حضور برند مای در مراسم تقدیر از اعضای باشگاه مشتریان پردیس سینمایی کورش