حضور برند مای، در سومین کنگره بین المللی سالیانه پوست رازی