پایان کارتن خوابی با حضور برند آرایشی مای (حمایت مای از کودکان کار)