهران-خ/ابن سينا-جنب بانک کشاورزي42201272
مازندرانفروشگاهسعيدمازندران،نور،مرکزي،شهر نور،آزادي،خيابان استاد شهريار،بلوار امام خميني،پ 0،ط همکف44522364
مازندرانفروشگاهخواجويآمل کوچه بازار شهيد عراقي جنب قصابي نائيجي44220377
مازندرانفروشگاهستاره آبيآمل خيابان هفده شهريور جنب مسافر خانه فرهنگ22575141
مازندرانفروشگاهگلسرخنوشهر بازار روز پاساژ بوشهري52142939
مازندرانفروشگاهرازيمازندران،فريدونکنار،مرکزي،شهر فريدونکنار،پاسداران،کوچه پاسداران 4،کوچه پاسداران 6،پ 0،ط همکف56559542
مازندرانفروشگاهفروشگاه (هومن طلائي)مازندران،بابل،مرکزي،شهر بابل،شريعتي،کوچه معلم 19،خيابان دکتر شريعتي،پ 0،ط اول32361803
مازندرانفروشگاهپرنيانمازندران،بابل،مرکزي،شهر بابل،اخوان،خيابان نواب صفوي،خيابان امام خميني،پ 0،ط همکف32196392
مازندرانفروشگاهفروشگاه قاسم زادهمازندران،ساري،مرکزي،شهر ساري،خيابان جمهوري اسلامي،خيابان مسجد جامع،کوچه بازار نرگسيه،پ 5،ط همکف33323156
مازندرانفروشگاهمريممازندران،گلوگاه،شهر گلوگاه،کلبادي محله،خيابان پهلوان،خيابان امام خميني،پ 0،ط همکف34664447
مازندرانفروشگاهگل رزمازندران،نکا،مرکزي،شهر نکا،انقلاب،بلوار انقلاب،خيابان نواب صفوي،پ 3،تيموري،ط همکف34725646
مازندرانفروشگاهانتظاريبهشهر جنب پارک ملت پاساژ ولي عصر فروشگاه انتظاري34528352
مازندرانفروشگاهکاسپينفريدونکنار خيابان امام بلوار بسيج پارک لاله نبش کوچه شهيد عابد پور35663044
مازندرانفروشگاهبارانپل سفيد خيابان امام رو به روي صندوق قرض الحسنه المهدي فروشگاه باران42421396
مازندرانفروشگاهپرمونبابل چهار راه شهدا اول خيابان اشرفي32198402
مازندرانفروشگاهمهيلامازندران،جويبار،مرکزي،شهر جويبار،شهيدرجائي،ميدان امام خميني،خيابان امام خميني،پ 0،ط همکف42533536
مازندرانفروشگاهفروشگاه هم همهمازندران،قائم شهر،مرکزي،شهر قائم شهر،شهيدواقفي،کوچه خزر 35،بلوار دکتر شريعتي [جويبار]،پ 0،ط همکف42247482
مازندرانفروشگاهنايسنوشهر ميدان آزادي پشت هتل شالي زار خيابان الغدير پاساژحسيني52333170
مازندرانفروشگاهنرگسساري خيابان جمهوري پاساژ دري طبقه دوم22229291
مازندرانفروشگاهجيولمازندران،بهشهر،مرکزي،شهر بهشهر،امام خميني،کوچه هاشمي 19،بلوار امام خميني،پ 298،ط همکف34526863
مازندرانفروشگاهشنگربهشهر بلوار شهيد هاشمي نژاد زيروان محله رو به روي بانک تجارت34522040
مازندرانفروشگاهدنياي 200 تومانيمازندران،بابل،مرکزي،شهر بابل،کارگر،خيابان کشاورز،ميدان کارگر،پ 0،مهدي شهاب الملک،ط همکف32223753
مازندرانفروشگاهپانيذجاده نکاء به بهشهر بعد از رستم کلا روستاي گرجي محله عبور اول جنب تکيه محل34637393
مازندرانفروشگاهرخ ساربابل موزيرج ارشاد 15 ابتداي کوچه بهشتي32228576
مازندرانفروشگاهايزديمازندران،ساري،مرکزي،شهر ساري،جام جم،خيابان متقين،بلوار جام جم،پ 0،ط همکف33362475
مازندرانفروشگاهنازنينبابل- خ آيت الله سعيدي- پاساژ زيستان- واحد22332203523
مازندرانفروشگاهچاريبابل بين كارگر و سبز ميدان پاساژ تندست32293452
مازندرانفروشگاهارزان سراي پدرامبابل ميدان كارگر كوي دانشجو جنب بانك ملي32321145
مازندرانفروشگاهمحتشممازندران،نور،مرکزي،شهر نور،معلم،کوچه بازار روز،بلوار امام خميني،پ 0،ط همکف44512451
مازندرانفروشگاهاميدمازندران،ساري،مرکزي،شهر ساري،ملامجدالدين،کوچه ياس 9،کوچه ياس11،پ 0،پاساژ بازارترکمن،ط همکف4333409718
مازندرانفروشگاهآرايهبابلسر کله بست 100 متر بعد از پل نبش هادي 535373129
مازندرانفروشگاهسرخبابل چهار راه شهرباني خيابان بسطامي نيايش 632191954
مازندرانفروشگاهآرينقائم شهر خيابان مطهري محله انديشه 4442206107
مازندرانفروشگاهاسديبابل جاده قائمشهر به بابل خداداد 24 رو به روي کوچه اسلام1032254770
مازندرانفروشگاهرافاقائمشهر ابتداي جاده بابل رو به روي کوچه صاحب الزمان نبش تالار 4142244080
مازندرانفروشگاهزيتونمازندران،قائم شهر،مرکزي،شهر قائم شهر،شهرک فرهنگيان،کوچه آزادي 86 [فرهنگ]،خيابان راه آهن [ آزادي]،پ 0،ط همکف42072256
مازندرانفروشگاهفروشگاه مريم(باقرزاده)مازندران،گلوگاه،شهر گلوگاه،کلبادي محله،خيابان پهلوان،خيابان امام خميني،پ 0،ط همکف34664447
مازندرانفروشگاهفروشگاه (عبدالمنان ميرابي)مازندران،بابلسر،مرکزي،شهر بابلسر،طالقاني،خيابان شهيد رجايي،کوچه بازار روز،پ 0،ط همکف52232620
خراسان جنوبيداروخانهداروخانه دکتر طاقيبيرجند خيابان مدرس بين مدرس 9 و 1133338831
خراسان جنوبيداروخانهداروخانه دكتر اشعريقاين خيابان مهديه داروخانه شبانه روزي دكتر اشعري35226676
خراسان جنوبيداروخانهداروخانه دكتر جمعيتيخراسان رضوي،مشهد،مرکزي،شهر مشهد،آزاد شهر،خيابان شهيدمدرس جنوبي،بلوار معلم،پ 144،ط همکف32431835
خراسان جنوبيداروخانهداروخانه دكتر احمدپوربيرجند بلوار رجايي نبش رجايي 232311015
خراسان جنوبيداروخانهداروخانه دكتر فرهنگياننهبندان خيابان دانشگاه روبرو بيمه تامين اجتماعي32624091
خراسان جنوبيفروشگاهونوسفردوس خيابان انقلاب روبروي پست32720227
خراسان جنوبيفروشگاهپوشاک سيدبيرجند خيابان جمهوري جمهوري يک کوچه پشت بازار روبروي پارکينگ32237796
خراسان جنوبيفروشگاهداروغهبيرجند بين جمهوري 25 و 27 پلاک 1232231313
خراسان رضويداروخانهداروخانه خراسانخيابان امام رضا38542769
خراسان رضويداروخانهداروخانه دكتر فاطميپنج راه نبش نواب صفوي 12 جنب پاساژ سروش33685935
خراسان رضويداروخانهداروخانه دكتر باستانفدائيان اسلام نبش فارابي پلاك 2/138524177
خراسان رضويداروخانهداروخانه شبانه روزي دکترعمادحقابتداي بلوار پيروزي روبروي قنادي جام عسل پلاک 1538763043
خراسان رضويداروخانهداروخانه دكتر سيدزادهطلاب بين عليمرداني 30و3232792184
خراسان رضويداروخانهداروخانه دکتر طبق فروشخراسان رضوي،مشهد،مرکزي،شهر مشهد،شهيدقرباني،خيابان طبرسي شمالي 17،بلوار طبرسي شمالي،پ 0،ط همکف32137978
خراسان رضويداروخانهداروخانه دکتر غفاريانخيابان امام رضا بين ميدان امام رضا وچهار راه دانش38598124
خراسان رضويداروخانهداروخانه دكتر فروهيقاسم آباد چهارراه مخابرات جنب فروشگاه رفاه36620888
خراسان رضويداروخانهداروخانه دكتر كبيريخيابان طبرسي اول كوچه اميري پاساژ رضا32217648
خراسان رضويداروخانهداروخانه دكتر بياتعبدالمطلب چهارراه عبدالمطلب نبش ابوطالب 4237519129
خراسان رضويداروخانهداروخانه دکتر ناصريبلوار فرامرز عباسي بين فرامرز 39 و 41 پلاك 2448136077358
خراسان رضويداروخانهداروخانه دكتر ابراهيميتربت جام دور ميدان مركزي52522173
خراسان رضويداروخانهداروخانه دكتر سبزيسيدي خيابان شهيد دائي بين کوچه 18 و 20 خلج 12 پلاک 8233856013
خراسان رضويداروخانهداروخانه دکتر مساعديتربت حيدريه خيابان كاشاني روبروي عكاسي گويا52226080
خراسان رضويداروخانهداروخانه دكتر ادبيگناباد خيابان امام خميني روبروي سينما شهر37224333
خراسان رضويداروخانهداروخانه آرياخيابان خسروي نو32223363
خراسان رضويداروخانهداروخانه دكتر اماميانشهرك شهيد رجايي چهارراه اول نبش مهريز 233719800
خراسان رضويداروخانهداروخانه دکتر خوشدلچناران بلوار امام خميني روبروي كلانتري 1146123283
خراسان رضويداروخانهداروخانه دكتر مشهديفريمان خيابان امام خميني داخل امام خميني 6 پاساژ سهيل34222736
خراسان رضويداروخانهداروخانه دكتر جامي الاحمديتربت جام خيابان المهدي بين المهدي 2 و ميدان مركزي52524466
خراسان رضويداروخانهداروخانه دکتر اسلاميانتربت حيدريه خيابان فردوسي جنوبي جنب فردوسي جنوبي 5852224424
خراسان رضويداروخانهداروخانه دكتر ياورينيشابور خيابان امام خميني روبروي باع ملي43334723
خراسان رضويداروخانهداروخانه دكتر بهشتيانخراسان رضوي،بردسکن،مرکزي،شهر بردسکن،عدالت،کوچه قائم 6،خيابان قائم،پ 1،ط همکف57222826
خراسان رضويداروخانهداروخانه دكتر قناعتيگناباد خيابان ناصر خسرو جنب ميدان داروخانه قناعتي37222058
خراسان رضويداروخانهداروخانه دكتر مظلومبجستان خيابان هفت تير داروخانه دكتر مظلوم56522230
خراسان رضويداروخانهداروخانه دکتر داورزنيسبزوار خيابان بيهقي44225880
خراسان رضويداروخانهداروخانه دكتر قاسم افسبزوار خيابان بيهق روبروي بانك ملت مركزي44230897
خراسان رضويداروخانهداروخانه دكتر آسودهقوچان خيابان شهيد بهشتي (بازار قوچان) نرسيده به چهارراه اول47224234
خراسان رضويداروخانهداروخانه دکتر وجوهينيشابور بلوار فضل نبش خيابان ابن سينا42624406
خراسان رضويداروخانهداروخانه دکتر سويزيسبزوار ميدان عراق چهارراه مدرس42223580
خراسان رضويداروخانهداروخانه دکتر اسحاقيانسبزوار خيابان انقلاب روبروي نيستان42226959
خراسان رضويداروخانهداروخانه امام زمانخيابان سرخس چهارراه پمپ بنزين نبش سرخس 12 جنب بيمارستان امام زمان33650271
خراسان رضويداروخانهداروخانه دکتر روشناييقوچان ابتداي بازار مشهد47221099
خراسان رضويداروخانهداروخانه دکتر قاسميسبزوار ميدان سي هزار متري اول خيابان بيهق پلاك 4342265552
خراسان رضويداروخانهداروخانه دكتر پور داييتربت حيدريه خيابان فردوسي جنوبي 4352233960
خراسان رضويداروخانهداروخانه دكتر سليماني موشكيكاشمر خيابان امام نبش امام 255221031
خراسان رضويداروخانهداروخانه دكتر كاملسبزوار جغتاي دور ميدان فرمانداري45622719
خراسان رضويداروخانهداروخانه دكتر ضيائيفريمان خيابان امام رضا شرقي نبش شرقي يك36223800
خراسان رضويداروخانهداروخانه دكتر عيديشهرك شهيد رجايي نبش حر 933765326
خراسان رضويداروخانهداروخانه دكتر جاميخواف خيابان فاطمه الزهرا ساختمان پويا54230550
خراسان رضويداروخانهداروخانه دكتر رضايي قراييتربت حيدريه خيابان فردوسي جنوبي بازار شير چهار سوق52220786
خراسان رضويداروخانهداروخانه دكتر كيخسرويقوچان بازار سبزوار نرسيده به ميدان47227202
خراسان رضويداروخانهداروخانه دكتر اميريبعد از چناران روستاي سيد آباد جنب بانك ملت پلاك 14846183666
خراسان رضويداروخانهداروخانه دکتر کاظميخيابان عدل خميني کوچه 57 جنب بيمارستان ثامن38537000
خراسان رضويداروخانهداروخانه دکتر محيطيبلوار سازمان آب نبش چهار راه ششصد دستگاه37610723
خراسان رضويداروخانهداروخانه دکترغلامي فرخراسان رضوي،بينالود،طرقبه،شهر طرقبه،/جاده نقندر،خيابان صاحب الزمان 9،خيابان صاحب الزمان،پ 0،ط همکف34223131
خراسان رضويداروخانهداروخانه دکترفکوريخراسان رضوي،جوين،مرکزي،شهر نقاب،/شمس اباد،کوچه امام رضا 38،خيابان امام رضا،پ 518،ط همکف45222373
خراسان رضويفروشگاهدلدارفريمان خيابان امام خميني- بين امام خميني2و434224124
خراسان رضويفروشگاهوارستهپاساژ قائم طبقه 1- پلاك 4833422897
خراسان رضويفروشگاهمهرگانخراسان رضوي،سبزوار،مرکزي،شهر سبزوار،مادر،خيابان سيدجماالدين اسدآبادي،ميدان مادر،پ 182،ط همکف42221032
خراسان رضويفروشگاهسيارقوچان ميدان امام نبش بازار قوچان سمت راست پلاك 147245519
خراسان رضويفروشگاهمرواريدبلوار سجاد پاساژ البرز پلاك 737632487
خراسان رضويفروشگاهآساپاساژ قائم - طبقه همكف33411029
خراسان رضويفروشگاهپارسقوچان خيابان امام خميني چهار راه دوم47222223
خراسان رضويفروشگاهايران مهرخراسان رضوي،گناباد،مرکزي،شهر گناباد،امام خميني،خيابان سعدي،خيابان امام خميني،پ 27،پاساژ قهرماني،ط همکف37228088
خراسان رضويفروشگاهغلام پور شعبه1آزادي 131 کوچه چهارم سمت چپ پلاک 33936513643
خراسان رضويفروشگاهزرگرانگناباد خيابان امام جنب داروخانه دكتر ادبي37222016
خراسان رضويفروشگاهجمپاساژ قائم طبقه پائين پلاك 493429935
خراسان رضويفروشگاهخيام سحرنيشابور خ امام ، امام خميني 1642218948
خراسان رضويفروشگاهجلاليپاساژ چهارده معصوم پلاك 537244014
خراسان رضويفروشگاهسجادفرودگاه خ رام بين عرفاني 11و1333434832
خراسان رضويفروشگاهبنفشهتربت جام مقابل منبع آب خ 20 متري اول ابوذر داخل عقب نشيني)52522631
خراسان رضويفروشگاهناصريپنجراه سراي بهشت طبقه پايين پلاک 18733659541
خراسان رضويفروشگاهعابد عباس زادگان مجيد سماييمصلي مصلي 9 بازار مولوي طبقه اول فاز يک پلاک 4833662852
خراسان رضويفروشگاهحاتمينيشابور خ 17 شهريور روبرو جهاد 20 متري زمين شهري43355098
خراسان رضويفروشگاهمحمدنياهفده شهريور پاساژ افشار طبقه 1- پلاك 8133440601
خراسان رضويفروشگاههفت قلمخراسان رضوي،جغتاي،مرکزي،جغتاي،روستا ابوچناري،کوچه راه حطيطه،پ 0،ط همکف42225830
خراسان رضويفروشگاهحديثدانشجو بلوار فرهنگ بين فرهنگ 34 و 36 پلاک 11338673922
خراسان رضويفروشگاهرضويچهارراه شهدا جنب هتل امير انتهاي پاساژ فروشگاه آستان قدس32211473
خراسان رضويفروشگاهتعاوني مصرف فرهنگيانتربت جام خيابان تايباد جنب اداره آموزش و پرورش پلاك 6252524570
خراسان رضويفروشگاهنگينبازار مركزي طبقه همکف جنب پلاک 2/832223585
خراسان رضويفروشگاهماي بيبيمصلي بين مصلي 10 و 1233648223
خراسان رضويفروشگاهفروشگاه جيراناحمدآباد - خيابان بخارائي - نبش بخارائي - پلاك 2338424203
خراسان رضويفروشگاهنصربازار مولوي طبقه همكف پلاك 4533649546
خراسان رضويفروشگاهآرايشي نايسفريمان بين امام خميني 2 و 434623520
خراسان رضويفروشگاهموسويخسروي خيابان شهيد اندرزگو جنب كوچه خامنه اي پاساژ عالي نو طبقه 1 پلاك 1532227640
خراسان رضويفروشگاهخجستهنيشابور خيابان ارگ روبروي عدالت 9 پلاک 2442233215
خراسان رضويفروشگاهاتحاديه بازرگاني تعاوني مصرف فبلوار وکيل آباد بلوار دانشجو نبش تقاطع فرهنگ38938306
خراسان رضويفروشگاهپرديسپاساژ قائم طبقه +333411228
خراسان رضويفروشگاهکالاي طب ثامن الحججفلکه آب کوچه عيدگاه روبروي پاسگاه32681552
خراسان رضويفروشگاهبيتاسبزوار - خيابان دانشگاه به سمت شهرک ابوذر نبش دانشگاه42291029
خراسان رضويفروشگاهطباطباييمولوي - خ صاحب الزمان4 پلاک 4 واحد433647144
خراسان رضويفروشگاهستيلاپاساژالغدير - طبقه يک - پلاک 19 -32210152
خراسان رضويفروشگاهگالري خادم الرضامشهد - بلوار طبرسي مجتمع شارستان واحد 25933405054
خراسان رضويفروشگاهبهروز تکمشهد - پاساژ قائم پلاک 4533437377
خراسان رضويفروشگاهفروشگاه جهانيسبزوار - روبروي مجتمع دانشگاه آزاد بلوار دکتر سيادتي44670070
خراسان رضويفروشگاهحسينيخراسان رضوي،بردسکن،مرکزي،شهر بردسکن،طالقاني،خيابان طالقاني،کوچه طالقاني 6،پ 5،ط همکف55266343
خراسان رضويفروشگاهتارازخراسان رضوي،مشهد،مرکزي،شهر مشهد،رضاشهر،خيابان دعبل خزاعي 5(استادحامد 4)،خيابان استادحامد (رضوي 2 پيروزي 7)،پ 153،ط همکف38791352
خراسان رضويفروشگاهآرايشي وبهداشتي پارساخراسان رضوي،تربت جام،مرکزي،شهر تربت جام،المهدي،کوچه ابوالفضلي،کوچه المهدي 6،پ 0،ط زير زمين52524693
خراسان رضويفروشگاهآرايشي رومانتيکخراسان رضوي،تربت حيدريه،مرکزي،شهر تربت حيدريه،کوهسنگي،خيابان کاشاني،کوچه کاشاني 1،پ 0،ط همکف52311714
خراسان رضويفروشگاهآرايشي وبهداشتيخراسان رضوي،مشهد،مرکزي،شهر مشهد،17شهريور،خيابان 17 شهريورجنوبي،ميدان 17شهريورجنوبي،پ 0،پاساژ قائم،ط زير زمين3533429325
خراسان رضويفروشگاهآرايشي وبهداشتيخراسان رضوي،مشهد،مرکزي،شهر مشهد،کارمندان اول،خيابان مصلي 8 (شهيداحمدخسروي)،خيابان چمن 75 (شهيدمحمديوسف پور)،پ 18،ط همکف33424085
خراسان رضويفروشگاهپاستورنوخراسان رضوي،نيشابور،مرکزي،شهر نيشابور،ارگ جنوبي،خيابان عدالت شرقي،خيابان سيدجمال الدين جنوبي،پ 243،ط همکف42249975
خراسان رضويفروشگاهآرايشي فرزادمهرخراسان رضوي،مشهد،مرکزي،شهر مشهد،/خاتم الانبيا،خيابان آزادي 99 (توس 60)،بن بست آزادي 99/2،پ 35،ط همکف36512382
خراسان رضويمشتريان خاصشرکت تامين کالاي سپهر ايرانيانبلوار هنرستان -بين هنرستان 31و3338914955
خراسان شماليداروخانهداروخانه دکتر وحدانيبجنورد ميدان فردوسي جنب درمانگاه خاتم الانبياء32245271
خراسان شماليداروخانهداروخانه دکتر محمدزادهبجنورد خيابان طالقاني غربي نبش کوچه گرمه32224250
خراسان شماليداروخانهداروخانه دکتر رضايياسفراين خيابان امام رضا يک37222187
خراسان شماليداروخانهداروخانه دکتر قربان زادهاسفراين خيابان امام خميني روبروي بانک ملت37223483
خراسان شماليداروخانهداروخانه دکتر عليزادهبجنورد ميدان شهيد جنب سبزه ميدان32222353
خراسان شماليداروخانهداروخانه دكتر اكراميبجنورد - حاشيه ميدان کارگر42223202
خراسان شماليداروخانهداروخانه دکتر تفضليبجنورد خيابان شريعتي جنوبي32226222
خراسان شماليداروخانهداروخانه دکتر احمدي مقدمبجنورد خيابان چمران چهارراه خوشي جنب بيمارستان تامين اجتماعي32236540
خراسان شماليداروخانهداروخانه وليعصربجنورد ميدان شهيد32721398
خراسان شماليداروخانهداروخانه دكتر امير آباديشيروان خيابان امام خميني جنب بانك سپه مركزي36222019
خراسان شماليداروخانهداروخانه دکتر قواميبجنورد خيابان شهيد بهشتي شمالي نبش منصور حصاري32222733
خراسان شماليداروخانهداروخانه دکتر عسگريگرمه خيابان شهيد ناطق53253077
خراسان شماليداروخانهداروخانه دکتر انارکيبجنورد خيابان آيت ا... طالقاني نبش طالقاني 132260344
خراسان شماليفروشگاهفداکارخراسان شمالي،بجنورد،مرکزي،شهر بجنورد،17 شهريور،کوچه ((محمدحسين شادمهري))،کوچه ش صفدري[طالقاني 14-کوچک خان1]،پ 2،ط همکف32229032
خراسان شماليفروشگاهکوهستانيبجنورد طالقاني غربي بين کوچه گرمه و صدف22224016
خراسان شماليفروشگاهپانته آ 2خراسان شمالي،شيروان،مرکزي،شهر شيروان،امام رضا،کوچه امام رضا 1 [گلستان 4]،بلوار امام رضا،پ 49،ط همکف36225390
خراسان شماليفروشگاهفروشگاه رشيديخراسان شمالي،فاروج،مرکزي،شهر فاروج،آستانه،کوچه (شهيد ذبيحي 4)،کوچه شهيد موفق 9،پ -11،ط اول36423569
خراسان شماليفروشگاهآرايشي ماهخراسان شمالي،مانه و سملقان،مرکزي،شهر آشخانه،ميدان ارشاد،بلوار شهيد بهشتي،بلوار بسيج،پ 3،ط اول32925134