مای در هفدهمین کنگره سالیانه انجمن متخصصین پوست ایران