پایگاه های منتخب مای

                                                         مجتمع تجاری کوروش، طبقه اول واحد ۴۰                   مرکز خرید بام لند ورودی B

شهرنام فروشگاهآدرسشماره تلفن ثابتشماره تلفن همراه
اروميهبختیارارومیه-خیابان دانشکده- سومون آباد- گالری بختیار---09144479565
اروميهرهنماارومیه-خیابان امام- پاساژ دانشجو- روبروی پله ها- گالری رهنما---09143113084
اروميهرنگارنگارومیه- خیابان امام- پاساژ دانشجو- گالری رنگارنگ---09144462927
اروميهداوودارومیه- خیابان دانشکده- سومون آباد- گالری داوود---09144452344
اروميهداروخانه طلعتارومیه- خیابان امام- ابتدای خیابان عطائی- داروخانه طلعت---09143891948
اروميهداروخانه علیشیریارومیه- خیابان 7 تیر- فلکه جیران- داروخانه علیشیری0443233381709143458430
اروميهداروخانه حسن زادهارومیه- خیابان 8 شهریور- داروخانه حسن زاده---09143450132
اروميهچهرهارومیه-خیابان میثم- بعد از خیابان هادی- نرسیده به خیابان البرز- فروشگاه چهره---09141889931
اروميهنصیریارومیه-خیابان امام- جنب مسجد سردار- فروشگاه نصیری---09141417611
اروميهنصیریارومیه-خیابان امام- روبروی مسجد سردار- فروشگاه نصیری---09144482268
اروميهطاهریارومیه- خیابان شهید بهشتی (دانشکده)- نرسیده به خیابان استادان- داروخانه طاهری0443347272109144480420
اروميهآرمیتاارومیه- خیابان خیام جنوبی سنگ فرش- گالری آرمیتا---09145433321
ارومیهداروخانه شقاقیارومیه- شهرک فرهنگیان- روبروی بیمارستان امید- داروخانه شقاقی---09143894079
ارومیهرفاهارومیه- خیابان ابوذر- خیابان نور- محله کاظم آباد- گالری رفاه---09149407376
ارومیهیاریارومیه- خیابان خیام جنوبی سنگ فرش- گالری یاری---09144476626
ارومیهدیورارومیه- خیابان دانشکده- سومون آباد- گالری دیور---09149786595
اروميهبابلیسارومیه- خیابان امام- روبروی خیابان سرداران- گالری بابلیس04432242482---
اروميهدرخشانارومیه- خیابان امام- یازار رضا- گالری درخشان---09144434961
اشنويهویدااشنویه- خیابان سربازان گمنام- گالری ویدا---09144467387
اشنويهداروخانه زرزااشنویه- خیابان کارگر- داروخانه زرزا---09144445676
بوکانداروخانه منصوری وشبوکان- بلوار کردستان- داروخانه منصوری وش0444622001009141612196
بوکانداروخانه نورهبوکان- چهار راه شهید بهشتی- داروخانه نوره0444622356409149785009
بوکانداروخانه سردشتیبوکان- میدان اسکندریه- داروخانه سردشتی0444623312609141848957
بوکانداروخانه داداشیبوکان- خیابان شهید بهرام وند- داروخانه داداشی04444223548---
بوکانژیواربوکان- خیابان بهشتی- روبروی بهداری سپاه- گالری ژیوار---09144823509
پلدشتداروخانه زینالی مقدمپلدشت- خیابان امام- داروخانه زینالی مقدم---09143621356
پلدشتگالری سیتاپلدشت- خیابان امام- جنب بانک رفاه- گالری سیتا---09149623649
پيرانشهراسپیشیالپیرانشهر- خیابان آزادی غربی- روبروی مجتمع تجاری- گالری اسپیشیال0444422467509143446691
پیرانشهرداروخانه احیاییپیرانشهر- خیابان بهشتی- روبروی هلال احمر- داروخانه احیایی0444423838509144452745
تکابداروخانه ایمانیتکاب- خیابان انقلاب- روبروی مسجد ولیعصر- داروخانه ایمانی0444523393909143823071
تکابشه میم آرینتکاب- خیابان انقلاب- روبروی آموزش و پرورش- گالری شه میم آرین0444338202109141437051
چالدرانداروخانه شیداییچالدران- خیابان سعدی جنوبی- جنب گرمابه- داروخانه شیدایی0443426466109141861247
چالدرانشادیانهچالدران- خیابان طالقانی- روبروی بانک ملی- گالری شادیانه0443426491009144628119
خويخانه و کاشانهخوی- نرسیده به شرکت نفت- بازارچه کالاهای مرزی- فروشگاه خانه و کاشانه---09144631494
خويداروخانه آذربایجانخوی- خیابان طالقانی- روبروی بانک ملت- داروخانه آذربایجان0443224029909141613394
خويشهریاریخوی- خیابان انقلاب- آخر بازار خرازی ها- گالری شهریاری---09144463674
سردشتداروخانه شخصیسردشت- خیابان امام- پشت پارک- داروخانه شخصی0444322080809144424880
سردشتمحمد حسینیسردشت- خیابان پیروزی- بالاتر از چهارراه هلال احمر- گالری حسینی---09143425805
سردشتگالری سوراوسردشت- بازارچه کالاهای مرزی- گالری سوراو0444322566109141675819
سلماسدوبی ترکسلماس- خیابان رضایی- فروشگاه دوبی ترک0443525202009143499564
سلماسداروخانه بختیاریسلماس- تقاطع قرنی- ساختمان میلاد- داروخانه بختیاری0443522202509141435184
سلماسگالری جبارزادهسلماس- حافظ شمالی- تقاطع مدرس- گالری جبارزاده0443522568109143477121
سلماسداروخانه رحیم پورسلماس- خیابان مدرس- روبروی مسجد جامع امین---09144509240
سلماسگالری اکوسلماس- خیابان امام- تقاطع خیابان قرنی- گالری اکو---09395121279
شاهین دژگالری صبوحاشاهین دژ- خیابان مطهری- جنب مسجد صاحب الزمان- گالری صبوحا---09199697103
شاهين دژداروخانه شمسیشاهین دژ- خیابان امام- نبش کوچه باکری- داروخانه شمسی0444422354709143817370
شوطداروخانه حسن نژادشوط- خیابان ولی عصر شمالی- جنب بانک سپه- داروخانه حسن نژاد0443422310609144633175
شوطداروخانه علیزادهشوط- خیابان ولیعصر شمالی- روبروی بانک سپه- داروخانه علیزاده0443427119909146062871
قره ضياء الدينگالری پیریقره ضیا الدین- بلوار بهشتی- روبروی گرمابه حسین پور- گالری مدا---09143633823
قوشچيداروخانه یگانهقولنجی- جنب بانک تجارت- داروخانه یگانه---09141898040
ماکوگالری رویالماکو- خیابان سعدی- گالری رویال---09141647516
ماکوماویماکو- سایت ب- فلکه دوم فرمانداری- خیابان استاد شهریار- گالری ماوی---09149644390
ماکوداروخانه جباریماکو- خیابان امام- میدان امام حسین- داروخانه جباری0443322666609144627303
مهابادگالری کردستانمهاباد- سرای شافعی- گالری کردستان---09144429208
مهابادگالری دشتیمهاباد- سرای شافعی- گالری نوید---09144440553
مهابادداروخانه نانوازادهمهاباد- خیابان صلاح الدین ایوبی- داروخانه نانوازاده---09143452800
مهابادداروخانه موسی زادهمهاباد- خیابان صلاح الدین غربی- جنب کوچه ایوبیان- داروخانه موسی زاده0444222866909144470370
مهابادداروخانه حسن زادهمهاباد- چهار راه صلاح الدین ایوبی- داروخانه حسن زاده---09120790018
میاندوآبگالری منشی زادهمیاندوآب- کوچه مسجد جامع- گالری امیر مهدی---09148248001
میاندوآبداروخانه گلزاریمیاندوآب- خیابان امام- داروخانه گلزاری---09141812055
میاندوآبگالری ساسانمیاندوآب- خیابان شهدا- گالری ساسان---09141840231
نقدهگالری رویالنقده- خیابان امام- گالری رویال---09141438228
نقدهداروخانه حسن زادهنقده- خیابان امام- داروخانه حسن زاده---09143438482
نوشينداروخانه فاضلینوشین شهر- روبروی درمانگاه- داروخانه فاضلی---09148831487
بانهداروخانه سحرخیزبانه- خیابان صلاح الدین ایوبی- داروخانه سحرخیز---09187955038
بانهانور احمدزادهبانه- میدان امام خمینی- کوچه رز 3- گالری احمدزاده---09187622023
بيجارسیب نقره ایبیجار- خیابان توحید- خیابان اردلان- گالری سیب نقره ای---09183702320
بیجارصدفبیجار- چهارراه پست- مجتمع اریکه- گالری صدف---09188738743
دهگلانروژاندهگلان- میدان بعثت- ابتدای خیابان محمد اوراز- گالری روژان---09189836228
ديواندرهگالری ژینودیواندره- خیابان امام- پاساژ زرین- گالری ژینو---09189770140
سقزداروخانه قدرتیسقز- خیابان امام- روبروی درب اصلی بازار- داروخانه قدرتی---09183741384
سقزداروخانه خسرویسقز- کیدان جمهوری- داروخانه خسروی---09183740126
سنندجگالری زاناسنندج- میدان انقلاب- نبش خیابان فردوسی- گالری زانا---09189991689
سنندجداروخانه ملیسنندج- میدان انقلاب- داروخانه ملی---09186968475
سنندجگالری راز زیباییسنندج- خیابان پاسداران- خیابان تعریف- گالری راز زیبایی---09216281102
سنندجداروخانه یوسف زمانیسنندج- بهاران- بالاتر از میدان قانع- دراوخانه یوسف زمانی---09357209208
سنندجداروخانه صلواتیسنندج- میدان آزادی- داروخانه صلواتی---09189702552
سنندجگالری خانم گلسنندج- خیابان فردوسی- پاساژ آرام- گالری خانم گل---09185226234
سنندجگالری نیکسنندج- میدان آزادی- گالری نیک---09186458388
سنندجگالری چوارباغسنندج- خیابان چهارباغ- کوچه فروهر- فروشگاه چوارباغ---09185752065
سنندجگالری نیماسنندج- مجتمع تجاری آبیدر- گالری نیما---09183718393
سنندجگالری ژینوسسنندج- خیابان امام- پاساژ دیاکو- گالری ژینوس---09187728311
قروهگالری محمدنیاقروه- بلوار معلم- روبروی دبیرستان احمدی روشن- گالری محمدنیا---09183709613
قروهگالری بیگلریقروه- خیابان سید جلال الدین- میدان اتحاد- گالری بیگلری---09187817817
قروهگالری وسمهقروه- خیابان شریعتی- کوچه نسترن- گالری وسمه---09353428223
کاميارانداروخانه قربانیکامیاران- خیابان پیرمحمد- داروخانه قربانی---09184558692
مريواندراوخانه خوارزمیمریوان روبروی بیمارستان فجر- داروخانه خوارزمی---09183452611
آران و بيدگلدیاناآران- خ زینبیه- پاساژ پاسارگاد- پ 1700315473511909133625449
اردستانپویاناردستان- کوچه بازار- ک شهید فدائی031542332209132618388
اصفهانحاجی آدینهاصفهان- خ بهرستان شرقی- ک بهار آزادی- پ 4230313444148409131284268
اصفهانترک لادانیاصفهان- بلوار کشاورز- کوچه یخچال0313777170009131662293
اصفهانبقراطاصفهان- آزادی- خ ملاصدرا جنوبی- خ آزادی- پ 640313670142509131132764
اصفهانسعیدیان فراصفهان- خوراسگان- کوچه سعدی- خ اباذر- پ 2103135219610---
اصفهانآفتابخیابان دشتسنان------
اصفهانحکیم نظامیاصفهان-حسین اباد خ حکیم نظامی پلاک 10 ساختمان ونک0313624334509131142317
اصفهانداروخانه سراج زادهخ حکیم نظامی جنب بانک انصار0313624164409133182103
اصفهانداروخانه بقراطخیابان برج مرداویج جنب گلفروشی رنگ و برگ03136701425---
اصفهانگالری بنفش و سفیدخیابان کاوه برج برج کاوه0313459417409132058771
اصفهانداروخانه نجاریخیابان دکرتر حسابی کوی ولیعصر0313781515709131068909
بادرودپویان------
باغ بهادرانرازی------
برخواربوعلیبرخوار-دولت اباد بلوار طالقانی خ علی ابن ابی طالب پلاک 30313582255609133052673
بهارستانمقدسبهارستان خ الفت غریبی چهار راه فرشته پاساژ ایفل03136812109---
تيران و کرون------
چادگانابراهیمی------
خميني شهرحجازیخمینی شهر ضلع شرقی میدان 22 بهمن------
خوانسارآسیا مدخوانسار خ امتام خمینی کوچه بازار دواره پل مانی0315222585709132720142
درچه پيازجزینیدرچه خ شریعیتی کوچه اسمان جنب موبایل پزواک03133767376091332032760
دهقکیش آرامیمه خ شریعیتی روبه روی پاساژ سعید0312422455009132011095
زرين شهرگل افشانلنجان کوچه شهید حسن عابدی بلوار باهنر پ 17803142322260---
زوارهدهقاناناردستان زواره کوچه شیرازی میدان امام خمینی پ 2790312537448009133267270
سميرمصفاپور------
شاهين شهردنیای رنگ موشاهین شهر خ فردوسی مجتمع تجاری ابوذر0314527149709139100524
شهرضاچاوشیشهرضا میدان تاسوعا خ صاحب الزمان0315231752809132754015
فلاورجانمدنیفلاورجان خیابان امام خمینی خ طالقانی پ 3530313742504509134741552
فولاد شهرطالاریفولادشهر بلوار مطهری محله b40315262355209133114829
کاشاناخوانکاشان بازار بزازها سرای حجاریان0315531029909131625898
گلپايگانمهرگانگلپایگان خیابان امام حسن جنب کوچه دهم0312322510709133717559
مبارکهکریمیانمبارکه خ نیکبخت ساختمان دارالشفا0315241467609136947925
ميمهعرب------
نائين------
نجف آبادپایوننجف اباد خ امام غربی جنب بانک تجارت0314261260109131321990
نطنزحیدرینطنز خ امام خمینی کوچه اردیبهشت پ 2690315434644909131623284
بروجننوینبروجن بلوار مدرس جنب پاساژ نور0313422375309138847014
شهر کرداسمانشهرکرد خ مفتح خ سعدی غربی0313226430409133832629
شهر کردشاهقلیشهرکرد خ فردوسی جنب آزمایشگاه0313226094309131812288
شهر کردمحمدپورشهرکرد بلوار دکتر شریعتی ساختمان بزرگمهر0313222922209133834995
شهر کرداسماعیلیشهرکرد بلوار دکتر شریعتی کوچه 420313222390109133832267
آبادانامید لکخیابان احمد آباد- لین 1 بعد از چهاراه0614442323809161300037
آبادانهلالاتآبادان خیابان امیری0613698576409166304918
آبادانهندیجانیآخیابان امیری نبش خیابان کاشانی0613698576409166304918
آبادانفریساتخیابان امام انتهای بازارچه پارچه فروشان0615333371709163363930
آبادانپریسا خسرویآبادان - ته لنجی کوچه 60615324261009359781973
اميديهدکتر بدویانتهای خیابان منتظری0615233304509169925485
انديمشکتاکییدیخیابان طالقانی- خیابان امام0614264261409388190907
اهوازمرکزیزیتون کارمندی -خیابان حجت بین زیتون و زمزم0613444665609163002817
اهوازدکتر آهنکوبزیتون کارمندی -خیابان حجت بین زیتون و زمزم0613444401809161187659
اهوازسارا سغیدیکیانپارس نبش خیابان 130613338100409122265134
اهوازدکترنوروزیکیانپارس نبش خیابان2 - جنب مجتمع پزشکی پارسیان0613392041109389268095
اهوازآقای علیاریخیابان طالقانی نبش سی متری0612222384509301098788
اهوازآقای رجبیخیابان سلمان فارسی نبش کتانباف شمالی0613223347509387356070
اهوازآقای رستمیخیابان سلمان فارسی - پاساژکارون0613292263909165311080
اهوازخانم عیاشیخیابان سلمان فارسی نبش حافظ0613221265709376338819
ایذهالیناایذه بازار سبزی0615523106609359070393
باغ ملکچهارلنگخیابان آیت ا.. خامنه ایی - جنب داروخانه محمد0614372431909386998613
بندر امام خمينياسکندریجراحی نبش خیابان نفت-روروی پاساژ نفت0615242669309167626173
بندر ماهشهردکتر بدویانتهای خیابان منتظری0615233304509169925485
بهبهانآقای نگهبانفلکه جوانمردی به سمت فلکه هلال احمر0615223224409161720500
خرمشهرخانم آشوریخرمشهر-بازار روز0615353395209168175199
دزفولسعادتخیابان امام- نبش کوچه بازار قدیم0614223282009161415559
دزفولداروخانه کوثرخیابان شریعتی0615223224409163474599
رامشيرهاشمیخیابان امام - بازار مرکزی -روبروی پاساژ کیش0614489658309166917325
رامهرمزغفاریخیابان ولیعصر-روبروی بانک ملی0615222229109369978619
سوسنگردسعیدیخیابان شریعتی- روبروی مجتمع تحاری صدف0613674028709399009572
شوشآرینخیابان شهید دانش -پاساژ طفاخ جنب پارارچه061352282109169418386
شوشترآقای دناکخیابان امام0612621040209166024363
گتوندخدیجه نجمکوی ولیعصر-ورودی گتوند- اورژانس امام علی0612672645209376481489
لاليفرهادیبلوار امام خمینی جنب بانک ملی - پاساژ میعاد0613365245609163800350
مسجد سليمانشیخ سلیمانیمسجد سلیمان خیابان آزادی0614222277209166811754
ملاثانيمشکوکملاثانی بازار قدیم-جنب قصابی0613322456709383462424
هفتگلعلم دارلومرکز شهر- کوچه فرعی خیابان ممبینی لین 20061435803109166041836
هنديجاندرویشیهندیجان شمالی خیابان بسیج06154422359009124830424
آذرشهرداروخانه خان محمدیآذرشهر - خيابان امام روبروي پاساژ اسکان04103459550509142164344
اسکورویال تبريز - اسکو خ طالقاني روبروي پاساژ پلاک 4870413322400309142486406
اهررضا احمد زادهاهر خ رجايي روبروي چلوکبابي گلشن0414422555609141261411
ايلخچيداروخانه رضاییايلخچي - خيابان امام داخل بهداري پلاک 1700413332510609144416706
بستان آبادداروخانه سرنديليبستان آباد - خيابان امام روبروي داروخانه نصرالهي0414332492509143112594
بنابداروخانه دیانتیبناب - خ دانشجو روبروي صندوق قرض الحسنه نصر پلاک 340413773778709143220326
تبريزلورئالتبريز - فلکه اصلي پرواز پاساژ پرواز بيرون پاساژ پلاک 20413384367809143112855
تبريزداروخانه شاه محمد زادهتبريز - ميدان فهميده مرکز خريد رشديه0413668902009144157027
تبريزداروخانه معلمتبريز - زعفرانيه فلکه اول زعفرانيه0413330473909143155936
تبريزچهرهبازار-سرای دو دری0413524547409148261498
تبريزآي سلتبريز - باسمنج خيابان امام نرسيده به بانک سپه0413634832809148908868
تبريز(پاکو شعبه (3تبريز - ولي عصر فلکه رودکي جنب باقلواي جلالي0413333202809144192433
تبريزبهداشتي بهترتبريز - ياغچيان 35متري فردوس0413384082609363769991
تبريزفروشگاه نيکوتبريز - خ حجتي نرسيده به ايستگاه کريم آباد خ شهيد ظهيري پ 650413282899809149108288
تبريزداروخانه دكتر گنجعليآذربايجان شرقي،تبريز،مرکزي،شهر تبريز،قطران،کوچه اسلامي،بلوار 22 بهمن،پ 0،ساختمان تجاري دميري،ط همکف40413441417109144042656
تبريزآرايشي بهداشتي ائل آي اتوبان پاسداران -مجتمع لاله پارک041366600412---
تبريزآرايشي بهداشتي ائل آينصف راه-مجتمع ستاره باران------
تبريزداروخانه احديانتبريز -خيابان رسالت جنب مسجد امام حسن0413443640509141434021
تبريزنویدبازار-سرای دو دری------
تبريزداروخانه اسکندري نژادتبريز - اول خيابان 17 شهريور جديد چهارراه باغ شمال پلاک 64560413553040309143152302
تبريزشمستبريز - پاساژ 110طبقه همکف پلاک 260413556142009144012290
تبريزگالري ياس سفيدخ آخوني جنب داروخانه دکتر فهيمي0413288197309143110496
تبريزداروخانه فرشباف تبريز - شهرک پرواز فلکه پرواز پلاک 320413384463209141151216
ترکمانچايداروخانه احمد پورآذربايجان شرقي،ميانه،ترکمانچاي،شهر ترکمانچاي،امام خميني،کوچه امامزاده،خيابان سهندغربي،پ 45،ط همکف0415322032409141240013
تسوجداروخانه دكتر آستاآذربايجان شرقي،شبستر،تسوج،شهر تسوج،بابا آهنگر،خيابان امام خميني،کوچه اکبري لر،پ 30،ط همکف0414257205509143722258
جلفاآنسهآذربايجان شرقي،جلفا،مرکزي،شهر جلفا،امام خميني،خيابان ويلا،خيابان ولايت فقيه،پ 0،مجتمع تجاري آراز،پلاک2،ط همکف0414201211709144925037
جلفابابازادهجلفا - بازار آراز0414202377609902762261
خسرو شاهداروخانه فرشداران خسروشهر - فلکه اصلي پلاک 340413266337909144110493
زرنقداروخانه دكتر فياضيآذربايجان شرقي،هريس،مرکزي،شهر زرنق،طالقاني،کوچه کيوج،خيابان شهيد داداش زاده،پ 0،ط همکف0414344924709146301675
سراباورجينالسراب - بازار المهدي روبروي مسجد اميرالمومنين پلاک 80414323475309149306609
سيسno------
شبسترماموتشبستر - خيابان شهيد مطهري جنب تزئيناتي روحي0414222565409122373515
شرفخانهداروخانه مرتضويشرفخانه - خيابان امام پايين تر از پمپ بنزين0413216486009143916401
شند آبادداروخانه رضازادهآذربايجان شرقي،شبستر،مرکزي،شهر شند آباد،ميدان،خيابان امام خميني،خيابان شهرداري،پ 0،ط زير زمين0413248552009147710362
شهر جديد سهندگلديستبريز - شهرجديد سهند فلکه مادر پاساژ گلديس طبقه اول پلاک 230413344759909141016773
صوفيانپارلاقصوفيان - خيابان آزادي کوچه سرچشمه روبروي ثبت احوال0414252166509143720626
عجب شير کيشعجب شير -بازار انقلاب - خيا بان شيطان تختي پلاک 370413762163209143219939
کليبرآرايشي ايپك يوليآذربايجان شرقي،کليبر،مرکزي،شهر کليبر،تربيت بدني،خيابان معلم،خيابان تربيت بدني،پ 0،ط همکف0414444643609148967175
گوگانداروخانه پاستورگوگان - فلکه اصلي پلاک 710413452535509144132232
مراغهداروخانه شفقمراغه - خيابان شهيد بهشتي جنب پاساژ آينه پلاک 320413222871109144150971
مرندداروخانه کوه کمریمرند - خيابان امام جنب مسجد المهدي پلاک 3800413423206509141912510
مرندمدامرند - خ امام چهارراه 7تير روبروي داروخانه کوه کمری0414222023209141906481
ملکانداروخانه نیریملكان خيابان امام پلاك 410413782585609394118284
ممقانجان به بهممقان - خيابان امام ميدان سلمان فارسي پلاک6390413432309109149960687
مهربانداروخانه افندي پورمهربان - خيابان امام روبروي بازار امام رضا0414312316109143318426
ميانهلردآذربايجان شرقي،ميانه،مرکزي،شهر ميانه،مطهري،خيابان شهيد دکتر ناصرالدين نيکنامي،خيابان پانزده خرداد،پ 0،ط همکف0415224503609107675941
ميانهاسکندر زادهميانه خ امام روبروي بانک رفاه شعبه بازار ميانه0415222326409144230040
هاديشهرپرنسسخ امام-جنب داروخانه قانون0414204323109141935026
هريسداروخانه نجف نژادهريس - خيابان امام روبروي مسجد جامع0414343320809144173154
هشترودداروخانه ایرجیهشترود - خيابان امام چهار راه امام0415222588109143093197
ورزقانداروخانه گوهريورزقان-خ امام-جنب پمپ بنزين=فروشگاه گوهري0414324446209144020250
ابهرقزوينيابهر - ميدان امام خميني - نبش بهداشتي قزويني0243527829009194423879
خرمدرهرستميخرم دره - ميدان قائم0243552029009123424152
زنجانگيلکزنجان - خيابان سعدي وسط جنب مخابرات0243323855509121411781
زنجانداروخانه عباسچيانزنجان - ميدان انقلاب0243322674009123415081
زنجانداروخانه جالينوسزنجان - شهرک کارمندان - فاز3 - خيابان اول---09120241631
زنجانداروخانه بوعليزنجان - خيابان سعدي وسط پايين تراز پاساژ گلها0243333576609127896567
زنجانخانه پوست و مو بارانزنجان،زنجان،مرکزي،شهر زنجان،اسلام آباد،خيابان شهيدصدقعلي سليماني،خيابان شهيدآيت اله مدني،پ 325،ط همکف0243354513009127400709
سلطانيهداروخانه صادقي فرسلطانيه - درمانگاه کوي کوثر آرين شفا مهر0243582444609143162878
قيدارداروخانه عاشقزنجان،خدابنده،مرکزي،شهر قيدار،---،کوچه شهيدمحمدقاسملومهر،خيابان امام خميني،پ 838،ط همکف0243422801109121425508
هيدجداروخانه بهراميهيدج - خيابان حکيم هيدجي0243575314109125424753
تهراننوربخش اسدیحکیمیه شهرک شهید بهشتی خیابا نارنجستان شمالی سروستان دوم ساختمان نسترن0217711694909123388537
تهرانجزیرهتهران پارس خیابان تابش لنگرودی خیابان تاگر پلاک 3102177708534091223159631
تهرانحکیم شرقحکیمیه کوچه معارف کوچه بهشت 3 پلاک 460217731630609122253551
تهراننویدخیابان نیروی هوائی نبش خ 21 متری دهقان پلاک23102133342259---
تهرانپرسیکامیرداماد نرسیده به میدان محسنی کلینیک شایان0212290948709122501346
تهرانعلیزادهبلوار ابوذر بین چهارم و پنجم پلاک 40302133193230---
تهراناندیشه منشیتجریش خیابان دربند خیابان شهرداری پلاک 410212271045009124059661
تهرانفارسنظام آباد جنوبی خیابان شهید مسعود مطلب نژاد کوچه شهید علی نظری021775668131---
تهرانرامینخ انقلاب دور میدان فردوسی02166705301---
تهرانرازیخیابان 17 شهریور خیابان آیت الله سعیدی نبش کوچه حسینی02133706444---
تهرانبه سیماولیعصر خیابان توانیر خ نیلو خ شاهین پلاک 100218887655209122933400
تهرانمعین الدیننظام آباد شمالی روبه روی پاساژ امیر02177819153---
تهرانستارهنارمک خیابان دردشت پلاک2280217795223209122473684
تهرانجمالزادهخیابان جمالزاده شمالی نبش کوچه یزدان شناس پلاک2510215286200009124350865
تهراننمازی پورمشیریه خ شهید محمد هانی میرزایی کوچه هشتم پلاک 170213346492709124854248
تهرانتک فارمنارمک خیابان 32 شرقی خیابان ایرج آبگون پلاک 40217720528809122871247
تهرانمرشد زادهتجریش خیابان گوگل خیابان شهرداری پلاک 1302122713262---
دماوندنیلوفردماوند-گیلاوند بلوارآیت الله خامنهای بلوار شهید بهشتی0217631616109123430656
دماوندموحددماوند-گیلاوند کوچه زنبق2بلوار شهید بهشتی0217631772209365519118
دماوندنوروزیدماوند_بلوار امام خمینی قبل از میدان 17 شهریور02176322133---
ورامينحاجی خانیورامین-قرچک-خیابان محمدآباد بن بست مهدیه4 پلاک15540213614252509357474074
ورامينعلیرضاییورامین خیابان خیرآباد0213623614109132361410
ورامينبانک زیبای کیشورامین خیابان محمد آباد بن بست مهدیه 2 ط همکف0212214912709198041293
سمنانکاتسمنان-بلوار قائم0233336012709125314605
سمنانساحلسمنان-میدان معلم-خیابان جلال طاهریان0233344510509376381154
سمنانافقسمنان -ایوانکی بلوار شهید سرهنگی0233452441709124073848
سمناندرمانسمنان -شهرک گلشهرخیابان دکتر شریعتی0233333089809191342499
سمنانگلسنگسمنان-خیابان امام خمینی کوچه بازار0233333087209393630806
سمنانمقدمسمنان-خیابان امام خمینی پلاک 520233332259509121317022
سمنانماتسمنان-خیابان فیاض بخش خیابان هفت تیر شمالی0233336304009128312126
سمناننیک سرشتسمنان میدان امام علی مجتمع ققنوس0233346532909128396269
سمنانهدیهسمنان خیابان منوچهری0233336133709360889591
سمنانسایهسمنان-خیابانامام خمینی پلاک1780233336156809123316038
گرمسارندافسمنان-گرمسار-میدان شهدا پلاک80233423653309123322236
گرمسارسیناسمنان -گرمسار-میدان شهدا کوچه آرمان0233422308509123318529
گرمساریاقوتسمنان -گرمسار-خیابان امام خمینی روبه روی بانک صادرات0233422862509192228689
تهرانمهربانیتهران _ تهران _ شهرتهران _ چهارراه وليعصر _ کوچه سرمد _ خيابان ولي عصر پلاک 1408 _ طبقه همکف0216646503709121083946
تهرانسایهتهران _ تهران _ شهرتهران _ فلاح _ کوچه شهيد معرفت طهماسبي _ خيابان شهيد عليرضا عيوض خاني پلاک 311 _ طبقه همکف0215570842809123754625
تهرانصدفتهران _ تهران _ شهرتهران _ قلمستان _ کوچه بوستان _ خيابان مسعود مدرس پلاک 79 _ طبقه همکف0215537092509352642178
تهرانتنهاتهران،تهران،مرکزي،شهر تهران،اميريه،کوچه شهيد علي اصغر عرفانيان،خيابان ولي عصر،پ 294،ط همکف0215538810509102016828
تهرانامینیتهران _ تهران _ شهرتهران _ کمالي _ خيابان شهيد مجيد علي تبريزي _ خيابان شهيد داود محبوب مجاز پلاک 99 _ طبقه همکف0215540439909127954412
تهرانچهره آذرتهران،تهران،مرکزي،شهر تهران،نازي آباد،کوچه شهيد ناصر قوچي زيناب،خيابان شهيد اکبر مشهدي،پ 384،ط همکف0215534919609123455042
تهرانماهرختهران _ تهران _ شهرتهران _ جواديه _ خيابان شهيد قدرت امام ياري _ خيابان شهيد هوشنگ اسم زماني پلاک 265 _ طبقه -10215567088709367195737
تهراندی تو دیتهران _ تهران _ شهرتهران _ جيحون _ کوچه شهيد محمود ثقفي _ خيابان جيحون پلاک 705 _ طبقه همکف02166018341---
تهرانروژانشهرک اکباتان خیابان محمد مهدی آراسته صفت بلوار شهید عبدالرحمن نفیسی پلاک31 پاساژ نگین0214463405209125132684
تهرانکوئینتهران،تهران،مرکزي،شهر تهران،مهران،کوچه گلها،خيابان شهيد عليرضا شريفي،پ 12،س پرديس زندگي،ط همکف1180214401525209123886108
تهرانرکساناجنت آباد شمالي تقاطع ايرانپارس بازار روز جنت پلاک 157---09193408840
تهراننگینتهران،تهران،مرکزي،شهر تهران،خاني آبادنو،بلوار ميلاد،خيابان شهرداري،پ -10،پاساژ خيريه (المهدي)،ط همکف0215501498909197326729
تهرانماهکتهران،ري،مرکزي،شهر ري،سيزده آبان،خيابان شهيد رجايي،خيابان شهيد محمد علي رحيمي،پ 68،ط همکف0215552630609127753690
تهراننگین کیشتهران،تهران،مرکزي،شهر تهران،شهرک لاله،خيابان لادن،خيابان لاله،پ 0،س بازارچه گلستان،ط همکف230214470945009123364571
تهراناستارتهران،ري،مرکزي،شهر ري،جاده نظامي،کوچه حمام،بلوار امام حسين،پ 17،ط همکف0213340926209126333290
اسلامشهرالیکاتهران،اسلامشهر،مرکزي،شهر اسلامشهر،ايرانشهر،خيابان سلمان فارسي،کوچه 7 شهيد حسن عشقي،پ 40،ط اول0212222737809123081811
اسلامشهرنفیساسلامشهر - شهرك واوان - پاساژ اكباتان 2 - طبقه همكف واحد 360215616430409124268938
اسلامشهرگلبرگتهران _ تهران _ شهرتهران _ شهرک ولي عصر _ کوچه کاظمي _ خيابان شهيد غلامعلي مسلمي پلاک 265 _ طبقه همکف0216622128509122254520
اسلامشهرپاسارگادتهران _ تهران _ شهرتهران _ شهرک ولي عصر _ خيابان 18 متري ياسر _ خيابان شهيدان سليمان ومحمدآقايي پلاک 246 _ طبقه همکف0216623039709123972079
اسلامشهرستایشچهار راه يافت آباد - بلوار معلم - خيابان عباسي - نبش كوچه انصاري - پلاك 430215634808909126711944
اسلامشهرسفیدتهران،اسلامشهر،مرکزي،شهر اسلامشهر،ايرانشهر،ميدان باغ جلالي،خيابان 31شهيد قربانعلي اصغرزاده،پ 8،ط همکف0215614200509127132826
اسلامشهرساچلیتهران،اسلامشهر،مرکزي،شهر اسلامشهر،مسکن مهر ضيا ءآباد،بلوار علم و صنعت،خيابان فرهنگ 2،پ 0،مجتمع تجاري قائم،ط همکف300215628927209374846113
اسلامشهرساحلاسلامشهر - باغ فيض -بين کوچه 33 و 35 -پلاک820215636259409122138375
اسلامشهرسانازیافت آباد جنوبی کوچه 8متری عابدینی کوچه معلم ابوالفضل بابایی پلاک11902166823957---
قدسنیروانتهران،قدس،مرکزي،شهر قدس،شهرک ابريشم،کوچه بهارستان چهارم،خيابان بهارستان،پ 4،ط دوم40214685999709352533821
قدسکلبهشهر قدس خيابان عمارت بازار امام رضا غرفه 540214688654209361239361
قدسروبیناتهران،قدس،مرکزي،شهر قدس،قلعه حسن خان،کوچه کوشش،خيابان شريعتي (کاج )،پ 205،ط همکف0214686542609102724594
قدستندیسشهر قدس شهرک سرخه حصار بالاتر از امام علي بلوار بهاران پلاک 1280214682385909199444407
قدسلیدیتهران،قدس،مرکزي،شهر قدس،قلعه حسن خان،کوچه شهيد علي خزلي،خيابان شهيد صياد شيرازي،پ 24،ط همکف0214683076109376468331
قدسلیانتهران،قدس،مرکزي،شهر قدس،قلعه حسن خان،کوچه توحيد اصلي،بن بست بي نام،پ 7،ط همکف0214684981509364077181
اهرمکالا پزشکی سینااهرم خیاین انقلاب جنب پاساژ مهدیه0773522308209171770032
برازجانداروخانه رضاییبرازجان میدان 17 شهریور خیابان چمران07734259167---
بندر ديررضا انگاردیر خیابان بهشتی مقابل بانک انصار077822485409173754165
بندر ديلمداروخانه معتمدیدیلم07724222151---
بندر گناوهناصر اسکندریگناوخ چهر راه بسیج0773312153909171710861
بوشهرداروخانه ایرانبوشهر -لیان- خیابان شهدا0773332333409171749488
بوشهرداروخانه ایلامیبوشهر بلوار امام خمینی بلوار سنگی ساختمان پزشکان پارس0773356244909173782135
بوشهرزن روزبوشهر بهمنی خیابان بهمنی0773344043709177210744
جم و ريزداروخانه خواجه نصیرجم خیابان رازی ساختمان پزشکان0773762223409177715143
خورموجعلی ایماندارخورموج خیابان امام علی جنب پاساژ الغدیر0773532068109173778263
عسلويهعلی حیدریعسلویه خیابان مخابرات پاساژ پردیس0773726276109171831285
کاکيداروخانه جمالیکاکی0772662264909171742484
کنگانداروخانه مظفریکنگان خیابان 17 شهریور0773722757909177767494
نخل تقيداروخانه یاراحمدینخل تقی خیابان اصلی بعداز میدان نخل0773732452209173045210
نی ریزگلیننی ریز میدان پانزده خرداد0715382270209173325575
دارابخاتونداراب خیایان شهید رجایی بالاتراز بانک ملت0715352717209128543833
استهباناحرامیاستهبان میدان آبپخش-خیابان امامزاده0715322893209173319356
فساداروخانه فیروزیفسا بلوار بهشتی0715333474409177158408
مرودشتداروخانه مولویمرودشت کوچه طاووسی جنب مطب دکتر عبدالهی0714322347409171124001
زرقانیاسزرقان روبروی مسجد جامع0713262735309173041565
کازرونداروخانه جهان بخشیکازرون خیابان ابوذر0714222938609173211863
اقلیدداروخانه عیدی پوراقلید خیابان انقلاب0713423348409122788497
گراشداروخانه لطافتگراش خیابان امام خمینی0715244277009173832876
نورآبادصادقینورآباد کوچه پزشکان0714252269909179160698
جهرمداروخانه حسینیجهرم بلوار باهنر کوچه بازیار0715444166109171911192
فیروزآبادگلبرگفیروزآباد سه راه بروجردی07138726715---
گچسارانعفیفگچساران خیابان بلادیان0743222234009376251202
صفاشهرروشاصفاشهر نرسیده به میدان امام0714446755409010266788
دهدشتداروخانه سلامتدهدشت بلوار دکتر شریعتی0743226384809171443068
یاسوجداروخانه ابوعلی سینایاسوج خیابان شریعتی جنوبی0743322465809357179683
آبادهلوکسآباده خیابان معلم0714336152709178510571
سپیدانداروخانه فرخ روزسپیدان خیابان امام0713672303909173090845
لارداروخانه معتمدلار شهر قدیم مدرس شمالی0715234299909171816931
سعادت شهرآنوشاسعادت شهر میدان بسیج0714722605009177285165
شیرازسیناشیراز چهار راه مشیر0713224314709177007852
شیرازآواشیراز شهرک فرهنگیان خیابان رشد0713842288909171719717
شیرازپگاهشیراز بلوار مدرس درب دوم پایگاه ابتدای خیابان برجستون0713722454709177148829
شیرازمهدیسشیراز معالی آباد روبروی مسجد0713634180809173089410
شیرازهستیشیراز خیابان پاییز مجتمع غزال طبقه زیرزمین0713825605809177019017
شیرازداروخانه کشاورزشیراز بلوار رحمت سه راه دارالرحمه درمانگاه امام رضا0713736306009173146141
شیرازروژانشیراز شهرک گلستان فلکه دوم0713620897009177140492
شیرازداروخانه احمدزادهشیراز شهرک صدرا بلوار سعدی خیابان حافظ0713641680509175573952
شیرازداروخانه ماهانشیراز بلوار زرهی نبش خیابان آقایی0713842194209171043718
شیرازداروخانه زارعشیراز خیابان زند روبروی بانک سپه0713230425909177102624
قائميهداروخانه دکتر میرزائیقائمیه داخل درمانگاه071424197009173231181
قيرفاطمیقیروکازین بازار قدیم0715452555809173922908
کامفيروزگالری خادمبیضا هربال ابتدای بلوار امام حسین0713678210509173027821
کوارداروخانه دکتر شفیعیکوار میدان شهدا0713782314109132544421
لامردایول قائدیلامرد میدان امام خمینی خیابان 15 خرداد0715272515809179077784
ميمندزهره اتشیمیمند خیابان شهید محلاتی مقابل فروشگاه شفا0713877405509171873480
باشتعالیسخیابان لطفی-جنب بانک صادرات پاساژ صابری پلاک1390743262042409171482339
ياسوجداروخانه حكمتيیاسوج خیابان 13 آبان0743322561009173412720
قمجانبازانقم خ انقلاب جنب دبيرستان هدايتي0253720506609126514691
قمکوثرقم خ ساحلي انتهاي خ ساحلي نبش کوچه 660253213354909192538525
قمداروخانه امام رضاقم خ 45متري صدوق نبش ميدان صدوق0253290030009124525390
قمداروخانه زمرد کیاقم خ نيروگاه خ توحيد نبش کوچه270253885398509191982102
قمسید هاشم موسویقم عمار ياسر مقابل هتل استقلال0253774355909122515680
قممهدی صادقیقم خ 24متري کاشاني مقابل مدرسه فلسطين خ روح اله خميني0253883592109123514007
قمداروخانه یزدیانقم خ امام ميدان شهيد زين الدين0253665558609127490409
قمداروخانه شهرتیقم خ ارم خ انقلاب پلاک 560253772589909125515249
قممحمد انارکیانقم 20متري شهيد بهشتي مقابل بانک ملت0253663745409121535296
قممهدی قربانیقم ميدان توحيد 20متري زاد بين کوچه 51-49 پلاک 9590253880432809126524136
قممحسن رمضانیقم شهرک امام حسن روبروي کوچه5 پلاک460253665363409123536808
قمافسانه قره باقریقم پرديسان بلوار دانشگاه خ نواب صفوي0253280632009144100134
قمدکتر حسین صادقیقم خ صدوق بين کوچه 9و110253292676509121538660
قمدکتر احمد حسینیقم خ صدوق نرسيده به کوچه 530253290455509122511217
قمدکترغلامرضا احمدیقم ميدان اميني بيات بلوار شاهد کوچه يک درمانگاه امام صادق0253875500209191982105
قمداروخانه کاویانیقم بلوار نيايش0253730512109127517880
قمدکتر حسین سعیدیقم خ آذر نبش چهارراه ميرزاي قمي0253770672209127501647
قمحسین ده پرورقم خ آذر جنب پاساژ امام رضا0253772770909122532492
ازنادکتر مهدی رضاییخیابان انقلاب روبروی پاساژ آپادنا (کد مشتری465)0664343114409166641227
الشتردکتر زمان حسنوند ابتدای خیابان آیت الله کاشانی شرقی (کدمشتری2372)0663617498809163617498
اليگودرزرضا بارانیالیگودرز ابتدای خیابان صالقانی شمالی (کدمشتری 4391)0664332219009910441988
بروجردفانی یگانهخیابان شهدا جنب پاساژ آینه (کد مشتری465)0664260346009166659635
بروجردفریبا لطفیخیابان آیت الله کاشانی نبش چهارراه باغمیری (کد مشتری 4526)0664261064009380232373
پلدختروحید شمنازخیابان امام پاساژ امام رضا (کد مشتری4368)0663322525609163671174
چقابلدکتر بازوندیخیابان امام نبش خ پلیس (کدمشتری3233)0663265408009169568077
خرم آبادحجت الله عسگریخیابان انقلاب نبش بازارچه (کد مشتری 351)0663222140709166594467
خرم آباددکتر علی نقی زادهخیابان امام جنب بانک انصار(کد مشتر358)0663221880009216907384
خرم آبادرضا بستامیخیابان امام نبش میدان شقایق (کد مشتری4138)066322144409128943368
خرم آبادعارف قربانیخیابان انقلاب ابتدای ناصر خسرو (کدمشتری 1610)0663221593009163985199
خرم آبادنبی مومنیقاضی آباد بین خ 11-120663341883109166671425
خرم آبادرستم کرد علیوندخیابان علوی نرسیده به میدان شقایق0663341366609161612309
خرم آبادیوسف بهمنیخیابان انقلاب روبروی خ دلفان0663223955109163601950
خرم آبادمیلاد زینل پورخیابان انقلاب نبش کوچه سرهنگ کلانتری0663221650409166671064
خرم آباددکتر دریکوندیخیابان امام نرسیده به میدان شهدا0663220247609169572419
خرم آباددکتر سیاهپوشخیابان شهدای شرقی نبش خ مطهری06633315199---
دورودمحسن عیازیخیابان 45متری روبروی بانک ملی(کد مشتری2582)066423534309163652013
کوهدشتبختیار دارابیمیدان امام ابتدای بازرچه (کدمشتری235)066362223409163638062
کوهدشتمهرداد نظریمیدان امام ابتدای خ رهبری (کدمشتری3129)0663262387509169637661
نور آبادعلی حسین رحیمیخیابان امام روبروی بانک صادرات (کد مشتری4243)0663272722509166608656
اراکاحسان جمیلیمرکزي،اراک،مرکزي،شهر اراک،شهرک گردو،کوچه آتش نشاني،کوچه پارک پونه،پ 0،مجتمع آسمان آبي،آسمان 2،ط همکف0864097208009183485258
اراکناصرحامدیمرکزي،اراک،مرکزي،شهر اراک،بازار،خيابان امام خميني،خيابان قائم مقام،پ 57،ط همکف0863223126309188621724
اراکراضیه رجبیانمرکزي،اراک،مرکزي،شهر اراک،هپکو،کوچه هادي[5]،بلوار جهاد_شهيدان رجايي[7]،پ 97،ط همکف0863312097009132077928
اراکجواد طبائیانمرکزي،اراک،مرکزي،شهر اراک،شهرک قدس،کوچه اخوت 9[9]،بلوار قدس،پ 0،ط همکف0863223199609121716522
اراکآتنا اسماعیلیمرکزي،اراک،مرکزي،شهر اراک،باغ ملي،کوچه خوانساريها[2]،خيابان جانبازان [2]،پ 0،پاساژ مرکزي،ط همکف0863222605009183634752
اراکحمید سعادتاراک.بازار .گذر اول .طبقه اول پاساژملت0863223204209183616241
اراکمجیدثاقبیاراک.باغ ملی .نبش خ عباس آباد0863222340709384864053
اراکرحیم معصومیمرکزي،اراک،مرکزي،شهر اراک،خيابان عباس آباد،خيابان دکترشريعتي،خيابان شهيد آيت اله دکتر بهشتي [4]،پ 0،ط اول10863224582009181616029
اراکطیبه محمدیاراک.خ. امام داروخانه کوثر0863223664909188601125
اراکسعیدصفریمرکزي،اراک،مرکزي،شهر اراک،باغ ملي،کوچه بحرالعلوم،کوچه شهيد ذبيح اله نوري زاده [40]،پ 59،ساختمان اطلس تجاري،ط زير زمين50863325764409186285529
اراکمریم سوسن آبادیاراک خ شهيد بهشتي روبروي داروخانه اديب سابق0863422000309365322628
آشتيانمهدی قادری آشتیانیآشتیان . میدان آزادی خ آزادی0862722542409193544613
تفرشقاسم تندکاران فرتفرش.خ آیت الله سعیدی نرسیده به خ امام0862622400709183490069
خمينحمید رضا محمدیخمین .میدان مدرس.نبش کوچه لاله0864633303309188660371
خندابحجت الله علیزاده غریبخنداب . خ غفاری.میدان حر0862562334209124859282
دليجانایمان نجفیدلیجان.خ طالقانی .روبروی بانک انصار0864422331309188661995
ساوهمحمد خلیلیساوه. خ. شریعتی .نرسیده به میدان فلسطین . جنب بانک ملی0864224039109127567010
شازندسیده مولود بنی جمالیشازند.میدان امام خمینی0863822542309306683182
شهر جديد مهاجراناحمد صالحی متینمهاجران.خ مروارید0862862706909183689582
فرمهينسید جلال فرمهینیفرمهین.خ امام خ. شهید محمد رضا فرمهینی0862662990109194093403
کميجانایرج یزدیکمیجان. خ امام .روبروی بانک ملی0863545426409121579940
محلاتفرزاد رفعتیمحلات خ انقلاب نبش کوچه شهید صفری0864324099009183650624
اشتهارد فروشگاه سریوااشتهارد-خیابان معلم-بالاتر از پاساژ رضا0263772579009355239123
فرديسداروخانه دکتر امامیفردیس-بعد از کانال-نبش 6 متری0263650062709302838703
کرجداروخانه روشاعظیمیه-میدان مهران-خیابان ندای جنوبی-پلاک 208026325711709102797625
کرجفروشگاه واریورشاهین ویلا-نبش هشتم شرقی0263443283009394044540
کرجداروخانه شبانه روزی حمزهخیابان شهید بهشتی-نرسیده به سه راه رجائی شهر0263442723409122581839
کرجداروخانه ایلبگی زاده45 متری گلشهر-خیابان اختر شرقی-طبقه دوم0263460996609123332620
کرجگالری هدفکارخانه قند-میدان شهید فهمیده-اول خیابان قناد-نبش میدان0263270696709354003008
کرجداروخانه مقصودلو45 متری گلشهر-نرسیده به چهارراه گلزار-روبروی کوکب شرقی0263350173009125157929
کرجداروخانه نظریدهقان ویلا-میدان 17 شهریور0263448179609121856260
کرجگالری شب اراگوهردشت-نبش خیابان هفتم غربی---09331616630
کرجداروخانه چلنگرجهانشهر-بلوار ماهان-بلوار طالقانی شمالی-طبقه همکف0263442947609121392123
کرجداروخانه فاطمیخیابان شهید بهشتی-بالاتر از چهارراه طالقانی-روبروی پارکینگ بیمه ایران0263226655809157676714
ماهدشتداروخانه بزرگمهرماهدشت-بلوار ازادگان-اولین دور برگردان-جنب پست بانک0263731316509123481496
نظر آبادداروخانه دکتر حسینینظر اباد-خیابان الغدیر جنوبی-کوچه شهید علی محجوب0264536386409123053047
هشتگردداروخانه دکتر یاسریهشتگرد قدیم-کوچه شهید محمدرضاخانی-بلوار امام خمینی-مجتمع تجاری مروارید0264421077009126655173
آبگرمداروخانه طیارتاکستان-ابگرم-خیابان امام-جنب بانک تجارت0283476250009122823016
آبيکداروخانه جلیلوندابیک-خیابان طالقانی -روبروی بانک ملت0283282229109122814782
اسفرورينداروخانه ابوترابیتاکستان-اسفرورین-خیابان امام حمینی-میدان معلم-روبروی بانک کشاورزی0283552132909127870393
اقباليهداروخانه لشگریاقبالیه-خیابان امام خمینی-روبروی بانک نجارت0283542214109123815327
الوندفروشگاه رزالینالوند-شهر صنعتی-خیابان خیام -نبش پاساژ پردیس0283222786209125816545
بوئين زهراداروخانه دکتر شکریبوئین زهرا-خیابان ولیعصر شرقی0283422239409125818626
بيدستان داروخانه دکتر بلوچیمحمدیه-بیدستان-خیابان 16 متری امام خمینی0283232205909123796761
تاکستان فروشگاه سعیدیتاکستان-خیابام امام روبروی بانک مسکن0283523054509123829245
قزوينفروشگاه برندنرسیده به سبزه میدان-کوچه شهیدان اخوان نوری 5-طبقه همکف0283323256309193846376
قزوينفروشگاه مینوغیاث اباد-پایین تر از چهارراه روبروی نانوایی بزرگ0283332165209193813171
قزوينداروخانه شهیدیخیابان ازادی-جنب فروشگاه شهروند0282223993309121813043
قزوينداروخانه شیرودیخیابان فردوسی شمالی0ساختمان پزشکان-طبقه همکف0283334771009127871161
قزوينداروخانه جوادیخیام جنوبی-روبروی مسجد-جنب پاساژ خیام0283222301809121817742
قزوينفروشگاه ایمانبازار-خیابان چهار سوق-کوچه بزازها-طبقه همکف0283221589609307062277
قزوينداروخانه دکتر صمیم فرخیابان پادگان-خیابان فلسطین شرقی-طبقه همکف0283332456609127818488
قزوينفروشگاه ستاره شهرخیابان دانشگاه-نبش کوچه 340283366791109126815980
قزوينداروخانه دکتر غفاریخیابان جانبازان-فاز 20283368029609125813270
قزوينفروشگاه علیزادهفلسطین غربی-نرسیده به میدان حسن پور028333485760912815302
محمديه داروخانه دکتر مهرگانمحمدیه-زیباشهر-بلوار مطهری-نبش کوچه 100283257060109122829054
اختيارآبادآرامیسخ امام0343353421109369181991
ارزوئيهشقایقخ امام0343352894509139986569
ارزوئيهچین چیلاخ امام0344220795109133473539
انارداروخانه آریاخ امام0343438303309131597494
انارداروخانه عزیزیخ امام0343322312009132780427
باغينداروخانه کیمیاخ امام0343627166909131973626
بافتآیلاربلوار شهید بهشتی-نبش چهارراه0343523452909139916045
بافتداروخانه ناظمیابتدای خ طالقانی0343422324209133791445
بافتداروخانه سالاریبلوار امام-روبروی دادگستری03422889209131975469
بردسيرگلبرگمیدان امام-خ شریعتی0343522666509380516885
بردسيرشقایقخ شریعتی-پاساژ طلا0343352894509139986569
برواتداروخانه وحیدی پوربلوار اصلی0344422437309384665419
برواتداروخانه نصرت آبادیبلوار اصلی0344423220709337127536
بمداروخانه وزیریابتدای خ امام0343232088009121465642
بمداروخانه ناصحیبلوار امام0344422075009131988560
بمداروخانه رامیاردور میدان امام0343421932309131989865
بمبهنودخ یکطرفه-نبش کوچه 40344423306209133443157
بمملیکاابتدای خ یکطرفه(کاشانی)0344425308109133444250
بمیاسخ کارگر-بعد از میدان0343431392709385463824
بمداروخانه دریجانیخ پاسداران-روبرو بیمارستان0343232136609133464362
پاريزداروخانه فاتحیخ امام0343422134509131452044
پاريزقاصدکخ امام0344239209709132450494
جوپارداروخانه لقمانیجنب امامزاده0343627166909131973626
جيرفتآستانیخ یکطرفه0344322130509132492100
جيرفتفاطیماخ یکطرفه03432218578---
جيرفتداوخ دادگستری-روبرو دادگستری0342305322009131484982
جيرفتسرمهابتدا خ دانشجو0343241500009133484065
جيرفتداروخانه فاریابیخ شفا-روبرو بیمارستان امام0344331420309131488188
جيرفتداروخانه فاریابیخ لرها(شهیدرجایی)0343221857809133487191
جيرفتداروخانه مهنیخ لرها(شهیدرجایی)0344321246609133495991
چترودداروخانه محمدیخ اصلی0343256025509133986488
رابرسرکوهیدور میدان معلم0343452337109139479823
رابرداروخانه مجیدی میدان معلم0343452091909396814588
رابرتاج الدینیخ امام0343452280709131435611
راورکمساریکوهبنان- خ امام0343422337109133958816
راينفرامرزپورخ امام0343376142109132987022
رفسنجانداروخانه عامریخ طالقانی0343523032309139925418
رفسنجانسوگندخ شهدا- بازار-پاساژ گلستان0343425920409137487553
رفسنجانروژینخ شهدا0343523452909139916045
رفسنجانداروخانه علمدارخ امام03434231047---
رفسنجانداروخانه کلانتریرفسنجان-قاسم آباد0344343220409132907896
رفسنجانداروخانه زهرا نژادیرفسنجان-اسلام آباد0343429679709336440100
زرندیاسخ امام -انتها بازار0343342169909132435797
زرندداروخانه یگانه پورخ امام-نبش بازار0343342262009131469674
زرندمحبوبخ امام0343342458709131987370
زرندداروخانه شفاخ امام0343342390409131409135
زرندکیمیاخ فلسطین0343422554709133432590
زنگي آبادآرامیسخ امام0343329422309136172678
سيرجانریحانهشهرک رزمندگان- خ جنت0343523235309132476966
سيرجانداروخانه زالپوربلوار قائم0344223450909177328898
سيرجانلطیفچهارراه پنج طبقه0344223978209139453043
سيرجانداروخانه آریاخ شریعتی0343422800609131784143
سيرجانشاندیزخ امام0344322687809131454680
سيرجانسبزینهخ شریعتی- خ فردوسی0343323075009132455285
سيرجانورساخ نصیری0343323140909131457684
سيرجانکلیونخ نصیری0343322888409132457219
سيرجانداروخانه اطمینانخ شریعتی- کنار بیمارستان امام رضا0343322351409133457409
سيرجانقنبریچهارراه امامزاده زید0344220166009131453336
شهر بابکداروخانه منگلیمیدان ولیعصر0343423130009130446787
شهر بابکداروخانه ثمین دادالهیچهارراه خامنه ای0343422991009131413373
شهر بابکآتوساخ امام0343422142309139939250
عنبر آبادژانتیخ امام- چهارراه مسجد0344329089009132496377
عنبر آبادگلهاخ امام- نرسیده به چهارراه0344329203109132480395
عنبر آبادمیراحمدیخ امام- چهارراه مسجد0344329463309396096999
فاريابداروخانه یزدان پناهخ اصلی0344339566309133950628
فهرجداروخانه آرمینخ امام- جنب بانک صادرات0344427089509131442710
قلعه گنجپالشخ امام0343236856909137133357
کرمانداروخانه شیروانیدور میدان پارک مطهری0343252372709131978050
کرمانداروخانه اسدیمیدان آزادی0343246110409133953794
کرمانداروخانه شهدفروشابتدای خ امام جمعه03432457766---
کرمانداروخانه بهالدینیانتهای خ شفا0343247050009133404481
کرمانصدفخ امام جمعه0343324748609356719200
کرماننگینخ والفجر03432443055---
کرمانداروخانه زارعیخ هزارویکشب- نرسیده به مبدان کوثر03432466845---
کرمانداروخانه عباسیشهرک باهنر0343246697709133428375
کرمانداروخانه محمدطاهرینرسیده به چهارراه شفا03432442709---
کرمانداروخانه فرمان آرابلوار جمهوری- سه راه هوانیروز0343261486809133412446
کرمانرخمیدان مشتاق0343226233509131432095
کرمانداروخانه ملایریخ مهدیه0343246585509131402402
کرمانرخخ همتی فر0343261730109132439010
کرمانسمنخ باقدرت0343324237109132983006
کرمانیاسمنخ باقدرت0343221648909138461449
کرمانقائمخ شهاب-روبرو پمپ بنزین0343322699509133404293
کرمانپویاابتدای خ شهاب0343226667009131980091
کرمانستارهابتدای خ استقلال0343322924709371046043
کرمانهمسایهخ ابوذر شمالی0343252797209132420493
کرمانداروخانه مددی زادهخ سرآسیاب-خ مغفوری03433411444---
کرمانصدفخ دستغیب-جنب پست بانک0343332386309140093299
کشکوئيهدانشجوخ امام0343439205209132908462
کهنوجسانازخ امام0344320382809123994212
کهنوجمشایخیخ امام0343522565609132498898
کهنوجآیداخ امام0344320220809132492898
کهنوجداروخانه مجلسیبلوار شهیدبهشتی03435229190---
کهنوجداروخانه گروهیروبرو بیمارستان0343245644609130419600
کوهبنانداروخانه محمدحسنیخ امام0343349333609132991673
گلبافایازیخ امام0343375270009139386509
ماهانمارالخ امام0343432120909139410453
ماهانعسلخ امام0343121012009132413254
محمد آبادداروخانه عزیزآبادیبلوار جاده ایرانشهر0344427028909132468156
مس سرچشمهصدفکنار بازارچه0343282278409131930517
مس سرچشمهپارمیسداخل بازارچه0343431270509139942308
منوجانداروخانه شهدادیخ امام0344330111209134957519
منوجانعروس دریاخ امام- اول پاساژ امام رضا0343562521109371267437
نگارداروخانه عقیلیبلوار اصلی0343355885009137573001
ابرکوهداروخانه دکتر ستاريزد،ابرکوه،مرکزي،شهر ابرکوه،بازار،کوچه شهيدمحمدجواد آقايي ( اول )،خيابان شهيد بهشتي،پ 65،ط همکف0353282265109132542795
ابرکوهگالري آرزوهاابركوه-خ ش صدوقي-روبروي سوپري حاج رحمان0353682626909139691929
ابرکوهداروخانه شبانه روزي ابوعلي سينابركوه-خ صدوقي-ابتداي خيابان0353682106009133520414
ابرکوهگالري ستاره کيشيزد،ابرکوه،مرکزي،شهر ابرکوه،بازار،کوچه شهيدمحمدجواد آقايي ( اول )،خيابان شهيد بهشتي،پ 29،ط همکف0353282330009133573550
ابرکوهگالري زيتونيزد،ابرکوه،مرکزي،شهر ابرکوه،بازار،ميدان امام حسين،خيابان شهيد بهشتي،پ 0،ط همکف0353282136909133525644
ابرکوهداروخانه ابوعلي سينايزد،ابرکوه،مرکزي،شهر ابرکوه،جرم دين،کوچه شهيدصدوقي سي ودوم،خيابان شهيد صدوقي،پ 0،ط همکف0353682105909132546019
ابرکوهگالري پرديسابركوه-خ ش صدوقي-نرسيده به ميدان0353683059309139685331
ابرکوهگالري رونيكاابركوه - خ صدوقي- نرسيده به ميدان امام حسين0353682562109132544691
ابرکوهداروخانه دکتر وليابرکوه-خيابان شهيد بهشتي-روبروي خيابان ابوذر0353282304009113280135
ابرکوهگالري طلوعابركوه-خ ش صدوقي-جنب ك امامزاده احمد0353682001109133594624
اردکانگالري شبنميزد،اردکان،مرکزي،شهر اردکان،بازار نو،خيابان امام خميني،بلوار آيت اله خامنه اي،پ 29،ط همکف0353222339809137472957
اردکانگالري سيمايزد،اردکان،مرکزي،شهر اردکان،جعفرخان،کوچه 99صدرآباد[شهيدحسين دهستاني]،خيابان صدرآباد،پ 421،ط همکف0353723256009132541764
اردکانداروخانه درماناردكان-خ مصطفي خميني-روبروي زورخانه0353722037009131529799
اردکانداروخانه شبانه روزي رازييزد،اردکان،مرکزي،شهر اردکان،بازار نو،کوچه 2،بلوار آيت اله خامنه اي،پ 43،ط همکف0353725202609132571781
اردکانگالري پايدار2اردكان-خ امام-ابتداي خ خامنه اي0353723095309135376030
اردکان-اردكان خ صدر آباد خ ابوالفضل جنب تيراژه ايراني0353723698609137472955
اردکانداروخانه دکتر دهستاني اردکانييزد،اردکان،مرکزي،شهر اردکان،هفت حوض،خيابان 17 شهريور،خيابان شهيد مصطفي خميني،پ 0،ط اول0353222691509131591109
اردکانآرايشي کالنيزد،اردکان،مرکزي،شهر اردکان،صدرآباد،کوچه 67[شهيد جواد حلوايي]،خيابان صدرآباد،پ 0،ط همکف0353225962609130719920
اردکانداروخانه دکتر عابدييزد،اردکان،مرکزي،شهر اردکان،صدرآباد،بلوار معلم،خيابان صدرآباد،پ 0،ط همکف0353224198209134516415
اردکانداروخانه شفايزد،اردکان،مرکزي،شهر اردکان،مزرعه سيف،کوچه مسجد زينب،کوچه فاطميه بازار مزرعه سيف،پ 22،ط همکف0353723783809132552462
اشکذرگالري زن روزاشكذر- خ امام- نبش كوچه مكتب قرآن-جنب بانك توسعه تعاون0353362717509137476302
اشکذرداروخانه دكتر دهقانياشكذر-خ امام-روبروي فروشگاه رفاه0353662390009133557285
اشکذرگالري بهداشت گستراشكذر- خ امام- جنب بانك تعاون0353363702009133523640
اشکذربرگ ريزاناشکذر خيابان امام جنب فرمانداري0353272552109139535964
بافقداروخانه دکتر پيمانيبافق -ابتداي خيابان وحشي بافقي جنب بانک سپه0353242100209133519519
بافقداروخانه دكتر تشكريبافق-خ وحشي بافقي-جنب ازمايشگاه رازي0353422324509131524511
بافقداروخانه دکتر حمزهبافق-ميدان امامزاده عبدالله-پارکينگ شهرداري0353245750009129348257
بافقداروخانه خبازبافق-خيابان وحشي بافقي -نبش ميدان 14معصوم-داخل بيمارستان ولي عصر0353242404009134516684
يزدداروخانه دکتر گلپايگانييزد،يزد،مرکزي،شهر يزد،نصرآباد،کوچه فرهنگ،بلوار شهيدنواب صفوي،پ 0،ط اول0353528051009133563390
يزدداروخانه دکتر گودرزييزد،يزد،مرکزي،شهر يزد،خواجه خضر،کوچه برخوردار،خيابان امام خميني،پ -55،ط همکف0353620606409132540842
يزدداروخانه دکتر لياقتيزد،يزد،مرکزي،شهر يزد،صا حب الزمان،بلوار موسي بن جعفر،خيابان مهدي،پ 293،ط همکف0353820107709103336535
يزدداروخانه دکتر محبييزد-ميدان ش بهشتي-ابتداي خ امام-جنب هتل فرهنگ0353626033309133584103
يزدداروخانه دکتر مشيرييزد-صفائيه-بلوار حسابي-نرسيده به ميدان عالم03538200511---
يزدداروخانه دکتر معافييزد-بل 17 شهريور-روبروي دانشگاه پيام نور0353522535109132540409
يزدداروخانه دکترمعتضدکيوانيزد- خ قيام - بازار زرگرها0353622462909132595310
يزدگالري سي گليزد- ميدان باهنر- ابتداي بلوار پاک نژاد0353726202209133532865
يزدداروخانه دکتر ملک زادهيزد،يزد،مرکزي،فهرج،روستا اکرميه،خيابان ابوالفضل،خيابان فتاح غربي،پ 0،ط همکف0353827610509134523280
يزدداروخانه آريايزد،يزد،مرکزي،شهر يزد،سيد نصرالدين،کوچه شماره 1شهيددادرس،خيابان ا مام خميني،پ 1081،ط همکف0353620300009134547304
يزدگالري برنديزد،يزد،مرکزي،شهر يزد،صفائيه مهرآوران،کوچه (فرعي شيشه بري )،بلوار شهيدان انتظاري،پ 0،ط همکف0353833491609122259019
يزدگالري خانم گليزد- بل دشتي-بعد از چهارراه اميرالمومنين- نبش کوچه 77 رحمت آباد0353828791709132537238
يزدداروخانه نيکخويزد-ميدان همافر-جنب درمانگاه حضرت ولي عصر03537256960---
يزدگالري لينايزد،يزد،مرکزي،شهر يزد،اکبرآباد،ميدان مهديه،بلوار شهيد منتظر قائم،پ 0،مجتمع تجاري نيلوفر،ط همکف20353628035509133550920
يزدگالري هوشمنديزد-بل 17 شهريور-نبش ك آموزش و پرورش ناحيه يك0353724241909132513414
يزدآرايشي هوشمنديزد،يزد،مرکزي،شهر يزد،ملا فرج الله،کوچه 11[شهيد دائي]،بلوار طالقاني،پ 0،ط همکف0353622171509133528330
يزدگالري ياسيزد-امام شهر-52متري امام شهر-اواسط بلوار03535248600---
يزدداروخانه دکتر بحرپيمايزد-ميدان ازادي-ابتداي بل طالقاني-روبروي مجتمع ستاره0353724593909133531519
يزدداروخانه دکتر پورسوغاتيزد-خيابان امام-روبروي بيمارستان سيدالشهدا0353316551409137084831
يزدگالري خوريانيزد- خ سلمان- بعد از بيمارستان گودرز- سمت راست- قبل از چهارراه0353626116909131528063
يزدداروخانه دکتر غفارييزد-بل طالقاني-ابتداي پاركينگ دادگستري0353622105809131561058
يزدگالري موجيزد-ميدان چهارم ازاد شهر روبه رو داروخانه دکتر دانشور0353723008509132590188
يزدگالري زارعيزد،مهريز،مرکزي،بهادران،روستا بهادران،کوچه (رضاشيرمحمدي )،خيابان شهدا،پ 0،ط همکف0353255537609134515240
يزدگالري تانيايزد-خ امام- روبروي خ فهادان-جنب بيمه ملت3620148809133549856
يزدارايشي صدفيزد،يزد،مرکزي،شهر يزد،صفائيه،خيابان بازارچه،کوچه 1تيمسارفلاحي،پ 16،ط همکف0353825519509138518974
يزدداروخانه درمانگاهيزد،يزد،مرکزي،فهرج،روستا اکرميه،خيابان دانش غربي،خيابان ابوالفضل،پ 0،ط همکف0353834313209133508390
يزدداروخانه دکتر افتخاري-0353526396909137794434
يزدگالري ماتيکيزد-خ كاشاني-ابتداي خ چمران0353322252309131516213
يزدگالري روژانيزد-خيابان کاشاني-خيابان مسکن-ابتداي خيابان---09134513450
يزدگالري کليونيزد،يزد،مرکزي،شهر يزد،ولي عصر،کوچه طالقاني،کوچه شهيدحميد جمعه زاده،پ 34،ط همکف0353626231709370070747
يزدآرايشي نگينيزد-منطقه صفائيه-بل ش دشتي-روبروي تقاطع سوم0353828812809137079212
يزدگالري عارفييزد-سه راه شحنه-ابتداي بل 22 بهمن03537261660---
يزدداروخانه درمانگاهيزد- بلوار جمهوري- مقابل بيمارستان افشار0353452512509123301487
يزدگالري گل يخيزد،يزد،مرکزي،شهر يزد،صفاييه،خيابان 10شهيدان اشرف[آيت الله فرساد]،بلوار شهدان اشرف،پ 0،ط همکف0353824561709133539936
يزدآرايشي مرجانيزد،يزد،مرکزي،فهرج،روستا اکرم اباد،خيابان ولي عصر،خيابان شهيديعقوب قلي پور،پ 0،ط زير زمين0353628761109133547166
يزدگالري آميتريسيزد-سه راه شحنه-بل نواب صفوي-اواسط بلوار03532569878---
يزدگالري فريديزد- خ امام - نرسيده به ك برخوردار0353626012609131568186
يزدآرايشي يمنايزد- صفاييه شهرك دانشگاه ميدان سيد حسن نصرالله جنب ميدان0353821972409125365243
يزدآرايشي کلاسيکيزد،ميبد،مرکزي،شهر ميبد،مهرجرد،خيابان امام خميني،کوچه نيلوفر 70،پ -952،ط همکف0353232952009133554931
يزدگالري ياسمينيزد،يزد،مرکزي،شهر يزد،آزادشهر،کوچه شهيد سرتيپ واعظ،بلوار شهيداميرسرتيپ محمدکاظم واعظ،پ 737،ط همکف0353723216709103364240
يزدگالري آنايزد-سه راه شحنه-مقابل ايستگاه اتوبوس03535256366---
يزدداروخانه دکتر دباغيزد- ابتداي آزادشهر-نبش كوچه 620353720499209133566899
يزدگالري آتريسايزد-خ امام-بازار خان- انتهاي بازار03536265523---
يزدگالري ساينايزد- خ امام-بازار خان- جنب گالري عروس وداماد0353622197409131575263
يزدگالري ماراليزد-بازار خان-انتهاي بازار-نبش چهارراه افشار0353626552409133578912
يزدداروخانه دکتر رنجبريزد،يزد،مرکزي،شهر يزد،کسنويه،کوچه شهيد حسن حيدري،کوچه حجت،پ 9،ط همکف0353733588809134542476
يزدگالري جزيرهيزد- خ مسكن- نبش كوچه حميد0353629325509132737168
بستکگالري پارتي 21جناح-خ آيت الله خامنه اي-روبرو مرکز بهداشت0764434292809173641460
بستکگالري فانوسبستک-خ امام--جنب مسجد بندکوه0764432200209177627326
بستکداروخانه دکتر مهسا عالم زادهبستک-بلوار اصلي-جنب بانک ملي0764432139109177624310
بستکداروخانه دکتر بهزاديبندر بستک-خ امام-جنب بانک سپه0764443213409151104367
بندر جاسکداروخانه دکتر جباريبندرجاسک-ميدان امام-خ پانزده خرداد-ساختمان پزشکان ايران0763522273709173651747
بندر جاسکداروخانه رازيبندر جاسک-داروخانه درمانگاه هلال احمر0764252251409392045093
بندر جاسکگالري مهتاببندرجاسک-ميدان ساعت0764252123609177654217
بندر عباسداروخانه دکتر کريميبندرعباس-بلوار امام خميني-نرسيده به بيمارستان کودکان-جنب بانک سپه-داخل کوچه0763368708209177675167
بندر عباسگالري نيکاهرمزگان،بندرعباس،مرکزي،شهر بندرعباس،چهارباغ،بلوار امام خميني،خيابان بهادرشمالي،پ 0،مجتمع سيتي سنتر،f1-166،ط اول0763223625509370981752
بندر عباسداروخانه دکتر نجدبندرعباس-بازار اوزيها-کوچه گوران0763224191309173674091
بندر عباسداروخانه دکتر پيمانبندرعباس-چهارراه دانشگاه-روبروي پرده سراي کاخ0763366941009173684476
بندر عباسگالري رستميبندرعباس-بازار اوزيها-لاين تاپ سيتي-انتهاي لاين0763224116809174243651
بندر عباسگالري سايهبندرعباس-شهرک توحيد-بلوار نبوت-جنب مسجد نبي0763370128709179575730
بندر عباسگالري اسديبندرعباس-بلوار سيد جمال-چهارراه مرادي0763222597709366219094
بندر عباسگالري اسعدي زادههرمزگان،بندرعباس،مرکزي،شهر بندرعباس،اسلام آباد،خيابان شهداي محراب،کوچه ابوذر 5،پ 11،ط همکف0763256123609176402152
بندر عباسداروخانه دکتر امينيبندرعباس-بازار روز-بالاتر از مسجد کوفه-روبرو پاساژ طاهري0763222713409177689085
بندر عباسداروخانه دکتر آهنگهرمزگان،بندرعباس،مرکزي،شهر بندرعباس،بازار بزرگ،بلوار طالقاني،کوچه آهنگران،پ 1،ط همکف0763222724409173589039
بندر عباسگالري ديانا-0763324411909171581685
بندر عباسگالري مشمومهرمزگان،بندرعباس،مرکزي،شهر بندرعباس،گلشهر شمالي،خيابان اصلي،خيابان ايثار،پ 0،ساختمان 55،ط چهارم50763361779109120917918
بندر عباسفروشگاه تجارتهرمزگان،بندرعباس،مرکزي،شهر بندرعباس،منازل مسکوني،بلوار امام خميني،کوچه مرکز تحقيقات کشاورزي،پ 0،ط همکف0763331375109132988872
بندر عباسداروخانه دکتر رحيميبندرعباس-بلوار مصطفي خميني0763367656209177595020
بندر عباسگالري الجزيرهبندرعباس-خ سيدجمال الدين اسدآبادي-بهد از سه راه پلنگ صورتي-جنب بانک آينده0763222493809177650327
بندر عباسگالري مرواريدبندرعباس-ميدان شريعتي-به سمت چهارراه فاطميه-جنب مطب دکتر مولوي0763222871009173678146
بندر عباسگالري پرنسسبندرعباس-بازار روز-پاساژ کرمي-پشت مسجد کوفه0763222413009177689961
بندر عباسگالري مرواريد قشم شعبه 2بندرعباس-نايبند شمالي- پشت امامزاده سيدمظفر-جنب کلينيک ام ليلا0763334043109173699210
بندر عباسفروشگاه ليدابندرعباس-بلوار سيد جمال الدين ايدآبادي جنب پاساژ طباطبايي فروشگاه برناک0763224846509177690572
بندر عباسداروخانه نيکوحاجي آباد-ميدان امام-جنب داروخانه دکتر افتخاري0763542492009172112907
بندر عباسگالري نادربندرعباس-رسالت شمالي-چهارراه پرديس0763436008309173674652
بندر عباسآرايشي طاووسبندرعباس-بازار اوزيها-لاين گوران-روبرو بانک صادرات0763333063509173681190
بندر عباسداروخانه دکتر احمدپورپارسيان-بلوار امام حسين-روبروي حسينيه چهارده معصوم0764462513309177627730
بندر عباسداروخانه ميعادبندر عباس-بلوار مصطفي خميني خيابان ايثار نبش ايثار يک0763368789309173667585
بندر عباسگالري عروس خليج فارسبندرعباس-بازار روز-روبرو مسجد کوفه0763222044509177695049
بندر عباسگالري مهشيدبندرعباس-بازار لاري ها-کوچه اسلام زاده0763222277309173614146
بندر عباسداروخانه دکتر آلوسيبندرعباس-بازار اوزيها-لاين دوم-جنب کيف و کفش آوا0763224126109178634303
بندر عباسداروخانه دکتر تهروديبندرعباس-سه راه سازمان0763223448009172101539
بندر عباسگالري نيليبندرعباس-گلشهر شمالي-خيابان اتوبوسراني0763224172009393342824
بندر عباسداروخانه دکتر جعفر زادهبندرعباس-مجتمع پوراف-طبقه همکف پلاک280763225142609175004044
بندر عباسداروخانه خليج فارش شعبه 2بندرعباس-مجتمع رويال-طبقه سوم-روبروي پله برقي- پلاک 3210763223897909365893832
بندر عباسگالري عروسهرمزگان،بندرعباس،مرکزي،شهر بندرعباس،ميان شهر،کوچه شهيد عراقي زاده،کوچه معرفت 2،پ 0،مجتمع پارس،ط دوم1410763225341109365892831
بندر عباسداروخانه دکتر زارعهرمزگان،بندرعباس،مرکزي،شهر بندرعباس،ميان شهر،کوچه شهيد عراقي زاده،کوچه معرفت 2،پ 0،مجتمع پارس،ط همکف60763223703409299303297
بندر عباسآرايشي سهرابيبندرعباس-بلوار سيدجمال الدين اسدآبادي-بعد از داروخانه شيخان-درب ورودي مجتمع پاسارگاد0763225154409179132338
بندر عباسگالري ماه رخبندرعباس-بازار روز-نبش مسجد کوفه-جنب پاساژ کرمي0763222214909177827704
بندر عباسداروخانه شهسواريبندرعباس-بازار اوزيها-لاين تاپ سيتي0763222833909172030287
بندر عباسگالري عباسلوبندرعباس-مجتمع تجاري پوراف-طبقه همکف-پلاک200763334241809174365875
بندر عباسگالري گل عروسدرگهان-پاساژ نور-طبقه اول-لاين لاوان-پلاک2630763527142209179825653
بندر عباسداروخانه آناميسبندرعباس-سه راه سازمان به طرف يادبود0763223338109359307096
بندر عباسداروخانه دکتر مرادخانيبندرعباس-ميدان صادقيه-به سمت چهارراه رسالت0763333915609173603197
بندر عباسگالري بيوتيبندرعباس-بلوار سيد جمال الدين اسدآبادي-مجتمع پاسارگاد-روبروي مبل فروشي0763225299009171619530
بندر عباسگالري موسويبندرعباس-خ اتوبوسراني-نبش کوچه ايثار1-ساختمان آتا مرکزي0763368783309177693140
بندر عباسداروخانه دکتر دليليپارسيان-خ رازي-جنب مطب دکتر طيبي0764462287509177641075
بندر عباسگالري ژيلابندرعباس-بازار لاريها-کوچه بانک ملي0763222637009173600339
بندر عباسرزمجو-ناصرهرمزگان،بندرعباس،مرکزي،شهر بندرعباس،کارگزاري،خيابان شريعتي جنوبي،خيابان بهادرجنوبي،پ 140،پاساژ ستايش،ط همکف0763222342809173610168
بندر عباسرستگار-محمدبندرعباس-بازار اوزيها-روبرو مدرسه مفتح0763222133109171614450
بندر عباسرستگارفرد-ايوببندرعباس- فلکه برق- خ حافظ جنوبي- جنب عکاسي هنگام0763222186809177691103
بندر عباسرشيدي-دکتر زليخاپارسيان-خ امام-جنب مجتمع پزشکي شفا-روبروي مجتمع تجاري0764462600909177641315
بندر عباسرنجبر-سوسنبندرعباس-خيابان شهيد کازروني-ساختمان سبز0763224571809164616166
بندر عباسروان-محمدعليبندرپارسيان-ابتداي بلوار امام حسين0764462527209177624552
بندر عباسروحي-مهديبندرعباس-پاساژ سپهر-طبقه زير زمين-پلاک130763222162109171670452
بندر عباسزارعي-دکتر حميدرضابندرعباس-روبرو بيمارستان شهيد محمدي0763224184609179543651
بندر عباسزرگرنيا-دکتر زهرابندرعباس-بلوار امام حسين -کوي نيايش- جنب درمانگاه مرکزي0763355595109177686921
بندر عباسزماني-فرشادبندرعباس-پاساژ لاري ها0763222220109171686540
بندر عباسسپهرتاج-عبداللههرمزگان،بندرعباس،مرکزي،شهر بندرعباس،کوي شفاء،بلوار امام حسين،خيابان اصلي،پ 0،ساختمان بازارامام حسين،لاين مرواريد،ط اول،و750763331564609164217782
بندر عباسشعبه داماهي-شرکت آذرگستر ساحلهرمزگان،بندرعباس،مرکزي،شهر بندرعباس،اتوبوسراني،بلوار امام خميني،خيابان ايثار،پ 0،ساختمان نقش،ط سوم60763369012109171677660
بندر عباسشعبه شهروند-شرکت آذر گستر ساحلهرمزگان،بندرعباس،مرکزي،شهر بندرعباس،گلشهر شمالي،بلوار امام خميني،خيابان اصلي،پ 0،ساختمان تارا،ط دوم60763333981009171677660
بندر عباسشعبه گلشهر-شرکت آذر گستر ساحلهرمزگان،بندرعباس،مرکزي،شهر بندرعباس،گلشهر شمالي،بلوار امام خميني،خيابان اصلي،پ 0،ساختمان تارا،ط دوم70763367719009171677660
بندر عباسشفيعي-کشوربندرعباس-ششصد دستگاه-بعد از داروخانه دکتر تصديقي0763555604109179595476
بندر عباسشکري-الياسپارسيان-مجتمع تجاري پارسيان-جنب گالري روژان0764462778209177054668
بندر عباسشکور-حمزهبندرعباس-بازار روز-مسجد کوفه-پاساژ کرمي-فروشگاه والفجر0763225112109173638242
بندر عباسشکور-قاسمبندرعباس-گلشهر-خ داروپخش-روبروي داروخانه بيمارستان کودکان-جنب آرايشگاه نيلوفر0763666618009177695427
بندر عباسشکيبا-سيمينبندرعباس-چهارراه سازمان-خيابان امام موسي صدر0763224877009171607939
بندر عباسشمسي-فرخf بندرعباس-سيتي سنتر-طبقه همکف-پلاک030763223629909171616335
بندر عباسشمسي خواه-مجتبيبندرعباس-بلوار مصطفي خميني-چهارراه دانشگاه-بعد از مجتمع نان شمس0763368006609173679518
بندر عباسشيخان-دکتر مجيدبندرعباس- خ سيدجمال الدين اسد آبادي-چهارراه فاطميه- پاساژ طباطبايي0763222702709123351540
بندر عباسصاحب الزمان-داروخانهبندرعباس-پشت بيمارستان صاحب الزمان0763451472709177692085
بندر عباسصالحي-اميرمحمدبندرعباس-خيابان امام-جنب مجتمع پوراف0763223316409124240490
بندر عباسصفا-دکتر اميدبندرعباس-فلکه برق0763224509909171617098
بندر عباسصفري-دکتر سعيدبندرعباس-خ سيدجمال الدين اسدآبادي-نرسيده به چهارراه فاطميه0763223486409153115551
بندر عباسصمدي-دکتر ابراهيمهرمزگان،حاجي آباد،مرکزي،شهر حاجي آباد،بازار،خيابان امام خميني،خيابان اصلي،پ 0،ط اول240763542393909171682402
بندر عباسصميمي-سيد عبداللهبندرعباس بازار لاريها روبروي پارکينگ صدف جنب بانک ملي0763224600309158603675
بندر عباسطالبي-دکتر فريدبندرعباس-خ شهيد کازروني-ساختمان آريا0763224205609179609004
بندر عباسطاهري-ابراهيمبندرعباس-بازار اوزيها-روبروي مدرسه مفتح0763222629509179070595
بندر عباسطاهري-احمدهرمزگان،بندرعباس،مرکزي،شهر بندرعباس،کارگزاري،بلوار آيت الله طالقاني،خيابان اصلي،پ 52،مجتمع نيلي،ط همکف0763223173409179073100
بندر عباسعرفاني-فاطمهپارسيان-شهردشتي-خيابان آتش-لوازم آرايشي پوراف0764465415909382650423
بندر عباسعسکري-امينبندرعباس-خ امام-پشت بانک سپه-ضلع غربي بازار روز-روبرو مسجد کوفه0763222070709171840803
بندر عباسعليائي طيبي شاهي-عليبندرعباس-الهيه جنوبي-مجتمع پرديس0763222613309367851136
بندر عباسغلامي-جان بي بيهرمزگان،بندرعباس،مرکزي،شهر بندرعباس،بازار اوزيها،بلوار آيت اله بهشتي،کوچه شهيد عراقي زاده،پ 0،پاساژ ميلاد،ط همکف0763225415809178615592
بندر عباسفاني-مهديبندرعباس-بلوار مصطفي خميني-400واحدي اوقاف-فاز20763668318909176205210
بندر عباسفداغي-عليرضابندرعباس-خ حافظ جنوبي-روبرو ايستگاه کلانتري0763225237109176234549
بندر عباسفرهمند-سميراهرمزگان،بندرعباس،مرکزي،شهر بندرعباس،چهارباغ،بلوار امام خميني،کوچه هدايت،پ 0،ط همکف0763225256109131582454
بندر عباسفقيه پرشکوهي-دکتر ابوالحسنبندرعباس-بلوار امام-بين سيتي سنتر و داروخانه هلال احمر-روبروي بانک دي0763222906909362639987
بندر عباسقاسم پور-محمدبندرعباس-بازار اوزيها-پلاک 840763224843209173638795
بندر عباسقاسمي-ايمانهرمزگان،بندرعباس،مرکزي،شهر بندرعباس،ششصد دستگاه،خيابان ملاصدرا،کوچه سلمان فارسي 3،پ 2،ط همکف0763555264009179395143
بندر عباسقاسمي پور افشار-پروينحاجي آباد-خ وليعصر جنوبي-روبروي مسجد جامع0763542441909178894424
بندر عباسقاضي زاده-اسماعيلپارسيان-خ امام-چهارراه فرمانداري-ابتداي کوچه نصوري0764462627209375253404
بندر عباسقائدزاده-جمشيدبندرعباس-پاساژ سيتي سنتر پلاک 83 طبقه همکف0763222682409178819677
بندر عباسقائدي-فاطمه خانمهرمزگان،بندرعباس،مرکزي،شهر بندرعباس،کارگزاري،بلوار آيت الله طالقاني،خيابان اصلي،پ 61.003،مجتمع ستاره جنوب،لاين مولوي،ط دوم0763223518209175504558
بندر عباسقريشي-ارسلانبندرعباس-بلوار مصطفي خميني-چهارراه داماهي-بعد از کبابي شمس0763368846509171688206
بندر عباسقنادي-دکترمصطفيبندرعباس-خ سيدجمال-بعد از چهارراه فاطميه-روبرو مسجد فاطميه0763222664609141261006
بندر عباسکنجکاو-دکتر مهردادبندرعباس-گلشهرجنوبي-جنب پمپ بنزين بلال0763666035809121481052
بندر عباسگلپايگاني جلگه-فائقههرمزگان،بندرعباس،مرکزي،شهر بندرعباس،شهرک پيامبراعظم،بلوار راه آهن،بلوار اصلي،پ 0،ط همکف0763352114009122966829
بندر عباسگودرزي-دکتر عليرضابندرعباس-خ دانشگاه --جنب بانک تجارت-روبروي بانک کشاورزي0763667606309177618859
بندر عباسلياقت-دکتر داريوشبندرعباس-خ سيدجمال الدين اسدآبادي-روبروي پاساژ طباطبايي0763223007209171613657
بندر عباسمحبي-دکتر سيامکبندرعباس-يادبود-سه راه هتل هما-روبرو سازمان تامين اجتماعي شعبه10763558482109171307786
بندر عباسمشيري-دکتر شهيربندرعباس-چهارراه مرادي0763222144909173613665
بندر عباسمعافي-دکتر محمد داوودبندرعباس-خ شريعتي شمالي-جنب بانک رفاه0763224747809173601778
بندر عباسمعتضدکيوان-دکترفرزادبندرعباس-آزادگان-روبرو تربيت بدني و باشگاه جوانان مجتمع آپادانا0763334359709171632286
بندر عباسمعصوم زادگان-منوچهربندرعباس-خ حافظ جنوبي-روبرو پاساژ محترم0763222931309387613000
بندر عباسملک زاده-دکتر فرزينبندرعباس-سه راه سازمان به سمت مسجد بلال0763222738109173638805
بندر عباسنوراني-دکتر نوشينبندرعباس-خ سيدجمال الدين اسدآبادي-روبرو پاساژ طباطبايي0763224995209173694250
بندر عباسنوروزي-عليهرمزگان،بندرعباس،مرکزي،شهر بندرعباس،بازار اوزيها،خيابان امام موسي صدرشمالي،خيابان اصلي،پ 0،مجتمع بازار بزرگ،ط همکف350763227403609173621969
بندر عباسنوشادي-عقيلبندرعباس-بازار روز0763224928309173687159
بندر عباسنيکخو-دکترعبدالرضاحاجي آباد-بلوار فردوسي-پشت کارگاه کابينت سازي0763542321709171343709
بندر عباسهمايوني-پدرامهرمزگان،بندرعباس،مرکزي،شهر بندرعباس،ميان شهر،بلوار امام خميني،خيابان اصلي،پ 0،پاساژ رويال 1،ط دوم2230763223396809173619453
بندر عباسهوشمن1د-ايرجبندرعباس-مجتمع تجاري ستاره جنوب-طبقه همکف-پلاک32/20763223307509332333075
بندر عباسهوشمند-عبدالحسينبندرعباس-ستاره جنوب-آرايشي بهداشتي0763223501709176568213
بندر لنگهآزادي-ناصربندرلنگه-چهارراه غدير-خ شهيد دستغيب-جنب لوازم خانگي حاجي زاده0764424608609307237066
بندر لنگهبحرپيما-سينابندرلنگه-خيابان انقلاب بعد از بانک رفاه0764424424309177626739
بندر لنگهپورسوغات-دکتر حامدبندر لنگه-خ پاسداران-روبروي بانک مسکن0764424125509173678940
بندر لنگهخوريان-ايوببندرلنگه -خ شهيد دستغيب-پاساژ عباسپور0764424481809176004156
بندر لنگهغفاري-دکتر مهردادبندر لنگه-چهارراه غدير-خ انقلاب-جنب بانک سپه0764424213309173047657
بندر لنگهموجي-احمدبندرلنگه-پاساژ عباسپور-روبرو فروشگاه کريستال0764424525009177624967
پارسيانزارع زاده-صالحهرمزگان،پارسيان،مرکزي،مهرگان،روستا حميران،حميران،خيابان عربستان،کوچه مقاومت،پ 0،ط همکف0764462639909355406997
پارسيانقاضي زاده-طالبپارسيان-خيابان امام-کوچه رسالت 25-جنب بانک مسکن0764462883209177626261
پارسيانمرادي-اسماعيلپارسيان-ميدان ولي عصر-جنب نانوايي0763446224609173621504
چارکميکائيليان-دکتر رسولبندرچارک-داروخانه درمانگاه0764428107309172064741
حاجي آبادافتخاري-دکتررضاحاجي آباد-ميدان امام-روبرو مسجد جامع0763452321609171605148
حاجي آبادبهروزي-آذرهرمزگان،حاجي آباد،مرکزي،شهر حاجي آباد،ميدان امام خميني،ميدان امام خميني،خيابان امام خميني،پ 0،ط همکف0763543037309907460560
حاجي آبادپوران ني تلخ-حسنهرمزگان،حاجي آباد،مرکزي،شهر حاجي آباد،شاهاني،خيابان اصلي،کوچه لاله،پ 13،ط همکف0763542583509364908063
حاجي آبادجهانگيري-سميههرمزگان،حاجي آباد،مرکزي،شهر حاجي آباد،مرکز شهر،ميدان امام،خيابان امام،پ 0،ط همکف0764542105709337807092
حاجي آبادهاشمي قلاتوني-افشينحاجي آباد-خيابان امام0763542492109172295322
خميرعارفي-صالحبندرخمير-خ امام-روبروي مسجد بازار-جنب سوپرمارکت خليج فارس0763322242809171680502
خميرکريميان-دکتر نويدبندرخمير-ميدان آزادي-داروخانه درمانگاه0763322431609126968701
درگهاناحراري-ناصرهرمزگان،قشم،مرکزي،شهر درگهان،بازار،خيابان ساحلي،خيابان ساحلي مجتمع (دريا)،پ 1564،مجتمع دريا،1423،ط همکف0763527388509171572514
درگهانبشام-يوسفدرگهان-پاساژ مرواريد-جنب بانک رفاه0763527431509173688134
درگهانپارساپور-کامراندرگهان-مجتمع تجاري نگين-طبقه همکف- پلاک1300763526541109171841273
درگهانپشام-عبالمجيدهرمزگان،قشم،مرکزي،شهر درگهان،بازار،خيابان اصلي قبله،خيابان مجتمع تجاري صدف،پ 147،ط همکفشرقي0763526553409177682883
درگهانپغاردرگهاني-صالحدرگهان-پاساز نور-لاين هرمز-پلاک100763527131109307015606
درگهانتورنگ-سعيددرگهان-بازار نور-جنب پله برقي-پلاک610763527133709173688353
درگهانتيمار-احمددرگهان-مجتمع پرشين گلف-طبقه اول-پلاک 260 و2610763524326309173634894
درگهانتيمار-نوح-0763527368609179394945
درگهاندباغ-دکتر سانادرگهان-روبرو نيروگاه برق-جنب مطب دکتر0763526381309179591105
درگهاندرويش بيگي-غلامرضادرگهان-بازار دريا-لاين ساحل 60763527374409174878067
درگهاندهقاني-محسندرگهان-بازار دريا-طبقه همکف-لاين 7و8-پلاک 17590763527386409176505028
درگهانرضايي بريزي-محمدباقردرگهان-بازار مرواريد- طبقه همکف- پلاک 1090763526690109178819586
درگهانرنجبرزاهداني-دکتر مژگاندرگهان-خ رسول اکرم-روبرو درمانگاه کوثر0763526328609171683902
درگهانسپاسگذار-رضادرگهان-مجتمع دريا-لاين ساحل4-پلاک14780763527367409174997277
درگهانطاهري-عليدرگهان-پاساژ دو دلفين-طبقه اول-لاين رز6-پلاک22340763527086809398099136
درگهانطاهري-محسندرگهان-بازار دريا-لاين ساحل 4-پلاک14210763527312509173813072
درگهانعالم زاده-مهسا-0763527720909126082962
دهبارزبهزادي-دکتر حميدرضارودان-ابتداي رودان-پشت مسجد ابوالفضل0764288658109385615485
دهبارزجباري-ايمانفارس،ني ريز،مرکزي،شهر ني ريز،بل محلاتي،کوچه ((عباسي))،خيابان ولي عصر،پ 0،ط همکف0764288224809126344133
دهبارزدادالهي-دکتر مهنازرودان-ميدان امام-خ کشاورز-جنب بانک ملي-ساختمان پزشکان0764288237809122778932
دهبارزدرويشي-حسينرودان-پاساژ مرواريد-طبقه اول-روبرو پوشاک سينا0764422775709176351857
دهبارزکريمي-دکتراحمدرودان-ميدان امام0764288340009171613124
دهبارزمکاري پور-راضيهرودان-ميدان امام-پاساژ مرواريد-طبقه همکف-روبروي موبايل آرمان0764288448009179019881
دهبارزنجد-دکتر جوادرودان-ميدان امام-ابتداي خ شهيد ابراهيم نژاد0764288475809124042419
سيريکپيمان-عبداللهسيريک-بلوار معلم-جنب بانک سپه0764237474609177666366
سيريکرستمي-يونسهرمزگان،سيريک،مرکزي،شهر سيريک،کنگي،بلوار معلم،کوچه روبروي بانک ملي،پ 0،مجتمع شهرداري،ط همکف0765237335809172899117
سيريکزره زاده-محمدبندر سيريک-بلوار معلم-روبرو باک رفاه0763535695409365028828
قشماسدي لاري-اصغرجزيره قشم-لاين مدني2-پلاک 9260763522214209171821961
قشماسعدي زاده قشمي-انسجزيره قشم-بازار قديم-لاين خليج فارس0763522145709173636625
قشماميني-دکتر سيدمژگانقشم-خ وليعصر-کوچه علي ابن ابي طالب-جنب آزمايشگاه جعفري0763522036109122655891
قشمآهنگ-دکتر سعيدجزيره قشم-ميدان شفا-جنب بيمارستان فاطمه الزهرا0763522805509171614649
قشمبال افکن-محمدرضاقشم-بازار ستاره-لاين ياقوت-جنب بانک صادرات0763524315009171832146
قشمخنجي قشمي-اسماعيلجزيره قشم-بازار قديم-روبرو اسکله-لاين اتحاد-پلاک1760763522789709171697048
قشمخنجي قشمي-محمدنورهرمزگان،قشم،مرکزي،شهر قشم،بازار قديم،خيابان شهيد منتظري،کوچه لاين تجارت،پ 222،ط همکف0763522240409173632868
قشمرحيمي هلري-دکتر ايمانجزيره قشم-بلوار وليعصر-بعد از داروخانه دکتر نيکخو-جنب بانک پاسارگاد0763522752009171697762
قشمسروري-عبدالحميدجزيره قشم-بازار قديم-لاين گلستان-پلاک4430762522200309171696206
قشمشفيعي-مسعودجزيره قشم-مجتمع تجاري پرديس-طبقه همکف-لاين ياس-پلاک280763524306609392957712
قشمعسکري قشمي-عبدالمنعمقشم-کوچه اسکله سنگي- جنب موبايل فروشي امين-پلاک 3690763522764409171696344
قشمقائدي-وحيدهرمزگان،قشم،مرکزي،شهر قشم،امام قلي خان،بلوار امام قلي خان،بلوار دريا،پ 1057،پاساژ سيتي سنتر،ط همکف0763524673409393581431
قشمکووئي قشمي-عليهرمزگان،قشم،مرکزي،شهر قشم،دريا،بلوار جزايرناز،پل مجتمع تجاري سيتي سنتر2،پ 1863،ط اول0763537413609176531524
قشملاريني-ايمانهقشم-بلوار ولي عصر ما بين هتل آپادانا و بانک ثامن الائمه0763522297609128188574
قشممهاجري-نادرقشم-مجتمع سيتي- لاين 1-پلاک10180763524708709364946969
کنگآذرخشي-فريدبندر کنگ-خيابان امام-جنب عکاسي کيهان0764423135709173621424
کنگبحري پور-دکتر احمدبندرکنگ-خ امام-روبرو بانک ملت0763333050009171622180
کنگميعاد-دکتر زهرابندرکنگ-خ شهيد سعداني- جنب مطب دکتر رنجبر0764423311109362660621
کنگهاشمي-سيده فاطمهبندرکنگ-خ شهيد رجايي-جنب شهرداري0764423196709375427628
مينابابوالقاسم زاده-محسنميناب-ميدان شهدا-ابتدا بازار قديم-جنب بانک ملي07654222369509177650116
مينابآلوسي-دکتر حميدرضاميناب-ميدان شهدا-ابتدا خ شهيد اميني-جنب بانک تجارت07654222334409179455866
مينابتهرودي-ساراهرمزگان،ميناب،مرکزي،شهر ميناب،پاکوه،بلوار امام خميني،کوچه هلال احمر،پ 1،ط همکف07654222657009370621697
مينابتيموري-معصومهميناب-خ شهيد اميني-مجتمع رويال-طبقه اول-پلاک2107654222855509351651189
مينابجعفرزاده-احسانميناب-بعد از سه راه بيمارستان قديم ساختمان پزشگان07654222905309123958107
مينابجعفرزاده-دکتر احسانميناب-بلوار امام-جنب عينک سازي زايس07654222655109123958107
مينابحيدري ده ذاکري-رضاميناب-پنجشنبه بازار-روبرو بانک تجارت07654223072509179844785
مينابزارع-دکتر حامدميناب-بلوار امام خميني-روبرو اورژانس دکتر بهشتي07654222240509393258882
مينابسهرابي-محمدميناب-هشتبندي-روبروي مصالح فروشي07654239410009171660477
مينابشب تاري-طاهرهميناب-بازار طالقاني-کوچه بانک ملت-جنب ساعت فروشي07654222711109364816118
مينابشهسواري-دکتر سيناميناب-بلوار امام-جنب گالري مارال07654222645009367578972
مينابعباسلو-داودميناب بازار بزرگ ميناب کوچه طالقاني07653226000309171635561
مينابقائدي-رضاهرمزگان،ميناب،مرکزي،شهر ميناب،راسته بازار،بلوار امام،کوچه 3،پ 0،ط همکف07654222575109338490149
مينابکاشاني-دکتر نجواميناب-ميدان شهدا-جنب مسجد امام07654222817609330232228
مينابمرادخاني-دکتر محمدميناب-بلوار امام خميني-ساختمان هلال احمر-جنب بانک مسکن07654222607509193085401
مينابموسوي-سيدمحمدميناب-بلوار امام خميني-جنب بانک انصار07654222339309173650424
مينابمينايي-فريدههرمزگان،ميناب،مرکزي،شهر ميناب،بازار زيتون،ميدان استقلال،خيابان زيتون،پ 0،ساختمان تجاري زيتون،اناميس،ط همکف07656222429609351651348
هشتبنديدليلي-دکتر فرزينهشتبندي-بلوار اصلي-روبرو مسجد جامع0764241230609179040174
هشتبنديکمالي-عليهشتبندي-روبرو نانوايي مشايخي0764241239309179666642
آبدانانابوالفتحي آبدانان خ شهيد معلم روبروي بانك كشاورزي بطرف ميدان وليعصر0843622477309364484854
ايلامحميدرشيديايلام،ايلام،مرکزي،شهر ايلام،صداو سيما،خيابان (14متري)،کوچه ازادي 13،پ 0،ط دوم0843334717109181426893
ايلامعلي صابونيايلام،ايلام،مرکزي،شهر ايلام،فرهنگيان،کوچه شريعت 8،بلوار 12 بهمن،پ 0،ط همکف0843225709909182788901
ايلامجعفر رضاييايلام خ فردوسي پاساژ ارغوان0843338465409189603949
ايلامستار شعبانيايلام ميدان امام نبش کوچه زيدي زاده پلاک430843222233009388414358
ايلامجعفرياريايلام پاركينگ كوي علي اشرف رشيدي جنب پاساژ مهران0843334038109183431497
ايلاممظفررضاييايلام،ايلام،مرکزي،شهر ايلام،سعدي،خيابان سعدي جنوبي،خيابان عبداللهي،پ 8،ط همکف0843336980109188434106
ايلامسجادمحمد بيگيايلام بلوار اصناف0843336639309183416047
ايلامسيده زهرامجيديانايلام،ملکشاهي،مرکزي،شهر ارکواز،گلان،خيابان غيوري زاده،خيابان ايت،پ 0،ط همکف0843385444109181314565
ايلامشمس الله مباركيايلام خ طالقاني پاساژ ملت0843333325409181413061
ايلامزينت پور ماسبيايلام خيابان شهيد مطهري کوچه رندان جنب حاتمي0843334006709187462903
ايوانعزيزي ايوان غرب- خ امام- بالاتر از شيريني سراي آفتابگردان0843323794209398796334
بدرهخالدكريمي بدره خ امام روبروي پست بانك0843572273809183415157
دره شهربساطي دره شهر خ جمهوري كوي شفا آرايشي بساطي0843522850509188429214
دهلراندارابيايلام دهلران خ حافظ نبش خ حافظ0843372881409183459141
سرابلهمهربان سرابله بلواربسيج روبروي فرمانداري مغازه شيشه بري قصر0843422564309183726993
مهرانميلادقيصر بيگيمهران بلوارسيدحسن پاساژ مهران نو0843822383009189448233
اسلام آباد غربفروشگاه عزيزياسلام آباد ميدان امام جنب بهداشتي گلرنگ0844522884609183579145
بيستونگلچهرهصحنه ميدان مولوي پاساژ ارشيا0834832007109187337331
پاوهغلامحسنيپاوه خ انقلاب دارو گياهيد باويچ ئاسانس0834722023909183588620
جوانرودسيد محمداحسان حسينيکرمانشاه،جوانرود،مرکزي،شهر جوانرود،فرهنگيان فاز3،خيابان کاج،کوچه چنار 1،پ 0،بلوک آي ق 23،ط دوم0834623274009903111795
روانسرکيوان عظيميروانسر بازارچه مرزي روانسر غرفه50834652233509183563269
سر پل ذهابمراديسر پل با زارچه ساحلي مجتمع ملت0834222915009186825003
سنقراحسان شريفيسنقر خ طالقاني جنب بانك كشاورزي0834842494309188373954
صحنهسهیلیصحنه ميدان مطهري فروشگاه آرين0833832835609357946676
کرمانشاهلاوينکرمانشاه بازار صندوق سازها روبروي فروشگاه ايراني0833722753109189186940
کرمانشاهپرهودهکرمانشاه بازار اسلامي سراي قيصريه0833723815909189199480
کرمانشاهياسكرمانشاه ميدان مصدق (كاشان) پاساژ ارگ طبقه همكف دست راست0833722755609181311489
کرمانشاهکبری کرانیکرمانشاه بلوار شهيد رجايي ده مجنون جنب گالري غزل پلاک440833727397309010975330
کرمانشاهداروخانه سعيديكرمانشاه چهاراه مدرس بطرف ميدان شهرداري08337234562---
کرمانشاهبهداشتي تاراكرمانشاه چهاراه سي متري جنب بانك مسكن0833838369409183303001
کرمانشاهفروشگاه مهديسكرمانشاه دولت آباد پاساژ سعيدي0833728545409187291672
کرمانشاهداروخانه رسولي تباركرمانشاه فرهنگيان فاز 2 ايستگاه 50833421702009183511264
کرمانشاهاسکندري کر مانشاه چهار راه اجاق روبروي داروخانه سينا پلاک200833728532909368677296
کرمانشاهاحمديانكرمانشاه مسكن گلها نبش خ لاله پلاك 30833423202709188555279
کرمانشاهداروخانه دكتر فرجادکرمانشاه مسکن بلوار گلها جاي قديم دكتر حاجتي0833422211209127788864
کرمانشاههدفکرمانشاه،کرمانشاه،مرکزي،شهر کرمانشاه،ميدان فاطميه،خيابان بهار،کوچه الهياري،پ 0،ط اول0833720194509188336081
کرمانشاهداروخانه صادقيهكرمانشاه مسكن خ لاله داروخانه دكتر صادقيه0833429823409188361973
کرمانشاهداروخانه دكتر شاهمراديكرمانشاه فرهنگيان فاز 2 ايستگاه 70833422625109188391750
کرمانشاهداروخانه دكتر عبديكرمانشاه پاركينگ شهرداري پل اجلاليه دكتر عبدي0833727204509352502941
کرمانشاهفروشگاه لاليككرمانشاه الهيه خ كاشاني نبش خ كميل0833843305209188317560
کرمانشاهفروشگاه پديدهكرمانشاه دور ميدان وزيري0833722253509189280939
کرمانشاهداروخانه سينا_نوراييكرمانشاه چهاراه مدرس نبش چهاراه0833722297009181313645
کرمانشاهداروخانه دكتر جمشيديكرمانشاه شهرك تعاون ايستگاه 70833429359509183593657
کنگاوربهداشتي انتظاريكنگاور خ امام كوي انتظامي فروشگاه رنگارنگ0834822230009188377424
گيلانغربداروخانه فتحيانگيلانغرب خيابان اشرفي اصفهاني جنب بانک سپه داخل کوچه پلاک30834322828509187279872
هرسينداروخانه دكتر حامديهرسين خ امام داروخانه دكتر حامدي0834513265909183580569
اسد آبادحمیرا مسعودیاسدآباد ميدان امام
0813311512109373148562
بهارداروخانه دکتر طاعتي وصالهمدان،بهار،مرکزي،شهر بهار،ميدان امام خميني،کوچه شهيدجمشيدروشن،خيابان امام خميني،پ 483،ط زير زمين0813450216509122467728
تويسرکانحامد
صابوني
تويسرکان خ باهنز جنب بانک سپه
0813492355809399361177
رزنداروخانه دکتر سيفیهمدان،رزن،مرکزي،شهر رزن،بلوارامام خميني،خيابان شهيدصباغزاده،خيابان 15خرداد،پ 0،ط همکف0813624554709301334077
کبودر آهنگمهدي مجيديكبودر آهنگ خيابان امام جنب بانك سپه0813522536309189101170
لالجينداروخانه دکتر بهشتيلاله جين اول شهر ساختمان سپاد پلاک2940813426854709183161750
ملايرسررويهمدان،ملاير،مرکزي،شهر ملاير،شهرک،خيابان شهيد محمدحيدري،کوچه شهيد هاني روستايي،پ 0،ط اول0813225188209183511066
نهاوندشيوا
عراقي
نهاوند خ ابوذر پاساژ نيک انجام
0813323140109188501821
همدانوحدتي رافعهمدان،همدان،مرکزي،شهر همدان،شهرک چمران،خيابان بهاران،خيابان 18متري سلحشور،پ 0،ط همکف0813833504309183146112
همداننادر بيگيهمدان،همدان،مرکزي،شهر همدان،ميدان امام خميني،ميدان امام خميني،خيابان باباطاهر،پ 0،پاساژ زيرگذرباباطاهر،ط زير زمين0813423259809186329410
همدانداروخانه رضا
همدان خيابان پاستور برج پاستور
0813826312209188116454
همدانمحمديهمدان خيابان خواجه رشيد پايين تراز اداره گاز0813252939709181112730
همدانداروخانه مهرپوياهمدان ميدان شريعتي اول خيابان ميرزاده عشقي0813832442209183163926
همدانمرزبان
همدان،همدان،مرکزي،شهر همدان،سبزه ميدان،خيابان باباطاهر،کوچه نخودبريزها،پ 0،ط اول0813224526109334860381
همدانداروخانه مركزيهمدان ميدان آرامگاه نبش ميدان0813825422009183110929
همدانآوين پخش نگين راساهمدان،همدان،مرکزي،شهر همدان،جاده تهران،بلوار امام خميني،بلوار سردارشهيدحاج حسين همداني،پ 0،ط همکف0813254318609186766525
همدانداروخانه دکتر اوليائي
همدان آرامگاه بوعلي جنب پاساژ تماشا
0813253125909185780551
همدانبهزادبهرام لوهمدان خ شهدا پاساژ كوثر طبقه همكف
0813325791509359665742
همدانابتكار امين
همدان خ مهديه ابتداي روحاني روبروي بانك صادرات
0813837016709183121558
همدانخدابنده لوهمدان خ شهدا پاساژ كوثر طبقه همكف0813822830709183136414
همدانپلوییهمدان ابتداي خيابان شهدا روبروي بانك ملي
0813252737709354050007
همدانفرهادیهمدان ابتداي خيابان تختي سمت راست فروشگاه دلپذير فرهادي
0813352964009188874523
آستاراآيسنگيلان،آستارا،مرکزي،شهر آستارا،امام خميني،کوچه بيست و چهارم شهيد اسديان،خيابان امام خميني (ره)،پ 32،ط همکف0134432704409125672614
آستاراداروخانه دکتر عالم دوستآستارا-خ حکيم نظامي-کوچه شهيدرحيميان0135424066709111944738
آستاراداروخانه شبانه روزي دکتر صادقي حريريگيلان،آستارا،مرکزي،شهر آستارا،حکيم نظامي،خيابان فارابي،خيابان حکيم نظامي،پ 0،ط همکف0133326088609397870360
آستاراداريوشآستارا- بازارروز- جنب گالري فرزاد0134254237009194060335
آستانه اشرفيهداروخانه دکتر حداديگيلان،آستانه اشرفيه،مرکزي،شهر آستانه اشرفيه،پشت مسجد جامع،کوچه شهيد کاسب قانع،کوچه حر،پ 0،ط اول0134221174609116944834
آستانه اشرفيهداروخانه دکتر خورسندگيلان،آستانه اشرفيه،کياشهر،شهر کياشهر،امام خميني،کوچه (جاذبي)،خيابان امام خميني،پ -79،ط همکف0134433723209383832118
آستانه اشرفيهساراکياشهر-خ امام-جنب بانک مسکن0133373447009111398370
املشداروخانه روزانه سيناگيلان،املش،مرکزي،شهر املش،انارستان محله،خيابان شهيد دستغيب،بلوار امام خميني،پ 0،ساختمان يلدا،ط همکف0133446224009117494195
املشباران2املش- ک مسجد اعظم- روبروي مطبوعاتي صيادي- گالري باران20133384836709369275265
بندر انزليگالری بزکانزلي- خ مطهري- روبروي آموزش و پرورش01344546664---
بندر انزليلي ليگيلان،بندر انزلي،مرکزي،شهر بندرانزلي،پمپ بنزين،خيابان شقايق،خيابان آيت اله طالقاني،پ 0،ط همکف0135224584809358486649
بندر انزليهايپرمارکت مارليکانزلي- قاضيان- سمت جنوبي- ميدان مالا-جنب هنرستان دخترانه شرف0133446119809903739312
بندر انزلياميدگيلان،بندر انزلي،مرکزي،شهر بندرانزلي،کوي بابک،کوچه شهيد مرتضي (پيمان) کشاورز،خيابان جهانگاني شمالي،پ -24،ط همکف0134428641609119865881
بندر انزليدي تو ديگيلان،بندر انزلي،مرکزي،شهر بندرانزلي،مطهري،خيابان شهداي نوير،بلوار مطهري،پ 0،ط همکف0133332544309113363390
بندر انزليخاتونگيلان،بندر انزلي،مرکزي،ليچارکي حسن رود،آبادي منطقه آزادتجاري انزلي،منطقه آزاد انزلي،جاده (زيباکنار)،خيابان منطقه آزاد انزلي،پ 0،ساختمان ستاره شمال واحد5،ط همکف0133385588009118082889
بندر انزليداروخانه غازيانگيلان،بندر انزلي،مرکزي،شهر بندرانزلي،برزن،ميدان گمرک،خيابان آيت اله طالقاني،پ 0،ط همکف0134425327709376033670
بندر انزليداروخانه دکتر خيريانزلي-خ مطهري0133422499309113851386
بندر انزليگلبرگانزلي-خ سپه-آخرين چهارراه-داخل کوچه سمت چپ0134252274309111426038
بندر انزليداروخانه دکتر بهناز عمرانيانزلي- خ مطهري- جنب بانک مسکن0133376380609226526981
بندر انزليالنانزلي- مجتمع ونوس - لاين دريا- غرفه 2540135466455509118890292
خمامفروشگاه چند منظوره رائيخمام- خ امام- روبروي کلانتري-0134423554109111838561
خمامنگينخمام- خ فرهنگ- روبروي مسجد0133322548909113407140
خمامداروخانه دکتر شادورخمام-خشکبيجار-خ طالقاني0133345868409112234836
خمامپرنسسلشت نشاء داخل بازارچه روبروي فروشگاه آراميس0133440265709119350936
خمامداروخانه دكتر استوار عقيدهلشت نشاء خيابان امام روبروي بانك ملي0133464574009112330401
خمامدرفکخشکبيجار- خيابان اصلي- جنب داروخانه سعادت0134433379709113813505
رشتداروخانه گلساررشت-چهار راه گلسار-ابتداي خ سعدي0133311099009119292432
رشتداروخانه دكترسيف پوررشت-خ بيستون-روبه روي سه راه معلم0133325110709123582151
رشتفروشگاه دلفینرشت-منظريه - روبروي هتل کادوس0133333911309113385066
رشتفروشگاه اسکار رشت،بلوارانصاري،کوچه شهيدعباس حسيني،بلوار شهيد انصاري،پ 266،ط اولغربي0133313854809113386850
رشتگالری آنتیکرشت-بلوار لاکان-16 متري سميه-پارک سميه-چهار راه فجر0133334488909118323161
رشتداروخانه کیاییرشت-گلسار-جنب دندانپزشکي آريان0133372103609113324496
رشتگالری مازیاررشت-بلوار ديلمان-بعد از چهارراه وحدت01333729695---
رشتداروخانه دکتر سلطانيرشت-چهار راه ميکائيل-بلوار حافظ-جنب داروخانه هلال احمر01333332857---
رشتداروخانه دکتر نادريرشت،حاجي آباد،خيابان انقلاب،کوچه سپهدار،پ 33،ط اول01333230597---
رشتداروخانه رازیکوچصفهان-خ شهيدعسکري01334556838---
رشتگالری آرمينکوچصفهان،شهر کوچصفهان،مطهري،کوچه بازارچه امام حسين،بلوار شهيد مطهري،پ 0،ط همکف01334553514---
رشتگالری رز بنفشرشت- ب شهيد چمران- نبش ک عبادي0133384388109370394063
رشتگالری طاعتیرشت-خ امام-جنب داروخانه پور کاظمي0133222828909119366427
رشتداروخانه کارونگيلان،رشت،مرکزي،شهر رشت،شهر داري،کوچه بازار بزرگ،خيابان امام خميني(ره)،پ -537،ط همکف0133322460609144123177
رودسربازرگانيرودسر- ميدان شهرداري- جنب درب ورودي ثبت احوال0135423311409358396318
رودسرداروخانه نوروزيرودسر-خ انقلاب-خ مدرس-زير ساختمان پزشکان0133372506409119319809
رودسرداروخانه صحترودسر-خ امام-چهار راه ماهي فروشان0133350861909118283765
رودسرداروخانه دکتر صفاکلاچاي-خ امام0134462442609904370884
رودسرنگينرودسر- خ امام- پاساژ دقتي- ط دوم---09113316487
رودسرياسكلاچاي- خ امام- جنب ايستگاه رشت0133348548609111079303
رودسرداروخانه شفاچابکسر-خ شهدا-کوچه بهداشت0133352060809358776551
رودسربورژواچابكسر- جنب بانك ملت0134224961609118269519
فومنداروخانه فومنفومن-خ شهدا-کوچه اطباء-ساختمان درنا0134223533409111434816
فومنگل پسندصومعه سرا-خ طالقاني-پاساژ دانا0133376433809119317540
فومنبهپوشفومن-خ امام-بعد از دادگستري0134450111209112386205
فومنستايشفومن- خ انتظام- روبروي مسجد ميرسرا0132221842309352148912
فومنآنيکاگيلان،فومن،مرکزي،گشت،آبادي گشت،کوچه ( نوري )،خيابان ( يادآوران )،پ 287،ط همکف0133362025109119292443
فومنآواي ماسولهگيلان،فومن،مرکزي،شهر فومن،شکاربانان،خيابان بقايي نژاد،خيابان کاشاني،پ 33،ط همکف0134253811109123820784
فومنخاکپورصومعه سرا-خ برشنورد-روبه روي پاساژ عباسي0135428967409356438135
فومنداروخانه صميميصومعه سرا-خ برشنورد-جنب آژانس ملوان0134272417309338151309
فومنعزيزيگيلان،شفت،مرکزي،شهر شفت،ميدان انقلاب،خيابان طالقاني،خيابان ولي عصر،پ 0،ط همکف0133442117609117198981
لاهيجانبانوگيلان،لاهيجان،مرکزي،شهر لاهيجان،تکيه بر،کوچه شهيد کريمي 4،کوچه تکيه آقا پير رضا،پ 0،ط همکف0134462909509051823486
لاهيجانطبيعتلاهيجان- خ امام- نبش ک هادي قطب حريري0133464404209113331264
لاهيجانداروخانه شفالاهيجان-ميدان شهدا0133442123909111356789
لاهيجانآراستهگيلان،لاهيجان،مرکزي،شهر لاهيجان،قيام،خيابان دکتر حشمت،خيابان کاشف شرقي،پ 0،پاساژ تماشا،ط اول2030133322264909118348901
لاهيجانخاتونلاهيجان-خ شهيد کريمي-جنب داروخانه مرکزي0133351107809111369585
لاهيجانگيلانهسياهکل-بلوار امام - خ منظريه جنب بانک کشاورزي0133478213109118176700
لاهيجانداروخانه دکتر عضديسياهکل-خ امام-بازار برنج فروشان0135222261109017123561
لاهيجانداروخانه دکتر طوريلاهيجان- شيشه گران- بهشتي 100133452584709111392677
لاهيجانآپادانالاهيجان- نبش ميدان شهدا- جنب قنادي طوس0133452579409118206496
لنگرودداروخانه دکتر مهدي نيالنگرود-خ شريعتي-روبه روي بانک کشاورزي0133383356809335357383
لنگرودنگينلنگرود-خ امام-روبه روي سه راه چمخاله0133442230009112387827
لنگرودداروخانه روزانه دکترميرفطروسگيلان،لنگرود،مرکزي،شهر چاف وچمخاله،چمخاله،کوچه ((شهيد صفر علي ملايي))،بلوار شهيددهگان،پ 196،ط همکف0134466003909116060614
لنگرودداروخانه دکتر سياوشيگيلان،لنگرود،مرکزي،شهر لنگرود،طولازده،کوچه ( عرشي )،بن بست ( حسني )،پ 0،ط اول0134232538009115460361
لنگرودداروخانه شبانه روزي دکتر شعبانيگيلان،لنگرود،مرکزي،شهر لنگرود،جاده چمخاله،کوچه شهيد محمدرضا هادي تواتري،خيابان مدرس،پ 0،ط همکف0134234846709181762458
لنگرودداروخانه پيک موسويلنگرود- اطاقور- بلوار امام خميني- جنب آژانس ملت0135224838409111937437
لنگرودداروخانه دهقانشلمان-ابتداي سه راه املش0133347082909355778444
لوشانداروخانه روزانه شيرزائيگيلان،رودبار،مرکزي،شهر رودبار،خليل آباد،بلوار امام خميني،بن بست شفا،پ 0،ط همکف0133358458809117092884
لوشانداروخانه ملکيرستم آباد-خ امام-نبش خ اميرالمومنين0133357586809111862146
لوشانداروخانه دکتر سداديرستم آباد-جنب پاساژ خورشيد- نبش پاساژ0134483926609358825120
لوشانبارانلوشان- خ شهيد پيروي-- جنب سوپرمارکت عليجاني0133352017409113332661
لوشانداروخانه شبانه روزي دکتر طالب نيالوشان- خ امام خميني0134414568709114682836
لوشانکالا پزشکي رازيلوشان- خ امام- جنب داروخانه شبانه روزي133473281109128920453
لوشانآرتينلوشان- بازار- ک ارشاد0135522143209112918240
لوشانژوان2رستم آباد- مجتمع تجاري خورشيد- جنب پل هوايي0134223563009111439284
لوشانداروخانه شبانه روزي دکتر امينيگيلان،رودبار،مرکزي،شهر رودبار،خليل آباد،کوچه ( اميري )،بلوار امام خميني،پ 0،ط همکف0133323800509357362233
ماسالداروخانه ماسالماسال-ميدان شهدا-جنب پارک شهدا0133355336509118256554
ماسالصدفگيلان،ماسال،مرکزي،شهر ماسال،چلمه سرا،خيابان معلم،خيابان ولي عصر،پ 0،ط همکف0133473020609111360182
ماسالداروخانه دكتر يوسفيانماسال-ميدان شهدا-روبه روي پارک شهدا0134483376509352568537
ماسالداروخانه نيلاشيشاندرمن-خ يوسفيان0133352245909112390383
ماسالداروخانه جواندلگوراب زرميخ- خ امام- روبروي اداره پست0133338567809111359639
ماسالپارميسماسال-ميدان امام-ابتداي خ وليعصر0133324900609111435814
منجيلداروخانه شبانه روزي دکتر انصاريگيلان،رودبار،مرکزي،شهر منجيل،امام خميني،خيابان امام خميني،کوچه (( شهيد جوانبخت ))،پ 0،ط همکف0135221420409307999687
منجيلداروخانه دكتر فرزانهمنجيل-جنب بهداشتي مليكا0134260186609127489638
منجيلپاريامنجيل-خ امام-پاساژ توسلي0133361374209111382029
منجيلکلبه سبزمنجيل-پاساژ وليعصر-سمت راست0135224586409112360489
هشتپرداروخانه اسماعيليهشتپر-خ خرمشهر0134253548609117043921
هشتپرصدفهشتپر-خ سعدي-پاساژ حسين پور-روبه روي عکاسي افراز0133311759209131287452
هشتپررژيناطالش-خ سعدي- پاساژ حسين پور0135224598409371435119
هشتپرداروخانه دکتر رحيميپره سر-خ امام0133349697409148200699
هشتپرسرمههشتپر- پاساژ حسين پور0135522836209368421070
هشتپرخدادوستهشتپر- خ سعدي- پاساژ حسين پور0135523120609117414925
هشتپرداروخانه امينرضوانشهر-خ امام-روبه روي بانک تجارت01333471048---
هشتپرداروخانه عشقيرضوانشهر-خ امام-جنب بانک ملت0134445203309119299074
هشتپرداروخانه دكتر دنياييپره سر- خ امام- جنب پل هوايي0133222973809385668060
هشتپرداروخانه امينرضوانشهر-خ امام-روبه روي بانک تجارت01333471048---
تنکابنجورطالشيمازندران،تنکابن،مرکزي،شهر تنکابن،کريم آباد،خيابان امام،بن بست شهيد حسين مروتي،پ 0،مجتمع کاپري،36،ط پنجم0113442558909367436846
تنکابنحيدريمازندران،تنکابن،مرکزي،شهر تنکابن،کريم آباد،خيابان امام،بن بست شهيد حسين مروتي،پ 0،مجتمع کاپري،19،ط سوم0115523159709144825351
تنکابنمصطفي لومازندران،تنکابن،مرکزي،شهر تنکابن،کريم آباد،کوچه فروردين،کوچه شهيد مرتضوي،پ 0،ساختمان دل آرام،ط اول0115435244009393823681
تنکابنداروخانه روزانه دکتر ميرنوريمازندران،تنکابن،مرکزي،شهر تنکابن،خيام،کوچه پاساژ،خيابان امام خميني،پ 0،عبدالمجيد نظري مقدم،ط همکف0114455251009372050366
تنکابنمرادپور-پ-12تنكابن- خ طالقاني- ك وحيد- جنب پاساژ كاخ0113325113009118207184
تنکابنداروخانه دکتر خلعتبريتنکابن-خ امام-روبروي موسسه سينا0114222659909112421909
تنکابنهديهتنکابن- خرم آباد- خ انقلاب- روبروي شبكه بهداشت و درمان0113446237209113492758
تنکابنداروخانه شبانه روزي دكتر اسماعيليتنكابن خيابان جمهوري روبروي خانه و كاشانه0113375158009113369010
تنکابنآكواm2تنکابن- خيابان خيام- روبروي پاساژ کفش-مجتمع نيکان-0114445165109379236870
تنکابنداروخانه شبانه روزي فرحمندمازندران،تنکابن،مرکزي،شهر تنکابن،بازار،خيابان فرهنگ،خيابان امام خميني،پ 0،ط همکف0113323263809111349935
تنکابنداروخانه دکتر ملک زادهتنکابن-خ جمهوري-نبش کوچه شريعتي0114486492209199840797
تنکابنارکيدهتنکابن-خرم آباد-خ انقلاب0113452438709118331995
تنکابنداروخانه دکتر صديقيتنکابن- روستاي شاه زند محله-- روبروي بانک ملي0113462003209111358456
تنکابننقديتنکابن- خ استاد شهريار- پشت شهرداري- پلاک92 جنوبي0114454231809032121194
چالوسالماسمازندران،چالوس،مرکزي،شهر چالوس،شهيدبهشتي،خيابان (رودخانه)،خيابان باقر خان،پ 0،ط همکف0114244206309113450167
چالوسپرميسچالوس-خ امام-روبه روي بانک تجارت0114223708509113818449
چالوسداروخانه شبانه روزي کريميمازندران،چالوس،مرکزي،شهر چالوس،شهيدبهشتي،خيابان سجاد،خيابان امام خميني،پ 0،ط اول0113322000709363362618
چالوسداروخانه روزانه داخلي بيمارستان امام رضامازندران،چالوس،مرکزي،شهر چالوس،شهيد مطهري،خيابان شهيد مطهري،کوچه نسيم 4،پ 2،ط سوم0113254868409176107050
چالوسداروخانه دكتر غفاريچالوس- خ امام- ابتداي ک 13 ابان0114481561209141519565
چالوسداروخانه علويچالوس-هچيرود0113323486409112331319
چالوسارزان سراي بابائيمازندران،چالوس،مرکزي،شهر چالوس،شهيدبهشتي،ميدان آزادي،خيابان باقر خان،پ 0،ط همکف0113458485609112310091
چالوسداروخانه دکتر غفاريمازندران،چالوس،مرکزي،شهر چالوس،پالوجده،کوچه برادران توسلي،بلوار بسيج،پ 365،ط اول0113333584509113376946
چالوسداروخانه دکتر هادويمازندران،تنکابن،نشتا،شهر نشتارود،17 شهريور،کوچه پرستو،بلوار 17 شهريور،پ 600،ط همکف0113323477109112381217
چالوسداروخانه دکتر طاهره جسمانيمازندران،چالوس،مرکزي،شهر چالوس،پالوجده،خيابان ملک مرزبان(مهربان)،خيابان ستار خان،پ 0،ط دوم01154311251---
چالوسکلانيچالوس-ابتداي بازار روز-روبه روي بانک ملت---09032996371
چالوسداروخانه دکتر نوربخشچالوس- خ امام- روبروي بيمارستان 17 شهريور- داخل کوچه0113353507009113390092
رامسرداروخانه صفاسرارامسر-بعداز ميدان امام-ابتداي خ مطهري0115526065809113973880
رامسرداروخانه پيوسته دوسترامسر-کتالم-روبه روي بيمارستان احمد نژاد0115438360709112916068
رامسرداروخانه دكتر حميدي نيارامسر گالش محله0113358486809118833876
رامسرداروخانه موسوي سجادرامسر-رمک-جنب پيتزا پامچال - روبروي بانک کشاورزي0114435312109112821709
رامسرالماسرامسر- کتالم- ميدان وليعصر0113375535309113322261
رامسرداروخاه سينا- روحانيمازندران،رامسر،مرکزي،شهر رامسر،امام خميني،کوچه شهيد مطهري 1،خيابان شهيد مطهري،پ 0،ط همکف0115527345509113365216
رامسرداروخانه قماش پسندرامسر-کتالم-خ شهيد رجايي0114421973909111854714
رامسرداروخانه دکتر بحريمازندران،رامسر،مرکزي،شهر کتالم وسادات شهر،سادات شهر،کوچه باهنر 2(شريف)،خيابان شهيد باهنر،پ 0،ط همکف0114465159909112828155
رامسرنار و نيمازندران،رامسر،مرکزي،شهر رامسر،بلوار آيت اله طالقاني،بلوار آيت الله طالقاني،بن بست غربي نه،پ 89،ط همکف0114444481009380363810
رامسرلوازم پزشکي سينارامسر- کتالم- روبروي بانک صادرات0114462454709117392554
کلاردشتداروخانه سپهرسلمان شهر-روبه روي شهرداري0113478282209111365789
کلاردشتداروخانه دکتر حسين زادهمازندران،عباس آباد،مرکزي،شهر عباس آباد،عباس آباد،خيابان شهدا،بلوار امام خميني،پ 0،ط همکف0115262962009011570596
کلاردشتداروخانه شبانه روزي دکتر حلاجيانکلاردشت- حسن کيف- خ امام--جنب فروشگاه دبي- پلاک 1/12-0113353425509123507973
کلاردشتداروخانه يزدانيمازندران،کلاردشت،مرکزي،شهر کلاردشت،لاهو،خيابان ياس 2،بن بست ((ايوبي))،پ 0،ط همکف0114260043109127054619
کلاردشتداروخانه جهانسلمان شهر (متل قو)-خ امام-جنب بانک ملت0113322174309111398082
کلاردشتتركيشكلاردشت- حسن كيف- ابتداي خ مدرس- جنب بانك تجارت0114439211109119559193
کلاردشتداروخانه رستميکلارآباد- جنب بانک ملي0114266257509391201401
کلاردشتدبيکلاردشت-حسن کيف-جنب بانک سپه0113351714409111498726
کلاردشتبرلينمازندران،کلاردشت،مرکزي،شهر کلاردشت،حسن کيف،کوچه هتل باران سبز،بلوار دلفان آذري،پ 0،ط همکف0113323126109370915524
کلاردشتمدکلاردشت- پاساژ ميلادنور- ط همکف0113342698409373066328
کلاردشتميثمسلمانشهر-خ مسجد جامع0115224936109113911379
کلاردشتداروخانه دکتر صدوقمازندران- عباس آباد- خ امام- روبروي بهداري0114221127409015751118
آزاد شهرداروخانه روزانه دکتر غلاميآزادشهر دور ميدان مرکزي جنب بانک ملي مرکزي0173573231509111792402
آق قلافرهادگلستان، آق قلا،اونق،کوچه اتحاد2(شهيد اونق)،خيابان شهيدرجائي،0173452844209393770672
آق قلا ميکائيل گلستان، آق قلا خيابان شهيد بهشتي نبش کوچه بازار دهم0173452092009112707648
بندر ترکمنماهانگلستان، بندرترکمن،دوشنبه بازارقديم،کوچه (( ملاخاني ))،خيابان آزادي 18[جمهوري 14‏0173442242609391251899
بندر ترکمنآي تکگلستان،بندرترکمن،دوشنبه بازارقديم،کوچه (( خوزيني ))،خيابان آزادي 18[ جمهوري 14-ش کاسب0173442760409119700194
بندر گزگل پوشگلستان،بندرگز،مرکزي،شهر بندر گز،مسجد مهديه،خيابان انقلاب34،بلوار امام خميني،0173436480109113730318
خان ببيننارسيسخان ببين خيابان طالقاني بعد از پل آرايشي بهداشتي نارسيس0173586332909113763306
راميانداروخانه دكتر مازندرانيراميان نرسيده به داروخانه دكتر بروسان سمت راست0173588004009125082658
علي آبادزاهديعلي آباد نبش طالقاني جنوبي0173422452109112709345
علي آبادفندرسکيگلستان، علي آباد،طالقاني جنوبي،کوچه شفق 3،خيابان فردوس 39،پ 0،ط همکف0173423433409112709791
فاضل آبادزيگوراتفاضل آباد پاساژ بانك ملت0173426512209396672378
کرد کوي فروشگاه ونوسگلستان، کردکوي،حاجي نانوا،ميدان انقلاب،خيابان وليعصر،0173434383409119670297
کلالهداروخانه سعيديکلاله خيابان فراغي رو به روي فراغي 12 داخل پاساژ0173544060009113760016
کلالهبهارکلاله خيابان فراغي بين فراغي 10و80173544090509112741308
گاليکشداروخانه رازيگاليکش خيابان امام روبه روي بانك سپه0173583082809111761966
گرگانآرايشي بهداشتي فلاحگرگان خيابان شهيد رجائي بين گلشن 9 و 110173344036709113756459
گرگانحميدگرگان ميدان شهرداري جنب بانک ملت اول خيابان بهشتي0173222473809119683073
گرگانداروخانه نصيريگرگان خيابان امام نبش خيابان سرخواجه0173322652309113716065
گرگانداروخانه صلبیگرگان دور ميدان شهرداري01733248550---
گرگانهادي هديگرگان دور ميدان سرخواجه0173223393009124470275
گرگانگرگان بهداشتگرگان خيابان شهيد بهشتي نرسيده به ميدان کريمي مقابل استخر0173215200809111773367
گرگانداروخانه عطاريگلستان، گرگان،شاليکوبي،ميدان فلسطين،خيابان ولي عصر،0173222457609111713333
گرگانپارتياگرگان خيابان ولي عصر پاساژ خاله سوسکه0173226678209111780239
گرگانداروخانه صفارگلستان،،خ پاسداران،خيابان شهيد فلاحي،خيابان پاسداران،پ 0،ساختمان برليان،ط اول0173332226309111719005
گرگانداروخانه روزانه (دکتر کاوياني)گلستان، گرگان،گلشهر،کوچه گل آرا 1،خيابان گلشهر 8،پ 0،ساختمان علي اصغر بابو پسرکلي،0173216436709116368940
گنبد کاووسصداقتگنبد خيابان ملت ضلع جنوبي باغ ملي0173452204709111703374
گنبد کاووسآرشگنبد خيابان امام خميني شمالي جنب پاساژ اهنگري0172239702209112749503
گنبد کاووسرستميگنبد ابتداي خيابان ميهن شرقي0173322786409113769515
گنبد کاووس داشلي برونگنبد خيابان مختوم جنوبي بين مزار و ميهن رو به روي پاساژ آخوندي 30173329134909111793055
گنبد کاووسعلائيگنبد خيابان امام زاده غربي ابتداي خيابان مختوم جنوبي پاساژ آخوندي0173342000309112745760
مينودشتصفاريمينودشت فلکه مرکزي اول خيابان سيد جمال الدين سمت راست پاساژ صفاري0173523011109119982261
آملمالزيامازندران،آآمل،بازار،خيابان شهيد باهنر،خيابان 17 شهريور،پ 0،پاساژ مرواريد،ط همکف360114422387309111256471
آملداروخانه دكتر اسديمازندران، آمل،بازار روز،خيابان 17 شهريور،کوچه شهيد علي اصغردرياني(دريا2)،0114429895709113271461
آملستاره آبيآمل خيابان هفده شهريور جنب مسافر خانه فرهنگ0112257514109128388218
آملداروخانه شبانه روزي حسينيانمازندران، آمل،15 خرداد،کوچه آفتاب هفدهم [شهيد رضا غنيمي]،خيابان امام خميني،0114422221209111121999
آملچرمسازمازندران، آمل،17 شهريور،کوچه بنياد شهيد،خيابان 17 شهريور،پ 74،0114415426009353475052
امير کلاگت مارکتبابل كمر بندي غربي بين توحيد 48 و 500113231313109121126800
ايزد شهرفوشگاه مريممازندران،،ايزدشهر،کوچه گلستان 17،بلوار امام رضا،0114425333709117335823
بابلاميدمازندران، بابل،خيابان امام خميني،ميدان کارگر،خيابان امام خميني،0113219274309111146508
بابلچاريبابل بين كارگر و سبز ميدان پاساژ تندست0113229345209116627969
بابلداروخانه صالحيان اميريبابل دور ميدان کشوري0113325122209111113382
بابلداروخانه شبانه روزي ستار داووديبابل خيابان کشاورز رو به روي بيمارستان سوختگي0113220785109111145100
بابلسرداروخانه فلاح ديوكلاهيمازندران،بابلسر،امام خميني،کوچه شهيد جباري 12[شهيد بهشتي 13]،بلوار شهيد شريفي،0114523531009113120585
بهشهرداروخانه دکتر تبراييمازندران،ب بهشهر،امام خميني،کوچه امام خميني 6،بلوار امام خميني،0113453343609111523052
بهشهرانتظاريبهشهر جنب پارک ملت پاساژ ولي عصر فروشگاه انتظاري0113452835209113545006
پل سفيدبارانپل سفيد خيابان امام رو به روي صندوق قرض الحسنه المهدي فروشگاه باران0114242139609112156460
جويبارداروخانه شبانه روزی جویباریجويبار خيابان امام خيابان شهيد کلانتري رو به روي بيمارستان عزيزي0114254508009113524758
چمستانکریستن دیورمازندران،،چمستان،خيابان آيت اله خامنه اي،کوچه پاساژ رضا،پ0114466836809011316436
رويانرخرويان بازار رروس پاساژ پرديس 2غرفه 490115233941709111934934
زيرآبشميمزير آب خيابان امام جنب داروخانه صداقت جنب بانک قرض الحسنه0115335014009119010365
ساريفروشگاه يار محمد برزگر(ارمغان)مازندران،ساري،ميدان ساعت،خيابان انقلاب،خيابان مسجد جامع،0113332669509111553919
ساريوطنيساري-ميدان ساعت -ابتداي خيابان انقلاب0113232532909111519234
ساريلوکسمازندران،،شهر ساري،خيابان جمهوري اسلامي،کوچه چهارسوق،کوچه بازار نرگسيه،0113332121109111533058
ساريفروشگاه قاسم زادهمازندران، ساري،خيابان جمهوري اسلامي،خيابان مسجد جامع،کوچه بازار نرگسيه،0113332315609117360655
سارينرگسساري خيابان جمهوري پاساژ دري طبقه دوم0112222929109119585707
ساريبهارساري_ بازار نرگسيه نبش پاساژ سجاد0113332653409111518017
ساريجوادمازندرانساري،ميدان ساعت،خيابان انقلاب،خيابان مسجد جامع،0113222495709111580963
سارياميدمازندران،ساري،ملامجدالدين،کوچه ياس 9،کوچه ياس11،پ 0،پاساژ بازارترکمن،0113340971809117770614
ساريخاتونساري خيابان قارن رو به روي پارکينگ روشن جنب داروخانه فارابي0112227229109113549211
سرخرودداروخانه شبانه روزي حسينيمازندران،،سرخرود،شهر سرخرود،سرخ رود،کوچه شهيد بابايي [بهار 11]،بلوار بهار،0114488258809111111581
شيرگاهقهرمانمازندران، شيرگاه،بازار،کوچه (رودخانه)،خيابان شهيد تيموري،0114244656309369121051
فريدونکنارداروخانه سينافريدونکنار خيابان شهدا نبش خيابان ولي عصر داروخانه سينا0113565341209111139039
فريدونکنارلندوينفريدونکنار بازار موسوي نبش پاساژ مهدياد0113566975209363121158
قائم شهرداروخانه سنگمازندران، قائم شهر،طالقاني،بلوار کارگر،کوچه شهيد مسعود دهقان،پ0114222243009111245079
قائم شهرداروخانه شفاقائم شهر ميدان طالقاني داروخانه شفا0114222216609111299935
قائم شهرآمتیس،قائم شهر،،آيت ا... صالحي مازندراني،کوچه شهيد چراغي[ البرز36]،بلوار آيت الله صالحي مازندراني،0114420620409034309263
کياکلابهسانكياكلا خيابان امام روبروي كوچه طهماسبي0114235494409350545400
گلوگاهفروشگاه مريم(باقرزاده)مازندران،گلوگاه،کلبادي محله،خيابان پهلوان،خيابان امام خميني،0113466444709111547208
محمود آبادداروخانه داعيمحمود آبادخيابان آزادي نبش درياي 12 مجتمع پزشكي اميد0114473353509111009209
محمود آبادريمازمازندران،محمودآباد،مرکزي،شهر محمودآباد،المهدي،کوچه ساحل 2،بلوار معلم،پ 0،پاساژ شرکاء،0117773288309119208904
محمود آبادبي و تيمحمودآباد خيابان امام رو به روي شميم 30114474232909116783050
نکاءداروخانه شبانه روزينکاء خيابان انقلاب رو به روي بانک مسکن0113472044409118584218
نکاءداروخانه نيکزادمازندران،ن نکا،شهرداري،خيابان کوهستاني،بلوار انقلاب،0113472257709111564468
نکاءوفائيمازندران، سورک،مخابرات،خيابان امام خميني،خيابان شهيد ملازاده،0113388474009118634612
نورسعيدمازندران، نور،آزادي،خيابان استاد شهريار،بلوار امام خميني،0114452236409111220393
نوراشکاننور ميدان امام خميني جنب داروخانه شريفيان0114452649209111212333
نورمحتشممازندران، نور،معلم،کوچه بازار روز،بلوار امام خميني،0114451245109183581607
نوشهر گالری رزنوشهر خيابان فردوسي بين بانك رفاه و صادرات0115233886509112428842
نوشهرگلسانوشهر خيابان 15خرداد(الغدير) رو به روي شهرداري0115233318509113919007
نوشهرداروخانه پاستورنوشهر خيابان فردوسي شمالي روبه روي بانک کشاورزي0115233424309151842856
بشرويهداروخانه دکتر سالار صادقيبشرويه خيابان امام خميني روبروي بانک رفاه0563277360809157222264
بشرويهداروخانه دکتر سلطان زادهبشرويه خيابان امام خميني جنوبي جنب مسجد جامع0563322544009153340015
بشرويهداروخانه دکتر راستگوبشرويه بلوار انقلاب نبش انقلاب 100563277331509155344028
بيرجندليموييبيرجند حكيم نزاري بين نزاري 15 و 170563221293109158611109
بيرجندداروغهبيرجند بين جمهوري 25 و 27 پلاک 120563223131309159621259
بيرجندداروخانه دكتر فرهنگياننهبندان خيابان دانشگاه روبرو بيمه تامين اجتماعي0563262409109155222402
بيرجندداروخانه دكتر احمدپوربيرجند بلوار رجايي نبش رجايي 20563231101509155619828
بيرجندآرايشي اورالبيرجند -خيابان معلم نبش معلم 460563243500709379207155
بيرجندعدالتبيرجند روبروي ترمينال مسافربري بعدازايران خودروسايپا0563233818109123960600
بيرجندداروخانه دکتر طاقيبيرجند خيابان مدرس بين مدرس 9 و 110563333883109156686721
بيرجندآرايشي وبهداشتي جزيره زيباييخراسان جنوبي،بيرجند،مرکزي،شهر بيرجند،مدرس،خيابان شهيد تيمورپور،کوچه مدرس 4،پ 2،ط همکف0563225952009156682623
بيرجندداروخانه دكتر طاهريبيرجند بين غفاري 18 و ابوريحان بيروني0563243019909155620670
بيرجندپانابيرجند خيابان مدرس بين مدرس 11 و 130563214321509360026252
بيرجندحسن پوربيرجند خ جمهوري 8 پشت سراي گلشني0563223353609155619717
بيرجندرومانس 2بيرجند خيابان رجايي رجايي 12 پلاك 390563222051009151613804
بيرجندداروخانه دكتر حسن زادهسربيشه خيابان مطهري داروخانه دكتر حسن زاده0563266227009153007741
بيرجندداروخانه دکترشمشيرگرانخراسان جنوبي،بيرجند،مرکزي،شهر بيرجند،مدرس،خيابان شهيدنواب صفوي،بلوار شهيد آيت الله مدرس،پ 217،ط همکف0565631148009308849593
بيرجندداروخانه دکتر پور حسيني مقدمآرين شهر - خيابان بسيج - جنب بانک صادرات0563223614009153628397
بيرجندداروخانه شبانه روزي دکتر علي نبيرجند نهبندان تقاطع بلوار دانشگاه و امام خميني0563262861009153665137
بيرجندداروخانه دکترصادقيخراسان جنوبي،بيرجند،مرکزي،شهر بيرجند،معلم،کوچه معلم 23،خيابان معلم،پ 0،ط همکف0563245614709151648067
بيرجندداروخانه دكتر دهقانيبيرجند اسد آباد خيابان امداد0563212430009121989379
سرايانداروخانه دکتر رمضاني اکبريسرايان خيابان امام روبروي شبکه بهداشت0563272213609153355637
طبسروژانطبس ميدان معلم خيابان فلسطين0563422848309138583914
فردوسخوبانفردوس ميدان صاحب الزمان (سپاه قديم)0563272372509355630658
فردوسالنافردوس حاشيه ميدان 15 خرداد پلاک 100563272356009156675535
فردوسونوسفردوس خيابان انقلاب روبروي پست0563272022709359901595
قائنمقراضيخراسان جنوبي،قائنات،مرکزي،شهر قاين،بالا،ميدان امام خميني،خيابان امام خميني،پ 37،ط همکف0563252955209155631993
قائنداروخانه دکتر اشعريخراسان جنوبي،قائنات،مرکزي،شهر قاين،محله بالا،کوچه مهديه 2،خيابان مهديه،پ 2،ط همکف0563522667609153844998
قائنقصر عروسقاين خيابان امام پاساژ قائم0563522328509151625118
قائنداروخانه دکتر تقي زادهقاين خيابان مهدي روبروي مهديه 30563522833609153628541
بجستانداروخانه دكتر حسينيبجستان اول خيابان 7 تير دورميدان0515652445509155334450
بجستانکالاي طب محسنبجستان خيابان هفت تير کوچه 4 پلاک 110515652772509159363766
بجستانشوينده ارفعيخراسان رضوي،بجستان،مرکزي،شهر بجستان،شهيدمطهري،کوچه بجستاني مقدم2/10(مطهري غربي 2)،بلوار مطهري غربي،پ 14،ط همکف0515652481009192670719
بجستانداروخانه دكتر مظلومبجستان خيابان هفت تير داروخانه دكتر مظلوم0515652223009153750035
بردسکنپارميدابردسكن خيابان شهدا بين شهدا 2 و 40515543186609159034202
بردسکنحسينيخراسان رضوي،بردسکن،مرکزي،شهر بردسکن،طالقاني،خيابان طالقاني،کوچه طالقاني 6،پ 5،ط همکف0515526634309105627118
بردسکنفروشگاه مديکال اکبريبردسکن - دور ميدان مرکزي0515542189609159310701
بردسکنداروخانه دکترکهنخراسان رضوي،بردسکن،مرکزي،شهر بردسکن،امام خميني،خيابان امام خميني،کوچه امام خميني 5،پ 5،ط همکف0515542282609391646162
بردسکنداروخانه دکترانتظاري سرکاريزيخراسان رضوي،بردسکن،مرکزي،شهر بردسکن،امام خميني،خيابان امام خميني،کوچه امام خميني 1،پ 0،ط زير زمين0515541757009155317477
بردسکنداروخانه دكتر بهشتيانخراسان رضوي،بردسکن،مرکزي،شهر بردسکن،عدالت،کوچه قائم 6،خيابان قائم،پ 1،ط همکف0515722282609153135225
تايبادداروخانه دكتر فيضيباخرز بخش يك مقابل مركز بهداشت و درمان شماره يك0513482345209153282623
تايبادداروخانه دكتر نوروزيخراسان رضوي،باخرز،مرکزي،شهر باخرز،باخزر،کوچه عدالت(وليعصر13)،خيابان ولي عصر،پ 2،ط همکف0515482456009155336024
تايبادداروخانه دکتر غلامزادهتايباد خيابان امام خميني جنب مرکز بهداشت شماره 20515452285009369539621
تربت جامداروخانه دكتر جامي الاحمديتربت جام خيابان المهدي بين المهدي 2 و ميدان مركزي0515252446609352516738
تربت جامبنفشهتربت جام مقابل منبع آب خ 20 متري اول ابوذر داخل عقب نشيني)0515252263109159277851
تربت جامداروخانه دكتر ابراهيميتربت جام دور ميدان مركزي0515252217309357642165
تربت جامتعاوني مصرف فرهنگيانتربت جام خيابان تايباد جنب اداره آموزش و پرورش پلاك 620515252457009153280023
تربت جامداروخانه دکترخاموشيخراسان رضوي،تربت جام،مرکزي،شهر تربت جام،المهدي،کوچه پاسبان 1،کوچه المهدي 10،پ 16،ساختمان پزشکان بهبود،ط همکف0515253373809371322883
تربت جامداروخانه دکتر نظر احمديتربت جام خيابان المهدي روبروي مهديه پلاک 1540515252413109156532216
تربت جامحنفيتربت جام خيابان المهدي نرسيده به ميدان مرکزي سمت راست پلاک 80515252434909396105504
تربت حيدريهآرايشي رومانتيکخراسان رضوي،تربت حيدريه،مرکزي،شهر تربت حيدريه،کوهسنگي،خيابان کاشاني،کوچه کاشاني 1،پ 0،ط همکف0515231171409383301650
تربت حيدريهداروخانه دکتر مساعديتربت حيدريه خيابان كاشاني روبروي عكاسي گويا0515222608009151301102
تربت حيدريهداروخانه دكتر رضايي قراييتربت حيدريه خيابان فردوسي جنوبي بازار شير چهار سوق0515222078609151327207
تربت حيدريهاهوراتربت حيدريه خيابان مدرس مدرس 24 جنب مسجد امام خميني0515222192809381253010
تربت حيدريهفروشگاه آرايشي خاطرهخراسان رضوي،تربت حيدريه،مرکزي،شهر تربت حيدريه،بازارروز،کوچه فردوسي 29،خيابان فردوسي،پ 0،ط همکف0515223178009155319570
تربت حيدريهابريشميتربت حيدريه خ کاشاني - کاشاني 205152226632---
تربت حيدريهبهارهتربت حيدريه نبش پاساژ حسن زاده0515222858009151332352
تربت حيدريهداروخانه دکتر اسلاميانتربت حيدريه خيابان فردوسي جنوبي جنب فردوسي جنوبي 5805152224424---
تربت حيدريهداروخانه دكتر پور داييتربت حيدريه خيابان فردوسي جنوبي 430515223396009151304479
تربت حيدريهداروخانه دكتر مقدم نياتربت حيدريه خيابان فرمانداري مقابل بانك تجارت مركزي0515223609009151331836
تربت حيدريهداروخانه دکترنصراله الحسينيخراسان رضوي،تربت حيدريه،مرکزي،شهر تربت حيدريه،شهيدقرني،خيابان آبشار،خيابان شهيدقرني،پ 0،ط همکف0515222531909151300075
چنارانداروخانه دکتر خوشدلچناران بلوار امام خميني روبروي كلانتري 1105146123283---
چنارانداروخانه دكتر لاريگلبهار - خيابان بهار - بلوار بهار - چهارباغ - مجتمع زيتون0513832558109153216651
چناراننارسيسچناران بلوار طالقاني 3 و 10514622365009151801327
خوافنگينخواف خيابان شهاب نبش شهاب 140515422585709153324154
سبزوارمهرگانخراسان رضوي،سبزوار،مرکزي،شهر سبزوار،مادر،خيابان سيدجماالدين اسدآبادي،ميدان مادر،پ 182،ط همکف0514222103209151703310
سبزوارداروخانه دكتر قاسم افسبزوار خيابان بيهق روبروي بانك ملت مركزي05144230897---
سبزوارداروخانه دکتر اسحاقيانسبزوار خيابان انقلاب روبروي نيستان0514222695909151711557
سبزوارداروخانه دکتر سويزيسبزوار ميدان عراق چهارراه مدرس0514222358009155711045
سبزوارفروشگاه جهانيسبزوار - روبروي مجتمع دانشگاه آزاد بلوار دکتر سيادتي0514467007009357267440
سبزوارارضيسبزوار خ بيهق جنب بانک سپه مرکزي پلاك 7760514422461509151733363
سبزوار4030سبزوار ميدان و پست و تلگراف ابتدا كاشفي جنوبي-دور ميدان پلاك 8430514222815509151709066
سبزوارداروخانه دكتر بداغ آباديسبزوار ميدان 30 هزار متري نبش درمانگاه امام رضا داروخانه دكتر بداغ آبادي0514444845709155716983
سبزوارداروخانه دکتر داورزنيسبزوار خيابان بيهقي0514422588009155711316
سبزوارپخش به گلسبزوار فلكه سه گوش خيابان افسر شمالي نبش ابوريحان 10514422506809151704856
سبزوارداروخانه دكتر دولت آباديسبزوار خيابان بيهق پلاك 7310514222128509151713349
سرخسآرايشي کيش 2خراسان رضوي،سرخس،مرکزي،شهر سرخس،امام خميني،خيابان امام خميني،خيابان طالقاني،پ 1،ط همکف0513452111709155589212
فريمانداروخانه دكتر ضيائيفريمان خيابان امام رضا شرقي نبش شرقي يك0513622380009362480729
فريمانسيتافريمان خيابان امام رضا شرقي جنب بانك كشاورزي0513422578809153240329
فريمانآرايشي نايسفريمان بين امام خميني 2 و 40513462352009155163522
فريمانآرايشي وبهداشتي فريمانيخراسان رضوي،فريمان،مرکزي،شهر فرهادگرد،نعمان،خيابان کال،خيابان امام خميني،پ 1،ط همکف0513467448809370500497
فريماندلدارفريمان خيابان امام خميني- بين امام خميني2و40513422412409156203490
فريمانداروخانه دكتر مشهديفريمان خيابان امام خميني داخل امام خميني 6 پاساژ سهيل0513422273609153184996
فريمانداروخانه دكتر رحماني مطلقخراسان رضوي،فريمان،مرکزي،شهر فريمان،ميدان امام رضا،کوچه امام رضاشرقي 5،کوچه امام خميني 2،پ 2،ط همکف0513462708109155178779
قوچانفروشگاه برزگرقوچان خيابان باهنر روبرو باشگاه نخعي0514724091909151803698
قوچانداروخانه دکتر روشناييقوچان ابتداي بازار مشهد0514722109909355623824
قوچانداروخانه دكتر كيخسرويقوچان بازار سبزوار نرسيده به ميدان0514722720209151075189
قوچانمحمدقوچان خ مطهري بعداز چهارراه اول سمت چپ خرازي محمد- روبروي صندوق انصار0514724370709151802176
قوچانکرشمهقوچان خيابان امام خميني جنب بانك ملي0514723307709301802757
قوچانداروخانه دکتر مسئله گوقوچان خيابان امام خميني نرسيده به خيابان خيام0514724875209153826252
قوچانسرمهقوچان خ امام بين بانک سپه و ملي0514723178809155820194
قوچانسيارقوچان ميدان امام نبش بازار قوچان سمت راست پلاك 10514724551909155817088
کاشمرسميراكاشمر خيابان امام خميني پاساژ سجاد0515524031509358556651
کاشمرداروخانه دكتر رفعتيکاشمر خيابان امام امام 6 نبش پاساژ جواديه0515524514509151335460
کاشمرداروخانه دكتر ابراهيميكاشمر ريوش (كوهسرخ) بلوار امام علي جنب بانك كشاورزي پلاك 1380515582306009125262870
گنابادايران مهرخراسان رضوي،گناباد،مرکزي،شهر گناباد،امام خميني،خيابان سعدي،خيابان امام خميني،پ 27،پاساژ قهرماني،ط همکف0513722808809153752611
گنابادآرايشي وبهداشتي مللخراسان رضوي،گناباد،مرکزي،شهر گناباد،چهارراه گيتي نورد،کوچه امام خميني 19،کوچه طالقاني 13،پ 98،ط همکف0515723702509398645828
گنابادداروخانه دكتر ادبيگناباد خيابان امام خميني روبروي سينما شهر05137224333---
گنابادزرگرانگناباد خيابان امام جنب داروخانه دكتر ادبي05137222016---
گنابادداروخانه دكتر قناعتيگناباد خيابان ناصر خسرو جنب ميدان داروخانه قناعتي0513722205809151113071
مشهدافق کوروش مشهدکيلومتر 5 جاده قوچان خيابان رينگ سازي مجتمع سنتر طبقه چهارم سمت چپ05136776070---
مشهدشرکت تامين کالاي سپهر ايرانيانبلوار هنرستان -بين هنرستان 31و330513891495509159301755
مشهدغلام پور شعبه1آزادي 131 کوچه چهارم سمت چپ پلاک 3390513651364309155125509
مشهدهايپرمي مشهدبلوار جانباز - روبروي پروما - ساختمان پاژ - دفتر هايپرمي0513705694709163011866
مشهدآرايشي حناييخراسان رضوي،مشهد،مرکزي،شهر مشهد،چهنو،خيابان شهيد صدوقي 20 (چمن 61/2)،کوچه مصلي 7/1،پ 2،ط زير زمين0513366288209153256203
مشهداتکا مشهدخراسان رضوي،مشهد،مرکزي،شهر مشهد،بهشتي،خيابان شهيدبهشتي (ملک الشعرا بهار 56)،خيابان ملک الشعرا بهار،پ 0،ط زير زمين0513853221609196430061
مشهدعابد عباس زادگان مجيد سماييمصلي مصلي 9 بازار مولوي طبقه اول فاز يک پلاک 480513366285209364935590
مشهدآرايشي فرزادمهرخراسان رضوي،مشهد،مرکزي،شهر مشهد،/خاتم الانبيا،خيابان آزادي 99 (توس 60)،بن بست آزادي 99/2،پ 35،ط همکف0513651238209153598260
مشهدسالاريبازار مولوي طبقه بالا پلاك 600513366280009351113595
مشهدنصربازار مولوي طبقه همكف پلاك 450513364954609356908413
مشهدهايپرمي مشهد هاشميهخراسان رضوي،مشهد،مرکزي،شهر مشهد،/هاشميه،خيابان هاشميه 8 (لاله 13)،بلوار هاشميه (شهيدصارمي 21)،پ 0،مجتمع آبان،ط منفي 20513870550509153012214
مشهدفروشگاه دهقانيخراسان رضوي،مشهد،مرکزي،شهر مشهد،رضاشهر،خيابان رودکي [شهيدفکوري 96- پيروزي 4]،خيابان رودکي 22 [شهيدکاوه 15]،پ -20،ط همکف0513726764609155066952
مشهدفروشگاه اصغريخراسان رضوي،مشهد،مرکزي،شهر مشهد،طلاب،خيابان شهيدمفتح6(برادران شهيد مولايي)،بن بست بهنام،پ 0،ط اول0513373815509332791255
مشهدفروشگاه جيراناحمدآباد - خيابان بخارائي - نبش بخارائي - پلاك 230513842420309153163919
مشهدآرايشي غني زادهخراسان رضوي،مشهد،مرکزي،شهر مشهد،کارمندان اول،بلوار مصلي،خيابان مصلي 14،پ 1،ط همکف0513366304509154490544
مشهدطب الرضاشهدا خيابان شيرازي مجتمع اميد طبقه 1 پلاك 270513229038609307815387
مشهدعباس زادهمولوي حاشيه بازار پلاک 60513366293909153200086
مشهدابريشم 1سجاد بين چهار راه بهار و بزرگمهر پاساژ البرز0513763279809151156242
مشهدآرايشي شفيعيخراسان رضوي،مشهد،مرکزي،شهر مشهد،/چهنو،خيابان شهيدآيت اله صدوقي،خيابان شهيدصدوقي 26 [مصلي7/1]،پ 0،ساختمان مولوي،ط همکف800513366384309153116708
مشهدآرايشي مغانيخراسان رضوي،مشهد،مرکزي،شهر مشهد،17شهريور،خيابان 17 شهريورجنوبي،ميدان 17شهريورجنوبي،پ 0،پاساژ قائم،ط زير زمين380513344209109362701628
مشهدآرايشي طبسي زادهخراسان رضوي،مشهد،مرکزي،شهر مشهد،/شهيدشيرودي،خيابان شهيد صدوقي 25،خيابان شهيدصدوقي 27 (شهيد صابري )،پ 26،ط همکف0513365432809156483021
مشهدداروخانه شاهينپنج راه نواب صفوي 7 پلاک 10513364536509158061244
مشهدفرزانهمولوي فاز 2 طبقه همكف پلاک 830513368586609159062338
مشهدرضويچهارراه شهدا جنب هتل امير انتهاي پاساژ فروشگاه آستان قدس0513221147309354719121
مشهدداروخانه آرياخيابان خسروي نو0513222336309153103298
مشهدکالاي طب ثامن الحججفلکه آب کوچه عيدگاه روبروي پاسگاه0513268155209151232874
مشهداتحاديه بازرگاني تعاوني مصرف فبلوار وکيل آباد بلوار دانشجو نبش تقاطع فرهنگ0513893830609151106594
مشهدداروخانه دكتر بياتعبدالمطلب چهارراه عبدالمطلب نبش ابوطالب 420513751912909155143167
مشهدمرواريدبلوار سجاد پاساژ البرز پلاك 70513763248709351216383
مشهدبهداشتي ثامن الججخراسان رضوي،مشهد،مرکزي،شهر مشهد،دانش،کوچه امام رضا 11،خيابان امام رضا،پ 0،پاساژ ساعت ممتاز،ط همکف0513268295709158972042
مشهدداروخانه دکترجوادي نيشابوريخراسان رضوي،مشهد،مرکزي،شهر مشهد،عنصري،خيابان عيدگاه،ميدان 17 شهريور،پ 2،ساختمان بازاررضا،2.598،ط اول0513341441909152189709
مشهدداروخانه دكتر نافعيبلوار پيروزي نبش ميدان حر0513882826109155157597
مشهدآرايشي وبهداشتيخراسان رضوي،مشهد،مرکزي،شهر مشهد،17شهريور،خيابان 17 شهريورجنوبي،ميدان 17شهريورجنوبي،پ 0،پاساژ قائم،ط زير زمين350513342932509157044036
مشهدآرايشي چهرهخراسان رضوي،مشهد،مرکزي،شهر مشهد،/چهنو،خيابان مولوي (شهيدصدوقي 26 - مصلي7/1)،خيابان شهيدمازندراني نژاد(مولوي1/2)،پ 0،ساختمان مولوي،ط همکف1020513366296409354304462
مشهدداروخانه دكتر فاطميپنج راه نبش نواب صفوي 12 جنب پاساژ سروش0513368593509153039386
مشهدهايپرفاميلي آلتون مشهدخراسان رضوي،مشهد،مرکزي،شهر مشهد،سناباد،خيابان دانشگاه،کوچه دانشگاه 23 [طاهري 5]،پ 0،ط همکف0518870436209129151106
مشهدسلجوقيمصلي بين 7/1 و90513364493709154700062
مشهدفروشگاه زنجيره اي رفاه (شهيد کمشهد بلوار شهيد کشوري05111111111---
مشهدآرايشي مقدمخراسان رضوي،مشهد،مرکزي،شهر مشهد،کارمندان اول،خيابان مصلي 10،خيابان مصلي 8/5 (10/6)،پ 5،ط اول0513364933309375374008
مشهدوارستهپاساژ قائم طبقه 1- پلاك 480513342289709151017940
مشهدذوقيپاساژ قائم طبقه 1- آخر پاساژ پلاک 530513344209209362006808
مشهدآرايشي سيدزادهخراسان رضوي،مشهد،مرکزي،شهر مشهد،/شهيدآويني،کوچه شهيد آويني 5/6 [7/5]،کوچه شهيدآويني 5،پ 2،ط همکف0513256233209156978184
مشهدداروخانه دکتر مهرافشانقاسم آباد بين فلاحي 8 و 100513522052009153164311
مشهدپرديسپاساژ قائم طبقه +30513341122809151104244
مشهدآرايشي وبهداشتيخراسان رضوي،مشهد،مرکزي،شهر مشهد،کارمندان اول،خيابان مصلي 8 (شهيداحمدخسروي)،خيابان چمن 75 (شهيدمحمديوسف پور)،پ 18،ط همکف0513342408509379433069
مشهدشوينده نيازيخراسان رضوي،مشهد،مرکزي،شهر مشهد،/چهنو،خيابان شهيدآيت اله صدوقي22(ش انتظاري)،کوچه شهيدگوهري4(شهيدمازندراني نژاد)،پ 5،ط اول0513366136409156002878
مشهدآرايشي محمدپورخراسان رضوي،مشهد،مرکزي،شهر مشهد،/چهنو،خيابان شهيدآيت اله صدوقي،خيابان مولوي (شهيدصدوقي 26 - مصلي7/1)،پ 0،ط همکف600513364789209357150381
مشهدداروخانه دكتر فراستيخيابان امام رضا نبش امام رضا 280513853240409155113979
مشهدداروخانه دكتر محمدينبش چهارراه شهدا به سمت چهارراه زرينه0513222432209395153073
مشهدآرايشي هجريخراسان رضوي،مشهد،مرکزي،شهر مشهد،/چهنو،خيابان شهيدآيت اله صدوقي،خيابان شهيدصدوقي 26 [مصلي7/1]،پ 0،ساختمان مولوي،ط همکف1060513366542709151231837
مشهدماي بيبيمصلي بين مصلي 10 و 120513364822309151033914
مشهدرحمانيپاساژ قائم طبقه -1 پلاک 510513344209209153132745
مشهدشعبانيپاساژ مجد طبقه 1 پلاك 1200513723383109153136437
مشهدنگينبازار مركزي طبقه همکف جنب پلاک 2/80513222358509358376826
مشهد-خراسان رضوي،مشهد،مرکزي،شهر مشهد،پايين خيابان،کوچه نواب صفوي 2،خيابان نواب صفوي،پ 101،پاساژ زائر،1+،ط اول0513368447909355016703
مشهدداروخانه دكتر اماميانشهرك شهيد رجايي چهارراه اول نبش مهريز 20513371980009153147441
مشهدصدراگسترخراسان رضوي،مشهد،مرکزي،شهر مشهد،/خاتم الانبيا،خيابان آزادي 133،کوچه شرکت خاوران،پ 339،ط همکف0513651364109355047865
مشهدابريشم شعبه 6هنرستان نبش هنرستان 100513882990709151156242
مشهدشوينده عدالتخراسان رضوي،مشهد،مرکزي،شهر مشهد،کارمندان اول،خيابان مصلي 10،بلوار مصلي،پ 11،ساختمان زيتون،ط زير زمين0513368464609151043966
مشهدداروخانه دکتر غفاريانخيابان امام رضا بين ميدان امام رضا وچهار راه دانش0513859812409155571038
مشهدهدايتيپاساژ قائم طبقه +1 پلاک 180513349973909152297409
مشهدداروخانه امام زمانخراسان رضوي،مشهد،مرکزي،شهر مشهد،چهنو،بلوار مصلي،خيابان مصلي 13،پ 0،ساختمان امام زمان،ط همکف170513365201709105519432
مشهدعباسيپاساژقائم طبقه 2+ پلاک 390513344470809153208726
مشهدرخسارميدان 17شهريور بلوار شهيد رستمي محمدآباد 29 روبروي بانک قرض الحسنه0513343861209151960428
مشهدآرايشي بهداشتي ذوالفقاريخراسان رضوي،مشهد،مرکزي،شهر مشهد،/چهنو،خيابان شهيدمازندراني نژاد(شهيدگوهري4)،خيابان شهيدصدوقي 26 [مصلي7/1]،پ 0،مجتمع ياقوت مصلي،ط منفي 20513340767409372262071
مشهدآرايشي نجفيخراسان رضوي،مشهد،مرکزي،شهر مشهد،/چهارباغ،خيابان آيت اله شيرازي4[چهارباغ]،خيابان آيت اله شيرازي،پ 0،پاساژ نگين،ط اول750513280104509123342529
مشهدفروشگاه افق زيباييقاسم آباد نبش چهارراه مخابرات0513661882609387568771
مشهدداروخانه خراسانخيابان امام رضا0513854276909151130250
مشهدداروخانه شبانه روزي دکتر شيراپيروزي آب و برق بين ويلا و شقايق جنب گرمابه رضا0513867196109151239795
مشهدبهروز تکمشهد - پاساژ قائم پلاک 450513343737709151048255
مشهدآريشي باغبانيخراسان رضوي،مشهد،مرکزي،شهر مشهد،/چهنو،خيابان شهيدآيت اله صدوقي،خيابان شهيدآيت اله صدوقي24(شهيدخسروي)،پ 13،ط اول0513340765009337881795
مشهدآرايشي وبهداشتيخراسان رضوي،مشهد،مرکزي،شهر مشهد،کارمندان اول،بلوار چمن،خيابان چمن 71 (مصلي 8/4)،پ 13،ط همکف0513349263609362326757
مشهدداروخانه دکتر ناصريبلوار فرامرز عباسي بين فرامرز 39 و 41 پلاك 244810513607735809155128511
مشهدداروخانه دكتر نظري تولاييبلوار وكيل آباد بين هنرستان و سامانيه0513883428909155154678
مشهدپروانهمولوي فاز يک طبقه همکف سمت چپ پلاک 760513368434809155012405
مشهدشوينده قلي زادهخراسان رضوي،مشهد،مرکزي،شهر مشهد،کارمندان دوم،بلوار مصلي،خيابان مصلي 22،پ 12،مجتمع آستان قدس،ط همکفغربي0513364098109155001578
مشهدداروخانه دکتر اثني عشريابن سينا ابن سينا 11 ساختمان پزشکان0513845630309153135309
مشهدموسويخسروي خيابان شهيد اندرزگو جنب كوچه خامنه اي پاساژ عالي نو طبقه 1 پلاك 150513222764009354357335
مشهدداروخانه دکترمنبتيخراسان رضوي،مشهد،مرکزي،شهر مشهد،/گاز،خيابان رسالت 48 [حبيب بن مظاهر 7]،بلوار رسالت،پ 696،ط همکف05132734826---
مشهدآرايشي عظيميخراسان رضوي،مشهد،مرکزي،شهر مشهد،/طبرسي،بلوار طبرسي،خيابان شارستان،پ 259،ساختمان شارستان،ط دوم2590513368569309158172758
مشهدپورحمزاويبلوار فرودگاه ترمينال پروازهاي خارجي سالن ترانزيت0513340000109154435581
مشهدداروخانه دكتر عيديشهرك شهيد رجايي نبش حر 90513376532609155076181
مشهدشميلابازار مولوي پلاک 25/10513366292009159210147
مشهدپارسيان شرقشهرك رجايي بازار حافظ پلاک 1970513375957509155141959
مشهدداروخانه دکتر فردوسيبلوار توس جاده قديم قوچان نبش توس 6205136666466---
مشهدداروخانه دکتر فرهاديمشهد - خيابان خسروي نبش اندرزگو 170513222787609155100177
مشهدآرايشي وبهداشتي عرفانيخراسان رضوي،مشهد،مرکزي،شهر مشهد،17شهريور،خيابان 17 شهريورجنوبي،ميدان 17شهريورجنوبي،پ 0،پاساژ قائم،ط همکف450513344405109363040834
مشهدآرايشي عبدي-0513343121509158961650
مشهدويونتسيدي 35 متري اول نبش مهدي 50513386767009396333882
مشهدجمپاساژ قائم طبقه پائين پلاك 49051342993509151050840
مشهد-مشهد- قاسم آباد بلوار فلاحي بين فلاحي 5و7 جنب پلاک 75/20513522844409128518708
مشهدداروخانه دکتر طبق فروشخراسان رضوي،مشهد،مرکزي،شهر مشهد،شهيدقرباني،خيابان طبرسي شمالي 17،بلوار طبرسي شمالي،پ 0،ط همکف0513213797809153183962
مشهدخجستهنيشابور خيابان ارگ روبروي عدالت 9 پلاک 240514223321509158828082
مشهدداروخانه دکتر کاظميخيابان عدل خميني کوچه 57 جنب بيمارستان ثامن0513853700009155622923
مشهدآساپاساژ قائم - طبقه همكف0513341102909153174986
مشهدفرهاد شعبه يکخيابان خواجه ربيع بلوار بهمن بين 14 و 16 پلاک 2020513742141409151125923
مشهدآرايشي 201خراسان رضوي،مشهد،مرکزي،شهر مشهد،/چهارباغ،خيابان آيت اله شيرازي4[چهارباغ]،خيابان آيت اله شيرازي،پ 11،ساختمان بازارتوس (ونک)،ط همکف0513229520109156265644
مشهدمهسافرامرز عباسي فرامرز 8 مجتمع تجاري مريم پلاك 80513606121609155114232
مشهدداروخانه دکتر گلزاريسيدي خيابان قائم بين قائم 26و280513386537509155031707
مشهدمحمدنياهفده شهريور پاساژ افشار طبقه 1- پلاك 810513344060109153320866
مشهدداروخانه دكتر سبزيسيدي خيابان شهيد دائي بين کوچه 18 و 20 خلج 12 پلاک 820513385601309155139549
مشهدداروخانه دکتر حاتميبلوار پيروزي بين پيروزي 65 و 67 پلاک 670513864771009155157275
مشهدآرايشي چهرهراهنمايي بين راهنمايي2 و 4 پلاك 2470513841355209158242304
مشهدداروخانه دكتر چراغيخراسان رضوي،مشهد،مرکزي،شهر مشهد،ملک آباد،بلوار خيام جنوبي،خيابان خيام جنوبي3[هوشيار4]،پ -52،ط همکف0513602301709153134935
مشهدداروخانه دكتر هرويانبلوار توس تقاطع جاده قديم قوچان جاده آرامگاه فردوسي جنب درمانگاه شبانه روزي فردوسي0513542405109126438993
مشهدآرايشي شريعتيخراسان رضوي،مشهد،مرکزي،شهر مشهد،آزاد شهر،خيابان ميرزاکوچک خان[فرهنگ3-معلم6]،بلوار معلم،پ -82،ط همکف0513663396109157020848
مشهدآرايشي تخصصي کوچکيخراسان رضوي،مشهد،مرکزي،شهر مشهد،/فرامرزعباسي،خيابان فردوسي 19،بلوار فردوسي،پ 21،ساختمان 72،ط همکف0513604970609151567415
مشهدتارازخراسان رضوي،مشهد،مرکزي،شهر مشهد،رضاشهر،خيابان دعبل خزاعي 5(استادحامد 4)،خيابان استادحامد (رضوي 2 پيروزي 7)،پ 153،ط همکف0513879135209108587310
مشهدحديثدانشجو بلوار فرهنگ بين فرهنگ 34 و 36 پلاک 1130513867392209375809679
مشهدبيمارستان رضويجاده سنتو مقابل نان رضوي داخل بيمارستان0513666883809123387642
مشهدداروخانه دکتر اسماعيل زادهبلوار فردوسي نرسيده به ميدان جانباز0513763905009151117992
مشهدفروشگاه عباش زادهخراسان رضوي،مشهد،مرکزي،شهر مشهد،چهنو،خيابان مصلي 7،کوچه مصلي 7/5،پ 7،ط همکف0513366293909153200086
مشهدداروخانه دکتر دلشادشانديز خيابان وليعصر بين وليعصر 6 و 8 جنب بانک سپه0513428571209155074269
مشهدرفاه قاسم آباد مشهدمشهد قاسم آباد چهارراه مخابرات0511111111109354353240
مشهدگالري خادم الرضامشهد - بلوار طبرسي مجتمع شارستان واحد 2590513340505409124250705
مشهدستيلاپاساژالغدير - طبقه يک - پلاک 19 -0513221015209361190100
مشهدآرايشي مشهديخراسان رضوي،مشهد،مرکزي،شهر مشهد،17شهريور،خيابان 17 شهريورجنوبي،ميدان 17شهريورجنوبي،پ 0،پاساژ قائم،ط همکف430513341646509155574943
مشهدداروخانه دكتر شريعتطرقبه ميدان صاحب الزمان جنب دارالشفاء0513422303009153110951
مشهدآرايشي وبهداشتيخراسان رضوي،مشهد،مرکزي،شهر مشهد،عيدگاه،خيابان شهيدنواب صفوي 3،خيابان شهيدنواب صفوي،پ 0،پاساژ سعادت،ط زير زمين740513364649909383303047
مشهدنيودرمبلوار فرامرز عباسي - نبش فرامرز 33 - پلاك 1400513764058009153015148
مشهد-مشهد - پاساژ قائم طبقه -1 پلاک 370513342510909380934948
مشهدداروخانه دكتر موسويقاسم آباد بلوار اماميه اماميه 58 و 600513621351009153024132
مشهدشوينده عليخراسان رضوي،مشهد،مرکزي،شهر مشهد،کارمندان اول،بلوار مصلي،خيابان مصلي 14،پ 5،ط همکف0513365987809355318200
مشهدتعاوني مصرف کارکنان داراييخراسان رضوي،مشهد،مرکزي،شهر مشهد،جنت،خيابان پاسداران،خيابان امام خميني،پ 0،ط همکف0513859915909151119338
مشهدلادندانشجو بين دانشجو 8 و 100513869056609389087160
مشهدآرايشي الزهراخراسان رضوي،مشهد،مرکزي،شهر مشهد،چهار باغ،خيابان شهيداندرزگو،خيابان شوکت الدوله (اندرزگو17)،پ 106،ط همکف0513228941309331850099
مشهدعاقليپنجراه - ميدان عدالت - بازار عدالت0513368290009151221698
مشهدداروخانه دكتر مقربيخيابان دانشگاه بين خيابان كفايي و چهارراه دكترا0513843090309154447500
مشهدنصرآباديسيدي - بلوار قائم - قائم 180513853961109155007827
مشهدداروخانه دکتر تقي پورطلاب داخل مفتح 4 سمت راست0513270284109153001385
مشهدداروخانه دكتر حسينيطلاب خيابان دريا درياي اول نبش وحيد 200513273478509153139280
مشهدداروخانه شبانه روزي دکتربني اسبلوار معلم جنب اداره ثبت05136070969---
مشهدشوينده کيمياسرافرازان بين سرافرازان 46 و 480513822223609366986806
مشهدداروخانه احمد آباداحمد آباد حاشيه بلوار بين عارف و پرستار جنب تالار سپيده0513844337909379488092
مشهدريحانه 2پاساژ قائم طبقه همکف پلاک 10/1 روي پله0513341624209364655715
مشهدبنيامينپاساژ قائم طبقه همکف پلاک 330513341583709155093730
مشهدداروخانه دكتر كبيريخيابان طبرسي اول كوچه اميري پاساژ رضا0513221764809155016984
مشهدداروخانه دكتر فروهيقاسم آباد چهارراه مخابرات جنب فروشگاه رفاه0513662088809151102519
مشهدداروخانه شبانه روزي دكتر شاهرخخيابان طبرسي بين بيمارستان موسي بن جعفروچهارراه مقدم طبرسي 2205132221134---
مشهدداروخانه دکترتابانفرخراسان رضوي،مشهد،مرکزي،شهر مشهد،/خاتم الانبيا،خيابان آزادي 111 ( توس 78 )،بن بست شهيدجراح 1،پ 0،ط همکف0513665981009155251136
مشهدپوپرعبادي 104 خيابان ايثارگران بين 18 و 200513751736009156124300
مشهد-قاسم آباد چهارراه مخابرات پاساژ اکسين طبقه+1 واحد سي 3600513661080309037900480
مشهدداروخانه اطمينانعدل خميني 66 پلاك 180513854036309155191703
مشهدداروخانه دکتر بهزادخ امام خميني-بين امام خميني 79و810513859557809155140576
مشهدبارانپنج راه بازار عدالت طبقه 1- پلاک 81410513367026409365226319
مشهدداروخانه دكتر مستوفيپيروزي ميدان هنرستان0513882672009153155788
مشهدمرواريدبلوارمصلي 7/3پلاک30513365433309151080137
نقابداروخانه دکترجعفريخراسان رضوي،جوين،مرکزي،شهر نقاب،مصطفي خميني،خيابان امام رضا 65،کوچه شبيري،پ 0،ط همکف0514522555809395495422
نقابداروخانه دکترفکوريخراسان رضوي،جوين،مرکزي،شهر نقاب،/شمس اباد،کوچه امام رضا 38،خيابان امام رضا،پ 518،ط همکف0514522237309361300390
نيشابورداروخانه دکتر وجوهينيشابور بلوار فضل نبش خيابان ابن سينا05142624406---
نيشابورپاستورنوخراسان رضوي،نيشابور،مرکزي،شهر نيشابور،ارگ جنوبي،خيابان عدالت شرقي،خيابان سيدجمال الدين جنوبي،پ 243،ط همکف0514224997509383975232
نيشابورداروخانه دكتر ياورينيشابور خيابان امام خميني روبروي باع ملي0514333472309151517274
نيشابورخيام سحرنيشابور خ امام ، امام خميني 160514221894809151516146
نيشابورآرايشي بهزادنياخراسان رضوي،نيشابور،مرکزي،شهر نيشابور،امام خميني،کوچه امام خميني 12،خيابان امام خميني،پ 0،پاساژ مرواريد،ط همکف0514223319809124857477
نيشابورخيامنيشابور پاساژ شهرداري طبقه پايين سمت چپ مغازه آخر0514221894809151516146
نيشابورحاتمينيشابور خ 17 شهريور روبرو جهاد 20 متري زمين شهري0514335509809151536951
نيشابورآرايشي وبهداشتي دياموندخراسان رضوي،نيشابور،مرکزي،شهر نيشابور،قدس،کوچه (گاراژيان)،کوچه نور 22،پ 0،ط همکفشرقي0514263537109158971374
نيشابورداروخانه دکتر کيان فردنيشابور قدمگاه خيابان امام خميني امام خميني 48 جنب پمپ بنزين0514322358209155512064
نيشابورغزال كيشنيشابور پاساژ شهرداري طبقه پايين سمت چپ فاز 40514221044609120218930
اسفراينداروخانه دکتر رضايياسفراين خيابان امام رضا يک0583722218709151847516
اسفراينداروخانه دکتر قربان زادهاسفراين خيابان امام خميني روبروي بانک ملت0583722348309151840976
اسفراينداروخانه دکتر شه پرستاسفراين خيابان امام جنب درمانگاه خيريه0583322590309155711349
اسفراينونوساسفراين خيابان امام خميني نبش پاساژ پاسارگاد روبروي آْموزش و پرورش0585722617709153722106
اسفراينكلبه آرايشاسفراين خيابان امام خميني انتهاي پاساژ پاسارگاد0585723467909153721751
اسفراينداروخانه دکتربهروان فراسفراين - حاشيه ميدان امام خميني0583722801609151732582
آشخانهداروخانه دکتر طالبيآشخانه بلوار شهيد بهشتي جنب بانک کشاورزي روبروي هلال احمر0583292479909153842535
آشخانهآرايش مروي رضاآشخانه--بلوار شهيدبهشتي -روبروي بانک کشاورزي0583292775709368480880
آشخانهداريوشخيابان مطهري غربي نبش داريوش و آزادي راد0583292874109155849642
آشخانهفروشگاه آرايشي هفت قلمخراسان شمالي،مانه و سملقان،مرکزي،شهر آشخانه،شهيد بهشتي،کوچه شهيد قليزاده،خيابان شهيد مطهري غربي،پ 218،ط همکف0582292676609365851945
آشخانهآرايش وبهداشتي مريمخراسان شمالي،مانه و سملقان،مرکزي،شهر آشخانه،امام خميني،خيابان نواب صفوي،بلوار شهيد بهشتي،پ 893،ط همکف0583292375309154935645
آشخانهآرايشي ماهخراسان شمالي،مانه و سملقان،مرکزي،شهر آشخانه،ميدان ارشاد،بلوار شهيد بهشتي،بلوار بسيج،پ 3،ط اول0583292513409153844787
آشخانهداروخانه دکتردروکيخراسان شمالي،مانه و سملقان،مرکزي،شهر آشخانه،امام خميني،خيابان شهيد هاشمي نژاد،خيابان امام خميني،پ 64،ط همکف0583292565609159785861
بجنوردداروخانه دکتر تفضليبجنورد خيابان دو چنار جنب درمانگاه فارابي05832234175---
بجنوردداروخانه دارالشفاءبجنوردشريعتي جنوبي نبش کوچه دکترحکمتي0583222802309155847793
بجنوردفداکارخراسان شمالي،بجنورد،مرکزي،شهر بجنورد،17 شهريور،کوچه ((محمدحسين شادمهري))،کوچه ش صفدري[طالقاني 14-کوچک خان1]،پ 2،ط همکف0583222903209151866036
بجنوردداروخانه آريابجنورد ميدان شهدا خيابان طالقاني شرقي05832222473---
بجنوردداروخانه دکتر عليزادهبجنورد ميدان شهيد جنب سبزه ميدان0583222235309151842577
بجنوردداروخانه دكتر اكراميبجنورد - حاشيه ميدان کارگر0584222320209331362508
بجنوردداروخانه دکتر تفضليبجنورد خيابان شريعتي جنوبي0583222622209151866079
بجنوردداروخانه وليعصربجنورد ميدان شهيد0583272139809155846347
بجنوردداروخانه دکتر قواميبجنورد خيابان شهيد بهشتي شمالي نبش منصور حصاري0583222273309151870430
بجنوردداروخانه دکتر انارکيبجنورد خيابان آيت ا... طالقاني نبش طالقاني 10583226034409153841720
بجنوردکوهستانيبجنورد طالقاني غربي بين کوچه گرمه و صدف0582222401609338998313
بجنوردفروشگاه پاپيونبجنورد- طالقاني شرقي بين ميدان شهيد و17شهريور جنب پاساژ ارم0583222669909386615092
بجنوردآرايشي کرشمهخراسان شمالي،بجنورد،مرکزي،شهر بجنورد،اميريه،کوچه ش محمدزاده[شريعتي14_ش امامي9]،خيابان شهيد رضا امامي جنوبي،پ 0،ط زير زمين0583224646009302397021
بجنوردهايپرفاميلي بجنوردخراسان شمالي،بجنورد،مرکزي،شهر بجنورد،شهرک ناوک،خيابان اديب بجنوردي،خيابان قيام،پ 0،مجتمع شهر ناوک،بلوک آوين،ط همکف0583272458609384495757
جاجرمداروخانه دكتر فلاحجاجرم خيابان شهيد بهشتي پاساژ رضايي پلاك 300583322645509124806901
شيروانداروخانه دكتر امير آباديشيروان خيابان امام خميني جنب بانك سپه مركزي05836222019---
شيروانپانته آشيروان خ امام خميني روبروي پاساژقدس0585622013009159834573
شيروانداروخانه دکترشجاعيخراسان شمالي،شيروان،مرکزي،شهر شيروان،امام خميني،کوچه بهار 6،کوچه امام خميني 20[بهار 6/1]،پ -2،ط همکف0585622324509364015589
شيروانداروخانه دكتر كريميانشيروان خيابان امام خميني نبش جامي شمالي0585622200409155810595
شيروانداروخانه دکتر رضاپور نورمحمديشيروان خيابان امام رضا پلاک 11270583622632309151192128
گرمهداروخانه دکتر اشتهاريگرمه خيابان شهيدناطق ابتداي کوچه سادات0583250548409151897861